قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي

 

 

قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي  

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم .... (خواهان ) به طرفيت خانم / آقاي .... (خوانده ) به خواسته .... نظر به اينكه خواهان و خوانده .... به شرح صورت مجلس مورخ .... ادعاي خود را به اين نحو به سازش خاتمه داده اند . فقط به مبلغ .... ريال مذكور طي 6 قسط به مبلغ .... ريال  از وجه خواسته را به مبلغ .... ريال و سر رسيد اولين قسط به تاريخ ... و بقيه اقساط به ترتيب هر كدام يك ماه بعد از تاريخ مذكور باشد پرداخت گردد . و در صورتي كه خوانده در پرداخت هر يك از اقساط مذكور تعلل و تاخير نموده بقيه اقساط به صورت حال درآمده و قابل وصول از طريق صدور اجرايي باشد . علي هذا دادگاه به استناد مادتين 628و 629 قانون آيين مدني سابق گزارش اصلاحي بر مبناي توافق حاصله صادر و اعلام مي دارد . و مقرر است دفتر گزارش اصلاحي به طرفين ابلاغ گردد . دادگاه با عنايت به مراتب فوق الاشاره و اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد . نظر به توافق حاصله بين خوانده و خواهان به شرح صورت مجلس دادگاه مستنداً به مواد 623،268 و 630 قانون آيين دادرسي مدني سابق دعوي را مختومه به سازش اعلام و گزارش اصلاحي صادره بين طرفين و قائم مقام ايشان قطعي و لازم الاجراء است .

 

 

رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي .....  

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي گزارش اصلاحي عبارت از مواد 623 تا 631 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 178 تا 185 قانون آيين دارسي مدني جديد است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image