قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي

 

 

قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي

 

 

 

 

 

-          تاريخ : 05/03/1367

-          كلاسه پرونده :66/319

-          شماره دادنامه : 75

-          مرجع رسيدگي : شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران

-          خواهان :....

-          خوانده : دادستان محترم تهران به نشاني دادسراي عمومي تهران

-          خواسته : فوت فرضي

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده به دادگاه هاي حقوقي يك تهران تقديم داشته  كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت پرونده و كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دفتري در موعد فوق العاده شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است ، دادگاه پس از بررسي پرونده و مشاور ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي  مي نمايد .

 

 

(راي دادگاه)

نظر به اينكه خواهان مدعي گرديده كه برادر وي در اوائل انقلاب به قصد سفر به آبادان از منزل خارج گرديده و تا كنون خبري از وي به دست نيامده است ، علي هذا چون شرايط مندرج در مواد 1020،1021،1022 قانون مدني حاصل نگرديده ، و از طرفي با فرض انقضاء ده سال از تاريخ آخرين خبر از برادر خواهان چون سن غايب از 75 سال نگذشته در نتيجه در حال حاضر تقاضاي صدور حكم بر فوت  فرضي نامبرده و جهات قانوني تشخيص نگرديده ، قرار رد دادخواست خواهان صادر
 و اعلام مي گردد .

 

 

شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image