قرار رسيدگي توام (توامان )

 

 

قرار رسيدگي توام (توامان )

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ....به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته ... كه به اين شعبه ارجاع شده است و نيز دعوي متقابل نامبردگان به خواسته ...كه به شعبه ... ارجاع گرديده است ، با ملاحظه محتويات پرونده هاي مطروحه ، نظر به وحدت اصحاب دعوي و ارتباط موضوعات عنوان شده در دادخواست هاي تقديمي كه ايجاب مي نمايد به هر دو پرونده در يك شعبه رسيدگي به عمل آيد ، بدين لحاظ مقرر مي دارد دفتر پرونده ها به نظر سرپرست محترم مجتمع برسد تا موافقت فرمايند به هر دو پرونده در يك شعبه رسيدگي به عمل آيد . پس اتخاذ تصميم پرونده به دادگاه ارسال گردد .

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

توضيح اينكه :

با اتخاذ تصميم به شرح فوق دفتر دادگاه پرونده را به رويت رياست مجتمع قضايي (دادگستري ) مي رساند تا در خصوص ارجاع هر دو پرونده به يك شعبه دستور مقتضي صادر نمايد ، با ملاحظه سبق ارجاع علي القاعده بايد پرونده اي كه بعداً ثبت شده نيز در همان شعبه اي كه پرونده اول را رسيدگي مي نمايد ، توام گردد . با صدور دستور رسيدگي در يك شعبه (دادگاهي كه قبلاً سابقه رسيدگي دارد ) پرونده به دادگاه اعاده مي شود و به شرح مذكور در صفحه بعد اتخاذ تصميم خواهد شد :

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image