قرار عدم استماع دعوي

 

 

قرار عدم استماع دعوي   

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ .... در وقت ... دادگاه عمومي شعبه .... شهرستان ... به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه .... تحت نظر است . دادگاه با توجه به اوراق محتويات پرونده  با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد .

 

(قرار دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ....فرزند .... به طرفيت خوانده .... به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال قطعي شش دانگ يك دستگاه .... جزء پلاك ثبتي شماره ... واقع در بخش .... ثبتي شهرستان .... موضوع قولنامه رسمي مورخ .... مضبوط در پرونده نظر به اينكه حسب نامه شماره ... منطقه ثبت ... كه به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گرديده است .

پلاك ثبتي موصوف بين خوانده و نفر ديگر به نام .....فرزند..... /به نام هاي ..... فرزندان ...مشاع و مشترك مي باشد و حسب اظهارات خواهان به شرح صورت مجلس دادرسي مورخ .... مضبوط در پرونده آپارتمان مورد معامله تفكيك نگرديده و مالك به دنبال تفكيك آن است ، خواهان نيز الزام خوانده و فروشنده را به تفكيك اعياني احداثي نخواسته است ، بنابراين دعوي مطروحه به كيفيت فعلي قابليت استماع را نداشته ، لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image