قرار قبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

 

 

قرار قبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

 

 

 

بسمه تعالي

 

-          تاريخ رسيدگي :..............

-          كلاسه پرونده :..................

-          شماره دادنامه :................

-          مرجع رسيدگي : شعبه .... دادگاه عمومي شهرستان ....

-          خواهان :.........

-          خوانده :.............

-          موضوع : اعسار از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

گردش كار : پس از ارجاع پرونده و وصول به كلاسه فوق ثبت پس از اجراي تشريفات قانوني دادگاه در وقت فوق العاده به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

(راي دادگاه)

 

در خصوص دادخواست تقديمي در خصوص اعسار از سوي آقاي ...... فرزند ....... محكوم عليه كلاسه ...... نسبت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم در دادنامه شماره . با توجه به شهادت شهود در محضر دادگاه و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت به شهادت شهود در محضر دادگاه و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت اسناد و مدارك و تحقيق ضابطان از محل كار و سكونت محكوم عليه در خصوص وضع مالي وي و ساير اوضاع و احوال و مدارك موجود در پرونده دادگاه با احراز اعسار خواهان نسبت به پرداخت محكوم به دادنامه ياد شده حكم  به قبول اعسار وي صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و قطعي است .

 

 

 

دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي شهرستان .....

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

1-   پرونده امر پس از قبولي اعسار به اجراي احكام ارسال چنانچه مدت محكوميت حبس نداشته باشد يا سپري شده باشد و به دليل ديگري زنداني يا بازداشت نباشد فوراً آزاد مي گردد .

2-     ممكن است دادگاه قرار رد قبولي اعسار را صادر نمايد بدين ترتيب كه خواهان نتواند اعسار خود را ثابت نمايد و دادگاه ملائت و توان وي براي پرداخت را احراز كند .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image