به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر

 

 

قرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر  

 

 

 

بسمه تعالي

 

-          به تاريخ : 30/09/1374

-          كلاسه پرونده : 74/1192

-          شماره دادنامه : 1337

-          مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

-          تجديدنظر خواه : آقاي ....

-          تجديد نظر خوانده : آقاي .....

خواسته : تجديد نظر خواهي از دادنامه 578-11/06/74  صادره از شعبه 12 دادگاه عمومي قم .

گردش كار : تجديد نظر خواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سر انجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

 

 

(قرار دادگاه )

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي .... به طرفيت آقاي .... نسبت به دادنامه شماره 578 مورخ 11/06/74 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومي قم نظر به لايحه اعتراضيه و اوراق پرونده پيوست از آنجا كه دعوي مطروحه نوعاً مالي و خواسته خواهان بدوي با توجه به نظريه هيات كارشناسان منتخب كه مبناي راي مورد اعتراض واقع شده كمتر از يك ميليون ريال است ، بنابراين به لحاظ قطعيت راي منظور مستنداً به ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار رد درخواست تجديد نظر صادر و اعلام مي شود . اين قرار قطعي است .

 

 

 

 

رئيس شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

مستشار دادگاه

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image