قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )

 

 

قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده ......
(تبعه ايراني )نظر به درخواست مدعي عليه (خوانده )مبني بر اخذ تامين راجع به خسارت احتمالي و صدور قرار تامين مورخه .. با توجه به اين كه مدت مقرر جهت توديع تامين منقضي شده و خواهان اقدامي به عمل نياورده است . توجهاً به تقاضاي مدعي عليه مستنداً به ماده 221 قانون آيين دادرسي مدني سابق (در حال حاضر ، ماده 147 قانون آيين دادرسي مدني جديد ) قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ......

 

 

 

 

توضيح اينكه در مورد ياد شده بايد خواهان دعوي تبعه خارجي و خوانده دعوي تبعه ايراني باشد .  

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image