قرار معاينه و تحقيق محلي (تواماً )

 

 

قرار معاينه و تحقيق محلي (تواماً )

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم .... (خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم .... (خوانده ) به خواسته ..... دادگاه با التفات به محتويات پرونده قرار هاي معاينه و تحقيق محلي تواماً صادر مي نمايد ، تا عضو محترم مجري قرار بدواً از مورد اجاره بازديد معمول و مشهودات خود را در صورت مجلس منعكس نمايد . سپس از گواهان تعرفه (معرفي ) شده خواهان پيرامون چگونگي تصرفات خوانده در مورد اجاره به نحو مقتضي تحقيق ، چنانچه شهود معارضي نيز از جانب خوانده معرفي شود از ايشان نيز اخذ گواهي معمول گردد و دفتر مقرر است وقت ديگري تعيين طرفين دعوت شوند و در اخطاريه خواهان قيد شود ، وسيله اجراي قرار به عهده ايشان مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image