قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث

 

 

قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... در وقت ..... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان .... به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه .... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :

 

(قراردادگاه )

 

در خصوص دعوي مطروحه از جانب خواهان .... عليه .... به عنوان وارد ثالث در دعوي مطروحه از جانب .... عليه ... به خواسته ... نظر به اين كه منشاء هر دو دعوي يكي است(يا هر دو دعوي ارتباط كامل با هم دارند ) دادگاه قرار رسيدگي توامان صادر و اعلام مي نمايد و مقرر مي دارد دفتر :

1-      وقت قبلي ابطال گردد .

2-      وقت جديدي براي هر دو پرونده تعيين گردد .

3-      نسخ ديگر دادخواست وارد ثالث و ضمائم آن  به مدعي و مدعي عليه ابلاغ گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

توضيح اينكه :

وارد ثالث به دو جهت در دعوي وارد مي شود .

1-     براي خودش حق مستقلي قائل است

2-     خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين دعوي بداند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image