قرار عدم صلاحيت نسبي

 

 

قرار عدم صلاحيت نسبي     

 

 

بسمه تعالي

 

 

خواسته خواهان آقاي .......... اجمالاً عبارت از الزام خوانده آقاي . به تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك ثبتي ...... از ........... بخش ....... شهرستان اصفهان مي باشد .

نظر به اين دعاوي راجع به اموال غير منقول بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال مزبور در حوزه آن دادگاه واقع است ، لذا به استناد ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني سابق (در حال حاضر ، ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني جديد ) به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام مي دارد . ضمنا ً مقرر مي دارد دفتر در اجراي تكليف مقرر در ماده 202 قانون مار الذكر (ماده 89 جديد )پرونده امر را به همراه رونوشتي از قرار صادره به مرجع صالح مرقوم ارسال دارد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

دعاوي راجعه به غير منقول ، اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه مدعي و مدعي عليه هم در آن  حوزه مقيم نباشد .

ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 )دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد )

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image