نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواسته

 

 

نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواسته

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

-          شماره و تاريخ دادنامه 504-29/07/74

-          كلاسه پرونده : 2/178-74 تجديد نظر كيفري

-          مرجع رسيدگي : شعبه دوم  دادگاه تجديد نظر استان سمنان  

-          تجديدنظر خواه : آقاي ....

-          تجديد نظر خوانده : آقاي .....

-          موضوع : تجديد نظر از راي شماره 288-20/06/74 دادگاه عمومي مهدي شهر

 

 

(راي دادگاه )

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي ... به طرفيت .... آقاي ...... نسبت به دادنامه شماره 288- 30/06/74 دادگاه عمومي بخش مهدي شهر كه به موجب آن محكوم به پرداخت پانصد و پنجاه هزار ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 2450 ريال از بابت هزينه دادرسي در حق تجديد نظر خوانده گرديده است . چون ميزان خواسته بدوي هفتصد و نود هزار ريال بوده كه مستنداً به بند 6 ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب حكم صادره قطعي و غير قابل تجديد نظر است ، لذا ، قرار رد درخواست تجديد نظر خوانده صادر و اعلام مي شود و حكم قطعي است .

 

 

 

 

رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان سمنان                                                مستشار دادگاه

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image