قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعي

 

 

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعي    

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .. به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته تقاضاي فروش مال مشاعي به شرح دادخواست تقديمي ، نظر به اينكه اقامه دعوي در مورد تقاضاي فروش مال مشاعي مستلزم ابزار (رائه )گواهي مربوطه مبني بر عدم قابليت افراز است كه خواهان گواهي مزبور را ارائه ننموده است ،لذا توجهاً به محتويات پرونده دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و بنابراين قرار عدم استماع دعوي (قرار رد دعوي ) صادر و اعلام مي گردد .

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

فرق بين قرار دعوي با قرار عدم استماع دعوي :

قرار رد دعوي مترادف با قرار عدم استماع دعوي است . ولي ،تفاوت ظريفي نيز با يكديگر دارند . قرار رد دعوي ، منصرف به مواردي است كه دعوي في نفسه صحيح و وارده بوده و يك عامل خارجي و يا نقض يكي از اركان دعوي مثل حجر خواهان يا عدم توجه دعوي به خوانده و غيره مانع ادامه رسيدگي است . و اگر آن ركن كامل شود يا نقص مرتفع شود دعوي قابل تعقيب بوده و ادامه خواهد يافت .

ولي ، قرار عدم استماع دعوي به معني عدم پذيرش دعوي در دادگاه است و منصرف به ايرادات خود دعوي است . يعني ، ايرادات قائم به خود دعوي است نه اصحاب دعوي يا عوامل ديگري . از جمله ، وقتي كه دعوي به طرفيت طرفين خوب اقامه نشده ، يا طرفين ديگري لازم بوده ، مورد درخواست رسيدگي قرار نگرفته اند در اين صورت قرار عدم استماع دعوي صادر مي شود .

فرق ديگر آن دو در اين است كه قرار عدم استماع دعوي هيچ وقت در اثناء دعوي صادر نمي شود مگر مواردي از قرار عدم استماع دعوي كه دادگاه در اثناء رسيدگي متوجه گردد . در حالي كه قرار رد دعوي در اثناء رسيدگي صادر مي شود . با اين حال ، در اكثر موارد ،اين دو قرار مشابه و در كنار هم آورده شده اند . از جمله در بند 2 قسمت ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و نيز بند ماده 2 332 قانون آيين دادرسي مدني جديد .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image