قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري

 

 

قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري    

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ... در وقت ... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان ... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه .... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

(قرار داد گاه )

 

در خصوص دعوي خواهان / خواهان ها ... به طرفيت خوانده / خواندگان ... به خواسته صدور حكم بر ابطال سند زمين شهري ، نظر به اينكه وفق راي وحدت رويه شماره 544-30/11/1369 هيات عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك  به دولت  كه در اجراي طرح تمليك موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب سال 1360 انجام شده و مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان مصوب سال 1360 به شكايت در تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از طرح تملك رسيدگي كند و در صورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري ، دادگاه عمومي به ابطال سند مالكيت رسيدگي نمايد ، لذا نظر به اين كه خواهان هيچ گونه حكمي از ديوان عدالت اداري در رابطه با رسيدگي با اقدامات سازمان زمين شهري و ابطال آن دريافت ننموده ، لذا دعوي  به كيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد و رد آن اعلام مي گردد .

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

توضيح اينكه :

اگر دعوي به طرفيت مورث طرح شده و وي فوقت نموده باشد ، در آن صورت دادگاه قرار توقيف دادرسي به استناد مواد 290و 291 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( و نه قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي ) صادر خواهد شد .

البته ، با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 105 جايگزين مواد 290 و 291 سابق شده است . كه مطابق ماده 105 هم ، فوت يا حجر يا زوال سمت هر يك از اصحاب دعوا از جمله موارد صدور قرار توقيف دادرسي محسوب شده است .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image