به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

 

(قرار دادگاه )

 

به تاريخ : ......... پرونده كلاسه ...... شماره دادنامه .....

مرجع رسيدگي : شعبه ..... دادگاه عمومي

خواهان : آقاي ......

خوانده : آقاي .......

خواسته : اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره ..... صادره از شعبه ......

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا  تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

(راي دادگاه )

در خصوص دادخواست آقاي ... با وكالت آقاي .... به خواسته اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره ..... مورخ   صادره از اين دادگاه در پرونده كلاسه ..... دادگاه با امعان نظر در محتويات پرونده مطروحه و پرونده اصلي نظر به اين كه اين هيچ يك از جهات قانوني تجويز اعاده دادرسي احصاء شده در ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) در مانحن فيه محقق نيست فلذا  دليل موجهي براي قبول درخواست مستدعي به نظر نمي رسد و قرار دادخواست اعاده دادرسي صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 ، ماده 426 جديد جايگزين ماده 592 سابق شده است .

 

نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

 

1-   آقاي ..... با تقديم دادخواست به طرفيت .... نسبت به حكم شماره .... صادره از اين شعبه تقاضاي اعاده و در جهت توجيه تقاضاي خويش ضمن ارائه مداركي از جمله .... اجمالاً توضيح داده است كه ....

2-   نظر به اين كه متقاضي علت و جهت اعاده دادرسي را حسب ماده 595 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) ... اعلام نموده و مطابق ماده 593 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) موعد تسليم دادخواست اعاده دادرسي به جهت مذكور از تاريخ .... ثبوت جعليت ..... روز مي باشد ، حال آنكه دادخواست مزبور خارج از موعد مقرر به ثبت رسيده است . بنابراين دادگاه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي را صادر و اعلام مي دارد .

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 ، مواد 427و 429 جديد جايگزين مواد 593 و 595 سابق شده است . اين مواد به مهلت درخواست اعاده دادرسي اشاره دارند .

در مورد آثار حقوقي قرار رد دادخواست اعاده دادرسي مي توان گفت كه :

1-     صدور اين قرار مانع به جريان افتادن پرونده شده و موجب اعاده اعتبار قطعيت ، به راي صادره مي گردد .

2-     اين قرار ناظر به مقررات شكلي است .

3-     اين قرار قطعي و غير قابل تجديد نظر خواهي است .

4-   و بالاخره اينكه ، قرار رد درخواست اعاده دادرسي ، در حقيقت اثبات اصل مي باشد . به اين معني كه ، اصل بر صحت و قطعيت آراء صادره مي باشد . و صدور آن استثناء بر اصل را كان لم يكن مي كند .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image