قرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرايط )

 

 

 قرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرايط )

 

 

بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم .....(خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم ....(خوانده ) به خواسته .... دادگاه نظر به محتويات پرونده با توجه به اين كه به نظر دادگاه فوريت دعوي خواهان محرز و مسلم نبوده ، مضافاً و با فرض اينكه خطري خواهان را تهديد نمايد ، جبران آن در آينده غير ممكن و متعذر نمي باشد ، لذا موجبات رسيدگي فوري فراهم نمي باشد . همچنين با عنايت به محتويات پرونده چون رسيدگي فوري فراهم نمي باشد . همچنين با عنايت به محتويات پرونده چون رسيدگي فوري در دعوي مطروحه ملازمه با ورود در ماهيت دعوي را ندارد . حال آنكه دادرسي فوري دادرس حق رسيدگي به ماهيت امر را نخواهد داشت . بناء علي هذا ، به نظر دادگاه درخواست خواهان مبني بر رسيدگي فوري و صدور دستور موقت به لحاظ فراهم نبودن شرايط غير از ثابت تشخيص و رد مي گردد .

 

رئيس / دادرس شعبه..... دادگاه عمومي ........

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي دستور موقت يا دادرسي فوري عبارت از مواد 770 الي 788 قانون آيين دادرسي مدني سابق (مواد 310 تا 325 قانون جديد آيين دادرسي مدني) و نيز ماده 14 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1353 است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image