قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محكوم بها

 

 

قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محكوم بها  

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

-          به تاريخ : 11/12/1369

-          شماره دادنامه : 377-12/12/1369

-          كلاسه پرونده : 66/87

-          مرجع رسيدگي كننده : شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران

-          خواهان : آقاي حاجي ولي

-          خوانده :1- آقاي غلامرضا 2-آقاي مهندس خسرو 3- آقاي حسن

 

گردش كار : خواهان به استناد مدارك پيوست دادخواستي به خواسته فوق به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را نموده كه پس از انجام تشريفات قانوني پرونده امر به كلاسه فوق ثبت با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين در وقت مقرر دادگاه شعبه مذكور به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده تحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده استنادي ختم رسيدگي را اعلام به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي نمايد.

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص ادعاي آقاي حاجي ولي فرزند داربلوط عليه آقايان 1- غلامرضا 2- مهندس خسرو 3- حسن داير به مطالبه ده ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از خيانت در امانت و حيف و ميل 1 قلم اموال و اثاثيه كارگاه مستند به دادنامه هاي شماره هاي 106و 107 مورخ 11/11/66 شعبه 197 دادگاه كيفري 2 تهران ، نظر به اين كه دادنامه هاي مورد استناد در درخواست خواهان بعد از نقض به شعبه  170 دادگاه كيفري 2 تهران ارجاع و به شرح كلاسه هاي 68/244 و 242 مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور دادنامه هاي 1698و 1697-14/12/68 گرديده كه در ضمن اين احكام مرجع كيفري جنبه حقوقي قضيه و ضرر و زيان وارده به خواهان را مد نظر قرار داده و خواندگان را به پرداخت اصل خواسته (كه عبارت است از ده ميليون ريال مي باشد ) محكوم نموده است ، رسيدگي مجدد به موضوع فاقد وجاهت قانوني بوده و مشمول امور مختومه گرديده و اعتبار قضيه محكوم بها را يافته لذا قرار رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي دارد قرار دادگاه قابل اعتراض است.

 

 

رئيس شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image