قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستري

 

 

قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستري

 

 

 

بسمه تعالي

 

دفتر :

نظر به ارجاع پرونده كلاسه .... مبني بر دعوي آقاي / خانم ... به طرفيت ... به خواسته ... به اين دادگاه جهت رسيدگي توام با پرونده ديگري كه قبلاً در اين شعبه مطرح بوده است ، قرار رسيدگي توام (توامان )پرونده هاي مطروحه صادر و اعلام مي گردد . مقرر مي دارد وقت رسيدگي تعيين با ارسال نسخه هاي ثاني دادخواست و ضمائم براي خواندگان پرونده هاي طرفين جهت رسيدگي دعوت شوند . اين قرار قابل اعتراض نيست .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

توضيح اينكه :

با اتخاذ تصميم به شرح فوق دفتر دادگاه پرونده را به رويت رياست مجتمع قضايي (دادگستري ) مي رساند تا در خصوص ارجاع هر دو پرونده به يك شعبه دستور مقتضي صادر نمايد ، با ملاحظه سبق ارجاع علي القاعده بايد پرونده اي كه بعداً ثبت شده نيز در همان شعبه اي كه پرونده اول را رسيدگي مي نمايد ، توام گردد . با صدور دستور رسيدگي در يك شعبه (دادگاهي كه قبلاً سابقه رسيدگي دارد ) پرونده به دادگاه اعاده مي شود و به شرح مذكور در صفحه بعد اتخاذ تصميم خواهد شد :

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image