قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه دليل وراثت انحصاري

 

 

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ  عدم ارائه دليل وراثت انحصاري   

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقا/ خانم  .... به شرح دادخواست تقديمي دائر بر مطالبه مبلغ ... ريال بابت يك فقره چك شماره .... نظر به اين كه اقامه دعوي عليه وراث مستلزم ابراز (ارائه )دليل وراثت انحصاري ايشان مي باشد ، لذا با توجه به محتويات پرونده ، دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و به رد آن اظهار نظر مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

توضيح اينكه :

اگر دعوي به طرفيت مورث طرح شده و وي فوقت نموده باشد ، در آن صورت دادگاه قرار توقيف دادرسي به استناد مواد 290و 291 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( و نه قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي ) صادر خواهد شد .

البته ، با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 105 جايگزين مواد 290 و 291 سابق شده است . كه مطابق ماده 105 هم ، فوت يا حجر يا زوال سمت هر يك از اصحاب دعوا از جمله موارد صدور قرار توقيف دادرسي محسوب شده است .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image