قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

 

 

قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

 

 

بسمه تعالي

 

 

پرونده كلاسه : ...............................

تاريخ :.....................................

شماره قرار:....................

مرجع صدور حكم ........... دادگاه حقوقي ....... تهران

خواهان :..................

خوانده :....................

خواسته :..............

گردش كار : .......... خواهان به طرفين خوانده به شرح فوق طرح دعوي نموده پس از ثبت و انجام تشريفاتي قانوني به لحاظ عدم شناسايي خواهان دادخواست ناقص به شرح زير اقدام مي شود .

 

(قرار)

نظر به اين كه برابر گزارش مامور ابلاغ خواهان در محل تعيين شده در دادخواست شناخته نشده و محل اقامت وي بر دادگاه معلوم نيست لذا برابر ماده 83 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره ظرف ده روز پس از الصاق به ديوار دفتر دادگاه قابل اعتراض در همين دادگاه است .

 

مدير دفتر شعبه ..... دادگاه حقوقي .....تهران

 

 

 

در حال حاضر ، به جاي مواد 83 و 85 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به ترتيب مواد 56، 54 و 55 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 جايگزين شده است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image