قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )

 

 

قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

-          به تاريخ : 09/05/1374

-          پرونده كلاسه : .....

-          شماره دادنامه : ....

-          مرجع رسيدگي :شعبه 124 دادگاه عمومي تهران

-          خواهان :آقاي ...با وكالت ...

-          خوانده بانك ....

-          خواسته : تقاضاي توقيف و ابطال اجراييه

-     گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

 

(راي دادگاه )

در خصوص دادخواست آقاي ... به طرفيت ... به خواسته تقاضاي توقيف و ابطال اجراييه شماره 7306/3/4 به علت عدم رعايت تشريفات قانوني دادگاه پس از ملاحظه پرونده اجرايي واصله اداره ثبت كه ملحض آن در صورت جلسه 24/04/74 قيد گرديده و مطالبه مستندات دادخواست تقديمي از حيث جلوگيري از ضرر و زيان جبران ناپذير بعدي مستنداً به ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322 قرار توقيف عمليات اجرايي صادر و اعلام مي نمايد . در ضمن خواهان خسارت احتمالي را وفق دستور محكمه توديع و ضميمه پرونده نموده است .

 

 

دادرس شعبه 124 دادگاه عمومي تهران

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image