قرار عدم استماع دعوي به دليل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فيه

 

 

قرار عدم استماع دعوي به دليل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فيه   

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

-          به تاريخ : 25/10/1374

-          پرونده كلاسه : 74/18/2521

-          شماره دادنامه : 2402-26/10/74

-          مرجع رسيدگي : شعبه 18 دادگاه عمومي تهران

-          خواهان : آقاي ... با وكالت آقاي ...

-          خوانده : آقاي ...

-          خواسته : الزام خوانده به تنظيم انتقال اتومبيل

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زري صدور راي مي نمايد .

 

 

(قرار دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته الزام وي به تنظيم سند انتقال يك دستگاه اتومبيل بنز به شماره شهرباني .... به اين شرح كه خوانده اتومبيل مذكور را به خواهان فروخته و حاضر به تنظيم سند رسمي نمي باشد ، دادگاه در جهت احراز واقعيت امر مبادرت به استعلام وضعيت مالكيت اتومبيل نموده و به شرح پاسخ وارده به شماره .... از شماره گذاري اداره راهنمايي و رانندگي اعلام شده كه مالك اتومبيل .... نمي باشد و وكيل خواهان نيز در جلسه رسيدگي اين دادگاه اظهار داشته كه در خصوص پاسخ استعلام مطلبي ندارد . دادگاه نظر به اينكه به كيفيت موجود مالكيتي در اتومبيل متنازع فيه ندارد ، لذا دعوي مطروحه به كيفيت  حاضر قابليت استماع و رسيدگي را ندارد و به استناد مقررات بند 2 از ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق راي به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد ، راي صادره قطعي و نسبت به خوانده غيابي و در حدود مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس شعبه 18 دادگاه عمومي تهران

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image