قرار رد دعوي به علت غير ثابت تشخيص دادن آن

 

 

قرار رد دعوي به علت  غير ثابت تشخيص دادن آن   

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ......... در وقت ..... دادگاه عمومي شعبه .. شهرستان ..... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه ....... تحت نظر است . دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ....... فرزند .......... به طرفيت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان ........ به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تغيير تاريخ تولدش از سال .... به سال ... نظر به اين كه حسب ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 02/11/1367 تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع شده است ، لذا دعوي مطروحه غير از ثابت تشخيص و مردود اعلام مي گردد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ...... دادگاه عمومي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image