نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

 

 

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

 

 

 

 

به تاريخ : 08/06/1374

شماره پرونده : ........................

شماره دادنامه :.........................

خواهان : علي

خوانده : محمد

خواسته : مطالبه وجه

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده و پس از انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و پس از ملاحظه اوراق پرونده به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

 

 

 

(راي دادگاه )

 

خواسته دعوي خواهان به طرفيت آقاي محمد ....به شرح دادخواست تقديمي مطالبه مبلغ دو ميليون و سيصد هزار ريال وجه به استناد دو فقره چك به شماره هاي ........و ....... بانك ملي شعبه ......... با احتساب خسارت دادرسي مي باشد كه با توجه به محتويات پرونده نظر به اين كه چك هاي مستند دعوي به عهده حساب جاري شماره .... صادر گرديده صاحب حساب جاري شماره مذكور به دلالت گواهي نامه عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه آقاي اكبر .... مي باشد و به اين ترتيب ثابت و محرز است كه صادر كننده چك هاي مدركيه خواهان شخص ديگري غير از خوانده دعوي بوده و خوانده دعوي در صدور و انتقال آن به خواهان هيچ گونه دخالتي نداشته است و بدين لحاظ مشار اليه قانوناً هيچ گونه مسئوليتي در پرداخت وجه اين چك ها به خواهان ندارد . بنابراين دعوي خواهان متوجه خوانده نبوده دادگاه به استناد شق 2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق  قرار عدم توجه به خوانده و با النتيجه قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image