قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ....

پرونده كلاسه .....

شماره دادنامه :....

مرجع رسيدگي :شعبه .... دادگاه عمومي (خانواده )....

خواهان : .....

خوانده :.....

خواسته :صدور حكم طلاق

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته صدور حكم طلاق ، نظر به اينكه خواهان به شرح لايحه تقديمي كه به شماره ... مورخ ... ثبت دفتر دادگاه گرديده ، دادخواست خود را استرداد نموده است ، لذا مستنداً به ماده 123 از قانون آيين دادرسي مدني سابق ناظر به ماده 151 از همان قانون قرار ابطال دادخواست تقديمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ... دادگاه عمومي (خانواده ).....

 

 

 

 

در حال حاضر ، بند الف ماده 107 قانون جديد آيين دادرسي مدني جايگزين ماده 123 قبلي شده است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image