نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

 

 

نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ......... و در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و پرونده كلاسه 76/107 تحت نظر است با عنايت به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص حدوث اختلاف في ما بين  شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري و شعبه 140 دادگاه عمومي تهران راجع به صلاحيت با عنايت به محل وقوع ملك مورد ترافع (ميدان شوش ) و سابقه رسيدگي در شعبه 74 دادگاه حقوقي دو تهران مستقر در شهر ري و اين استقرار شعبه مذكور در شهر ري با عنايت به محل وقوع ملك مورد ترافع (ميدان شوش ) نفي صلاحيت از دادگاه عمومي تهران مي نمايد فلذا با عنايت به مراتب مذكور و مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام  صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران حل اختلاف مي نمايد .راي صادره قطعي است .

 

 

 

 

 

رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

مستشاران شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image