قرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور كلي توسط خواهان

 

 

قرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور كلي توسط خواهان

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته .... نظر به اين كه خواهان به موجب  لايحه شماره .... مورخ ... كه به شماره .... ثبت دفتر دادگاه گرديده است ، دعوي مطروحه خود را به طور كلي مسترد داشته است ، لذا مستنداً به قسمت پاياني ماده 298 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار سقوط دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد . قرار صادره وفق مقررات قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

موارد استنادي براي سقوط دعوي عبارت از مواد 298 (سمت اخير ماده ) ، 441(قسمت پاياني ماده ) و ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده 107 قانون جديد و نيز مواد 18 و 18 مكرر قانون ثبت است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image