قلب مادر

قلب مادر

داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پیغام‌
که‌ کُند مادرِ تو با من‌ جنگ

هر کُجا بیندم‌ از دور کُند
چهره‌ پر چین‌ و جبین‌ پُر آژنگ
‌با نگاهِ غضب‌ آلود زند
بر دلِ نازکِ‌ من‌ تیرِ‌ خدنگ
‌مادر سنگ‌دلت تا زنده‌ست
شهد در کامِ من‌ و توست‌ شَرنگ
‌نشوم‌ یکدل‌ و یکرنگ‌ تو را
تا نسازی‌ دلِ او از خون‌ رنگ

گر تو خواهی‌ به‌ وصالم‌ برسی‌
باید این‌ ساعت‌ بی‌خوف و درنگ

روی‌ و سینۀ تنگش‌ بدری‌
دل‌ برون‌ آری‌ از آن‌ سینۀ‌ تنگ

گرم‌ و خونین‌ به‌ منش‌ باز آری‌
تا بَرد ز آینۀ‌ قلبم‌ زنگ

عاشقِ بی‌خرد ناهنجار
نه،‌ بل‌ آن‌ فاسقِ بی‌عصمت‌ و ننگ

حُرمتِ مادری‌ از یاد ببُرد
خیره‌ از باده‌ و دیوانه‌ ز بنگ

رفت‌ و مادر را افکند به‌ خاک‌
سینه‌ بدرید و دل‌ آورد به‌ چنگ

قصدِ سرمنزلِ‌ معشوق‌ نمود
دلِ مادر به‌ کفش‌ چون‌ نارنگ

از قضا خورد دمِ در به‌ زمین‌
و اندکی‌ سُوده‌ شد او را آرنگ

وان‌ دل‌ گرم‌ که‌ جان‌ داشت‌ هنوز
اوفتاد از کف‌ آن‌ بی‌فرهنگ

از زمین‌ باز چو برخاست‌ نمود
پی‌ برداشتن‌ آن‌ آهنگ

دید کز آن‌ دل‌ آغشته‌ به‌ خون‌
آید آهسته‌ برون‌ این‌ آهنگ:

<<  آه‌ دست‌ پسرم‌ یافت‌ خراش‌
آه‌ پای‌ پسرم‌ خورد به‌ سنگ  >>       شعر: مرحوم ایرج میرزا

 

ضرب المثل

 

- <Masal1>

  <M1>گاهي دروغ همان کار را مي کند که يک چوب کبريت با</M1>

  <M2>انبار باروت مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal1>

- <Masal2>

  <M1>برخي افراد ارباب پول هستند و برخي برده آن!</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal2>

- <Masal3>

  <M1>به فرزندي كه پدرش را به دار آويخته اند از طناب سخن</M1>

  <M2>نگوييد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal3>

- <Masal4>

  <M1>به گوش کمتر از چشم اعتماد کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ولزي</M4>

  </Masal4>

- <Masal5>

  <M1>آدم عاقل فقط روزهاي طلايي را مي شمارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal5>

- <Masal6>

  <M1>تا زماني که انسان سالم است حتي آب نوشابه اي</M1>

  <M2>است خوش طعم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal6>

- <Masal7>

  <M1>معني همه چيز دانستن هيچ ندانستن است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي)</M4>

  </Masal7>

- <Masal8>

  <M1>زن فقط يـک چـيز را پـنهان نـگاه مي‌دارد آن هم چيزي</M1>

  <M2>است که نمي‌داند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal8>

- <Masal9>

  <M1>انـسان عـيوب خـود را فـقط از چـشمان افـراد ديـگر</M1>

  <M2>مـي تواند بـبيند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal9>

- <Masal10>

  <M1>زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند، مي توانند ببينند</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal10>

- <Masal11>

  <M1>اگر مي خواهي مزرعه خوشبختي را توسعه بدهي</M1>

  <M2>خاک قلبت را هموار کن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal11>

- <Masal12>

  <M1>دست سياه را غالباً با دستکش سفيد پنهان مي دارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal12>

- <Masal13>

  <M1>خنده خون سالم توليد مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal13>

- <Masal14>

  <M1>حتي شکوه وعظمت يک رودخانه موقع ريختن به دريا</M1>

  <M2>پايان مي يابد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal14>

- <Masal15>

  <M1>تا وقتي که زبان زنده است ملت نمرده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal15>

- <Masal16>

  <M1>معجزات رخ مي داد اگر جوانان مي دانستند و پيران</M1>

  <M2>مي توانستند!</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal16>

- <Masal17>

  <M1>تپه اي وجود ندارد که داراي سراشيبي نباشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ولزي</M4>

  </Masal17>

- <Masal18>

  <M1>عشق چون آتش با دود شروع مي شود و با خاکستر</M1>

  <M2>تمام مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal18>

- <Masal19>

  <M1>در خانه اي که زن نباشد روشنايي نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal19>

- <Masal20>

  <M1>به فرزندي كه پدرش را به دار آويخته اند از طناب سخن</M1>

  <M2>نگوييد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal20>

- <Masal21>

  <M1>محبت و ترس با هم جمع نمي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal21>

- <Masal22>

  <M1>کسي که اندرز ارزان را رد کند طولي نمي کشد که</M1>

  <M2>پـشيماني را با قـيمت گراني خريداري خواهد کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal22>

- <Masal23>

  <M1>گـذشته گـذشت و آنچه مي آيد بر تـو پوشيده است،</M1>

  <M2>آنچه را که در دست داري مغتنم شمر.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal23>

- <Masal24>

  <M1>درستكار باش و از هيچ كس نترس.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal24>

- <Masal25>

  <M1>لقمه در دست همسايگان هميشه درشتتر به نظر</M1>

  <M2>مي آيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal25>

- <Masal26>

  <M1>اگر مي خواهي گرم باشي بايد دود را تحمل کني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسلواکي</M4>

  </Masal26>

- <Masal27>

  <M1>اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal27>

- <Masal28>

  <M1>مار به همه جا ميرود ولي در داخل سوراخ خود راست</M1>

  <M2>وارد مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ارمنستاني</M4>

  </Masal28>

- <Masal29>

  <M1>يک گفت و شنود ساده با يک مرد عاقل به اندازه يک</M1>

  <M2>ماه مطالعه ارزش دارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal29>

- <Masal30>

  <M1>به هيچ کس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن!</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يو گسلاوي</M4>

  </Masal30>

- <Masal31>

  <M1>کسي که به خيال خود مي خواهد فقط ضربه اي بزند</M1>

  <M2>ممکن است مرتکب قتلي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal31>

- <Masal32>

  <M1>مهرباني «مي خزد» آنجا که نمي تواند راه برود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal32>

- <Masal33>

  <M1>مردگان چشم زندگان را مي گشايند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal33>

- <Masal34>

  <M1>عجله، پدر ناكامي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal34>

- <Masal35>

  <M1>آن کس که جرأت مبارزه در زندگي را ندارد، بالاجبار</M1>

  <M2>طناب دار را به گردن مي اندازد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal35>

- <Masal36>

  <M1>هر جا که آفتاب نيايد پزشک مي آيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal36>

- <Masal37>

  <M1>عشق يعني ترس از دست دادن تو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي)</M4>

  </Masal37>

- <Masal38>

  <M1>زيستن يعني تلاش كردن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal38>

- <Masal39>

  <M1>دنـبال دو تـا خـرگوش مـي دوي هـيچ کـدامشان را</M1>

  <M2>نـمي گيري.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal39>

- <Masal40>

  <M1>آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal40>

- <Masal41>

  <M1>بدون عرق ريختن نمي توان به عسل دست يافت.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يو گسلاوي</M4>

  </Masal41>

- <Masal42>

  <M1>اقامتگاه خود را دائم تغيير بده. زيرا لذت زندگي در تنوع</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal42>

- <Masal43>

  <M1>اگـر از تـلاش دسـت بـرداري از زيـستن هـم دسـت</M1>

  <M2>بـرداشته اي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal43>

- <Masal44>

  <M1>بت تراشها کمتر اطاعت بت را مي نمايند و کمتر با آنها</M1>

  <M2>هستند، زيرا مي دانند که چه ساخته اند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal44>

- <Masal45>

  <M1>لئيم (بخيل) يک چشم دارد و جاه طلب کور است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ارمنستاني</M4>

  </Masal45>

- <Masal46>

  <M1>عاقل عفو مي کند و احمق فراموش مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal46>

- <Masal47>

  <M1>كودك بمان تا بچه هايت هميشه دوستت داشته باشند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal47>

- <Masal48>

  <M1>گفتار نيک نيکوست، ولي کردار نيک نيکو تر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal48>

- <Masal49>

  <M1>حتي صد دزد هم قادر نيستند مردي را که لخت است</M1>

  <M2>لخت کنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal49>

- <Masal50>

  <M1>مرد شکست خورده طالب جنگ بيشتر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal50>

- <Masal51>

  <M1>بايد حريف را به کمک حريف ديگري بدام انداخت.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal51>

- <Masal52>

  <M1>حقيقت و گل سرخ هر دو خار دارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal52>

- <Masal53>

  <M1>در هر شوخي، حقيقتي نهفته است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal53>

- <Masal54>

  <M1>مانند يک دشمن چانه بزن و مانند يک دوست قيمتش</M1>

  <M2>را بپرداز.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مجارستاني</M4>

  </Masal54>

- <Masal55>

  <M1>بدبختي در کنار خوشبختي ايستاده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوگسلاوي</M4>

  </Masal55>

- <Masal56>

  <M1>همه كساني كه به تو مي خندند دوست تو نيستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal56>

- <Masal57>

  <M1>اگر مردي خسيس باشد پسرش حتما به اسراف</M1>

  <M2>خواهد پرداخت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal57>

- <Masal58>

  <M1>دل دروغ نمي گويد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal58>

- <Masal59>

  <M1>زناشويي را ستايش کن اما زن نگير.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal59>

- <Masal60>

  <M1>اگر چشم نبيند دل هم نمي خواهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مجارستاني</M4>

  </Masal60>

- <Masal61>

  <M1>مرغان با تجربه را نمي توان با دانه به دام آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal61>

- <Masal62>

  <M1>روح زن و بادهاي بهاري پيوسته در معرض تغيير است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal62>

- <Masal63>

  <M1>پرده اشک را با سوالات پاره کن!</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal63>

- <Masal64>

  <M1>حسادت اولين درس شيطان به انسان احمق است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal64>

- <Masal65>

  <M1>بهتر است دوباره سؤال کني تا اينکه يکبار راه، اشتباه</M1>

  <M2>بروي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal65>

- <Masal66>

  <M1>اگـر فـقير بـا ثـروتمند مـعاشرت کـند ديـگر شـلوار هـم</M1>

  <M2>نـخواهد داشـت کـه بـه پـا کـند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal66>

- <Masal67>

  <M1>مادامي که «زبان» زنده است «ملت» نمرده.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal67>

- <Masal68>

  <M1>عشق پاک و حقيقي چون مه است که نمي گذارد</M1>

  <M2>اطراف خوب ديده شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal68>

- <Masal69>

  <M1>بر حذر باش از کسي که چيزي ندارد از دست بدهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal69>

- <Masal70>

  <M1>روز و شب، منتظر هيچ كس نمي ماند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal70>

- <Masal71>

  <M1>حرف خوش، در آهنين را باز مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوگسلاوي</M4>

  </Masal71>

- <Masal72>

  <M1>پول بايد متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal72>

- <Masal73>

  <M1>مانند ابر بالا نرو تا مانند مه ناپديد نگردي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ماداگاسکاري</M4>

  </Masal73>

- <Masal74>

  <M1>برا ي يافتن زن مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal74>

- <Masal75>

  <M1>ميوه رسيده بخور و حرف راست بزن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal75>

- <Masal76>

  <M1>مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانيم.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بوسني</M4>

  </Masal76>

- <Masal77>

  <M1>طمع به همه چيز، از دست دادن همه چيز است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal77>

- <Masal78>

  <M1>كسي كه فقط به كمك ديگران چشم مي بندد گول</M1>

  <M2>مي خورد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal78>

- <Masal79>

  <M1>کسي که پول مي دزدد اعدام مي شود و کسي که</M1>

  <M2>زمين مي دزدد شاه مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal79>

- <Masal80>

  <M1>آنکس که در هر جا دوستاني دارد، همه جا را دوست</M1>

  <M2>داشتني مي يابد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal80>

- <Masal81>

  <M1>آن که تهمت مي زند هزار بار مي کشد و قاتل فقط</M1>

  <M2>يک بار.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal81>

- <Masal82>

  <M1>دوستانت بايد مثل کتابهايي که مي خواني کم باشند</M1>

  <M2>و گزيده.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal82>

- <Masal83>

  <M1>زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal83>

- <Masal84>

  <M1>چقدر زيادند راههايي که به قلب منتهي مي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal84>

- <Masal85>

  <M1>متنبه (آگاه و هوشيار) کردن بهتر از متنبه شدن است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلژيکي</M4>

  </Masal85>

- <Masal86>

  <M1>چهار چيز است که بايد نسبت به آن بدگمان باشيد:</M1>

  <M2>اسب، شب، رودخانه و جنگل.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل نيجريه اي</M4>

  </Masal86>

- <Masal87>

  <M1>اگر پول در جيب نداري عسل در دهان داشته باش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal87>

- <Masal88>

  <M1>از آهسته رفتن مترس از بي حرکت ايستادن بترس.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal88>

- <Masal89>

  <M1>هر کجا صرفه جويي هست در آن راستي و درستي</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوگسلاوي</M4>

  </Masal89>

- <Masal90>

  <M1>زمان دواي خشم است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal90>

- <Masal91>

  <M1>انسان از پيروزي چيزي ياد نمي گيرد ولي از شکست</M1>

  <M2>خيلي چيزها ياد مي گيرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal91>

- <Masal92>

  <M1>خانه ات را براي ترساندن موش آتش نزن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal92>

- <Masal93>

  <M1>اگر خواستي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيار</M1>

  <M2>شكمش را در دست بگير.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal93>

- <Masal94>

  <M1>کسي که خانه ندارد، همسايه هم ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal94>

- <Masal95>

  <M1>بيماري سواره مي آيد و پياده مي رود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلژيکي</M4>

  </Masal95>

- <Masal96>

  <M1>حقيقت بهتر از طلاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal96>

- <Masal97>

  <M1>اگر برادران با هم کار کنند کوه طلا مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal97>

- <Masal98>

  <M1>کاهلان وقت فراغت ندارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal98>

- <Masal99>

  <M1>عـجيب ترين چـيز در دنيا مـوفقيت احمق و شکست</M1>

  <M2>داناست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal99>

- <Masal100>

  <M1>وقتي تلخي در دل باشد هيچ شکري دهان را شيرين</M1>

  <M2>نمي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اروپايي</M4>

  </Masal100>

- <Masal101>

  <M1>آنكه تهديد مي كند هميشه مي ترسد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal101>

- <Masal102>

  <M1>حيوان به پا بسته مي شود و انسان به قولش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal102>

- <Masal103>

  <M1>آدم باهوش دردسرهاي بزرگ را به دردسرهاي کوچک</M1>

  <M2>تبديل مـي کند و دردسرهاي کوچک را از بين مي برد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal103>

- <Masal104>

  <M1>انسان با پرسيدن ياد مي گيرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal104>

- <Masal105>

  <M1>آنچه براي يک مرد حادثه است براي يک زن فاجعه است..</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal105>

- <Masal106>

  <M1>اگر شه (شاهي) تو را ترک نمي کند تو شه (شاهي)</M1>

  <M2>را ترک کن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلژيکي</M4>

  </Masal106>

- <Masal107>

  <M1>كار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal107>

- <Masal108>

  <M1>وقتي که آش از آسمان مي بارد گدا قاشق ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal108>

- <Masal109>

  <M1>از تلخي بيماري به شيريني سلامت مي توان پي برد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal109>

- <Masal110>

  <M1>از پيروزي، کمتر مي توان آموخت و از شکست، بسيار.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal110>

- <Masal111>

  <M1>زن مطيع، فرمانرواي قلب شوهر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal111>

- <Masal112>

  <M1>عشقي که توأم با حسادت نباشد دروغي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal112>

- <Masal113>

  <M1>کسي که غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از</M1>

  <M2>ديگران نپرسد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal113>

- <Masal114>

  <M1>تندرستي، تاجي است بر سر انسان سالم ولي هيچ</M1>

  <M2>کس جز يک بيمار اين تاج را نمي بيند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مصري</M4>

  </Masal114>

- <Masal115>

  <M1>اگـر مـي خواهيد دشـمنان شـما بـر اسـرار شـما آگـاه</M1>

  <M2>نـشوند رازها را بـه دوسـتان خـود افـشا نـکنيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

 

  </Masal115>

- <Masal116>

  <M1>اگر رفيق نداري با عصاي خود مشورت کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلباني</M4>

  </Masal116>

- <Masal117>

  <M1>مانند علما حرف بزن و مانند توده حرف بزن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal117>

- <Masal118>

  <M1>كاغذ بردبار است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal118>

- <Masal119>

  <M1>آخرين چيزي كه از دست مي رود، اميد است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal119>

- <Masal120>

  <M1>«ملاقات» آغاز جدايي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal120>

- <Masal121>

  <M1>همه چيز را نمي شود در ترازو وزن کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal121>

- <Masal122>

  <M1>زمان براي كسي كه مي تواند صبر كند هر دري را</M1>

  <M2>مي گشايد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal122>

- <Masal123>

  <M1>انتخاب زن و تربوز (هندوانه) مشکل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal123>

- <Masal124>

  <M1>مرده بهترين فرد خانواده خويش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مصري</M4>

  </Masal124>

- <Masal125>

  <M1>آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal125>

- <Masal126>

  <M1>عاليترين سلاح براي مغلوب کردن دشمن خونسردي</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal126>

- <Masal127>

  <M1>در موقع خريد پارچه حاشيه آن را خوب نگاه كن و در</M1>

  <M2>مــوقع ازدواج دربــاره مــادر عــروس تــحقيق كــن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal127>

- <Masal128>

  <M1>مجازات دروغگو اين است که حتي موقعي که حرف</M1>

  <M2>راست مي زند کسي باورش نمي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل عبري</M4>

  </Masal128>

- <Masal129>

  <M1>راستي يگانه سکه ايست که همه جا قيمت دارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal129>

- <Masal130>

  <M1>تملق مثل سايه است: هم انسان را بزرگ ميكند هم</M1>

  <M2>كوچك.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal130>

- <Masal131>

  <M1>از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal131>

- <Masal132>

  <M1>مرگ همان قدر قطعي است که زندگي قطعي نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal132>

- <Masal133>

  <M1>انديشه ي گوينده از گفتارش مهم تر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal133>

- <Masal134>

  <M1>در برابر آن کس که عسل روي زبان دارد، از کيف پولت</M1>

  <M2>محافظت کن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal134>

- <Masal135>

  <M1>چيزهاي گذشته ديروز مردند، چيزهاي آينده امروز به</M1>

  <M2>دنيا آمده اند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal135>

- <Masal136>

  <M1>هيچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگيدن و زن گرفتن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal136>

- <Masal137>

  <M1>اندرز دادن خوب است ولي درمان كردن بهتر.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal137>

- <Masal138>

  <M1>دست را نبايد بريد بايد بوسيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal138>

- <Masal139>

  <M1>شکم خالي گوش ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal139>

- <Masal140>

  <M1>خـدا روي خـطوط کـج و مـعوج راسـت و مـستقيم</M1>

  <M2>مـي نويسد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل برزيلي</M4>

  </Masal140>

- <Masal141>

  <M1>ظلمتي مانند ناداني وجود ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مصري</M4>

  </Masal141>

- <Masal142>

  <M1>انسان بايد با ديگران کم و با خودش زياد حرف بزند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal142>

- <Masal143>

  <M1>ممکن است که به «حقيقت » تو سري زد ولي هرگز</M1>

  <M2>نمي توان خفه اش کرد!</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal143>

- <Masal144>

  <M1>اگر سنگي پرتاب کني دست خودت درد مي گيرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal144>

- <Masal145>

  <M1>ضربات کوچک درختان بزرگ را از پاي در مي آورند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal145>

- <Masal146>

  <M1>اگر چه در جنگل زندگي مي کني ولي قدر چوب را بدان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal146>

- <Masal147>

  <M1>نور براي ديگران مي درخشد نه براي خودش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal147>

- <Masal148>

  <M1>اگر مار را مي کشي، بچه اش را هم بکش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal148>

- <Masal149>

  <M1>كـسي كـه حـرف مـي زند مـي كارد و آن كـه گـوش</M1>

  <M2>مـي دهد درو مـي كند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آرژانتيني</M4>

  </Masal149>

- <Masal150>

  <M1>خشم بد بختي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل کيکويو</M4>

  </Masal150>

- <Masal151>

  <M1>كسي كه خوب فكر مي كند نياز نيست زياد فكر كند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal151>

- <Masal152>

  <M1>اعمال نيک را روي سنگ ثبت کن و اعمال بد را روي</M1>

  <M2>برف.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal152>

- <Masal153>

  <M1>زن عاقل با داماد " بي پول " خوب مي سازد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal153>

- <Masal154>

  <M1>آنکه بيشتر مي داند بيشتر شک مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal154>

- <Masal155>

  <M1>در را طوري ببند که بتواني بازش کني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal155>

- <Masal156>

  <M1>زرنگي زياد جوانمرگي مي آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal156>

- <Masal157>

  <M1>كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل شرقي</M4>

  </Masal157>

- <Masal158>

  <M1>آنکه تندرستي دارد اميد دارد، و آنکه اميد دارد همه</M1>

  <M2>چيز دارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal158>

- <Masal159>

  <M1>ابـله هـميشه دنـبال ابـله بـزرکتر مـي گردد کـه او را</M1>

  <M2>تـحسين کـند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal159>

- <Masal160>

  <M1>کسي که يکبار مي دزدد، هميشه خواهد دزديد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal160>

- <Masal161>

  <M1>روزي که صبر در باغ زندگيت برويد به چيدن ميوه ي</M1>

  <M2>پيروزي اميدوار باش.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal161>

- <Masal162>

  <M1>اگـر هـمه مـثل هـم فـکر کـنند اجـناس در بازار کـهنه و</M1>

  <M2>پـوسيده مـي شد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal162>

- <Masal163>

  <M1>خانه روي زن قرار دارد نه روي زمين.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مونته نگرويي</M4>

  </Masal163>

- <Masal164>

  <M1>يگانگي هدف، دوستي ايجاد مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal164>

- <Masal165>

  <M1>بهترين دوستان آدم انگشتان او هستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal165>

- <Masal166>

  <M1>صلح پول توليد ميکند و پول آتش جنگ را بر مي افروزد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal166>

- <Masal167>

  <M1>عادت حس ششمي است که بر تمامي حواس غلبه</M1>

  <M2>مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal167>

- <Masal168>

  <M1>عشق كهنه رنگ مي بازد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتواني</M4>

  </Masal168>

- <Masal169>

  <M1>چاي سرد و برنج را مي توان تحمل کرد ولي نگاه سرد</M1>

  <M2>و سخن سرد قابل تحمل نيست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal169>

- <Masal170>

  <M1>حسود تصور مي کند چنانچه پاي همسايه اش بشکند</M1>

  <M2>او بهتر راه تواند رفت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal170>

- <Masal171>

  <M1>دهان مقياس دل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal171>

- <Masal172>

  <M1>خوشي و اندوه چرخي است که دايم در گردش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مونته نگرويي</M4>

  </Masal172>

- <Masal173>

  <M1>اسلحه زن اشک اوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل گرجستاني</M4>

  </Masal173>

- <Masal174>

  <M1>هيچ چيز آسان تر از فريب دادن يک فرد درستکار نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal174>

- <Masal175>

  <M1>ضايع ترين روز، روزي است که نخنديده ايم.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal175>

- <Masal176>

  <M1>کسي که خود را هنگام پيروزي کنترل مي کند، به</M1>

  <M2>پيروزي مجدد نايل مي گردد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal176>

- <Masal177>

  <M1>تا از پل نگذشته اي خرس را دايي بخوان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal177>

- <Masal178>

  <M1>به زن لال هم اگر راز خود را بسپاري فاش خواهد شد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal178>

- <Masal179>

  <M1>موقعي که دهانت مي خورد بگذار با شکمت مشورت</M1>

  <M2>کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal179>

- <Masal180>

  <M1>کسي که زياد حرف مي زند، زياد هم دروغ مي گويد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتوني</M4>

  </Masal180>

- <Masal181>

  <M1>از آنچه به آساني به دست آمده بد نگهداري مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal181>

- <Masal182>

  <M1>مشورت با کسي کن که تو را به گريه مي اندازد نه با</M1>

  <M2>کسي که تو را مي خنداند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal182>

- <Masal183>

  <M1>براي آدم گرسنه نان شيرين تر از عسل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal183>

- <Masal184>

  <M1>اشکي که در نتيجه غم ريخته شود پاکترين آب است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فلسطيني</M4>

  </Masal184>

- <Masal185>

  <M1>وقتي در دل جا باشد، در خانه هم جا است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal185>

- <Masal186>

  <M1>كاري كه گرگ به زور مي كند روباه به حيله از پيش</M1>

  <M2>مي برد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal186>

- <Masal187>

  <M1>کسي که صدقه مي دهد يک دانه مي کارد و هزار</M1>

  <M2>دانه درو مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal187>

- <Masal188>

  <M1>با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظي كن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal188>

- <Masal189>

  <M1>وعده که کردي مقروض مي شوي، مقروض که شده</M1>

  <M2>وعده مي کني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal189>

- <Masal190>

  <M1>مـردان در اوقات خـوشبختي نـسبت به سـاير افراد</M1>

  <M2>همدردي نشان مي دهند و زنان در اوقات بدبختي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal190>

- <Masal191>

  <M1>شوهر به مرد کن نه به پول.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal191>

- <Masal192>

  <M1>خروس نمي تواند از دوستي با روباه نفع ببرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل گرجستاني</M4>

  </Masal192>

- <Masal193>

  <M1>كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal193>

- <Masal194>

  <M1>كسي كه مي خواهد درو كند بايد بكارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal194>

- <Masal195>

  <M1>اگر زني خواست كه تو بخاطر پول همسرش شوي با</M1>

  <M2>او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal195>

- <Masal196>

  <M1>حتي شيطان نمي داند که زنان چاقوهاي خود را کجا</M1>

  <M2>تيز مي کنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتواني</M4>

  </Masal196>

- <Masal197>

  <M1>« مردگان» بهترين مشاورانند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal197>

- <Masal198>

  <M1>كسي داناست كه مي داند هيچ نمي داند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فلسطيني</M4>

  </Masal198>

- <Masal199>

  <M1>افسانه پلي است که به حقيقت منتهي مي شود .</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal199>

- <Masal200>

  <M1>هيچ وقت بيش از زمانيکه سر و کارمان با احمق است</M1>

  <M2>احتياج به هوش زياد نداريم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal200>

- <Masal201>

  <M1>آدم موفق کسي است که نگذارد آشيانه غم بر بالاي</M1>

  <M2>سرش بسازند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal201>

- <Masal202>

  <M1>اسراف نکن نيازمند خواهي شو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal202>

- <Masal203>

  <M1>زن و آينه همواره در معرض خطر هستند، بايد مواظب</M1>

  <M2>آنها بود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal203>

- <Masal204>

  <M1>کسي که به تو سخن چيني مي کند از تو نيز سخن</M1>

  <M2>چيني خواهد کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal204>

- <Masal205>

  <M1>يک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal205>

- <Masal206>

  <M1>سرزنش بجا بهتر از تعريف بي جاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal206>

- <Masal207>

  <M1>خدا شر را آفريد تا جهنم خالي نباشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل گرجستاني</M4>

  </Masal207>

- <Masal208>

  <M1>ولو طلا ببارد، عاشق هرگز ثروتمند نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal208>

- <Masal209>

  <M1>بدبختي آن نيست که مي توان از آن بر حذر بود، بلکه</M1>

  <M2>آن است که گريزي از آن نيست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal209>

- <Masal210>

  <M1>تملق سم شيرين است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal210>

- <Masal211>

  <M1>شمشير عدالت غلاف ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal211>

- <Masal212>

  <M1>يک پدر به پنج کودک نان مي دهند ولي پنج کودک به</M1>

  <M2>يک پدر نان نمي دهند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتواني</M4>

  </Masal212>

- <Masal213>

  <M1>بي جواب گذاشتن هم خود جوابي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal213>

- <Masal214>

  <M1>حقيقت تلخ بهتر از يك دروغ شيرين است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal214>

- <Masal215>

  <M1>پايان جدايي ملاقات مجدد است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal215>

- <Masal216>

  <M1>مکافات «لنگ» است ولي بالاخره فرا مي رسد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal216>

- <Masal217>

  <M1>هنگامي که خشم حرف مي زند عقل چهره خود را</M1>

  <M2>مي پوشاند.</M2>

 

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal217>

- <Masal218>

  <M1>كسي كه به جلوي ريش نگاه نمي كند عقب مي ماند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal218>

- <Masal219>

  <M1>اگـر خـواستار زنـدگاني شـرافت مند هـستيد بـايد</M1>

  <M2>خـويشتن را فـراموش کـنيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal219>

- <Masal220>

  <M1>معايب ديگران معلمان خوبي هستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal220>

- <Masal221>

  <M1>محنت، محک دوستي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل برمه يي</M4>

  </Masal221>

- <Masal222>

  <M1>ريشه تمام نزاعها سه چيزند: زر (طلا)، زن، زمين.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal222>

- <Masal223>

  <M1>بگو با چه کسي دوست هستي تا بگويم چگونه کسي</M1>

  <M2>هــستي. (فـارسي: تـو اول بـگو بــا کـي يــا زيــستي</M2>

  <M3>تــا مـــن بـــگويم کـــه تـــو کـــيستي)</M3>

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal223>

- <Masal224>

  <M1>كلمات طلايي، درهاي آهني را مي گشايد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal224>

- <Masal225>

  <M1>تاك (درخت انگور) را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب</M1>

  <M2>و اصيل انتخاب كن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal225>

- <Masal226>

  <M1>شيطان روي زبان افرادي است که تهمت مي زنند و</M1>

  <M2>در گوش کساني که گوش مي دهند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal226>

- <Masal227>

  <M1>خوب آن است كه پايانش بخوبي ختم شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل شيلي</M4>

  </Masal227>

- <Masal228>

  <M1>يك ساعت بامداد بهتر از دو ساعت شب است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal228>

- <Masal229>

  <M1>ازدواج زودش اشتباه بزرگي و ديرش اشتباه بزرگتري</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal229>

- <Masal230>

  <M1>اگر مي خواهي زياد عمر کني در جواني پير بشو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal230>

- <Masal231>

  <M1>کسي که از احمق تعريف کند احمق تر از اوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal231>

- <Masal232>

  <M1>پرنده را از پروازش مي شناسند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal232>

- <Masal233>

  <M1>متملقين شبيه دوست هستند هم چنان كه گرگان</M1>

  <M2>شبيه سگان اند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal233>

- <Masal234>

  <M1>مهرباني مانند بذر گندم كاشتن است و بعد افزايش</M1>

  <M2>مي يابد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal234>

- <Masal235>

  <M1>عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جاي داده.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل پاکستاني</M4>

  </Masal235>

- <Masal236>

  <M1>ميخ مي تواند نعل را نجات دهد، نعل مي تواند اسب</M1>

  <M2>را نجات دهـد، اسـب مـي تواند سـوار را نجات دهد و</M2>

  <M3>سوار مي تواند مملکتي را نجات دهد.</M3>

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal236>

- <Masal237>

  <M1>اگـر درباره دوسـت خواستي قضاوت کني احمقي بيش</M1>

  <M2>نــيستي، زيـرا اگـر غـلط گــفته بـاشي گـناهي اسـت</M2>

  <M3>نـابخشودني و اگـر راســت گـفته بـاشي چـرا او را بــه</M3>

  <M4>دوستي خود برگزيده اي ؟ ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal237>

- <Masal238>

  <M1>بعضي ها به پشه وسواس نشان مي دهند و شتر را</M1>

  <M2>مي بلعند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal238>

- <Masal239>

  <M1>مهم نسيت چند نفر را خشنود کني؛ مهم آن است</M1>

  <M2>چه نوع افرادي را خشنود ميسازي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal239>

- <Masal240>

  <M1>کسي که خار مي کارد نبايد پياده راه برود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal240>

- <Masal241>

  <M1>هميشه دزدي وجود دارد که دزد ديگر را غارت کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal241>

- <Masal242>

  <M1>زخم خود را با خون ديگري درمان نبايد کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal242>

- <Masal243>

  <M1>کسي که زن ثروتمند بگيرد آزادي خود را فروخته است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal243>

- <Masal244>

  <M1>تکرار، مادر يادگيريست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal244>

- <Masal245>

  <M1>عاقل آنچه را نمي داند نمي گويد، نادان نمي داند چه</M1>

  <M2>مي گويد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal245>

- <Masal246>

  <M1>عشق را نمي توان با پنهان كردن پنهان كرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اروگوئه</M4>

  </Masal246>

- <Masal247>

  <M1>زنـدگي پـيازي است که انـسان در حـال اشـک ريختن</M1>

  <M2>پوستش را مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal247>

- <Masal248>

  <M1>خورشيد غروب ميکند ولي خطر هرگز غروب نمي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal248>

- <Masal249>

  <M1>او را مي زنم که تو را بترسانم.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal249>

- <Masal250>

  <M1>كسي موفق مي شود كه خسته نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل پرتغالي</M4>

  </Masal250>

- <Masal251>

  <M1>تـو ارباب سـخناني هـستي کـه نـگفته اي ولـي</M1>

  <M2>حـــرف هايي کـــه زدي اربـــاب تـــو هــــستند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal251>

- <Masal252>

  <M1>اگر مي خواهي بداني چه بوده اي بنگر که چه هستي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal252>

- <Masal253>

  <M1>كسي كه به خاطر عشق زندگي مي كند بايد در اندوه</M1>

  <M2>به سر ببرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal253>

- <Masal254>

  <M1>کسي که پولش را به دوستش وام ميدهد هم پول را</M1>

  <M2>از دست ميدهد هم دوستش را.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal254>

- <Masal255>

  <M1>ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهي خوب مي شود</M1>

  <M2>و گاهي هم بسيار بد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal255>

- <Masal256>

  <M1>بـه امـيد شـانس نـشستن هـمان و در بـستر مـرگ</M1>

  <M2>خـوابيدن هـمان.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal256>

- <Masal257>

  <M1>ممکن است دروغ يک سال بدود ولي راستي در يک</M1>

  <M2>روز از او جلو مي افتد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal257>

- <Masal258>

  <M1>خيلي کم و خيلي زياد همه چيز را ضايع مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal258>

- <Masal259>

  <M1>با بردباري علف تبديل به شير مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal259>

- <Masal260>

  <M1>کسي که در برابر حسود طاقت بياورد و خونسرد باشد،</M1>

  <M2>يا خـيلي خـوش قـلب است و يا از آهـن سـاخته شـده</M2>

  <M3>است.</M3>

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal260>

- <Masal261>

  <M1>سير نمي تواند سخنان گرسنه را بفهمد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مونتونگرويي</M4>

  </Masal261>

- <Masal262>

  <M1>شبها همه گربه ها خاکستريند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal262>

- <Masal263>

  <M1>سـکوت هـرگز اشتباه نـمي کند و هـر چـه طـولاني تر</M1>

  <M2>بـاشد، بـهتر قـضاوت مـي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal263>

- <Masal264>

  <M1>شنا کردن را در عميق ترين نقطه ياد بگير.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal264>

- <Masal265>

  <M1>يک لحظه اشتباه يک عمر اندوه به بار مي آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal265>

- <Masal266>

  <M1>بـا پـولت نـمي تواني خـودت را بشناسي. بـدون پـول،</M1>

  <M2>هـيچکس قـادر بـه شـناختن تـو نـيست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal266>

- <Masal267>

  <M1>صاعقه به قلل بزرگ اصابت مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal267>

- <Masal268>

  <M1>يا حرفي بزن که از خاموشي بهتر باشد يا خاموش باش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal268>

- <Masal269>

  <M1>سند پاره مي شود، ولي قول پاره نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal269>

- <Masal270>

  <M1>يک متر يک متر سخت است ولي يک سانت يک سانت</M1>

  <M2>مثل آب خوردن است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal270>

- <Masal271>

  <M1>مسکو يکباره ساخته نشده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal271>

- <Masal272>

  <M1>وقتي تقوا و پرهيزكاري در قلب راه پيدا كند در سرشت</M1>

  <M2>هم زيبايي به وجود مي آيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal272>

- <Masal273>

  <M1>لگد بهتر ار طعنه است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal273>

- <Masal274>

  <M1>«مرگ» آخرين پزشک است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal274>

- <Masal275>

  <M1>تا وقتي در رودخانه هستي به بچه هاي تمساح توهين</M1>

  <M2>نکن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي (ليبريايي)</M4>

  </Masal275>

- <Masal276>

  <M1>بدي اشخاص احمق، هم تراز نيکي اشخاص عاقل</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal276>

- <Masal277>

  <M1>آن کس فـقير است که حـرص و آز دارد نه آن کس که</M1>

  <M2>چيزي ندارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal277>

- <Masal278>

  <M1>قــلوب گـنجينه اسـرارند و لــبها قـفل هاي آن و زبــان</M1>

  <M2>کـليدهايش.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal278>

- <Masal279>

  <M1>زخمي که دوست وارد مي کند هرگز التيام نمي يابد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل کنيايي</M4>

  </Masal279>

- <Masal280>

  <M1>ماهيگير ها همديگر را از دور مي بينند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal280>

- <Masal281>

  <M1>با ثروت مي توان بر شياطين فرمانروايي کرد. بدون</M1>

  <M2>ثروت حتي نمي توان بره اي را احضار کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal281>

- <Masal282>

  <M1>آدم يا بايد چکش باشد يا سندان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal282>

- <Masal283>

  <M1>ثروت چون شبنم در آفتاب است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal283>

- <Masal284>

  <M1>کفش سياه نشانه دل سياه نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal284>

- <Masal285>

  <M1>زني سعادتمند است كه مطيع " شوهر" باشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal285>

- <Masal286>

  <M1>بهترين کلمه سخني است که بايد گفته شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal286>

- <Masal287>

  <M1>خوب آن است که پايانش خوب باشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal287>

- <Masal288>

  <M1>قلب انسان طبيعتا عادل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal288>

- <Masal289>

  <M1>يگانه مـرد خوشبخت کسي است که تـصور مي کند</M1>

  <M2>خوشبخت است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal289>

- <Masal290>

  <M1>کمي لياقت، جوهر توانايي در موفقيت است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal290>

- <Masal291>

  <M1>صبر کوه را هم از جا مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal291>

- <Masal292>

  <M1>براي اين که زندگي زناشويي آرام باشد، شوهر بايد</M1>

  <M2>کر و زن بايد کور باشد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal292>

- <Masal293>

  <M1>تا مرگ از نفس کشيدن سير نخواهي شد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal293>

- <Masal294>

  <M1>رودخانه خالي غرشي ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل کنيايي</M4>

  </Masal294>

- <Masal295>

  <M1>اگر چه دريا آرام مي باشد، ممکن است تمساحي در</M1>

  <M2>زير آب کمين کرده باشد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal295>

- <Masal296>

  <M1>زنگ، آهن را مي خورد و حسادت قلبت را.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal296>

- <Masal297>

  <M1>تنبل خوشبخت نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal297>

- <Masal298>

  <M1>اگر از ديگران نفرت داري خودت را اصلاح کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal298>

- <Masal299>

  <M1>آنچه زندگي مي بخشد مرگ پس مي گيرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal299>

- <Masal300>

  <M1>آن کس که خير مي کند بايد سکوت کند و آن کس که</M1>

  <M2>به او خير مي رسد حق سخن با اوست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal300>

- <Masal301>

  <M1>زن و شـوهر اگر يـکديگر را بخواهند در کـلبه ي خـرابه</M1>

  <M2>هم زندگي مي کنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal301>

- <Masal302>

  <M1>گذشته را بايد بدانيد تا آينده را بدانيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal302>

- <Masal303>

  <M1>پيش از آنکه کسي را به کار بگماري درباره دستمزدش</M1>

  <M2>با او سخن بدار.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal303>

- <Masal304>

  <M1>همه کس قوم و خويش آدم ثروتمند است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal304>

- <Masal305>

  <M1>کسي که از گرگ مي ترسد وارد جنگل نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal305>

- <Masal306>

  <M1>يك متر طلا نمي تواند يك متر از وقت را بخرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal306>

- <Masal307>

  <M1>وقتي غـرور از جـلو گـام بر مي دارد بـدبختي از پشت</M1>

  <M2>سر مي آيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal307>

- <Masal308>

  <M1>ازدواج بشقابي است که روي آن پوشيده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئيسي</M4>

  </Masal308>

- <Masal309>

  <M1>زبانت را نگاه دار تا دوستت را نگاه داري .</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal309>

- <Masal310>

  <M1>مـوقعي کـه مـتولد شـدم گـريستم و هـر روز نـشان</M1>

  <M2>مـي دهد چـرا گـريستم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal310>

- <Masal311>

  <M1>مـهرباني هاي کـوچک را فـراموش نـکن و تـقصيرات</M1>

  <M2>کـوچک را بـه يـاد نـداشته بـاش.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal311>

- <Masal312>

  <M1>وقتي انسان سقوط کند، تمام دنيا از رويش مي گذرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal312>

- <Masal313>

  <M1>کلاغ چشم کلاغ را در نمي آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal313>

- <Masal314>

  <M1>آنچه يکي را نوش (عسل) ديگري را نيش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal314>

- <Masal315>

  <M1>اگر خواستي کسي را سعادتمند کني ثروت او را زياد</M1>

  <M2>نــکن، بـــکوش تــا خـــواسته هاي او را کـــم کــني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal315>

- <Masal316>

  <M1>حتي بهترين چوب ممکن است گرفتار موريانه گردد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal316>

- <Masal317>

  <M1>معجزات سراغ کساني مي آيند که باورش دارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal317>

- <Masal318>

  <M1>مردي که کوه را از ميان برداشت، کسي بود که شروع</M1>

  <M2>به برداشتن سنگ ريزه ها کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal318>

- <Masal319>

  <M1>درخت دانش با اشک آبياري مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئيسي</M4>

  </Masal319>

- <Masal320>

  <M1>شوخي بايد زبان گوسفند داشته باشد نه دندان سگ.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal320>

- <Masal321>

  <M1>مردم به سخنان مرد پولدار هميشه گوش مي کنند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal321>

- <Masal322>

  <M1>به کار دشوار حمله کن گويي آسان است و به کار آسان .</M1>

  <M2>روي بياور، گويي دشوار است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal322>

- <Masal323>

  <M1>حسود به طرف ديگران تير مي افکند و خود را زخمي</M1>

  <M2>مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal323>

- <Masal324>

  <M1>اشتها وقت غذا خوردن مي آيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal324>

- <Masal325>

  <M1>کسيکه در خود آتش ندارد نمي تواند ديگران را گرم کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal325>

- <Masal326>

  <M1>هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با</M1>

  <M2>چشم هايت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal326>

- <Masal327>

  <M1>مردي که کوه را از ميان برداشت، کسي بود که شروع</M1>

  <M2>به برداشتن سنگريزه ها کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal327>

- <Masal328>

  <M1>هر کس نگهبان شراف خويش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal328>

- <Masal329>

  <M1>زبان رام شده، پرنده نادري است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئيسي</M4>

  </Masal329>

- <Masal330>

  <M1>حرف مانند تير است، همين که پرتاب شد هيچ وقت به</M1>

  <M2>کمان بر نمي گردد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal330>

- <Masal331>

  <M1>شادي شکر زندگي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal331>

- <Masal332>

  <M1>لذتهاي ما سطحي و دردهاي ما عميق است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal332>

- <Masal333>

  <M1>سختي و همواري را با هم پذيرا شو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal333>

- <Masal334>

  <M1>روي درياي آرام همه دريانورد هستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal334>

- <Masal335>

  <M1>کسي که با شير سوخته به آب خنک هم فوت مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal335>

- <Masal336>

  <M1>بر الاغ اگر پالان زرين هم بنهي باز هم الاغ است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal336>

- <Masal337>

  <M1>آن کـس که به پـدر احترام گذارد عـمر طولاني خواهد</M1>

  <M2>داشت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal337>

- <Masal338>

  <M1>شرهاي سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal338>

- <Masal339>

  <M1>افتادن در گل و لاي ننگ نيست، ننگ در اين است که</M1>

  <M2>در همان جا بماني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal339>

- <Masal340>

  <M1>به سختي ميتوان در يک سال يک دوست پيدا کرد ولي</M1>

  <M2>به سـاعتي مـي توان دوسـتي را آزرده خـاطر کرد و از</M2>

  <M3>دست داد.</M3>

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal340>

- <Masal341>

  <M1>بدبخت ترين کس، کسي نيست که دوست ندارد، بله</M1>

  <M2>کسي است که دشمن ندارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal341>

- <Masal342>

  <M1>گفتار آيينه کردار است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal342>

- <Masal343>

  <M1>قدر دو چيز فقط موقعي دانسته مي شود که از دست</M1>

  <M2>مي دهيم، تندرستي و جواني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal343>

- <Masal344>

  <M1>براي آغاز معامله دو نفر لازم هستند و براي به هم</M1>

  <M2>زدن معامله يک نفر.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اتازوني</M4>

  </Masal344>

- <Masal345>

  <M1>يک کليد طلايي به هر دري مي خورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal345>

- <Masal346>

  <M1>براي مردم مهم نيست که زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در</M1>

  <M2>هر دو صورت پشيمان خواهد شد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal346>

- <Masal347>

  <M1>مهر ميهن پاکترين عشق هاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal347>

- <Masal348>

  <M1>با صبر و بردباري برگ كوت تبديل به پيراهن ابريشمي</M1>

  <M2>مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal348>

- <Masal349>

  <M1>بدون دوستان به سر بردن برتر از داشتن دشمنان است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal349

 

- <Masal350>

  <M1>زبان من دشمن من است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal350>

- <Masal351>

  <M1>به جايي که کوزه خودت رو گذاشته اي، سنگ پرتاب</M1>

  <M2>مکن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal351>

- <Masal352>

  <M1>بد بخت عقل را کور مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal352>

- <Masal353>

  <M1>بدون زن، مرد موجودي خشن و نخراشيده بود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal353>

- <Masal354>

  <M1>«عجله» کاري را که «احتياط» قدغن کرده انجام ميدهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal354>

- <Masal355>

  <M1>گريه زن، دزدانه خنديدن است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal355>

- <Masal356>

  <M1>دامـاد زشت و با شخصيت به از دامـاد خوش صورت و</M1>

  <M2>بي لياقت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal356>

- <Masal357>

  <M1>شــتر کــوهان خــودش را نــمي بيند امــا کــوهان</M1>

  <M2>هــمسايه اش را بــه خـوبي مــشاهده مــي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مراکشي</M4>

  </Masal357>

- <Masal358>

  <M1>ثروت را مي توان پنهان کرد ولي فقر را نه.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal358>

- <Masal359>

  <M1>آهسته برو، هميشه برو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal359>

- <Masal360>

  <M1>آنکه درباره همه چيز مي انديشد، درباره هيچ چيز</M1>

  <M2>تصميم نمي گيرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal360>

- <Masal361>

  <M1>50 سالگي دوره ي پيري جواني است و 50 سالگي</M1>

  <M2>جواني، دوره ي پيري است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal361>

- <Masal362>

  <M1>براي کسي که شکمش خالي است، هر نوع باري</M1>

  <M2>سنگين است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal362>

- <Masal363>

  <M1>بهترين شناگران غرق مي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal363>

- <Masal364>

  <M1>«عشق» را نمي شود با پنهان کردن پنهان کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal364>

- <Masal365>

  <M1>در ترازوي روز رستاخيز قلم مرد دانشور سنگين تر از</M1>

  <M2>شمشير مرد جنگاور خواهد بود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal365>

- <Masal366>

  <M1>بدون خطر نمي توان بر خطر غلبه کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal366>

- <Masal367>

  <M1>از درون باهوش باش و از بيرون مسخرگي پيشه کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal367>

- <Masal368>

  <M1>براي اندرز خوب، بهايي وجود ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal368>

- <Masal369>

  <M1>بي رفيق شجاع شجاعت ممکن نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal369>

- <Masal370>

  <M1>اولين جرقه عشق آخرين جرقه عقل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal370>

- <Masal371>

  <M1>اگر اقبال (شانس) مرا رئيس قوم سازد، از کجا معلوم</M1>

  <M2>که بلافاصله نابود نسازد؟!</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مراکشي</M4>

  </Masal371>

- <Masal372>

  <M1>از آن کـس که خـوب بـلد است پوست گـربـه را بـکند</M1>

  <M2>بـترسيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal372>

- <Masal373>

  <M1>پول، به عقلا خدمت مي کند و بر احمقان حکومت.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal373>

- <Masal374>

  <M1>خدايا مرا از دوستانم در امان دار، از دشمنانم خودم را</M1>

  <M2>نجات خواهم داد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal374>

- <Masal375>

  <M1>براي مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام</M1>

  <M2>ظهر است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal375>

- <Masal376>

  <M1>با سکوت مي توان شيطان را عصباني کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal376>

- <Masal377>

  <M1>لياقت داماد، به قدرت بازوي اوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal377>

- <Masal378>

  <M1>موفقيت نصيب افراد خواب آلود نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal378>

- <Masal379>

  <M1>بـا صـبر و شـکيبايي بـرگهاي درخت زيـتون تـبديل بـه</M1>

  <M2>ابـريشم خـواهد شـد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal379>

- <Masal380>

  <M1>يک دروغ تبديل به راست مي شود وقتي که انسان</M1>

  <M2>باورش کنيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal380>

- <Masal381>

  <M1>يـک دروغـگو مـي تواند دور دنـيا بـرود ولـي نـمي تواند</M1>

  <M2>مـراجعت کـند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal381>

- <Masal382>

  <M1>عـمارت بـزرگ را از سـايه اش و مـردان بـزرگ را از</M1>

  <M2>سخنانشان مي توان شناخت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal382>

- <Masal383>

  <M1>ميهماني خوب است ولي خانه بهتر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal383>

- <Masal384>

  <M1>شوهر و بچه را هر چه در بازي هاي خود آرام بگذاريد</M1>

  <M2>بيشتر به شما محبت پيدا ميکنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal384>

- <Masal385>

  <M1>به من رفيقي بده که با من گريه کند، دوستي که با</M1>

  <M2>من بخندد را خودم پيدا مي کنم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل طبرستاني</M4>

  </Masal385>

- <Masal386>

  <M1>عـشق هـفت ثـانيه دوام دارد و هـوس هـفت دقـيقه و</M1>

  <M2>انـدوه و بـيچارگي يـک عـمر.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal386>

- <Masal387>

  <M1>كلمه تير نيست ولي مي تواند دل را بشكافد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal387>

- <Masal388>

  <M1>مرد براي آسايش زن مي گيرد و زن به خاطر کنجکاوي</M1>

  <M2>شوهر مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal388>

- <Masal389>

  <M1>من به تو غواصي آموخته ام و تو مي خواهي مرا غرق</M1>

  <M2>کني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal389>

- <Masal390>

  <M1>بهترين توبه، خودداري از گناه است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal390>

- <Masal391>

  <M1>دخـتر عـاقل، جـوان فـقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح</M1>

  <M2>مي دهد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal391>

- <Masal392>

  <M1>اگر نمي خواهي سرت کلاه رود قيمت جنس را از سه</M1>

  <M2>مغازه بپرس.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal392>

- <Masal393>

  <M1>بگذار عدالت حکمفرما باشد اگر چه دنيا خراب شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal393>

- <Masal394>

  <M1>اگر مي خواهي قوي باشي نقاط ضعف خود را بدان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal394>

- <Masal395>

  <M1>دوستان در فقر شناخته مي شوند .</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal395>

- <Masal396>

  <M1>براي عشق عروسي و براي پول کار کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal396>

- <Masal397>

  <M1>هيچ زني در راه رضاي خدا با مرد ازدواج نمي كند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal397>

- <Masal398>

  <M1>يک مرد بزرگ عيوب مرد کوچک را نمي بيند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal398>

- <Masal399>

  <M1>سكوت، اشتباه نمي كند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal399>

- <Masal400>

  <M1>زير درخت چنار سيب مجوي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل طبرستاني</M4>

  </Masal400>

- <Masal401>

  <M1>دو متر زمين شان و مقام غني و فقير را يکسان ميکند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal401>

- <Masal402>

  <M1>کار زياد کردن دشوار است و هيچ کار نکردن دشوارتر.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal402>

- <Masal403>

  <M1>بعضي افـراد موقعي که برنده مي شوند مي بازند و</M1>

  <M2>عــده اي مــوقعي کـه مـي بازند بــرنده مـي شوند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal403>

- <Masal404>

  <M1>هـمه چـيز، بسيار شـود ناچيز و ارزان شود مـگر عـلم</M1>

  <M2>که هر چه بيشتر شود عزيزتر باشد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal404>

- <Masal405>

  <M1>مهر مادر هرگز پير نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal405>

- <Masal406>

  <M1>گره را با زبانت طوري مزن که نتوان با دندان گشود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal406>

- <Masal407>

  <M1>در صومعه ديگران با آداب خود وارد نمي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal407>

- <Masal408>

  <M1>اگر مـدت چـهل روز با مـردم به سـر بري، يا مـانند آنها</M1>

  <M2>مي شوي يا آنها را ترک مي کني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal408>

- <Masal409>

  <M1>دامـاد کـه نـشدي از يـک شـب شـادماني و عـمري</M1>

  <M2>بداخلاقي محروم گشته اي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal409>

- <Masal410>

  <M1>آتش را به آساني مي توان روشن کرد ولي خاموش</M1>

  <M2>کردنش سخت است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal410>

- <Masal411>

  <M1>پلي را که از آن گذشته اي خراب نکن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal411>

- <Masal412>

  <M1>انسان صد سال زندگي نمي کند ولي غصه هزار سال</M1>

  <M2>را مي خورد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal412>

- <Masal413>

  <M1>مرغي که زياد قد قد ميکند تخم ريز مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal413>

- <Masal414>

  <M1>هميشه کمي بترس تا هرگز محتاج نشوي زياد بترسي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فنلاندي</M4>

  </Masal414>

- <Masal415>

  <M1>زناشويي غصه هاي خيالي و موهوم را به غصه نقد</M1>

  <M2>و موجود تبديل مي كند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal415>

- <Masal416>

  <M1>شهرت بيش از عمر زندگي مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استکاتلندي</M4>

  </Masal416>

- <Masal417>

  <M1>دو نوع زن وجود دارد؛ با يكي ثروتمند مي شوي و با</M1>

  <M2>ديگري فقير.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal417>

- <Masal418>

  <M1>خالي ترين ظرفها، بلندترين صداها را مي دهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal418>

- <Masal419>

  <M1>اقرار به خطا نيمي از بخشودگي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal419>

- <Masal420>

  <M1>براي آدم مست عمق دريا فقط تا زانوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal420>

- <Masal421>

  <M1>براي عروسي صبر کن تا دعوتت کنند براي تشييع</M1>

  <M2>جنازه دعوت نکرده برو.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal421>

- <Masal422>

  <M1>حتي يک احمق وقتي سکوت مي کند دانا شمرده</M1>

  <M2>مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل در کتب مقدس</M4>

  </Masal422>

- <Masal423>

  <M1>هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادي شيرين تر خواهد بود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal423>

- <Masal424>

  <M1>تـا زمـاني کـه امروز مـبدل به فـردا شـود انسان ها از</M1>

  <M2>سعادتي که در اين دم نهفته است غافل خواهند بود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal424>

- <Masal425>

  <M1>بهتر است آدمـي طرف حـسادت مـردم واقع شود تا</M1>

  <M2>طرف ترحم آنها.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal425>

- <Masal426>

  <M1>خير و نيکي وقتي شناخته مي شود که مي روند.</M1>

  <M2>بــدي وقــتي مــعلوم مــي شوند کــه مــي آيند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal426>

- <Masal427>

  <M1>آن که نميتواند آتش روشن کند نمي تواند عشق بورزد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فنلاندي</M4>

  </Masal427>

- <Masal428>

  <M1>کاري را که شيطان از عهده بر نيايد زن انجام مي‌دهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal428>

- <Masal429>

  <M1>انسان موفق لاقيد نيست و انسان لاقيد موفق نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal429>

- <Masal430>

  <M1>با يک چشم بالا را مراقب است و با چشم ديگر پايين را.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal430>

- <Masal431>

  <M1>معلوماتي که در کودکي فرا گرفته مي شود مانند</M1>

  <M2>نقش در سنگ پايدار مي ماند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal431>

- <Masal432>

  <M1>آنچه زبان مي گويد لزومي ندارد که قلب هم بگويد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal432>

- <Masal433>

  <M1>حرف زده شده نهالي است که رشد و نمو مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل نروژي</M4>

  </Masal433>

- <Masal434>

  <M1>بدون باختن برنده نتواني شد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal434>

- <Masal435>

  <M1>مسافرت هزار فرسنگ با يک قدم آغاز مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal435>

- <Masal436>

  <M1>آن کس که در حضور از تو بترسد در غياب از تو نفرت</M1>

  <M2>دارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal436>

- <Masal437>

  <M1>دوام ازدواج يـك قـسمت روي مـحبت اسـت و نُـه</M1>

  <M2>قسمتش روي گذشت از خطا.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal437>

- <Masal438>

  <M1>پرنده هاي خوردني زياد عمر نمي کنند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal438>

- <Masal439>

  <M1>شام کوتاه، عمر طولاني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسلواکي</M4>

  </Masal439>

- <Masal440>

  <M1>معتاد نبودن به هيچ عادت، بهترين عادتهاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ولزي</M4>

سخنان جالب موریس مترلینگ

 سخنان جالب موریس مترلینگ

 

به یاد داشته باشید که شادمانی به اندازه ی غم و غصه واگیردار است. نخستین وظیفه ی افراد شاد این است که دیگران را از شادمانی خود آگاه سازند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روح ما با این افکار پست و اندیشه های که از حدود معده و شهوت تجاوز نمیکند،آیا اگر از بین برود بهتر نیست!؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیچاره شیطان در کره خاکی بدنام شده است.زیرا شیطان جز خود ما هیچکس نیست،ما برای اینکه خودمان را در حضور خود تبرئه کنیم،تمام کینه ها ،حسدها ،دشمنی ها و بیرحمی ها را در وجود موهومی به نام شیطان جا داده ایم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

فداکاری در دو مورد خوب است : اول: تنها راه باقی مانده باشد و از هیچ راه دیگری غیر از جانفشانی نتوان به هدف مورد نظر دست یافت. دوم: بدانیم دیگران با این فداکاری خوشبخت خواهند شد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

یکی از صحبتهایی که مرا سرگرم میکند اظهارات دانشمندان مذهبی و دینی استکه بطرزی موثر در مورد اراده و نقشه های خدا صحبت میکنند و چنان به گفته خود اعتقاد دارند که گویی ظهر آنروز با خدا ناهار خورده اند!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هرکس ارزش پیروزی را نداند، به شکست خواهد رسید.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ما باید خیلی خودپسند باشیم اگر تصور کنیم که برجسته ترین موجودات دنیا هستیم. در این دنیا نزدیک به صد میلیارد کهکشان وجود دارد که هر یک از آنها چندین میلیون خورشید دارند که شبیه به ما یا بهتر هستند و هر روز تعدادی از آنها با هم برخورد می کنند و در هیچ جای دنیا کسی برایشان غصه نمی خورد و مجلس ترحیم و یادبود برپا نمی کند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

خیلی دشوار است که انسان پی ببرد که جهان را برای او نیافریده اند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

وقتی به شعله شمع می دمید و شمع را خاموش می کنید، آن شعله کجا می رود؟ خواهید گفت نیست می شود، ولی چنین چیزی محال است؛ در دنیا یعنی در هستی، هیچ چیز «نیست» نخواهد شد!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد. اما کسی که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامی که به مطالعه یا اندیشه درباره محتوای آن کتاب مشغول است، جهنم تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

زندگان، مردگانی هستند که ایام رهایی شان را در این دنیا می گذرانند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تمام اشتباههای ما درباره مرگ ناشی از این است که فکر می کنیم درد و رنجی که ما قبل از مردن می کشیم مربوط به مرگ است. در صورتی که چنین نیست و تمام درد و رنجها مربوط به زندگی است. زندگی موجب درد و رنج می شود و مرگ، پایان دردهاست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

محبت گوهر گرانبهایی است که در برخی از قلبها روی آن خاکستر نشسته است. این پوشش نازک و کوتاه را با تبسم بزدایید تا گوهر گرانبهایی که پنهان است، آشکار شود و با درخشش خود، روح و قلب همگان را روشن سازد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظایفی است که انسان انجام می دهد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به نظر من اگر مرگ در دنیا نبود، بشر به آن محتاج بود و می بایست آن را خلق کند تا از چنگال کسالتهای زندگی رهایی یابد. در حقیقت بسیاری از ما پیش از مردن، مرده هستیم؛ برای اینکه همه چیز خود را از دست داده ایم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ما هیچ دلیلی در دست نداریم که بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منکر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهایی وجود داشته باشد که در آن، سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی کنند و بلکه زندگی فکری آنها از ما بالاتر باشد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آنچه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در برابر کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست، مسئول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ما نادان هستیم و شاید تا ابد نادان بمانیم، اما بتدریج چیزهایی می آموزیم که به ما نشان می دهد به درستی نادانیم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آن کس که اراده و استقامت دارد، روی شکست را نمی بیند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سرنوشت بشر این است که در تمام عمر زحمت بکشد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد و به زندگی ادامه بدهد تا بتواند بمیرد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

فکر شما هر چه باشد، شما همان هستید و محال است که بتوانید از فکر خود بزرگتر شوید و یا از حدود فکر خویش تجاوز نمایید.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر تصمیمی داشته باشید، به زودی موفق خواهید شد؛ زیرا آدمی ساخته افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آینده ها بزرگ به نظر می رسند، ولی وقتی که گذشتند، می فهمیم که ناچیز بوده اند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تنهایی جهنم است، اما این جهنم با مطالعه تبدیل به بهشت می شود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ما انسانها این گونه آفریده شده ایم که اگر بدانیم میلیونها سال در جهان باقی خواهیم ماند، اما قرین اندوه و بدبختی خواهیم بود، راضی شده و حتی شادمان می گردیم. اما اگر بفهمیم که از بین می رویم و در عوض هیچ شکنجه و رنج نخواهیم کشید اندوهگین و مایوس می شویم !!!.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

زندگان، مردگانی هستند که در دوران آسایش به سر می برند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند گفت، هم اکنون در وجود من و شما هست؛ منتها باید آنها را پیدا کرد و روی آنها انگشت گذاشت.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

نباید آنقدر در اندیشه فرو رویم که قدرت همه چیز از ما سلب شود؛ چرا که اگر هدف، سلامت اندیشه های ما باشد باید بدانیم که بیشتر اندیشه های نادرست و غلط، در عمل، جبران و اصلاح خواهد شد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هیچ چیز به زیبایی یک قفل بسته نیست؛ البته تا زمانی که کسی نداند چگونه می توان آن را باز کرد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

وقتی عشقی در کار است، پای عقل می لنگد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد که در اثر عشق ورزیدن به یک موجود دیگر، حتی اگر یک عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد، اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

در روی زمین سعادتی بالاتر از یک عشق پاک و بادوام متصور نیست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

وقتی انسان به نادرستی یک نظریه پی برد و آنرا حفظ کرد، دلیل بر حماقت اوست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روزی که بشر کاملاً به نادانی خود پی برد، به موفقیت بزرگی دست یافته است؛ زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

غنچه خوشبختی در جای تاریک، بی صدا و گودی پنهان شده که بسیار نزدیک به ماست، ولی کمتر از آنجا می گذریم و آن، دل خود ماست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

چون مردم کمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است.ستم و ستمگری را عادی فرض می کنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هیچ چیز بهتر از کار کردن به جای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی کند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آیا به یاد دارید که در دوره حیات از دست شخصیت خودتان و آنچه که نامش را «من» می گذارید، چقدر آسیب دیده اید؟ تمام اوقات تلخی ها، رنجها، زیانها، بدبختی ها و ناکامی های شما در طول مدت حیات از دست همین «من» بوده است.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تمام سرمایه فکری و دانش باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلکه دامان عشق است. نهال خرد باید در کوزه عشق کاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای چه توقع دارید که خیالات، تصورات، احساسات، اقدامات و به طور خلاصه زندگی ما آزاد باشد و حال آنکه به چشم خود می بینیم کهکشانهای بزرگ که منظومه خورشیدی ما در برابر آنها هیچ است، در حرکات خود آزاد نیستند و مجبور شده اند که خط سیر ویژه ای را پیموده و از قوانین خاصی پیروی کنند .

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هیچ کس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف کند. زیرا به محض اینکه توانست خدای خویش را وصف کند، دیگر او خدا نبوده، بلکه مثل من و شماست .

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تمام بدبختی ها و عذابهایی که خدایتان برای شما می فرستد، از سوی خود شما فرستاده می شود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

کسی که از سرنوشت خود شکایت کند، از حماقت و ناچیزی روح خویش شکایت کرده است.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عظمت خدای هر کس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بدون مرگ، زندگی اهمیت و ارزشی نداشت. زیرا ترس از مرگ است که زندگی را در نظر ما اینقدر لذت بخش و خواستنی جلوه می دهد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

با اینکه دوره عمر ما کوتاه است، دو سوم عمر کوتاه ما در این می گذرد که از کندی مرور زمان ناراضی هستیم و شب و روز در نظرمان بلند جلوه می کند و همواره می خواهیم امروز بگذرد و فردا بیاید. گویی به مرگ وعده داده ایم که تا حد امکان زودتر به ملاقات آن برویم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آنچه ما به آن مرگ می گوییم، یک زندگی است که هنوز نتوانسته ایم چگونگی آن را درک کنیم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر مرگ نبود، زندگی، زندگی نبود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آنچه باعث آزار ما می شود، زندگی است. یک بیمار وقتی بمیرد، تمام دردهایش از بین می رود.

 

دانستنیهای کوتاه و مفید

 

 

 

 • عدد 2520 را می توان بر اعداد 1 تا 10 تقسیم نمود، بدون آنکه خارج قسمت کسری داشته باشد.
 • جویدن آدامس در حین پوست کندن پیاز، باعث می شود که اشک از چشم انسان جاری نشود.
 • اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد است.
 • رشد کودک در بهار بیشتر است.
 • 8 دقیقه و 20 ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد.
 • تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه چشم است.
 • حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.
 • در یک سانتی متر پوست بدن انسان 12 متر عصب و 4 متر مویرگ است.
 • شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها است که برابر با صدای موتور جت است.
 • دلفین ها همانند گرگ ها هنگام خواب چشم هایشان را باز می گذارند.
 • با نگاه کردن به گوش حیوانات می توانیم به تخم گذار یا بچه زا بودن آنها پی ببریم.بدین صورت که تخم گذاران گوششان ناپیدا و بچه زایان گوششان نمایان است.
 • بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.
 • انسان امروزی به طور  متوسط 6سال از عمر خود را صرف تماشای تلویزیون و 6سال را صرف غذا خوردن می کند و یک سوم عمرش را می خوابد.
 • سرعت عطسه یک انسان برابر با 160کیلومتر در ساعت است.
 • مغز انسان انها 2درصد از وزن بدن انسان را تشکیل می دهد ولی 25درصد اکیسژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف می کند.
 • چشم انسان معادل یک دورببن 135مگا پبکسل عمل می کند!
 • نود درصد سم مار از پروتئین تشکیل شده است!
 • مغز انسان در هنگام خواب فعال تر از وقتی است که به تلویزیون تماشا می کند.
 • قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است!
 • از آن جا که تقریبا 80درصد از بافت مغزی از آب تشکیل شده است،ضروری است که آب کافی به آن برسانید.آزمایشات بالینی نشان داده است که کمبود آب کارایی حافظه کوتاه مدت را پایین می آورد و به قدرت تمرکز آسیب می رساند.
 • آب در مغز مایعاتی را که پروتئین و آنزیم ها را حمل می کنند رقیق کرده و به رساندن این مواد به مقصد کمک می کند.وقتی آب بدن کم می شود،این مایعات برای رساندن بار خود کندتر می شوند و عملکرد مغز نیز آسیب می بیند.
 • آب باعث از ببن بردن رادیکال های آزاد مخرب سلول های مغز می شود.
 • در تمام انسان های کره زمین9/99درصد شباهت ژنتیکی وجود دارد.
 • خوردن آب باعث پیشگیری از بیماریهای نظیر ورم مفاصل،سرطان،ببماریهای قلبی و ...می شود.
 • آب نه تنها کمک می کند تا سموم از بدن دفع شوند،نمک اضافی بدن را نیز دفع می کند.تحقیقات نشان داده است که وجود نمک زیاد در بدن باعث بالا رفتن فشار خون شده که منجر به بروز بیماریهای قلبی می شود.
 • تحقیقات نشان داده است که پس از خوردن دو لیوان آب،10تا40دقیقه طول می کشد تا متابولیسم بدنتان شروع شود و وقتی متابولیسم آغاز شد،شما 30درصد سریع تر کالری می سوزانید.در نتیجه خوردن آب به کاهش وزن هم کمک می کند.
 • پوسیدگی دندان از تولید اسیدی ایجاد می شود که مینای دندان را می خورد،اما بزاق دهان این اسید را خنثی می کند.همچنین حاوی مواد معدنی خاصی برسانید و کمتر شکلات و آبنبات بخورید،مطمئن باشید که دندان های سالمی خواهید داشت.
 • اگر بیشتر از میزان مورد نیاز آب به بدن برسانید،تعادل سدیم در بدن از بین می رود که منجر به مشکلات گوارشی،حملات ناگهانی و حتی بیهوشی می شود.
 • روش های لذت بردن از زندکی:

اگر کمی بخواهیم از زندکی لذت ببریم و نگاهمان را کمی بهتر کنیم،بسیاری از لذتها  نه وقت زیادی می خواهد و نه پول زیادی

1-گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.              

 2-سعی کنیم بیشتر بخندیم.

 3-تلاش کنیم کمتر گله کنیم.

4-با تلفن کردن به یک دوست قدیمی،او را غافلگیر کنیم.

 5-گاهی هدیه هایی که گرفته ایم را بیرون بیاوریم و تماشا کنیم.

6-بیشتر دعا کنیم.

7-در داخل آسانسور،اتوبوس و راه پله و ...با آدم ها صحبت کنیم.

8-هر از گاهی نفس عمیق بکشیم.

9-لذت عطسه کردن را حس کنیم.

10-قدر این که پایمان نشکسته است را بدانیم.

11-زیر دوش آواز بخوانیم.

12-سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق داشته باشیم.

13-گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم.

14-با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.

15-برای انجام کارهای معوقه و انجام نشده در آخر همین هفته برنامه ریزی کنیم!

16-از تفکر درباره تناقضات لذت ببریم.

17-برای کارهایمان برنامه ریزی کنیم و آن را طبق برنامه انجام دهیم.

18-مجموعه ای از تمبر،برگ،کتاب و ...برای خودمان جمع آوری کنیم.

19-در یک روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم.

20-گاهی در حوض یا استخر شنا کنیم،البته اگرکنار ماهی ها باشد چه بهتر.

21-گاهی از درخت بالا برویم.

22-احساس خود را درباره زیبایی ها به دیگران بگوئیم.

23-گاهی کمی پا برهنه راه برویم.

24-بدون آن که مقصد خاصی داشته باشیم پیاده روی کنیم.

25-وقتی کارمان را خوب انجام دادیم مثلاً امتحاناتمان تمام شد، برای خودمان یک بستنی بخریم و با لذت بخوریم.

26- در جلوی آینه بایستیم و خودمان را تماشا کنیم.

27-سعی کنیم فقط نشنویم ، بلکه خوب و به دقت گوش کنیم.

28- رنگ ها را بشناسیم و از آن ها لذت ببریم.

29- وقتی از خواب بیدار می شویم، زنده بودن را حس کنیم.

30- زیر باران راه برویم.

31-کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم.

32- قبل از آنکه مجبور به رژیم گرفتن بشویم، ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم.

33-چند بازی و سرگرمی مانند شطرنج و ... را یاد بگیریم.

34- اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم و در سکوت به صدای آب گوش کنیم.

35- شوخ طبعی خود را هرگز از دست ندهیم.

36- احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نکنیم.

37- به دنیای شعر و ادبیات نزدیک تر شویم.

38- گاهی از دیدن یک فیلم در کنار همه اعضای خانواده لذت ببریم.

39- تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه کنیم.

40- از هر آنچه که داریم، برای خود و دیگران استفاده کنیم ممکن است فردا دیر باشد.

 

* محدوده رنگهایی که انسان قادر به دیدن آنهاست از 670 تا 480 تدا هرتز تغییر می کند.

* تاثیر رنگ ها بر جسم و روح

قرمز رنگ انرژی بخش و شادی بخش است. تحقیقات نشان می دهد، استفاده درست از این رنگ در درمان افسردگی های خفیف موثر است اما استفاده زیاد از این رنگ باعث افزایش خشم، تپش قلب و استرس در افراد می شود. مراکز تجاری یا بانکها از این رنگ برای تبادل بهتر تجاری و افزایش در صد فروش در ویترین های خود استفاده می کنند.

سیستم گوارش و ایمنی بدن انسان در اثرتشعشعات ساطع شده از رنگ نارنجی، عملکرد بهتری دارد. استفاده از این رنگ در آشپزخانه یا اتاق غذا خوری بر سیستم هضم و جذب اثر مثبت گذاشته و باعث می شود فرد غذای خود را با آرامش بیشتری میل کند.

رنگ زرد محرک مغز به شمار آمده و در عملکرد بهتر حافظه و شیوه تفکر انسان نقش دارد. استفاده از رنگ زرد در اتاق تحقیق یا مطالعه به درک بهتر و عمیق تر مطالب کمک می کند.

سبز رنگ  درمان و آرامش است. کاهش استرس، آرام کردن ذهن و دورکردن نگرانی ها همراه با افزایش نیروی بدن از اثرات رنگ سبز است.

آبی در روانشناسی به رنگ سرد معروف است و استفاده از آن در چیدمان اتاق خواب توصیه می شود. پوشیدن لباس هایی که در آن از رنگ آبی استفاده شده است، در فرد احساس حمایت ایجاد کرده و به او عزت نفس می بخشد. استفاده بیش از اندازه از این رنگ باعث افسردگی یا خستگی می شود. رنگ آبی در اتاق خواب سبب دستیابی به خواب بهتر می شود.

رنگ بنفش برای بیماران مبتلا به اختلالات رفتاری، افسردگی و مشکلات عصبی، درمانگر مناسبی محسوب می شود. تحقیقات نشان می دهد، این رنگ در تسکین دردهای روماتیسمی موثر بوده و باعث تحکیم استخوان ها می شود. خیره شدن به رنگ بنفش و استفاده زیاد از این رنگ، احتمال خیال پردازی و رویا پردازی را در افراد افزایش می دهد.

رنگ سفید ذهن را آرام کرده و قدرت تمرکز فرد را افزایش می دهد. استفاده از نورهای سفید یا قرار دادن گل سفید در منزل، باعث از بین رفتن انرژی های منفی محیط می شود.

 

 • سوسک ها سریع ترین جانوران شش پا می باشند.
 • خرگوش ها و طوطی ها بدون نیاز به چرخاندن سر خود قادرند پشت سر خود را ببینند.
 • کرگدن ها قادرند سریعتر از انسانها بدوند.
 • پنگوئن ها پرندگانی هستند بدون قدرت پرواز که از ماهی ها تغذیه می کنند آنها بال های کلفتی دارند که به عنوان باله شنا از آن استفاده می کنند.
 • کانادا یک واژه هندی به معنی (روستای بزرگ) می باشد.
 • حدود 13 درصد مردم چپ دست هستند، این رقم در گذشته 11 درصد بود.
 • یک اسب در طول یک سال 7 برابر وزن بدن خود غذا مصرف می کند.
 • بازار تبریز با وسعت یک میلیون متر مربع بزرگترین بازار مسقف جهان بشمار می آید.
 • رشد دندانهای سگ آبی هیچ گاه متوقف نمی گردد.
 • شامپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند، اما میمون ها نمی توانند.
 • عمر سنجاقک ها تنها 24 ساعت می باشد.
 • مدت زمان گردش سیاره عطارد به دور خود دو برابر مدت زمان گردش آن به دور خورشید می باشد.
 • روشنایی قرص کامل ماه 9 برابر هلال ماه میباشد.
 • یک خرس بالغ قادر است با سرعت یک اسب بدود.
 • قلب یک جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه می زند و در دوران خواب زمستانی به 20 بار در دقیقه کاهش می یابد.
 • اسب ها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.
 • ابوعلی سینا دانشمند، فیلسوف و پزشک ایرانی، 450 کتاب در زمینه های گوناگون نوشته است که تعداد زیادی از آنها در مورد پزشکی و فلسفه است. مهمترین کتاب های او عبارت اند از «شفا» در زمینه فلسفه و منطبق ، و «قانون» در زمینه پزشکی.
 • یک کوه آتشفشان قادر است ذرات ریز و گرد و غبار را تا شعاع 50 کیلومتری به فضای اطراف پرتاب کند.
 • فیل ها قادرند روزانه 60 گالن آب و 250 کیلوگرم یونجه مصرف کنند.
 • دارکوب ها قادرند 20 بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند.
 • 80 درصد امواج مایکرو ویو تلفن های همراه به وسیله سر جذب می گردد.
 • قد فضانوردان هنگامی که در فضا هستند 5 تا 7 سانتی متر بلند تر می گردد.
 • پروفسور عبدالسلام از پاکستان نخستین مسلمانی است که جایزه نوبل گرفت.
 • رصدخانه مراغه اولین رصد خانه ای است که در جهان اسلام ساخته شد.
 • خورشید از لحاظ وزن از 70 درصد هیدروژن، 28 در صد هلیوم، 5/1 درصد کربن + نیتروژن + اکسیژن و 5/0 درصد عناصر دیگر تشکیل شده است.
 • خودروسازی بزرگ ترین صنعت در جهان می باشد.
 • گربه های خانگی 70 درصد وقت خود را در خواب سپری می کنند.
 • سم مارهای قهوه ای استرالیا تا حدی مهلک می باشد که 200/0 گرم از سم این مارها می تواند یک انسان را بکشد
 • در عربی به برق می گویند کهرباء و در فارسی می گوییم برق. حال آن که برق عربی است و کهربا فارسی است.
 • خداوند می فرماید: «فاذکرونی اذکرکم» شما مرا یاد کنید تا من هم شما را یاد کنم. یاد ما برای خداوند سودی ندارد، ولی یاد او توسط ما لطفش را نصیب ما می فرماید، لغزش ما را می بخشد، دعای ما را می پذیرد و مشکل ما را حل می کند. لطف او برای ما بی نهایت ارزش دارد پس با خواندن نماز خدا را یاد کنیم.
 • ده اشتباهی که به مغز آسیب می رساند:
 • 1- نخوردن صبحانه: کسانی که صبحانه نمی خورند قند خونشان به سطح پائین تری افت می کند. این امر باعث تامین نا مناسب مواد غذائی برای مغز و در نتیجه افت فعالیتهای مغزی میشود.
 • 2- پرخوری: این امر باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگ های مغز) شده و منجر به کاهش قدرت ذهنی می شود.
 • 3- دخانیات : این امر باعث کوچک شدن چند برابری مغز و منجر به الزایمر می شود.
 • 4- استفاده زیاد قند و شکر: استفاده زیاد از قند و شکر جذب پروتئین و مواد غذایی را متوقف می کند و منجر به سوء تغذیه و احتمالا اختلال در رشد مغزی خواهد شد.
 • 5- آلودگی هوا : مغز بزرگ ترین مصرف کننده اکسیژن در بدن ماست. دمیدن هوای آلوده باعث کاهش اکسیژن تامینی مغز شده و منجر به کاهش کارآیی مغز می شود.
 • 6- کمبود خواب : خواب به مغزمان اجازه استراحت می دهد. دوره طولانی کاهش خواب منجر به شتاب گیری مرگ سلول های مغزی خواهد شد.
 • 7- پوشاندن سر به هنگام خواب : خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش تجمع دی اکسید کربن و کاهش تجمع اکسیژن شده و منجر به تاثیرات مخرب مغزی خواهد شد.
 • 8- کم حرفی: مکالمات انتزاعی منجر به رشد کارآئی مغز خواهد شد.
 • 9- کار کشیدن از مغزتان در هنگام بیماری: کار سخت یا مطالعه در زمان بیماری ممکن است منجر به کاهش کارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود.
 • 10- کاهش افکار مثبت: فکر کردن بهترین راه برای تمرین دادن به مغزمان است. کاهش افکر مثبت مغزی ممکن است باعث کوچک شدن مغز شود.
 • زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمی تواند هیچ صدایی از خود در آورد.
 • جنین بعد از هفته هفدهم قادر است خواب ببیند.
 • گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه.
 • روباه ها همه چیز را خاکستری می بینند.
 • مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.
 • 85 درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می کنند.
 • اولین تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسید.
 • طولانی ترین عمر در بین پرندگان متعلق به کلاغ است که تا حدود 100 سال عمر می کند وطوطی نیز حدود 75 سال عمر می کند.
 • اولین اتومبیل در زمان مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران شد.
 • قدرت بینایی جغد 82 برابر قدرت بینایی انسان است.
 • در کره زمین بیش از صد عنصر وجود دارد که همه این عناصر در بدن انسان نیز موجود است.
 • خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایستد، قدش به سه متر می رسد.
 • هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچ گاه تارهای آن ها به هم شبیه نیست.
 • قدیمی ترین پل در ازمیر ترکیه قرار دارد که 850 سال قبل از میلاد بنا شده است.
 •  ماه های ذیقعده، ذیحجه، محرم، رجب، ماه های حرام نامیده می شوند.
 •  اگر همه  یخ های قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوس ها  هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب می رود.
 • خوردن سیب و حتی بو کردن سیب، باعث کاهش فشار خون می شود. بررسی انجام شده نشان می دهد که تنها یک بار بو کشیدن سیب، فشار خون بیماران را پایین می آورد.
 • الکترون در اتم، علاوه بر این که تحت تاثیر نیروی جاذبه هسته، به دور آن می چرخد، دارای یک حرکت چرخشی به دور خود نیز می باشد. این نوع چرخش را اصطلاحاً اسپین الکترون می گویند.
 • در شمال آسیا منطقه ای بسیار پهناور و پوشیده از برف دائمی به نام سیبری قرار دارد.
 • شبکه چشم 135 میلیون سلول احساس دارد که مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را برعهده دارد.
 • در برج ایفل حدود دو و نیم میلیون، پیچ و مهره به کار رفته است.
 • بلند ترین کوه زیر آبی دنیا کوه ماناکیا در هاوایی با بیش از 10 کیلومتر ارتفاع می باشد.
 • تنها موجودی که می توان به پشت بخوابد انسان است.
 • کوه های آلپ در سال حدود یک سانتی متر بلند می شوند.
 • چشم سالم انسان می تواند ده میلیون رنگ مختلف را ببیند و آنها را از یکدیگر تمیز دهد.
 • از سال 1896 میلادی مسابقات المپیک به صورت بین المللی اجرا شد.
 • جلگه خوزستان بزرگترین جلگه ایران است.
 • کشور چین بزرگترین تولید کننده ابریشم جهان است.
 • حس بویایی انسان قادر به دریافت و تشخیص ده هزار بوی متفاوت است.
 • تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور می میرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار  می میرند.
 • فیبرهای نوری رشته های بلند و نازکی از شیشه بسیار  خالصند که ضخامتی در حدود قطر موی انسان دارند. آنها در بسته هایی بنام کابل های نوری کنار هم قرار داده می شوند و برای انتقال سیگنال های نوری در فواصل دور مورد استفاده قرار می گیرند. از آنها همچنین برای عکسبرداری پزشکی و معاینه های فنی مهندسی مکانیک استفاده می شود.
 • گرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نا محدودی باقی می ماند.
 • سرعت صوت عبارت است از مقدار مسافتی که صوت در یک مدت زمان معین طی می کند. برای مثال سرعت صوت در سطح دریا و در دمای 22 درجه تقریباً 345 متر بر ثانیه است.
 • در هر قطره آب میلیاردها اتم وجود دارد.
 • یک میلیون سیاره به اندازه کره زمین در درون خورشید جای می گیرد.
 • حس بویایی خرس تقریبا صد برابر قوی تر از انسان است.
 • یک لیتر بنزین محصول حدود بیست تن گیاهان مدفون شده در میلیون ها سال پیش است.
 • آلباتوس که یک نوع مرغ دریایی است بلندترین بال ها را دارد، فاصله دو نوک بال های او تا دو متر می رسد و در ضمن آن ها می توانند در حال پرواز بخوابند.
 • برای اولین بار در سال 1210 ه ق، آقا محمدخان قاجار شهر تهران را به عنوان پایتخت انتخاب کرد.
 • طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست.
 • حدود 17 هزار نوع زنبور در جهان شناسایی شده است.
 • شترمرغ بزرگ ترین پرنده موجود در کره زمین است که به دلیل داشتن بالهای رشد نکرده توانایی پرواز ندارد. طول قد آن به 7/2 متر و وزنش به 150 کیلو گرم می رسد.
 • لاک پشت در بین جانوران جهان، طولانی ترین عمر را دارد و ممکن است تا 200 سال عمر کند.
 • مرغ زرین بال کوچک ترین پرنده است، وزن نوع سرخ گلوی بالغ آن کمتر از وزن یک سکه معمولی است.
 • پروانه هرکول استرالیایی که فاصله دو نوک بال های آن در حالت گسترده 35 سانتی متر است، بزرگ ترین پروانه جهان است.
 • نیروی نگهدارنده در پاهای عنکبوت که تعداد آن ها هشت عدد می باشد، حتی بر روی یک سطح صاف و صیقلی به اندازه ای است که قادر است وزنی معادل صد برابر وزن خود را تحمل کند.
 • کنه که حشره ای ریز است، می تواند یک سال تمام بدون غذا زنده بماند.
 • آلومینیوم، یک عنصر فراوان در پوسته زمین است، این فلز از یک نوع سنگ معدن به نام «بوکسیت» تهیه می شود.
 • مساحت سطح کره زمین حدود 510  میلیون کیلومتر مربع است و با مقایسه با مساحت وسعت ایران میتوان نتیجه گرفت که ایران 32/0 از سطح زمین را تشکیل می دهد.
 • خرگوش پیگمی که در آمریکای شمالی زندگی می کند، کوچکترین خرگوش جهان می باشد. وزن این خرگوش حدود 400 گرم و طولش 24 الی 29 سانتی متر است.
 • دلفین ها جانورانی با هوش و زیبا هستند. آنها جزو پستانداران به شمار می روند. دلفین ها صداهایی تولید می کنند که با کمک آن می توانند راه خود را بیابند، شکار کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
 • اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان دارد.
 • آب دریا بهترین عامل برای زیبایی پوست است، البته به خاطر منیزیوم و املاح معدنی که در آب دریا موجود می باشد.
 • سیاره اورانوس پانزده قمر «ماه» دارد.
 • زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با خورشید، سومین سیاره منظومه شمسی است.
 • زهر مار کبری بیشتر بر روی مراکز تنفسی اثر کرده و باعث خفگی صید می شود.
 • کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچک تر است.
 • نام های قدیمی ترکیه، روم شرقی و امپراتوری عثمانی بوده است.
 • دود سیگار موجود در محیط بیشتر از مصرف مواد قندی در پوسیددگی دندان های کودکان نقش دارد.
 • اقیانوس آرام با وسعت 171 میلیون کیلومتر مربع بزرگ ترین اقیانوس جهان است.
 • ما حتی در روزهای ابری هم در معرض اشعه ماوراء بنفش خورشید می باشیم، بین هفتاد تا هشتاد در صد از این نور می تواند به راحتی از ابرها رد شوند.
 • نمک از پنج هزار سال پیش زینت بخش سفره انسان ها بوده است.
 • خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری که در معرض دود سیگار اطرافیانشان هستند، بیست و پنج درصد بیشتر از دیگران است.
 • ستارگان آبی داغ تر از خورشید و قرمزها سردتر از آن هستند.
 • استرس تا 5 برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد.
 • پیشانی انسان مرکز دمای انسان است یعنی اگر شما دمای پیشانیتان را تغییر دهید دمای بدنتان هم به همان اندازه تغییر می کند این یکی از دلایلی است که وقتی می خواهیم ببینیم که آیا تب داریم یا نه دسمان را روی پیشانی می گذاریم.
 • تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند، شتر است.
 • تنها مشکلی که دنیای علم و صنعت امروز آن را حل نکرده مشکل آرامش روحی است. هر روز آمار  بیماری های روانی و مصرف قرص اعصاب زیاد می شود. هیچ چیز به انسان آرامش نمی دهد جز یاد خدا، آری با یاد خداوند دل ها آرام می گیرد و بهترین یاد خدا همان نماز است کمبود امروز بشر علم و تخصص نیست بلکه دل آرام است.
 • قوی ترین نیروهای دنیا به ترتیب عبارتند از: نیروی هسته ای ، الکترو مغناطیس ونیروی جاذبه.
 • 000/000/000/000/000/000/ .26/1لیترآب در روی کره زمین وجود دارد که این مقدار در چرخه آب در گردش قرار گرفته است.
 • اندونزی چهارمین کشور پر جمعیت دنیا بعد از چین و هند و آمریکا می باشد.
 • علت گردش زمین نیروی جاذبه خورشید است و کره زمین  در مدت 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه یک دور کامل به دور خورشید می چرخد که این مدت را یک سال شمسی یا یک سال خورشیدی می نامند.
 •  در هر ثانیه میلیاردها الکترون به صفحه تلویزیون برخورد می کند و تصویری را که شما تماشا می کنید، به وجود می آورد.
 • شانس شبیه بودن دو اثر انگشت، یک به 64 میلیارد است.
 • یک لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از تابستان است.
 • کویر «صحرا» در شمال آفریقا بزرگترین بیابان دنیا است.
 • قد انسان تا 20،25 سالگی و گاها 40 سالگی بلند می شود واز چهل سالگی به بعد، قد انسان هر دو سال حدود 6 میلی متر کوتاه می شود.
 • فقط با از دست دادن یک درصد از آب بدن، احساس تشنگی می کنیم!
 • آلپ، بزرگترین رشته کوه اروپاست. مرکز این رشته کوه در کشور سوئیس قرار دارد، بلندترین قله این رشته کوه مون بلان است که با ارتفاع 4810 متر در میان کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان جای گرفته است. دریاچه های بسیاری در دره های آن وجود دارند که بزرگترین آنها «ژنوا» نام دارد.
 • کانگوروها قادرند 3 متر به سمت بالا و 8 متر به سمت جلو بپرند.
 • تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون کور رنگ می باشند.
 • عمر تمساح بیش از 100 سال می باشد.
 • در هر 5 ثانیه یک کامپیوتر در سطح جهان به ویروس آلوده می گردد.
 • ظروف پلاستیکی هزاران هزاران سال طول می کشد تا در طبیعت شروع به تجزیه شدن کنند.
 • اغلب مارها دارای 6 ردیف دندان می باشند.
 • خواص فولاد به در صد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و فلزهای آلیاژ دهنده  موجود در آن بستگی دارد.
 • حلزون می تواند تا 3 سال بخوابد.
 • به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر از مرگ می ترسند!
 • چشم های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.
 • خطوط هوایی آمریکا با کم کردن فقط یک زیتون از سالاد هر مسافر در سال 1987 میلادی توانست 40000 دلار صرفه جویی کند.
 • گربه ها می توانن بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند در حالی که سگ ها کمتر از 10 تا!
 • رشته کوه آند، طولانی ترین رشته کوه دنیاست. این رشته کوه، با بیش از 7000 کیلومتر طول، در غرب آمریکای جنوبی از شمال تا جنوب این قاره امتداد است. در این کوه ها، قله هایی با ارتفاع بیش از 6000 متر وجود دارند. «آکونکاگوا» که در مرز آرژانتین و شیلی قرار گرفته، با ارتفاع 6960 متر بلندترین قله قاره آمریکاست. بسیاری از قله های آند از نوع آتشفشان های فعال هستند. مواد معدنی مانند مس، نقره و طلا در کوهستان آند فراوان است.
 • فیل ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند بپرند.
 • اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می شود.
 • انسان هیچ وقت نمی تواند با چشمان با عطسه کند.
 • شاخ کرگدن گر چه شبیه استخوان است اما در واقع توده ای از موهایی است که محکم درهم تنیده شده اند.
 • زمانی که گورخرها گله ای کنار هم می ایستند با خط های بدنشان در همدیگر ادغام می شوند و این موضوع حیوانات درنده را برای شکار آن ها گمراه می کند.
 • اسب های آبی می توانند مسافت کوتاهی را با سرعتی برابر 30 کیلومتر در ساعت بدوند، در حالی که حدود 4 تن وزن دارند.
 • جانوری موسوم به «راکون» قبل از صرف غذا ابتدا غذایش را با آب می شوید.
 • یک زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روی گل ها بنشیند تا بتولند یک لیوان عسل تولید کند.
 • مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشات دریافتی از زمین درک می کند.
 • بعضی از جانوران هنگام خواب علاوه بر چشم، گوش های خود را نیز می بندند تا صدا کمتر مزاحم خواب آنان شود.
 • یک فیل قادر است پنج تن بار را به آسانی حمل کند.
 • فقط پشه ماده نیش می زند و از پروتئین خون مکیده شده برای تخم گذاری استفاده می کند.
 • نهنگ آبی بزرگترین جانور جهان است. درازای آن به 35 متر و وزنش به 100 تن می رسد.
 • نژاد خاصی از خفاش ها به نام هومل، کوچک ترین پستاندار روی زمین به شمار می آید که وزن آن حدود 2 گرم است.
 • تندروترین جانور روی زمین چیتا یا همان یوزپلنگ است که در دشت های آفریقا یا جنوب آسیا از جمله ایران زندگی می کند. گفته می شود این جانور می تواند بیش از 500 متر را طی 15 ثانیه طی کند. به عبارت دیگر، سرعت چیتا حدود 120 کیلومتر در ساعت است.
 • دوران بارداری فیل 21 ماه است.
 • نهنگ جزو گروه پستانداران است.
 • فیل از گوش هایش به عنوان تهویه هوا نیز استفاده می کند و دمای بدنش را توسط گوش هایش متعادل نگه می دارد، چون سطح بزرگی دارد و حیوان می تواند از طریق آن حرارت بدنش را کاهش دهد.
 • فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.
 • اولین جت مافوق صوت  مسافربری هواپیمای کنکورد با سرعت 2400 کیلومتر در ساعت است.
 • زرافه می تواند با سرعت 57 کیلومتر در ساعت بدود.
 • قبیله واتوسی با میانگین قد 185 سانتی متر و قبیله موبوتی با با میانگین قد 145 سانتی متر بلند قدترین و کوتاه قدترین انسان های دنیا می باشند.
 • هر چه از استوا به سمت قطب پیش می رویم ، اندازه موجوداتی مثل پنگوئن ، روباه و وال بزرگ تر  می شود.
 • کانگوروها نمی توانند به سمت عقب راه بروند.
 • مارها و ببرهای استرالیایی که چشم هایشان توسط پرندگان کور شده اند، به راحتی می توانند به زندگی خود ادامه دهند.   

 

دانستنی ها

آیا می دانستی که سهم ایران از تولید علم دنیا از 003 درصد به 03 درصد افزایش یافته است؟

 

آیا می دانستی که دانستی که اندیشمند کشورمان ارد بزرگ را فارسی زبانان جهان بیشتر از خود ایرانیان می شناسد؟

 

آیا می دانستی که 250 هزاربرده سیاهپوست یا دورگه که در فرانسه تا 160 سال پیش به استثمار کشیده شده بود؟

 

آیا میدانستی که درازترین گردن در جهان مربوط  به زنی  است که اندازه گردنش چهل سانتی متر میباشد؟

 

آیا می دانستی که نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله های پش به سطخ آب می آید و یک و نیم دقیقه در هوا پرواز می کند  و به شکار طعمه خود می پردازد؟

 

آیا می دانستی که اعصابی که در بدن شما وجود دارد به اندازه فاصله زمین تا ماه است؟

 

آیا می دانستی که 30 برابر جمعیتی که امروز بر سطح کره زمین زندگی میکنند، در زیرخاک مدفوع شده اند؟

 

آیا می دانستی انسان برای اولین بار در 1783 پرواز را تجربه تجربه کند؟

 

آیا می دانستی جمعیت جهان تا 50 سال آینده از مرز 9 میلیارد نفر خواهد گذشت؟

 

آیا می دانستی گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که 462 می باشد؟

 

آیا می دانستی عمر خورشید 5 میلیارد سال می باشد؟

 

آیا  می دانستی عمر کهکشان  راه شیری 10 میلیارد سال می باشد؟

 

آیا می دانستی نقره صدها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و 650 نوع میکروب  را از بین می برد؟

 

آیا می دانستی مساحت کره زمین 515 میلیون کیلومتر است؟

 

آیا می دانستی  کهکشان  راه شیری بیش از 100 میلیون ستاره دارد؟

 

آیا می دانستی حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است؟

 

آیا می دانستی تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است؟

 

آیا می دانستی پلک زدن زنان 2 برابر پلک زدن مردان است؟

 

آیا می دانستی قدیمی ترین بنا در شمال توکیو است که 50 هزار سال قدمت دارد؟

 

آیا می دانستی روزانه 14000 نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند؟

 

آیا می دانستی  مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است؟

 

آیا می دانستی لایه پوستی که آرنج دست را پوشیده  هر 10 روز یک بار عوض می شود؟

 

آیا می دانستی در هر قطره آب 33 میلیارد  الکترون وجود دارد؟

 

آیا می دانستی مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را می گذارد؟

 

آیا می دانستی مورچه کارگر تا 5 سال و مورچه ملکه تا 25 سال عمر می کند؟

 

آیا می دانستی  زنبور عسل 2 معده دارد یکی برای جمع آوری عسل  و دیگری برای هضم غذا؟

آیا می دانستی مورچه نسبت به بدنش بزرگترین مغز را دارد؟

 

 

 

جملات قصار

بخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 شب زندگي براي خردمند، همچون روز روشن است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 به موقع از جا برخاستن در دوري جواني تامل اختيار

کردن کاريست که هرگز کسي از انجام آن پشيمان

نخواهد شد.

‹‹ بوستر ››

 

 زماني‌ كه‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نيستم‌ فقر و

تنگدستي‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ كنم‌ و او را از دست‌

بدهم.

‹‹ بوستر ››

 

 روشنايي روز، دليل و برهان نمي خواهد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عميق تر باشد،

آرام تر و متواضع تر است.

 

‹‹ منتسكيو ››

 

 مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان

را بر سنگ مرمر.

 

‹‹ پرمودا باترا ››

 

 كسي كه از هيچ چيز كوچكي خوشحال نمي شود،

هيچ گاه خوشبخت نخواهد شد.

 

‹‹ اپيكور ››

 

 اطفال بيشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و

عيب جويي.

 

‹‹ ژوبر ››

 

 راهي جز نرمش و بازي با هستي نيست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آرامش مدام نيز کسل کننده است. گاهي طوفان هم

لازم است.

 

‹‹ فردريش نيچه  ››

 

 کوههاي عظيم پر از چشمه اند و قلبهاي بزرگ پر از

اشک.

 

‹‹ ژوزف رو ››

 

 براستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند، زيرا

که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند.

 

‹‹ ژان يل توله ››

 

 سخن هاي پست، آدمهاي حقير را جذب و خردمندان

را فراري مي دهد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خدمت به خلق وظيفه نيست بلكه لذت است.

 

 

‹‹ زرتشت ››

 

 با هر که بدي کردي تا دم مرگ از او بينديش(بترس).

 

 

‹‹ نيچه ››

 

 هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك

خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد

بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد.

‹‹ بيل گيتس ››

 

 زمانيكه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است. ولي

تقواي او كافي نيست. هر چه را كه او ممكن است

بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

‹‹ كنفسيوس ››

 

 موفقيت، به همان اندازه شكست خطرناك است.

 

 

‹‹ لائو تزو ››

 

 براي قضاوت در مورد موفقيت، خودت ببين چه بدست

آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي.

 

‹‹ دالاي لاما ››

 

 علت اينکه زنبورها اين قدر وزوز مي کنند اين است که

بلد نيستند حرف بزنند.

 

‹‹ ژرژسيون ››

 

 سرايش يک بيت درست از زندگي، نياز به سفري،

هفتاد ساله دارد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مفيدترين وسيله يك دفتر كار، سبد دور ريختني‌هاست.

 

 

‹‹ ماكلولم فوربس ››

 

 بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند.

توانگران از دوستي چيزي نمي دانند.

 

‹‹ موزارت ››

 

 معتقدم که پس از گرسنگي و چه بسا پيش از آن،

تنهايي بزرگترين مسئله بشر است.

 

‹‹ مسعود فرزاد ››

 

 خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هويداست.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 حقيقت سرچشمه ايست که علي الدوام جاريست و

سرزمين افکار را سيراب مي کند و هيچ وقت بر

نمي گردد، زيرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابي

کثيف مي شود.                                     ‹‹ ميلتون ››

 

 پيوسته بايد مواظب سه چيز باشيم. وقتي تنها

هستيم مواظب افکار خود، وقتي با خانواده هستيم

مراقب اخلاق خود و وقتي که در جامعه مي باشيم

مواظب زبان خود.                       ‹‹ مادام داستال ››

 

 اگر مي خواهيد صلح را حفظ کنيد با داشتن برتري و

مزايا حاضر به پيکار باشيد اين نکته در کتابهاي بسياري

به کار رفته ولي در عمل هنوز ناشناخته و مجهول است.

‹‹ کونديلاک ››

 

 کسي که خرد ندارد همواره از کرده هاي خويش

پشيمان و در رنج است.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 اشخاص موفق از عمل باز نمي ايستند. اشتباه

مي كنند، اما دست نمي كشند.

 

‹‹ كنراد هيلتون ››

 

 آبادي يك كشور ار روي نسبت آزاديش سنجيده ميشود

نه از روي حاصلخيزيش.

 

‹‹ مونتسكيو ››

 

 جشن هاي بزرگ انگيزه افزايش باروري و پويايي آدميان

مي شود.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بيچاره ترين

موجود روي زمين است.

 

‹‹ کانت ››

 

 اگر کمتر به غير ممکن عقيده مند باشيم خيلي کارها

خواهيم کرد.

 

‹‹ مال اشربر ››

 

 خاموش باشيم، زيرا آنگاه است که صداي نجواي خدا

را خواهيم شنيد.

 

‹‹ رلف والدو اوسن ››

 

 تنبيه در هنگام خشم، اصلاح نيست بلکه انتقام است.

 

 

‹‹ مونت نين ››

 

 تا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي.

 

 

‹‹ کولين مک کارتي ››

 

 ديوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نيکي را

هم  بايد مانند راز گفت.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 مردي نه اين است که حمله آورد، بلکه مردي آن است

که در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد

انصاف بيرون ننهد.

‹‹ سعدي ››

 

 كاميابي تنها در اين است كه بتواني زندگي را به شيوه

خود سپري كني.

 

‹‹ كرستوفر مورلي ››

 

 

 

 

 

 

 براي آن که تاريخ تا ابد دروغ باشد کافي است که يک

نفر حقايق را کتمان کند.

 

‹‹ ميشله ››

 

 کار، بهترين تسکين دهنده، افکار پريشان، و غم است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر شکست لااقل اين فايده را دارد که انسان يکي از

راههايي را که به شکست خوردن منتهي مي شود را

مي شناسد.

‹‹ لاورنس ››

 

 اگر جانبازي جوانان ايران نباشد نيروي دهها نادر هم به

جاي نخواهد رسيد.

 

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 هميشه کساني از زندگي شکايت ميکنند که چيزهاي

غير ممکن خواسته اند.

 

‹‹ رنان ››

 

 اگر مي خواهي دوستيت پا بر جا بماند هيچ گاه با

دوستت شريک مشو.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زندگي بازيچه دست اقبال نيست، بلکه فرصت عظيمي

است که بايد از آن استفاده کرد و مغتنمش شمرد.

 

‹‹ مارون ››

 

 بشريت آن قدر که از فکر حوادث ناراحت مي شود، از

خود آن حوادث زحمت نمي بيند.

 

‹‹ مونتي ››

 

 به هر اندازه که زن آرام و مطيع و با عصمت و با عفت

است، به همان اندازه قدرت فرمانروايي او شديدتر و

استوارتر است.

‹‹ ميشله ››

 

 انسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق مي کشد

و بر اثر نداشتن حافظه دوباره ازدواج مي کند.

 

‹‹ مارسل گرانشو ››

 

 آزادي اين نيست که هر کس هر چه دلش خواست

بکند، بلکه آزادي حقيقي قدرتي است که شخص را

مجبور به انجام وظايف خود مي کند.

‹‹ ماکدونال ››

 

 از دشمن بزرگ نبايد ترسيد اما بايد از صوفي منشي

جوانان واهمه داشت. جواني که از آرمانهاي بزرگ

فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نيست بلکه باري به

دوش هموطنانش است.           ‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 خرد برترين هديه آسماني است.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 بهاي عشق چيست بجز عشق؟

 

 

‹‹ ماري لولا ››

 

 عبادت، گستردن جان است بر کرانه ي هستي و

آميزش انسان است با اکسير حيات.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 دروغ آيين اربابان و بردگان و حقيقت خداي انسانهاي

آزاد است.

 

‹‹ ماکسيم کورگي ››

 

 همه ادعاي رفاقت مي كنند، اما كسي كه كه آن را

ثابت مي كند رفيق حقيقي است.

 

‹‹ ماکسيم کورگي ››

 

 تمام چيزى كه خدا از بشر مى خواهد يك قلب آرام

است.

 

‹‹ ميستر اكهارت ››

 

 دانايي توانايي به بار مي آورد، و دانش دل کهن سالان

را جوان مي سازد.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 براي شناخت آدميان، بجاي کنکاش در انديشه تک تک

آنها، به دنبال شناخت پيشواي انگاره و خرد آنها باشيد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر ضعيف و ناچيزي که در ميان شما عذاب ديده و نابود

گشته است، نيرومندترين و ايستاده ترين چيزي است

که در هستي شماست.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 بيش از حد عاقل بودن کار عاقلانه اي نيست.

 

 

‹‹ مارون ››

 

 شادي زمان و مکان نميخواهد کافي است دل بخواهد.

 

 

‹‹ مارسل پروست ››

 

 تن پوشي زيباتر از سرشت و گفتار نيکو سراغ ندارم.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 دين تحقق پندار است و پهنه پندار.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 تجربه بهترين درس است هر چند حق التدريس آن گران

باشد.

 

‹‹ کارلايل ››

 

 نشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو بپوشد و تو را

پند دهد و رازت را آشكار نكند.

 

‹‹ پور سينا ››

 

 جواني ستاره اي است که فقط يکبار در آسمان عمر

طلوع مي کند.

 

‹‹ ژوبرت ››

 

 کودکي که گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن

مي گيرد در حال گذراندن نخستين گام هاي قهرماني

است.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 يا درست حرف بزن يا عاقلانه سکوت کن.

 

 

‹‹ ژرژ هربرت ››

 

 کار خودتان را انجام دهيد، اما نه فقط در حد وظيفه بلکه

اندکي بيشتر و از روي سخاوت. همين مقدار اندک به

اندازه تمام کار ارزش دارد.

‹‹ دين بريگز ››

 

 آن چه والا بودن يک فرد را ثابت مي کند کرده هاي او

نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني

مختلفي دارند، والايي در ايمان به هدف و آرمان است

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و

عذاب کشيده، بهترين دليلش هم اين است که در بين

تمام آنها فقط او مي تواند بخندد.

‹‹ نيچه ››

 

 بهترين آموزگار استاد، شاگرد اوست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 فاش نكردن اسرار مردم دليل كرامت و بلندي همت

است.

 

‹‹ سقراط ››

 

 بهترين سياست صداقت است.

 

 

‹‹ سروانتس ››

 

 چراغ مايه دفع تاريکي است، بدي جوهر تاريکي در

زندگي آدمي است، که از آن دوري بايد جست.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 آنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه

غايت.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود: ناداني

پزشک، يا نافرماني بيمار.

 

‹‹ زکرياي رازي ››

 

 دو گوش داريم و فقط يك زبان، براي اين كه بيشتر

بشنويم و كمتر بگوييم.

 

‹‹ ديوژن ››

 

 گذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلكه ترك آرمانها

و كمال مطلوبهاست كه ما را رنجور و افتاده مي كند.

 

‹‹ دوگلاس مك آرتور ››

 

 خوشبختي مانند پروانه اي است، اگر او را دنبال کنيد

از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر

شما خواهد نشست.

‹‹ داويد هيوم ››

 

 آن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد؛ خنده مي زند بر

همه ي نمايش هاي غمناك و جدي بودن هاي غمناك.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق

نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن

بهشت بيرون مي روم.

‹‹ ژان روستان ››

 

 اين جهان سراسر افسانه است جز نيکي و بدي چيزي

باقي نيست.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 يک مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد.

 

 

‹‹ ژرژ هربرت ››

 

 تا بدبختي را نشناسيم هيچ وقت راه بدست آوردن و

نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم.

 

‹‹ داويد وايت ››

 

 راز بزرگ زندگي در شکيبايي است و نبايد به خاطر يک

آينده ي مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد.

 

‹‹ ژان داويد ››

 

 براي ياد گرفتن آنچه ميخواستم بدانم احتياج به پيري

داشتم، اکنون براي خوب به پا کردن آنچه که مي دانم،

احتياج به جواني دارم.

‹‹ ژوبرت ››

 

 آدمي بخاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط

برقرار مي کند.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 هيچ چيز عوض نمي شود! شما ديدتان را عوض کنيد

رمز کار اين است.

 

‹‹ کالوس کاستاندا ››

 

 تنهايي براي جوان ارزشمند، و براي پير آزار دهنده

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کتاب زندگي گذشتگان، جان تاريک را روشني

مي بخشد.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 خدا را شکر کنيد که نعمات و موهبت هايش به علت

بينش محدود ما متوقف نمي شود.

 

‹‹ کاترين پندر ››

 

 براي هر كس زمان معيني وجود دارد كه قابل انتقال

نيست.

 

‹‹ كلود مونه ››

 

 هنرمند، اشيا را با خورشيدي روشن مي کند که از آن

طبيعت نيست.

 

‹‹ ديده رو ››

 

 آموختن تنها سرمايه اي است که ستمکاران نميتوانند

به يغما (غارت) ببرند.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 پول با شادماني کم داخل کيسه مي شود ولي با غم

زياد از آن خارج مي گردد.

 

‹‹ مولير ››

 

 تختخواب خطرناکترين جاي دنياست، چون صدي نود

مردم در آن مي‌ميرند.

 

‹‹ مارک تواين ››

 

 شوهر داروئي است كه تمام دردهاي دختران را علاج

مي كند.

 

‹‹ مولير ››

 

 زن عاقل به تربيت همسرش همت مي گمارد، و مرد

عاقل مي گذارد كه زنش او را تربيت كند.

 

‹‹ مارك تواين ››

 

 کمربند سلطنت، نشان نوکري براي سرزمينم است

نادرها بسيار آمده اند و باز خواهند آمد اما ايران و

ايراني بايد هميشه در بزرگي و سروري باشد اين

آرزوي همه عمرم بوده است.     ‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 يک ابله تحصيل کرده از يک ابله بي سواد ابله تر است.

 

 

‹‹ مولير ››

 

 انتقام شيرين است مخصوصا براي زنان.

 

 

‹‹ بايرون ››

 

 اگر به قلبت گوش کني و مغزت را به کار اندازي، هيچ

وقت اشتباه نمي کني.

 

‹‹ برادلي ››

 

 اميد دارويي است که شفا نمي دهد، اما درد را قابل

تحمل مي کند.

 

‹‹ مارسل آشار ››

 

 مال، زنبوري است که اگر از نگه داري آن آگاه باشيد

عسل مي دهد و گرنه نيش مي زند و پرواز مي کند.

 

‹‹ مارون ››

 

 شاهنامه فردوسي خردمند، راهنماي من در طول

زندگي بوده است.

 

‹‹ نادر شاه افشار  ››

 

 اگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده بدهيد،

پاداش و امکان مشارکت بدهيد، رشد خواهند کرد و

انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت.

‹‹ رابرت اسلاتر ››

 

 پيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي

ما اثر خواهند گذاشت.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت

نكشاند.

 

‹‹ رنه دکارت ››

 

 ابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد، كه او

را تحسين كند.

 

‹‹ بوالو ››

 

 معني زندگي را در قدرت بايد جستجو کرد، هر لحظه از

زندگي، ما بايد هدف عاليتري داشته باشيم.

 

‹‹ ماکسيم گورکي ››

 

 افسوس ... يگانه سؤالي که هيچ کس نمي تواند

پاسخي به آن بدهد اين است؛ سعادت چيست؟

 

‹‹ برادلي ››

 

 آنکه درست سخن نمي گويد داناترين هم که باشد

همگان بي سوادش مي پندارند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خط مستقيم نه تنها در هندسه، بلکه در اخلاقيات هم

کوتاهترين راه است.

 

‹‹ راحل ››

 

 آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کنيد تا آنچه

مي گوييد.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 ياد اشک و شيفتگي، آويزه خاموش دلهاست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 دوست بداريد ليکن عشق را به زنجير بدل نکنيد.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 رهنمود هاي مشخص بطلبيد تا کامياب گرديد.

 

 

‹‹ اسکاول شين ››

 

 اراده اي قوي است که به همه قواي ديگر حکمراني

ميکند. به شرطي که ما آنرا با قوه عقل هموار سازيم.

 

‹‹ دوفون ››

 

 بسياري در پيچ و خم يک راه مانده اند و همواره از

خويشتن مي پرسند: ما چرا ناتوان از ادامه راهيم.

به آنها بايد گفت مي داني در کجا مانده اي؟ همان

جاي که خود را پرمايه دانسته اي.    ‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اختلاف نظر وقتي خوشايند مي گردد که دو طرف به

منظور کشف حقيقت، دوستانه به جر و بحث بپردازند.

مناظره وقتي شکنجه آور است که يک طرف سعي

کند به زور حرف خود را به کرسي بنشاند. ‹‹ رابرتن ››

 

 آرزو ريشه حيات ماست. اگر چه اين ريشه حيات ما را

به تدريج مي سوزاند. ولي همين ريشه مايه زندگي

است.

‹‹ نيچه ››

 

 هر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر مي رسد.

 

 

‹‹ کارلايل ››

 

 تجربه به معلم سختگيري است. او اول امتحان ميکند

و بعد درس مي دهد.

 

‹‹ کارايل ››

 

 براي نوشيدن شهد بهشت، هموار نگاهت به راستي

باشد و درستي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 سرنوشت خود را با افکار تعيين کنيد.

 

 

‹‹ کارايل ››

 

 نکات سخت هم اساسي ساده دارند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تاريخ سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است.

 

 

‹‹ کارايل ››

 

 اي پسر هر چند تو جواني، پيرو عقل باش، نگويم

جواني مکن، ليکن جواني خويشتن دار باش و از

جوانان پژمرده مباش.

‹‹ قابوسنامه ››

 

 خود آموختگي قابليتي است که بسياري ندارند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردان

خرد (کوچک) آشكار مي شود.

 

‹‹ كارلايل ››

 

 آموزه اي پديد آمد و باوري در کنارش: همه چيز پوچ

است؛ همه چيز يکسان؛ همه چيز رو به پايان!

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 اگر تو را دشمني باشد دلتنگ مشو که هر که را

دشمني نباشد بي قدر و بها باشد.

 

‹‹ قابوسنامه ››

 

 در زندگي نادان سر انجام يک گره، صدها گره باز

نشدني است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 استاد پرورنده ي روان است، و پدر و مادر پرورش

دهنده ي جان.

 

‹‹ قابوسنامه ››

 

 دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشي.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 روان مردگان و زندگان در يک ظرف در حال چرخش اند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 براي آن که به فرو دستي گرفتار نشويي، دست گير

آدميان شو.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مشعل نبوغ فروغ نيابد مگر آن زمان که نور حقيقت بر

آن بتابد.

 

‹‹ کنت دوسکور ››

 

 براي کسب گنج سکوت،بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان براي پيروزي آفريده شده است، او را مي توان

نابود كرد ولي نمي توان شكست داد.

 

‹‹ ارنست همينگوي ››

 

 بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري.

 

 

‹‹ آندره ژيد ››

 

 انسان هيچ وقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند

كه خيال مي‌كند ديگران را فريب داده است.

 

‹‹ لارشفوكو ››

 

 اگر بت‌ها را واژگون كرده باشي كاري نكرده‌اي، وقتي

واقعاْ شهامت خواهي داشت كه خوي بت‌پرستي را

در درون خويش از ميان برداري.

‹‹ نيچه ››

 

 تعليم به احمق ها همان قدر بي ثمر است که

بخواهيم با صابون ذغال را سفيد کنيم.

 

‹‹ کيتز ››

 

 در کنارمان دلبر هست و اگر نيست، در سفر رسيدن

به اويم. پس تنهايي وجود ندارد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آن که نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند

هرگز به سرحد کمال نرسد.

 

‹‹ فارابي ››

 

 فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگي غذا

بدهي هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.

 

‹‹ تولستوي ››

 

 آن كه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌بايد

ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با

پرواز آغاز نمي‌كنند.

‹‹ نيچه ››

 

 با بردباري همه چيز در چنگ توست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کساني که با افکار خوب و عالي دمساز هستند، هرگز

تنها و بي مونس نيستند.

 

‹‹ فيليپ سيدلي ››

 

 بايستي با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق

روح و قلب خود جستجو کنيم.

 

‹‹ فيثاغورث ››

 

 انسان خردمند، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مرا اندکي دوست بدار ولي طولاني.

 

 

‹‹ کريستوف مارلو ››

 

 چشمان زيباي اشکبار از لبخند زيباتر است.

 

 

‹‹ کامپ پل ››

 

 ره آورد سفر در درون آدمي، بجز خرد و پيشرفت نيست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آدم بي فضيلت و بي هنر را ستودن چنان است كه به

او دشنام دهند.

 

‹‹ لاروشفوكولد ››

 

 آدم پرحرف تخم مي پاشد و آدم خاموش درو مي كند.

 

 

‹‹ اقليدس ››

 

 آدم تبهكار مي رود ولي شر او باقي مي ماند.

 

 

‹‹ شكسپير ››

 

 انسان از حشرات هم کوچکتر است، چون آنها براي

کشتن ما فقط نيش ميزنند، ولي ما براي کشتن آنها

تمام وجودشان را له و نابود مي سازيم.

‹‹ موپاسان ››

 

 هر قدر کسي را بيشتر دوست داشته باشيد کمتر

مغرورش کنيد.

 

‹‹ مولير ››

 

 اگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگيريد، به ‌جاي‌ خويشاوند ارباب‌

خواهيد داشت‌.

 

‹‹ لئوپول ››

 

 هنگام گسست و بريدن از همه چيز، ميتواني بسياري

از نداشته ها را در آغوش کشي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت

و احساسات خود مى ناميم.

 

‹‹ بارونس استاكس ››

 

 آنان كه آزادى را فداى امنيت مى كنند، نه شايستگى

آزادى را دارند و نه لياقت امنيت را.

 

‹‹ بنيامين فرانكلين ››

 

 خوشبختى لذت مشتركى است كه حاصل يارى

بى چشم داشت به ديگران است.

 

‹‹ هلن كلر ››

 

 نيك زيستن امروز، ديروز را به خوابى شيرين و فردا را

به رؤياى اميد بدل مى سازد.

 

‹‹ سانسكريت ››

 

 ممکن است مردي که دائم سؤال مي کند ابله به نظر

برسد . ولي کسي که هرگز سؤال نمي کند در تمام

عمر ابله باقي مي ماند.

‹‹  لوئي پاولز ››

 

 بزرگترين شادي تولد است و بزرگترين غمها مرگ.

 

 

‹‹ هوارد فاست ››

 

 انسان بدرستي همان ميشود که به آن فکر مي کند.

 

 

‹‹ فلورانس نايتينگل ››

 

 آشکارترين خصلت ايرانيان کمک به مصيبت زدگان ديگر

سرزمين هاست.

 

‹‹ خواجه نظام الملک ››

 

 مهم اين نيست که در کجاي اين جهان ايستاده ايم،

مهم اين است که در چه مسيري گام بر مي داريم.

 

‹‹ هولمز ››

 

 هر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر کس در دنيا بايد کسي را داشته باشد که حرفهاي

خودش را آزادانه به او بزند، بدون رو دربايستي و بدون

خجالت و الا آدم از تنهايي دق مي کند.

‹‹ همينگوي ››

 

 اگر قرار باشد من روزي تجربه شخصي خود، درباره

حس هم دردي کتابي بنويسم، کتاب خود را چنين

شروع ميکنم: در زنان حس همدردي مطلقا وجود ندارد

‹‹ فلورانس نايتينگل ››

 

 روزنامه بزرگترين مربي قرن نوزدهم است.هيچ

نيرويي با آن قابل مقايسه نيست. هم کتاب است و

هم کرسي خطابه و هم سکوي سخنراني در ميدان

عمومي شهر.                                    ‹‹ تاليج ››

 

 سرود هستي آهنگي ملايم و کشيده دارد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 جواني اشتباه است، کهولت مبارزه و پيري پشيماني.

 

 

‹‹ ديسرائيلي ››

 

 بجاست دوستي بخواهي که به روزهايت تلاش و به

شبهايت آرامش بخشد.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 مردم موفق امروز کودکان جسور ديروز بوده اند.

 

 

‹‹ ديسرائيلي ››

 

 دانش برترين داده هاي يزدان پاک است. خردمند

هميشه سرور است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 کوشش هاي سياسي براي جوانان، مردابي مرگبار

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 فرمان داده ام تا بدنم را بدون اينکه موميايي کنند و يا

در تابوت بگذارند در گور قرار دهند تا ذرات تنم خاک

ايران شود.

‹‹ کوروش کبير(هخامنشي) ››

 

 تا ازدواج نكرده اي نميتواني درباره آن اظهار نظر كني.

 

 

‹‹ شارل بودلر ››

 

 ازدواج قرارداد دو نفره اي است كه در همه دنيا اعتبار

دارد.

 

‹‹ مارك تواين ››

 

 ازدواج مجموعه اي از مزه هاست هم تلخي و شوري

دارد. هم تندي و ترشي و شيريني و بي مزگي.

 

‹‹ ولتر ››

 

 جواني که به بالا نمي نگرد، نظرش به پايين مي افتد و

کسي که به راه کمال نمي رود، به پستي مي گرايد.

 

‹‹ ديسرائيلي ››

 

 شايد من بهتر مي دانم که چرا بشر تنها حيواني است

که ميخندد. تنها انسان است که به شدت رنج مي برد

و مجبور است خنده را بيافريند.

‹‹ نيچه ››

 

 شکست هاي زندگي، درهاي پيروزي را مي گشايد و

خودپسندي درهاي پيروزي را يکي پس از ديگري

مي بندد.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کسانيکه دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي

نابغه نبوده اند، بلکه بر عکس قواي عقلي آنان از حد

معمول و متوسط تجاوز نمي کرده است ولي به يک

صفت ممتاز بوده اند: ثبات و استقامت. ‹‹ديسرائيلي››

 

 در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد؛ يا از هوش

خود و يا از ناداني ديگران.

 

‹‹ لابروير ››

 

 آن که به سرنوشت ميهن و مردم سرزمين خويش

بي انگيزه است ارزش ياد کردن ندارد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تمدن، تنها زاييده اقتصاد برتر نيست، در هنر و ادب و

اخلاق هم بايد متمدن بود و برتري داشت.

 

‹‹ لويي پاستور ››

 

 کسانيکه ازدواج کرده اند خود را ناراضي نشان ميدهند

و مي گويند زن بد است، زيرا مي خواهند فقط و فقط

خودشان از اين موهبت تمتّع گيرند.

‹‹ ديسرائيلي ››

 

 با گذشت، شما چيزي را از دست نمي دهيد بلکه به

دست مي آوريد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر تمام عالم در يک کفه ترازو نهاده شود و مادرم در

کفه ديگر، کفه عالم بالاتر خواهد ايستاد.

 

‹‹ لورولا بکديل ››

 

 وقت گرانبها است، اما حقيقت گرانبها تر است.

 

 

‹‹ ديسرائيلي ››

 

 در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بيش از گنج است.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 شالوده و زير بناي گسترش هر کشور، فرهنگ است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 افتخار در خشک کردن قطره ي اشک است نه در جاري

ساختن سيل خون.

 

‹‹ بايرون ››

 

 اهل فرهنگ و هنر، سازندگان آينده اند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 درد پيري انحطاط روحي و جسماني آن نيست، بلکه

بار خاطرات آن است.

 

‹‹ سامرست موام ››

 

 براي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد.

 

 

‹‹ بلوتارک ››

 

 همه آدميان به شيوه هاي گوناگون سختي هاي روزگار

را مي چشند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 همه خوشبختيها و موفقيت که به من روي آورده از

درهايي وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم.

 

‹‹ بايرون ››

 

 دل آدمي بنده آرزوست، سرشتها يکسان نيست، هر

کس خويي دارد، و جويا و خواهان چيزي است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 جنگ کشتارگاه کساني است که هم ديگر را

نمي شناسند، به نفع کساني است که يکديگر را

مي شناسند ولي همديگر را نمي کشند. جنگ

قوانين را خاموش مي کند.           ‹‹ سيسرون ››

 

 آن گاه که شب فرا رسيد و همه پديدگان فرو خُفتند

ابردرياها به پا مي خيزند، آيا تو هم بر مي خيزي؟

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تمام شان و عظمت انسان در فكر است.

 

 

‹‹ بلز پاسكال ››

 

 هر کس خود را نصيحت نکند، به نصيحت ديگران محتاج

است.

 

‹‹ سعدي ››

 

 آنان که گذشته را به خاطر نمي آورند محکوم به تکرار

آنند.

 

‹‹ سانتايانا ››

 

 از آنچه با عظمت است يا بايد هيچ نگفت يا با عظمت

سخن گفت و با عظمت سخن گفتن يعني به دور از

آرايش و آلايش.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 هميشه بين خود و همسرت فاصله اي را نگاهدار تا به

خواري گرفتار نشوي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 عشق هميشگي است اين ما هستيم كه ناپايداريم،

عشق متعهد است مردم عهد شكن، عشق هميشه

قابل اعتماد است اما مردم نيستند.

‹‹ لئوبوسكاليا ››

 

 چشمه ساري که خود را در اعماق درون شما پنهان

ساخته است، روزي قد خواهد کشيد و فوران خواهد

کرد و با ترنم و نغمه راه دريا را در پيش خواهد گرفت.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 به من بگو قبل از آمدن به اين دنيا کجا بودي؟ تا بگويم

بعد از مرگ کجا مي‌روي.

 

‹‹  شوپنهاور ››

 

 هيچ گاه از داشتن دشمن نترس، از انجام ندادن درست

آرمان هاي خويش بترس.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان هر قدر بيشتر بداند به همان اندازه نقطه هاي

استتار بدست مي آورد.

 

‹‹ فوئر باخ ››

 

 از دانش آموختن هيچ زمان غافل ممان، گر چه در اين

راه رنج ها کشي، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و

آشفته گردد.

‹‹ بزرگمهر ››

 

 خردمند آن نيست که چون در کاري مي‌افتد بکوشد تا

از آن کار بيرون آيد، خردمند آن است که بکوشد در

کاري نيفتد.

‹‹ نصيحه الملوک ››

 

 با ترش رويي به ميان مردم رفتن، تنها از بيماران

ساخته است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 عقل بي عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل

قابل اعتماد نيست، آدم کامل آن است که هم عقل

دارد و هم عاطفه.

‹‹ ويليام تن ››

 

 آن که پند پذير نيست، در حال افتادن در چاله سستي

و زبوني است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 رابطه قلبي دو دوست نياز به بيان الفاظ و عبارات ندارد.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 تو، جدا از ديگران نيستي، قضاوت در مورد کارهاي

خوب ديگران هم دست کمي از قضاوت در مورد کارهاي

بدشان ندارد.

‹‹ وين داير ››

 

 برنامه ريزي، آوردن زمان آينده به حال است تا بتوانيد

اکنون براي آن کاري انجام دهيم.

 

‹‹ آلن لاکيس ››

 

 جمال اگر چه مايه شرافت است ولي مقرون به هزاران

شر و آفت است.

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 اميد، آهستگي و ملايمت زندگي را روشن و شيرين

مي کند، خشم و تيزي مايه رنج و بلاست. آهسته

رو از عيب جوي مي گريزد و شرم و آهستگي را

دوست مي دارد.                               ‹‹ بزرگمهر ››

 

 تنها ابزار موفقيت که قطعا به آن نياز داريد، صرف نظر

از اين که کارتان چيست، اين است که بيشتر و بهتر از

آن چه از شما انتظار مي رود کارايي داشته باشيد و

خدمات عرضه کنيد.                         ‹‹ آگ ماندينو  ››

 

 دوستان عبارت از خانواده اي هستند که انسان

اعضاي آن را به اختيار خود انتخاب کرده است.

 

‹‹ آلفونس کار ››

 

 استعداد آدمي را مي پوشاند و وقتي استعدادش

کاهش يافت آنچه هست نمايان مي شود.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 زناشويي عبارتست از سه هفته آشنايي، سه ماه

عاشقي، سه سال جنگ و سي سال تحمل.

 

‹‹ ويليام تن ››

 

 انسان در همان لحظه كه تصميم مي گيرد آزاد باشد

آزاد است.

 

‹‹ والتر ››

 

 قهرمان هاي آدمهاي کوچک، همانند آنها زود گذرند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زنان تحصيل كرده همسران خوبي از آب در مي آيند،

زيرا براي اين كه توضيح بدهند كه چرا غذا شور يا

بي مزه شده است كلمات بيشتري در اختيار دارند.

‹‹ باب هاپ ››

 

 عشق هنگامي که شما را مي پرورد شاخ و برگ

فاسد شده را هرس مي کند.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 کسي که پشت الاغ باد به غبغب بيندازد، چون اسب

سوار شود پاک ديوانه خواهد شد.

 

‹‹ ارسطاطاليس ››

 

 هم رنگ ديگر کسان شدن، باور هيچ کدام از بزرگان

نبوده است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خردمندي که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد

هرگز بد خو نمي شود.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 بايد بر فريب حواس خود پيروز شويم.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 حکيمان مال را از براي آن دارند که محتاج لئيمان نگردند.

 

 

‹‹ ارسطا طاليس ››

 

 آدم هاي بزرگ به خوشي هاي کوتاه هنگام، تن

نمي دهند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تنها علاج عشق، ازدواج است.

 

 

‹‹ آرت بوخونواله ››

 

 با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنيد که

چشمهايشان، چهره ي سالها را ديده و گوشهايشان،

نواي زندگي را شنيده است.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 آدم بي مايه،همه افراد را ابزار رسيدن به خواسته هاي

خويش مي سازد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کسي که براي خود احترام قائل است، از گزند ديگران

در امان است. او کتي را بر بدن دارد که کسي را ياراي

پاره کردن آن نيست.

‹‹ هنري لانگ فلو ››

 

 بزرگترين کارخانه نابودي توانمندي ها، آيين آموزشي

نادرست است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تقريبا هر چيزي كه وجود دارد در معرض تاويل است؛

زندگي خود چيزي نيست جز ستيزه و جدال ارزش ها

و مبارزه براي تاويل انديشه ها و آرمان ها.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 اگر قدرت نداريد که با نيروي خود مشکل ها را در هم

بشکنيد لااقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد.

 

‹‹ حسن صباح ››

 

 در سرزمين هرز سر شاخه هاي سبز نمي رويد.

 

 

‹‹ حميد مصدق ››

 

 بايد دنبال شادي ها گشت ولي غم ها خودشان ما را

پيدا مي کنند.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 زمين نيز مانند ما در جستجوي خوراک است و از اين

مردم مي‌خورد و مي‌آشامد.

 

‹‹ ابوالعلاء معري ››

 

 خرد ورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 آنکه ديگران را ابزار  پرش خويش مي سازد، تنها خواهد

ماند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 طبيعت با آغوشي باز و دستاني گرم، از ما استقبال

کرده و مي خواهد که از زيبايي اش لذت بريم. چرا

انسان بايد آنچه در طبيعت ساخته شده است را از بين

برد؟                                        ‹‹ جبران خليل جبران››

 

 براي‌ ازدواج‌ كردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌

است‌.

 

‹‹ كريستين ››

 

 اگر ايلخانان به تاريخ  بها مي دادند و از آن عبرت

مي گرفتند هيچ گاه به ايران نمي آمدند و به اين

سرنوشت شوم گرفتار نمي شدند.

‹‹ خواجه نصرالدين توسي ››

 

 چون به کسي اجازه دادي که در حضور تو سخن بگويد

بر او درشتي و تندي مکن و بمان تا سخنش را به پايان

برد.

‹‹ بزرگمهر ››

 

 مردمان توانمند در خواب نيز، رهسپار جاده پيشرفتند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 جهان هيولاي انرژيست که آغاز و پايان ندارد و تنها خود

را دگرگون مي سازد.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 نقد و ارزيابي بي کينه، پاداشي است که ارزش آن را

بايد دانست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مرداني که بيشتر از حقوق و هنجار زنان پشتيباني

مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مانند آسمان بخشنده و مانند زمين افتاده باش، رمز

زندگي همين است.

 

‹‹ مولير ››

 

 هر وقت خواستي در کار کسي شيطنت کني، اول

خودت را به جاي او بگذار!

 

‹‹ ژول ورن ››

 

 دشمن ابزار نابود ساختن آدمي را، در  درون سراي او

جست و جو مي کند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 داناي روشندل کسي است که به فرمان ديو، از راه

يزدان پاک جهان آفرين بر نگردد.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 در زندگي بايد دو عامل را هدف زندگي قرار داد: 1-

رسيدن به آنچه که مي خواهي. 2- لذت بردن از آن.

 

‹‹ لوگان پيرسال اسميت ››

 

 کاش نادر شاه هم چنان زنده بود و مي توانستم در

رکابش براي سر بلندي ايران شمشير بزنم.

 

‹‹ کريم خان زند ››

 

 صرفه جويي به خودي خود هنر و منبع درآمد است.

 

 

‹‹ سه نه ك ››

 

 رنجديده! اگر بکوشي تا چيزي از مال خويش را به مردم

بذل کني بي ترديد رستگاري.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور

آسيب مي رسانند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 نبوغ، جوهر تفکر است.

 

 

‹‹ ژان پل ساتر ››

 

 آن که ثروت خود را باخت، زياد باخته است ولي آن که

شهامت خود را باخت پاک باخته است.

 

‹‹ سروانتس ››

 

 آن که پياپي سخنتان را مي برد، دلخوش به شنيدن

سخن شما نيست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ديو کينه و ديو سخن چيني گزنده است. سخن چين

هرگز جز به دروغ لب نمي گشايد. گفتارش هميشه

بي فروغ است. دو روي و سخن چين از مهر يزدان

بي بهره اند و از او در هراسند.           ‹‹ بزرگمهر ››

 

 تاسف، ابر سياهي است که آسمان ذهن آدمي را تيره

مي سازد در حالي که تاثير جرائم را محو نمي کند.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 انديشه دريايي است که مرواريد آن فلسفه و فرزانگي

است.

 

‹‹ يحيي برمکي ››

 

 هنگامي که مي خواهي وظيفه و بايسته خويش را

انجام دهي از کسي فرمان نگير.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن

است.

 

‹‹ ونيسنت لمباردي ››

 

 هماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آن که

شانه اي به گستره و پهناي کوهستان داشته باشي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر با خونسردي گناهان کوچک را مرتکب شديم، روزي

مي رسد که بدترين گناهان را هم بدون خجالت و

پشيماني مرتکب مي شوبم.

‹‹ شوپنهاور ››

 

 زندگي از سه جزء تشكيل شده است: آنچه بوده ، آنچه

هست و آنچه خواهد بود. بيائيد تا از گذشته براي حال

استفاده كنيم و در حال چنان زندگي كنيم كه زندگي

آينده بهتر باشد.                                            ‹‹ وير ››

 

 براي رسيدن به کاميابي نبايد از شکست هاي پيشين

خيلي ساده بگذريد، شناخت موشکافانه آنها، پيشرفت

شما را در پي خواهد داشت.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر کوه با همه سنگيني و عظمت و صلابت که وي

راست فرمان شاه را سبک دارد تيره راي خيره سري

بيش نيست.

‹‹ بزرگمهر ››

 

 غير ممكن ها را انجام دادن نوعي لذت است.

 

 

‹‹ والت ديسني ››

 

 هنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر

برخي آثار هنري چنين بودند در حقيقت در برابر رسالت

عالي خود کاذب مي نمودند.

‹‹ شوپنهاور ››

 

 انسان برتر از ابرانسان بسيار دور  است.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 پيران فريبکار، آتش زندگي جوانانند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آيا زندگي آنقدر عزيز، و صلح آنقدر شيرين است که به

بهاي زنجير و اسارت خريداري شود؟

 

‹‹ پاتريک هانري ››

 

 نخستين قانون موفقيت تمرکز است. يعني همه

نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد، مستقيما

به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد.

‹‹ ويليام ماتيوس ››

 

 خموشي در برابر بدگويي از دوستان، گونه اي دشمني

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 برترين دانش ها يزدان پرستي است.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 دوست به جاي چتريست که بايد روزهاي باراني همراه

شما باشد.

 

‹‹ پل نرولا ››

 

 يگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آن است

که تقسيمش کنيم.

 

‹‹ پول شرر ››

 

 آدمهاي بزرگ و انديشمند، بسيار اشک مي ريزند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زندگي روزانه شما پرستشگاه شما و دين شماست.

آن گاه كه به درون آن پاي مي نهيد، همه هستي

خويش را همراه داشته باشيد.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 بخش عمده ي تاريخ حدس است و بقيه تعصب.

 

 

‹‹ ويل دورانت ››

 

 اصولا زماني پوچي براي چيزي معنا پيدا مي کند که

بيايم براي آن، هدفي تعريف کنيم. و اگر بدانيم هدفي

در کار نيست، به پوچي هم نخواهيم رسيد.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 پيش نياز دلير بودن بدني ورزيده نيست، گاهي آدمهاي

سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک ماليده اند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر مي خواهي کسي را بزرگ کني، پيوسته از او به

دشمني ياد کن.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آن چه دلخواه همه است جز تن درستي نيست، که

اگر کسي روزي از آن محروم شد آرزويي جز بدست

آوردنش ندارد.

‹‹ بزرگمهر ››

 

 هر جا که عشق بزرگي خانه کرده است خشم بزرگي

نيز مسکن دارد.

 

‹‹ آلن لاکين ››

 

 ايمان از کردار جدا نيست و عمل از پندار.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 هيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار چون او بهترين

دوست توست او انگيزه پيشرفت و پويش مي دهد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اجحاف نکردن و آسيب نرساندن به ديگران براي رسيدن

به برابري ريشه و بنياد جامعه است ولي اين خواست

نفي زندگيست چون زندگي بهره کشيدن از ديگران

است که ناتوان ترند.                     ‹‹ فردريش نيچه ››

 

 ازدواج کتابي است که فصل اول آن به نظم است و

بقيه فصول به نصر.

 

‹‹ پورلي نيکولاس ››

 

 انتخاب پدر و مادر در دست خود انسان نيست، ولي

انتخاب مادر شوهر و مادر زن دست خود انسان است.

 

‹‹ پرل پاک ››

 

 در دوي زندگي، هميشه هماورد را شانه به شانه ات

بپندار و هميشه با خود بگو تنها يک گام پيشترم، تنها

يک گام.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 وظيفه هنر تجلي ايده هاست.

 

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمي شوند، اين بماند،

در هر زماني بسته به موقع و مقام جلوه و جمالي

دوباره مي يابند چنانکه گويي به تازگي مطرح شده اند.

‹‹ پرويز ياحقي ››

 

 در بلند هنگام هيچ نيرويي نمي تواند در برابر فرهنگ

و هنر ايستادگي کند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هنر، قدرت و توانايي نيست بلکه تسلي خاطر است.

 

 

‹‹ توماس مان ››

 

 درياها نماد فروتني هستند. در نهاد خود کوه هايي

بلندتر از خشکي دارند ولي هيچ گاه آن را به رخ ما

نمي کشند.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تن به تن آساني و کاهلي نبايد سپرد. کاري باش و از

اين راه شادي و آسايش فراهم کن.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 آينده از آن کساني است که به استقبالش مي روند.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 خودپسندي زنان بزرگترين علت بد بختي ايشان و زوال

خانواده هاست. هيچ چيز به اندازه خودپسندي زن ها

بناي خانواده ها را ويران نکرده است.

‹‹ چارلي چاپلين ››

 

 آزادي حقيقي آن نيست که هر چه ميل داريم انجام

بدهيم، بلکه آن است که آنچه را که حق داريم بکنيم.

 

‹‹ ويکتور کوزن ››

 

 توان خواهي مي تواند بر گذشت زمان پيروز شود.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 پوزش خواستن از پس اشتباه، زيباست حتي اگر از يک

کودک باشد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر افتادني همان برخاستن است. آن کس که به اين

حقيقت ايمان دارد به راستي خردمند است.

 

‹‹ ولسواني ››

 

 آدمياني که با ديگران رو راست نيستند با خود نيز بدين

گونه اند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب مي شود.

 

 

‹‹ ماري آمپر ››

 

 ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشيماني

است.

 

‹‹ سقراط ››

 

 ازدواج مثل اجراي يك نقشه جنگي است كه اگر در آن

فقط يك اشتباه صورت بگيرد جبرانش غير ممكن

خواهد بود.

‹‹ بورنز ››

 

 ازدواجي كه به خاطر پول صورت گيرد، براي پول هم از

بين مي رود.

 

‹‹ رولاند ››

 

 ازدواج هميشه به عشق پايان داده است.

 

 

‹‹ ناپلئون ››

 

 اگر كسي در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را

بدبخت كرده است.

 

‹‹ محمد حجازي ››

 

 با زني ازدواج كنيد كه اگر " مرد " بود، بهترين دوست

شما مي شد.

 

‹‹ بردون ››

 

 با همسر خود مثل يك كتاب رفتار كنيد و فصل هاي

خسته كننده او را اصلاً نخوانيد.

 

‹‹ سوني اسمارت ››

 

 براي يك زندگي سعادتمندانه، مرد بايد " كر " باشد و

زن " لال ".

 

‹‹ سروانتس ››

 

 ازدواج بيشتر از رفتن به جنگ " شجاعت " مي خواهد.

 

 

‹‹ كريستين ››

 

 تا يك سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتي هاي يكديگر

را نمي بينند.

 

‹‹ اسمايلز ››

 

 پيش از ازدواج چشم هايتان را باز كنيد و بعد از ازدواج

آنها را روي هم بگذاريد.

 

‹‹ فرانكلين ››

 

 خانه بدون زن، گورستان است.

 

 

‹‹ بالزاك ››

 

 تنها علاج عشق، ازدواج است.

 

 

‹‹ آرت بوخوالد ››

 

 ازدواج پيوندي است كه از درختي به درخت ديگر بزنند،

اگر خوب گرفت هر دو " زنده " مي شوند و اگر " بد "

شد هر دو مي ميرند.

‹‹ سعيد نفيسي ››

 

 ازدواج عبارتست از سه هفته آشنايي، سه ماه

عاشقي، سه سال جنگ و سي سال تحمل!

 

‹‹ تن ››

 

 شوهر " مغز" خانه است و زن " قلب " آن.

 

 

‹‹ سيريوس ››

 

 عشق، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه

عشق.

 

‹‹ بالزاك ››

 

 مرداني كه مي كوشند زن ها را درك كنند، فقط موفق

مي شوند با آنها ازدواج كنند.

 

‹‹ بن بيكر ››

 

 با ازدواج، مرد روي گذشته اش خط مي كشد و زن روي

آينده اش.

 

‹‹ سينكالويس ››

 

 خوشحالي هاي واقعي بعد از ازدواج به دست مي آيد.

 

 

‹‹ پاستور ››

 

 ازدواج كنيد، به هر وسيله اي كه مي توانيد. زيرا اگر

زن خوبي گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و

اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگي

مي شويد.                                          ‹‹ سقراط ››

 

 قبل از رفتن به جنگ يكي دو بار و پيش از رفتن به

خواستگاري سه بار براي خودت دعا كن.

 

‹‹ يكي از دانشمندان لهستاني ››

 

 مطيع مرد باشيد تا او شما را بپرستد.

 

 

‹‹ كارول بيكر ››

 

 من تنها با مردي ازدواج ميكنم كه عتيقه شناس باشد

تا هر چه پيرتر شدم، براي او عزيزتر باشم.

 

‹‹ آگاتا كريستي ››

 

 هر چه متأهلان بيشتر شوند، جنايت ها كمتر خواهد

شد.

 

‹‹ ولتر ››

 

 هيچ چيز غرور مرد را به اندازه ي شادي همسرش بالا

نمي برد، چون هميشه آن را مربوط به خودش مي داند.

 

‹‹ جانسون ››

 

 زن ترجيح ميدهد با مردي ازدواج كند كه زندگي خوبي

نداشته باشد، اما نميتواند مردي را كه شنونده خوبي

نيست، تحمل كند.

‹‹ كينهابارد ››

 

 اصل و نسب مرد وقتي مشخص مي شود كه آنها بر

سر مسائل كوچك با هم مشكل پيدا مي كنند.

 

‹‹ شاو ››

 

 وقتي براي عروسي ات خيلي هزينه كني،

مهمان هايت را يك شب خوشحال مي كني و خودت را

عمري ناراحت!

‹‹ روزنامه نگار ايرلندي ››

 

 تا ازدواج نكرده اي نمي تواني درباره ي آن اظهار نظر

كني.

 

‹‹ شارل بودلر ››

 

 ازدواج پديده اي است براي تكامل مرد.

 

 

‹‹ سانسكريت ››

 

 ازدواج قرارداد دو نفره اي است كه در همه دنيا اعتبار

دارد.

 

‹‹ مارك تواين ››

 

 ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي و شوري

دارد. هم تندي و ترشي و شيريني و بي مزگي.

 

‹‹ ولتر ››

 

 هنر خوراک روان و هنرمند آفريننده آن است. بارگاه

هنر با هيچ جايگاهي درخور ارزيابي نيست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مطيع‌ مرد باشيد؛ تا شما را بپرستد.

 

 

‹‹ كارول‌ بيكر ››

 

 مشکلي که خوب تشريح و حلاجي شده باشد نصفش

حل شده است.

 

‹‹ چارلز کيترنيک ››

 

 درون ما با تمام جزئيات، از نگاه تيزبين اهل خرد پنهان

نيست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 براي اراضي کشورم هيچ وقت گفتگو نمي کنم بلکه

آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست مي آورم.

 

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 نجيب زادگي بدون تقوي هم چون قاب انگشتري

زيباست که نگين جواهر نداشته باشد.

 

‹‹ جين پورتر ››

 

 خالق بزرگ خلاقيت به ما اعطا کرده است. پيشکش ما

نيز به او به کار بردن آن خلاقيت است.

 

‹‹ جوليا کامرون ››

 

 حوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروري بکنيد، تا

شما هم مثل من اين حقيقت را بپذيريد که بزرگترين

جنايات همه با کوچکترين دستها انجام گرفته است.

‹‹ آگارادو ››

 

 پشتيباني از داشته ديگران، پشتيباني از داشته خود

ماست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آينده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به

ميانجيگري زن گرفتار شود، تنها اوست که مي تواند

آن را نجات دهد.

‹‹ ابوفور ››

 

 زندگي بدون موسيقي اشتباه است.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 مغرور بودن به دانش خود، بدترين نوع جهالت است.

 

 

‹‹ جرجي تايلر ››

 

 هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي کند،

چون هميشه آن را مربوط به خود مي داند.

 

‹‹ جونسون ››

 

 آنکه در بيراهه قدم بر مي دارد آرمان و هدف خويش را

گم کرده است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 شانس هرگز کافي نيست.

 

 

‹‹ اندرو ماتيوس ››

 

 خرد بر سر جان چون افسري تابنده است و مدارا و

مهرباني به قدر همسنگ خرد است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند و از

آنها غولي بوجود مي آورند که نامش تقدير است.

 

‹‹ جان اوليور هاينز ››

 

 فتح هند افتخاري نبود، اگر به دنبال افتخار بودم

سلاطين اروپا را به بردگي مي گرفتم. که آن هم از

جوانمردي و خوي ايراني من بدور بود.

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 اگر روانتان در گفتگويي مورد حمله قرار گرفت. شما با

کلمات نمي توانيد بيزاري از واژها بجوييد، تنها سکوت

و ترک گفتگو، نجات دهنده روان آسيب ديده شماست.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بالاترين لذت ها در شور و شوقي است که انسان را به

ماجراجويي ها و پيروزي هاي بزرگ و فعاليتهاي خلاقه

وادار مي کند.

‹‹ آنتوان دوسنت اگزوپري ››

 

 نگاه آدمهاي کوچک، چه زود پر مي شود و لبريز.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تنها راه غلبه بر ترس روبرو شدن با آن است. ما غالبا

به طرف حوادثي کشيده مي شويم که از رو يا رو شدن

با آنها وحشت داريم.

‹‹ آندرو متيوز ››

 

 شيرين ترين سخنان در زندگي، خوش آمد گويي

بي غل و غش زن به شوهر خويش است.

 

‹‹ جورج ولز ››

 

 ‹‹ آلجر ››

درختان شعرهايي هستند كه زمين برآسمان مينويسد

و ما آنها را بريده و از آنها كاغذ مي سازيم تا ناداني و

تهي مغزي خويش را در آنها به نگارش در آوريم.

 

 زمستان بدون بهار قلب عاشق شکست خورده است.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 به پزشک خود ايمان داشته باشيد و به گفته هايش،

که جز دارويي شفا بخش نيست ، اعتماد کنيد و جرعه

تلخ او را با طمانينه و خاطري جمع سرکشيد.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 سربازي که مي ترسد، جان خود و  ديگر سربازان را به

خطر مي افکند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر که در سيرت و رفتار پيشينيان نظر کند، متذکر

ميشود تا چه اندازه از همت مردان وا پس مانده است.

 

‹‹ همدون قصار ››

 

 همواره آدميان محيط و چنبره بدي و پليدي را با دانش

و انديشه برتر خويش بسته و بسته تر مي سازند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بيشتر کساني موفق شده اند که کمتر تعريف

شنيده اند.

 

‹‹ اميل زولا ››

 

 هميشه به خاطر داشته باشيد که دنيا هرگز مديون

شما نيست، زيرا قبل از شما نيز وجود داشته است.

 

‹‹ جان استيل ››

 

 وقتي که شما به بدبيني عادت کنيد، بدبيني به اندازه

خوشبيني مطلوب و دوست داشتني است.

 

‹‹ آرنالد بنت ››

 

 اگر در بند زندگي روزمره تان شويد نمي توانيد گامي

به سوي بهروزي بردارد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 زيبايي غير از اينکه نعمت خداست. دام شيطان نيز

هست.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 تنها زماني مي توانيد چيزي را كه ريشه هاي عميق

در فرهنگ شما دارد به وضوح ببينيد كه آن چيز در كار

دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد.

‹‹ جي.هيليس ميلر ››

 

 خوشا به حال پيمان منشاني که وجودشان به پيرايه

پاکي و شرم آراسته شده.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 حيات آدمي در دنيا همچون حبابي است در سطح دريا.

 

 

‹‹ جان راسکن ››

 

 چرا بايد در انتظار بهشت موعود احتمالي باشيم؟ ما

خود قادريم يک بهشت واقعي در عرصه زمين به وجود

آوريم.

‹‹ اگوست کنت ››

 

 آنکه براي بهروزي آدميان تلاش مي کند و راه درست

را نشان ميدهد بارها و بارها مي زايد و تا ياد و سخنش

جاريست او زاده مي شود و باز هم.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسانها با دو چشم و يک زبان به دنيا مي آيند تا دو

برابر آنچه مي گويند ببينند، ولي از طرز سلوکشان اين

طور استنباط ميشود که آنها با دو زبان و يک چشم تولد

يافته اند.                                                 ‹‹ کولتون ››

 

 براي تلفظ کوتاهترين کلمه "بله" يا "نه" خيلي بيشتر

از يک نطق بايد فکر کرد.

 

‹‹ پتياگور ››

 

 اراده يک احساس نيست بلکه شامل احساس هاي

متعدد است و نمي توان آن را از انديشه جدا کرد. در

عين حال اراده يک شور است و کسيکه اراده ميکند به

اشتباه اراده را با عمل يکي در نظر ميگيرد.   ‹‹ نيچه››

 

 هر کس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادي

حقيقي را به دست آورده است.

 

‹‹ پرسليس ››

 

 هر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو ارمغان مي آورد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 با، رفته گان به جهان ديگر، نتوان همراه شد، که اين

کوشش و همراهي عمر را به باد مي دهد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بدگماني ميان افکار انسان مانند خفاش در ميان

پرندگان است که هميشه در سپيده دم يا به هنگام

غروب که نور ظلمت به هم آميخته است بال فشاني

مي کند.                                               ‹‹ بايگون ››

 

 من احساس مي كنم پس هستم.

 

 

‹‹ آندره ژيد ››

 

 گيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در

همه گونه هاي آن در حال پيدايش است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 به نزديک خردمندان چهار چيز بر پادشاهان عيب است:

ترسيدن در ميدان جنگ، گريز از بخشندگي، خوار

داشتن راي خردمندان، شتابزدگي و نا آرامي و

بيقراري در کارها.                              ‹‹ بزرگمهر ››

 

 شعر، حافظه ي آينده است.

 

 

‹‹ يانيس ريتسوس ››

 

 در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصيري

ندارد.

 

‹‹ آلبرت انيشتين ››

 

 فزون خواهي براي داشته هاي ما زيانبار است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تنها دو راه براي زيستن در زندگي خود داري، اول اينکه

هيچ معجزه اي را باور نکني، و ديگر اينکه همه چيز را

معجزه بداني.

‹‹ آلبرت انيشتين ››

 

 زندگي روزمره شما پرستشگاه و نيز ديانت شماست.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 تنها زندگي كردن، بهتر از رفاقت با نارفيقان است.

 

 

‹‹ پل ورلن ››

 

 اينها ضعفا هستند که اراده به سوي قدرت خودشان را

به اين صورت مخفي مي کنند که عالم ديگري بسازند

در واقع عالم افلاطوني همين است.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 انسان وقتي که بلند حرف بزند صدايش را مي شنوند،

اما وقتي که يواش حرف بزند به گفته اش گوش

مي دهند.

‹‹ پل رينو ››

 

 خوار نمودن هر آيين و نژادي به کوچک شدن خود ما

خواهد انجاميد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 عشق مانند ساعت شني همان طور که قلب را پر

مي کند مغز را خالي مي کند.

 

‹‹ آلبرت انيشتين ››

 

 بسياري از جنگها و آوردهاي مردمي از روي نبود

شناخت و آگاهي آنها نسبت به يکديگر بوده است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 لذت نگرستن و درک طبيعت والاترين نعمت است.

 

 

‹‹ آلبرت انيشتين ››

 

 آنکه زيبايي خرد را نديد، گرفتار زيبايي آدميان شد و

بدين گونه از هر چه داشت تهي گشت.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ايرانيان راستگوترين و راست تيرانداز ترين قوم تاريخ اند.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 در روزگار ما، سرنوشت آدمي در سياست تحقق يافته

است.

 

‹‹ توماس مان ››

 

 از يك خود كامه، يك بدكار، يك گستاخ، يا كسي كه

سر فرازي دروني اش را رها كرده، چشم نيك راي

نداشته باش.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 براي جوانمردي و مروتي که به هر کس ميکني انتظار

هيچ پاداشي نداسته باش.

 

‹‹ پيکاسو ››

 

 ملت ها احکام صحيح خود را از تاريخ دريافت مي دارند.

 

 

‹‹ ژرژ هگل ››

 

 زمين روزي از آن ابرانسان مي شود.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 يک آموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش کشوري را

دگرگون سازد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان ترکيب عجيبي است و در عين ناچيزي خود را

برتر از همه مي شمارد.

 

‹‹ اشتيل ››

 

 خردمند به چيزي که اگر به دستش نيايد غمگين و دل

آزرده شود، هرگز دل نمي بندد.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 مردي که اشتباه نکند ارزش کارهاي بزرگ را نخواهد

داشت.

 

‹‹ ادوارد فيليپس ››

 

 پيامد دانايي، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مردمان غالباً نقص دليل خويش را با خشم مي پوشانند.

 

 

‹‹ آلجر ››

 

 درختان شعرهايي هستند كه زمين برآسمان مينويسد

و ما آنها را بريده و از آنها كاغذ مي سازيم تا  ناداني و

تهي مغزي خويش را در آنها به نگارش در آوريم.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 خود را با هوس نزديک مکن که خرد از تو روي بر

مي تابد.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 خدا پنداريست! اما چه کسي است که اين پندار را

بياشامد و نميرد؟

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 بي مايگي و بدکاري پاينده نخواهد بود، گيتي رو به

پويندگي و رشد است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 فرزانگان سخن نمي گويند، بلکه با استعدادان سخن

مي گويند و تهي مغزان بگو مگو مي کنند.

 

‹‹ کونگ تين گان ››

 

 سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان

مي بخشد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست.

 

 

‹‹ ادوارد يانک ››

 

 خير و نبايد همگاني باشد و گرنه ديگر خير نيست زيرا

چيزهاي همگاني ارزشي ندارند.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 افرادي هستند که نور چشمي شانس و اقبالند و هر

وقت سقوط مي کنند مانند گربه روي دو پا بر زمين

مي نشينند.

‹‹ کولتون ››

 

 حقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با

تلاش زندگي خود را  متعالي سازد.

 

‹‹ تورئو ››

 

 و مردم هرگز نمي دانند پيشوا جز ذات عظيم آنها که

به سوي آسمان سير مي کند، شکاري ندارد.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 پرتگاه مي تواند به وجد آورنده روان و يا کشنده جسم

باشد.

 

‹‹  اُرد بزرگ ››

 

 جاه طلبي شهوتي است که هرگز فرو نمي نشيند،

بلکه با لذتي که از آن فراهم مي شود پيوسته

مشتعل تر و جنون آميز تر مي شود.

‹‹ اتومي ››

 

 اگر بر ساماندهي نيروهاي خود توانا نباشيم، ديگران

سرنوشتمان را مي سازند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بزرگترين بدبختي آن است که طاقت کشيدن بار بدبختي

را نداشته باشيم.

 

‹‹ باس ››

 

 پادشاهان مردم دوست، برگزيدگان پروردگارند.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 آداب خوب و اخلاق، دوستان قسم خورده اند و به

زودي با يکديگر متحد مي شوند.

 

‹‹ بارتول ››

 

 افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند

ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ

خود در آورند، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع

به دست ديوانگان بوده است.             ‹‹ آندره مورا ››

 

 همواره تنهايي، توانايي به بار مي آورد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 پول مانند حس ششم است که بدون آن نميتوان از پنج

حس ديگر بطور کامل استفاده کرد. بدون درآمد کافي

نصف امکانات زندگي به روي ما مسدود خواهد شد.

‹‹ سامرست مرآم ››

 

 هيچ کس نمي تواند چيزي را به شما بياموزد جز آنچه

که در افق ديد و خرد شما وجود داشته و شما از آن

غافل بوده ايد.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 جستجوي حقيقت ديوانگي مطلق است، چه موقعي

که به حقيقت رسيديد ممکن نيست به کسي بگوييد

و دشمن شما نشود.

‹‹ برنارد روسن پي ير ››

 

 با مشکلات مي جنگيم که به آسايش برسيم، وقتي

به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل

مي دانيم.

‹‹ بروکس آدامز ››

 

 شباهنگام براي خانواده و نزديکانت نامه بنويس و در

روز براي اربابان و سرپرستان.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون

خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش

مي کند که خوشبخت است.

‹‹ آندره مصورا ››

 

 گيتي در جنگ و آوردي بزرگ در گردش است. انديشه

و تلاش خردمندان از يک سو و پوزخند اهريمن و روان

ديو پيشگان از سوي ديگر، معرکه اين جهان گذارا است.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آدم شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار.

 

 

‹‹ الين چانک ››

 

 حافظه پرونده تخيل و گنجينه عقل دفتر ثبت وجدان و

مخزن انديشه است.

 

‹‹ بازيل ››

 

 يا چنان نماي که هستي، يا چنان باش که مي نمايي.

 

 

‹‹ بايزيد بسطامي ››

 

 قلب شما در سکوت و آرامش، به اسرار روزها و شبها

شناخت مي يابد ولي گوشهايتان در حسرت و آرزويند

که آواي چنين شناختي را که بر قلبهايتان فرود

مي آيد، بشنوند.                 ‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 در هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تمام دنياي پهناور را بگرديد، دري بر روي آدم بي پول

گشاده نخواهيد يافت.

 

‹‹ هانري استانتون ››

 

 يکي از بزرگترين خوشبختي ها، خدمت بيشتر به مردم

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آزادي تلاش خردمندانه آدمي در جستجوي علت

حادثه هاست.

 

‹‹ هربرت مارکوزه ››

 

 وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند

توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي

چند برابر مي شود.

‹‹ نرمن وينسنت پيل ››

 

 اگر در کارتان در حال پيشرفت نيستيد و بهتر نميشويد،

پس داريد بدتر مي شويد.

 

‹‹ نت رايلي ››

 

 حرف کساني که ميگويند عشق بري از خودخواهيست

خنده دار است زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما

است.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 آدمهاي آرمانگرا هنگامي که به نادرست بودن آرزويي

پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان بزرگ تر از يک جهان و بزرگ تر از مجموعه

جهانهاست، در اتحاد جان با تن رازي بيش از راز آفرينش

جهان نهفته است.

‹‹ هنري گيلر ››

 

 مسرات حقيقي در اثر ازدواج بدست مي آيد.

 

 

‹‹ لويي پاستور ››

 

 دودماني که بزرگان و ريش سفيدانش خوار باشند، به

کالبد بي جاني ماند که خوراک جانوران ديگر شود.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مردان بزرگ تاريخ سرنوشت ملتها را تعيين مي کنند.

 

 

‹‹ اشپنگلر ››

 

 دانايان روشندل مي دانند که دوران زندگي دراز نيست،

تن آدمي از اين جهان است و روان از سراي ديگر.

 

‹‹ بزرگمهر  ››

 

 شادماني اسطوره ايست که در جستجويش هستيم.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 هيچ چيز به اندازه تمرکز انرژي روي تعداد محدودي از

هدف ها به زندگي تان توان و نيروي بيشتر نمي دهد.

 

‹‹ نيدو کيوبين ››

 

 هنرمندان ناب، هر روز در برابر ديدگان مردم نيستند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 وقتي که پر کاهي به چشمتان مي رود، آن را بيرون

مي آوريد . وقتي عادتي بد وارد روح شما مي شود،

مي گوييد: سال ديگر معالجه اش مي کنيم.

‹‹ هوراس ››

 

 سخاوت در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است.

 

 

‹‹ لابروير ››

 

 نيرنگ پيران بد نهاد، تنها با مرگ به پايان مي رسد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر روز همان روز را زندگي کن و بدين سان تمامي عمر

را زندگي کرده اي.

 

‹‹ نانسي سيمس ››

 

 بدبخت کسي است که نمي تواند ناراستي خويش را

درست کند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 شر با شر خاموش نمي شود چنان که آتش با آتش،

بلکه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب.

 

‹‹ لقمان ››

 

 در آيين خرد در هر کاري انديشه بايد.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 در خواب مي تواني نيروي روان خويش را بنگري.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 گنجي که در اعماق نامحدود شما حبس شده است،

در لحظه اي که خود نمي دانيد، کشف خواهد شد.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 درسهائي که بر زانوي مادر آموخته شده، آموزش هايي

که پدر داده، همراه با داستانهاي شيريني که در کنار

بخاري به گوش خورده، يادگارهاي شيريني است که

هرگز کاملاً از ياد نمي رود.                     ‹‹ لامنه ››

 

 بزرگترين نابکاري آن است که بپنداريم براي آنکه برترين

باشيم بايد دست به ويرانگري چهره ديگران بزنيم.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 حقيقت مانند آب دريا است چون نمک آب دريا زياد است

تشنگي را رفع نميکند. اگر حقيقت آدمي تحريف شود

مثل آب شور دريا خواهد بود که تشنگي اش را رفع

نخواهد کرد.                                ‹‹ فردريش نيچه ››

 

 ما با مشکلات مي جنگيم تا آسايش بيابيم، ولي وقتي

که آسايش يافتيم آن را غير قابل تحمل مي يابيم.

 

‹‹ هانري بروکس آدامز ››

 

 من در زمان خودم با معدود افرادي مواجه شدم كه

اشتياق شديدي به كار سخت داشتند. خوشبختانه

همه آنها همكاران من بودند.

‹‹ بيل‌گلد ››

 

 تن درست براي روان، مهمانخانه، و براي تن ناسالم

بيمارستان است.

 

‹‹ بيگن ››

 

 چهار چوب نگاه ما زميني است، اما برآيند انديشه ما

جنبه آسماني نيز پيدا مي کند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آنچه را که با خوشي و لذت آموخته ايم، هرگز فراموش

نمي کنيم.

 

‹‹ سيسرون ››

 

 من احساس مي کنم مختارم پس مختارم.

 

 

‹‹ لايب نيتس ››

 

 مستمند کسي است، که دشواري و سختي نديده

باشد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 در نظر خردمند شاديي که غم به دنبال دارد بي ارزش

است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 آغاز و پايان جنگ توسط خون صورت مي گيرد.

 

 

‹‹ همر ››

 

 دروغ مثل برف است که هر چه آن را بغلتانند بزرگتر

مي شود.

 

‹‹ لوتر ››

 

 پاکي نفس جدايي مي آورد.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 انسان قبل از هر چيز بايد حيوان خوبي باشد.

 

 

‹‹ هربرت اسپنسر ››

 

 پاداش درستي را در درستي بجوي، و انگيزه کار نيک را

همان نيکي بدان و سود ديگر مخواه.

 

‹‹ حکمت هندو  ››

 

 اميد غذاي روزانه بيچارگان است.

 

 

‹‹ هرشل ››

 

 هرگز مگذار كه خنده تو باعث گريه ديگري شود.

 

 

‹‹ حسين بهزاد ››

 

 حقيقت نيازمند نقد است نه ستايش.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 انديشه و سخن ريش سفيدان برآيند بردباري، مردم

داري و سرد و گرم چشيدگي روزگار است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 جايي که در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج

و رونق دارد، تيمارستان است.

 

‹‹ هاولاک اليس ››

 

 آينده جوانان را از روي خواسته ها، و گفتار ساده اشان،

مي توان پي برد، نپنداريم که ميزان دارايي و يا امکانات

آنها، دليلي بر پيروزي و شکست آنهاست، تنها مهم

خواسته و آرزوي آنهاست.                     ‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تنها با اشخاص موافق معاشرت كنيم، چرا كه كسي

به مخالف احتياج ندارد.

 

‹‹ ميوست ››

 

 اگر مي خواهيد صلح را حفظ کنيد با داشتن برتري و

مزايا حاضر به پيکار باشيد اين نکته در کتابهاي بسياري

بکار رفته ولي در عمل هنوز ناشناخته و مجهول است.

‹‹ کونديلاک ››

 

 حتي از ميان پر دل ترين کسانمان چه اندک اند آنان که

دانايي خويش را تاب توانند آورد.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 تمرکز در معناي اصلي و درست کلمه توانايي دقت و

توجه ذهن روي يک موضوع واحد است.

 

‹‹ کمار ››

 

 شعر راستين، انکار بي داد است.

 

 

‹‹ بودلر ››

 

 افکار ما بسان درختان نارنج در گلدان نگهداري ميشوند.

به نسبت بزرگي گلداني که ريشه هاي آنها را در خود

زنداني دارد رشد مي کند.

‹‹ بولور ››

 

 خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نيکخو جهان پر از شادي

و شکوه مي نمايد. بهره خردمندان و اميد واران

هميشه شادکامي است.

‹‹ بزرگمهر ››

 

 دل کيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم

شنيد " هر کنشي واکنشي را در پي دارد " پس بر

اين باور باشيد! همه کردار ما چه خوب و چه زشت،

بي بازگشت نخواهد بود.               ‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مردمان غالباً نقص دليل خويش را با خشم مي پوشانند.

 

 

‹‹ آلجر ››

 

 هر جدايي يک نوع مرگ است و هر ملاقات يک نوع

رستاخيز.

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 مرد بزرگ تنها به خود متکي است و جز از خود از هيچ

کس چيزي طلب نمي کند ولي مردان کوچک از ديگران

توقع دارند.

‹‹ پاتريک هانري ››

 

 مصمم شويد كه كارى بايد صورت گيرد، سپس راه

انجام آن را خواهيد يافت.

 

‹‹ آبراهام لينكلن ››

 

 به انسان تندرستي و ثروت بدهيد، او هر دو را در

جستحوي سعادت از دست خواهد داد.

 

‹‹ پوشه ››

 

 هيچ دوستي بهتر از تنهايي، براي اهل انديشه نيست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آن کس که زورمند و قوي است، مي تواند با مشت

تواناي خود دهان ضعيفي را در هم بشکند در حاليکه

بايد بداند که مشت درشت تري هم در آستين قويتري

پنهان است.                                             ‹‹ پوشه ››

 

 بزرگواري، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطريهاي

تنگ دهن مي ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند

با سر و صداي بيشتري آن را به خارج مي ريزند.

‹‹  پوپ ››

 

 ما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم، در حالي

که پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم.

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 خدا به زمان احتياج ندارد و هرگز دير نمي کند.

 

 

‹‹ اسکاول شين ››

 

 اگر جانت در خطر بود بجاي پنهان شدن بکوش همگان

را از گرفتاري خويش آگاه سازي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي،

بکوش که کمال آنچه هستي باشي.

 

‹‹ دي سلز ››

 

 هيچ گاه در برابر فرزند، همسرتان را بازخواست نکنيد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 من از عشق بدم مي آيد، براي اين که يک بار عاشق

شدم و مادرم را فراموش کردم.

 

‹‹ مارک تواين ››

 

 اگر بخواهي بر عالم فرمانروا باشي بايد عقل بر تو

حاكم باشد.

 

‹‹ سه نه ك ››

 

 اگر دست تقدير و سرنوشت را فراموش کنيم  پس از

پيشرفت نيز افسرده و رنجور خواهيم شد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 صديق ترين، بي توقع ترين، مفيدترين و دائمي ترين

رفيق براي هر كسي كتاب است.

 

‹‹ مارك تواين ››

 

 کمي عقل سليم، اندکي اغماض(چشم پوشي) و

قدري خوش خلقي داشته باشيد، آن وقت خواهيد

ديد در اين دنيا چقدر آسوده و خوشبخت ايد.

‹‹ سامرست موام ››

 

 آدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون

قهرمان شود.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 يک اراده خم نشونده، بر همه چيز، حتي بر زمان قالب

مي آيد.

 

‹‹ شاتو بريان ››

 

 گاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان، فراموشي است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 دوستي براي خود برگزين که به گاه سختي و

درماندگي مدد کارت باشد.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 من بين ديوانگي و مست فرقي نمي بينم جز اين كه

ديوانگي مدت طولاني تري دارد.

 

‹‹ سه نه ك ››

 

 اهل خرد، پيشتاز روزگار خويش اند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 گاه لازم است که انسان ديدگان خود را ببندد،زيرا اغلب

خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است.

 

‹‹ نيوتون ››

 

 نفرت همان خشم و غضب است که روي هم انباشته

شده است.

 

‹‹ سيسرون ››

 

 دوستان فراوان نشان دهنده کاميابي در زندگي نيست،

بلکه نشان نابودي زمان، به گونه اي گسترده است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کسي که فکر نمي کند، به ندرت دم فرو مي بندد.

 

 

‹‹ نيوتن ››

 

 حيات درختان در بخشش ميوه است. آنها مي بخشند

تا زنده بمانند، زيرا اگر باري ندهند خود را به تباهي و

نابودي کشانده اند.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 هرگز نميتوان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد.

 

 

‹‹ سيسرون ››

 

 گفتگو با آدميان ترسو، خواري به دنبال دارد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 روزنامه شگفت انگيزترين عجايب جهان نوين است.

خانواده اي که لااقل يک روزنامه را نخواند و در آن

دقيق نشود در قرن نوزدهم زندگي نمي کند.

‹‹ برودوس ››

 

 دل  اهل دانش وقتي شاد مي گردد که بردبار بوده و

مردم بي شرم را به خويش نزديک نکند.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست

بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که

همه مي خواهند.

‹‹ زکرياي رازي ››

 

 چه قدر نشنيدن ها و نشناختن ها و نفهميدن ها که

به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده است.

 

‹‹ علي شريعتي ››

 

 آنکه برنامه ها را از پايان به آغاز، مورد گفتگو و ارزيابي

قرار مي دهد به راستي در حال سر پوش گذاري بر

روي چيزي است.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هنگاميکه برخواستم، از ايران ويرانه اي ساخته بودند و

از مردم کشورم بردگاني ناتوان، سپاه من نشان بزرگي

و رشادت ايرانيان در طول تاريخ بوده است سپاهي که

تنها بدنبال حفظ کشور و امنيت آن است. ‹‹ نادر شاه ››

 

 آز(حرص و طمع) مايه نگراني و تشويش خاطر است.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 ارزش يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 راز جواني من در اين است که هر روز چيز تازه اي ياد

مي گيريم.

 

‹‹ سولون ››

 

 آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش

نيوشاتر است، اميدوارترين کسان است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 عظمت بشر در آنست كه پل است نه مقصد. بشر را

از اين نظر ميتوان دوست داشت كه يك مرحله تحول و

يك دوره  گذرانيست.

‹‹ نيچه ››

 

 تنها مادر و پدر خواست هاي فرزند را بي هيچ چشم

داشتي بر آورده مي سازند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 وارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه

شکست هاست.

 

‹‹ آلکس مک کنزي ››

 

 با گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با

خنده از دنيا بروي.

 

‹‹ سرنگ ››

 

 چون عاشقي آمد، سزاوار نباشد اين گفتار که : خدا در

قلب من است، شايسته تر آن که گفته آيد: من در قلب

خداوندم.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 يک مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا نمي نهد.

 

 

‹‹ لائو تسه ››

 

 اگر ما چيزي را مي خواهيم براي آن نيست که دليلي

بر آن پيدا کرده ايم بلکه چون آن را مي خواهيم برايش

دليل پيدا مي کنيم.

‹‹ شوپنهاور ››

 

 آن که پيرو خرد است دل به هوس نمي سپارد.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 بدان همواره آنکه براي رسيدن به تو از همه چيزش

مي گذرد روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار

دردناک زندگي است.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اختراع پول، قاتل خوشبختي بشر شد.

 

 

‹‹ سنگا ››

 

 هيچ گاه عشق به همدم را پاينده مپندار و از روزي که

دل مي بندي اين نيرو را نيز در خويش بيافرين که اگر

تنهايت گذاشت نشکني و اگر شکستي باز هم ناميد

نشو چرا که آرام جان ديگري در راه است.‹‹ اُرد بزرگ››

 

 سخنان سودمند را بايد نشر کرد مانند افشاندن تخم

گندم، هر چند آب و هوا و زمين به روياندن و بار آوردن

دانه ها ياري نکند باز در گوشه و کنار خرمن،سنبلها و

خوشه هاي معدود سر دهد و خواهد روييد.‹‹ لقمان ››

 

 بهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره

بشکند.

 

‹‹ سام منتز ››

 

 کسي که مي ماند و نمي پرد به يک راز بزرگ آگاه

گشته و آن فلسفه پرواز است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هيچ‌ كس نمي‌تواند به كارمندان اين دوره انگيزه ببخشد

بلكه اين انگيزه مي‌بايست درون خود افراد وجود داشته

باشد.

‹‹ هرمن كين ››

 

 نفهمي و ناداني سه نوع است: يکي آن که انسان

هيچ نداند، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند، و

سوم آنکه آنچه را نبايد بداند، بداند.

‹‹ دوکلوس ››

 

 به ياد داشته باش كه امروز طلوع ديگري ندارد.

 

 

‹‹ دانته ››

 

 چه بسيار گردن کشاني که به آني دچار زبوني(خواري)

شدند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کسي که به کسي حسد مي ورزد، دليل بر آن است

که به برتري او اعتراف کرده است.

 

‹‹ هراس وال پول ››

 

 اگر جوان را از عشق منع کنيد، چنان است که مريض را

از کسالتش سرزنش دهيد.

 

‹‹ دوکلوس ››

 

 هنرمند و نويسنده مزدور، از هر کشنده اي زيانبارتر

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 سازگاري با زيستگاه و تلاش براي بهتر شدن جايگاه

کنوني ويژگي ناب آدمهاي پاک است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 لحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که

پيران، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان

ببينم.

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر

آنچه درون شماست، در خلقت است.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 جواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران

مي دانند درون آن چيست.

 

‹‹ دوکلوس ››

 

 چنان باش که به هر کس بتواني بگويي « مثل من رفتار

کن ».

 

‹‹ کانت ››

 

 آرامش گهواره ايست بر دامن خاک و سنگ پله هايي

به جانب افلاک.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 هنگامي که اميد در کسي بميرد کينه و انتقام در او

زنده مي گردد، هر قدر اميد کمتر باشد، عشق بزرگتر

است.

‹‹ ترنس ››

 

 مرد دلير به هنگام ستيز و نبرد، همراهانش را

نمي شمارد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هيچ مي داني فرصتي که از آن بهره نمي گيري،

آرزوي ديگران است؟!.

 

‹‹ جک لندن ››

 

 چو گرماي تن مردان کهن به آسمان پر کشيد با يادشان

انديشه هواخواهان خويش را گرما دهند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 چه زيباست هنگامي که در اوج نشاط و بي نيازي

هستي دست به دعا برداري.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 بايد در محدوده ي امكانات زميني بيافرينيم، و در

آفرينش به زمين وفادار بمانيم.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 زندگي خود را تبديل به مدرسه اي براي ياد گرفتن کن.

 

 

‹‹ جان ديوي ››

 

 براي ارواح بشري چه چيزي بالاتر از اين است که در

هر رنج و محنتي غمخوار يکديگر و در هر شادي

شريک خنده هاي هم و در خلوت خاطرات يکديگر تنها

تصاوير ماندگار و ابدي وجود هم باشند.‹‹ جرج اليوت ››

 

 يک ساعت زندگي با افتخار و شکوه به يک قرن گمنام

زيستن مي ارزد.

 

‹‹ سر والتر اسکات ››

 

 به روياها ايمان بياوريد که دروازه هاي ابديت اند.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 فرزند نانجيب، آتش عمر پدر است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بيهوده گويان پند آموزند، زيرا هشياران عيب ايشان را

به ديده مي نگرند و از بيهوده گويي مي پرهيزند.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 زن مانند شيشه ظريف و شکستني است. هرگز

توانايي مقاومت او را نيازماييد. زيرا ممکن است

شيشه ناگهان بشکند.

‹‹ سروانتس ››

 

 هواخواه مرگ در راه سربلندي وطن يا با قهرماني به

شهادت مي رسد يا زندگي شرافتمندانه اي بدست

مي آورد.

‹‹ جمال الدين اسدآبادي ››

 

 تمام وجودم را براي سرفرازي ميهن بخشيدم به اين

اميد که افتخاري ابدي براي کشورم کسب کنم.

 

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 ميزان کارايي شما هر چه باشد، توانايي هاي بالقوه

شما بيشتر از آن است که تا کنون به فعل در آمده

است.

‹‹ جيمز  تي. مک کي ››

 

 از سفر کرده، ارزش سرزمين مادري را بپرس.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 شمشير مي تواند روح را از بدن جدا سازد، ولي هرگز

نمي تواند عقيده اي را از مغز کسي بيرون کند.

 

‹‹ کالون ››

 

 آن که راستي نپويد گرفتار آميزش با اهريمن است،

فرزند اين آميزش فتنه است و شورش.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 من نمي دانم پدر بزرگم که بود، اما به اين نکته بيشتر

اهميت مي دهم که بدانم نواده او چه کسي خواهد

شد.

‹‹ آبراهام لينكلن ››

 

 تمام سرمايه هاي خود را يک جا جمع کنيد، همه

استعدادهاي خود را گرد آوريد، تمام نيروهاي خود را

آرايش دهيد و همه تواناييهاي خود را براي تسلط روي

حداقل يک زمينه کاري متمرکز کنيد.    ‹‹جان هاگاي››

 

 راز قدرت واقعي در اين است: با تمرين کردن مداوم ياد

بگيريد که چطور توانايي هاي خود را هدر ندهيد و در

هر لحظه آنها را بر يک نقطه متمرکز کنيد.

‹‹ جيمز آلن ››

 

 اگر از خودخواهي کسي به تنگ آمده اي او را خوار

مساز، بهترين راه آن است که چند روزي رهايش کني.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هرگز براي خوشبختي امروز و فردا نکن.

 

 

‹‹ آندره ژيد ››

 

 رَد راستي، رَد خويشتن است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد.

 

 

‹‹ توماس کارلايل ››

 

 هميشه بدنبال سرنوشتي بهتر براي خود باش، و اگر

کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در اين مسير رنج

ببري ارزشش را دارد.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بهترين خو سازش و آشتي خواهي است.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 صداقت نخستين بخش كتاب عشق است.

 

 

‹‹ توماس جفرسون ››

 

 بدترين خوانندگان کتاب آناني اند كه چون « سربازان

غارتگر » عمل مي كنند، يعني از هر جا كه دستشان

برسد تكه اي بر مي دارند.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 شما تبديل به هماني مي شويد که تجسم مي کنيد.

 

 

‹‹ جيم کتکارت ››

 

 هر آرزويي بدون پژوهش و تلاش، به سرانجام نخواهد

رسيد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 جايي هست که جز تو هيچ کس آن را پر کند و کاري

هست که جز تو هيچ کس قادر به انجامش نيست.

 

‹‹ اسکاول شين ››

 

 فرمانروايان نيرومند، رايزناني باهوش و کارآمد در کنار

خود دارند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ميان آدميان چيزي نيست جز ديوار هايي كه خود

ساخته اند.

 

‹‹ تولستوي ››

 

 گاهي سکوتم، دشمن را فرسنگها از مرزهاي خودش

نيز به عقب مي نشاند.

 

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 پيش نياز رسيدن به دليري و بي باکي، يافتن آرمان و

خواسته اي هويدا است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 توانگر راستين کسي است که آز(حرص و طمع) در

دلش راه نيافته است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 الگوي انساني شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت

زيباتري در برابر شماست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 باور کردن دروغي که انسان صد بار شنيده آسان تر از

حقيقتي است انسان حتي يکدفعه هم آن را نشنيده

است.

‹‹ جان کايزل ››

 

 به گذشته خود هرگز نمي انديشم مگر آنکه بخواهم

از آن نتيجه اي بگيرم.

 

‹‹ جواهر لعل نهرو ››

 

 هنگامي که همه مانند يکديگر مي انديشند، در واقع

کسي نمي انديشد.

 

‹‹ والتر ليمپن ››

 

 گاهي براي رسيدن به پيشرفت مي بايست راه سخت

کوهستان را برگزينيم.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان در موقعي که تمام دارايي خود را از دست بدهد

تمام دوستان از ميان مي روند.

 

‹‹ وتوشن ››

 

 آن كه پرنده نيست نبايد بر پرتگاهها آشيان سازد.

 

 

‹‹ نيچه ››

 

 آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد، آزادي ماه

است که او را پايبند مي کند.

 

‹‹ تاگور ››

 

 پر حرفي در هنگام اندرز، از اثر آن مي کاهد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خشمگين شدن انتقام خطاهاي ديگران را از خود

گرفتن است.

 

‹‹ والتر پوپ ››

 

 بلند پروازي من آنست که در ده جمله چيزي را بگويم

که کسي ديگر در يک کتاب مي گويد.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 جايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران، مي تواند

آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اي مهر مادري که مقدس ترين محبت ها هستي، از

وصف عظمت آسماني تو زبان زميني ما عاجز است.

 

‹‹ وباهاروف ››

 

 سعادت را بايد در بين راه پيدا کرد نه انتهاي جاده، چون

در آن جا سفر به پايان رسيده و ديگر دير شده است.

وقت براي سعادتمند بودن امروز است نه فردا.

‹‹ جيمز باديد ››

 

 اگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگي هاي دروني و

بيروني يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست

مي شوند.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 از ستايش و عيب جويي مردمان، هيچکدام را نبايد

محک حقيقت شمرد ولي از هر دوي آنها مي توان

به عنوان محک براي شخص خود استفاده کرد.

‹‹ واتلي ››

 

 آنان که زندگاني را بستري از گلهاي سرخ مي دانند،

هميشه از خارهاي آن شکايت دارند.

 

‹‹ ويليام آلن وايت ››

 

 مينديش که ديگران، تو را به آرمانت خواهند رساند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اميدوار مباش ديگران همراهيت کنند، تنها به درمان

دردهاي روزگار خويش بيانديش.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 با سنگهايي که در سر راهت مي گذارند هم مي تواني

چيز قشنگي براي خود بسازي.

 

‹‹ اِريک کِستنِر ››

 

 مردم دنيا هم چون ديوانگان کور و کر، به جان هم

مي افتند و يکديگر را نديده و نشناخته مي درند و بر

اين ديوانگي نام جنگ افتخار مي گذارند.

‹‹ ويليام تن ››

 

 به کوهستان مي نگرم، درونم سرشار از نيرو ميشود

کوهها سر فرود مي آورند، و مي گويند: باز ما را در

خواهي نورد.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 كسانيكه حقيقت را درك كرده اند با افرادي كه حقيقت

را دوست دارند برابر نيستند.

 

‹‹ شاتوبريان ››

 

 افراد پست و فرو مايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت

فراوان مي برند.

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 بدگويي حسود دليل برتري شماست.

 

 

‹‹ ويليام تن ››

 

 اگر اميدواري که رنجت بار نيکو دهد هرگز گفتار

آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپيچ.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 مادر و پدر، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 با اينکه مي دانيم زيبايي و خوبي دشمن هم هستند،

چرا اين آب و آتش را در يک وجود طالبيم؟

 

‹‹ ويليام تن ››

 

 انضباط فردي عبارت است از: توانايي مجبور کردن خود

به انجام کاري که بايد در زمان معيني به اتمام رسد،

چه دوست داشته باشيم چه نداشته باشيم.

‹‹ آلبرت هوبارد ››

 

 مردمان توانمند در ميان جشن و بزم نيستند. آنها در

هر دم به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي رسيدن

به آن در حال پيکارند.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زمين به دوش خود الوند و بيستون دارد. غبار ماست

که بر دوش او گران بوده است.

 

‹‹ اقبال لاهوري ››

 

 رويش باغ سکوت، در هنگامه خروش و همهمه

ارزشش را نشان مي دهد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر کسي تو را آن طور که ميخواهي دوست ندارد، به

اين معني نيست که تو را با تمام وجودش دوست

ندارد.

‹‹ گابريل گارسيا مارکز ››

 

 اگر شما دشمن داريد، بدي او را با خوبي پاداش ندهيد،

زيرا اين امر موجب شرمساري او مي گردد. ولي به او

وانمود کنيد که او با اين عمل خود براي شما خدمتي

انجام داده است.                                         ‹‹ نيچه ››

 

 ناداني و پستي يک نفر در گذشته، نمي تواند ميدان

انتقام از خاندان او باشد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آدمي بايد از گناه بپرهيزد، هر چه را به خويش

نمي پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 اراده محکم و متين که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار

است بدهد عدالت نام دارد.

 

‹‹ اولپن ››

 

 اگر کمي چيزهاي غير لازم را بداني بهتر از اين است

که هيچ نداني.

 

‹‹ سندکا ››

 

 آسوده حال کسي است که بردبار است.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او ميدان بروز

و رشد هنر را داده است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اول صحت، دوم جمال، سوم مال و چهارم رفيق. اينها

پله هاي نردبان سعادت است.

 

‹‹ ساموئيد ››

 

 تمام افکار خود را روي کاري که داريد انجام مي دهيد

متمرکز کنيد. پرتوهاي خورشيد تا متمرکز نشوند

نمي سوزانند.

‹‹ گراهام بل ››

 

 سخن بدون پشتوانه، يعني گزاف گويي.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 روي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي.

 

 

‹‹ ساموئل آدامز ››

 

 آن که در آموختن جهد(کوشش) نمي کند هرگز نبايد در

انجمن دانايان لب به گفتار بگشايد.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد.

 

 

‹‹ لويي پاستور ››

 

 پيش داوري درباره اخلاق به اين معناست که نيت

اعمال را منشاء آنها مي دانيم.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 خودخواهي، کاشي سادگي روانت را،خواهد شکست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 پسرها، لنگرهاي زندگي مادرانند.

 

 

‹‹ سوفوکل ››

 

 آنکس که نتواند در حلقه شادي و نشاط ديگران بصورت

يکي از افراد در آيد، يا مغرور است يا رياکار و يا در قيد

تشريفات.

‹‹ لاواتر ››

 

 حقيقت گفت مرا برهنه بگذاريد و پيرايه بر من مبنديد

زيرا من هيچ گاه از برهنگي خود شرمسار نيستم.

 

‹‹ اعتصام الملک ››

 

 آن که خشم بر او چيره نشود و بر گنهکار سخت نگيرد

از گزند در امان است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 دوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد

ولي قلب تو را لمس کند.

 

‹‹ گابريل گارسيا مارکز ››

 

 زن وقتيکه دوست بدارد، غير از محبوب خود چيزي را

نمي بيند و هر چه عاطفه، مهرباني و نوازش و

فداکاري دارد تنها براي او به کار مي برد.

‹‹ آلفونس دوده ››

 

 خسروي(پادشاهي) بزرگتر، بندگي بيشتر مي خواهد.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 نگارنده و سخنگويي که ديگران را کوچک و خوار

مي نامد، خود چيزي براي نمايش و بروز ندارد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زندگي مانند نقش و نگارهاي قالي ايراني است که

زيبا هست ولي درک معناي آن مشکل است.

 

‹‹ آلدوس هاکلي ››

 

 براي کسب خرد، سختي را بر خود هموار کن.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کژي و ناراستي، شکاف و رخنه گاه انديشه اهريمن

خواهد شد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 از مردم دور باش و تنها زندگي کن، نه به کسي ظلم

کن و نه بگذار کسي به تو ظلم کند.

 

‹‹ ابوالعلا معري ››

 

 پرسيدم دوست بهتر است يا برادر؟ گفت دوست

برادري است که انسان مطابق ميل خود انتخاب

مي کند.

‹‹ اميل فاگو ››

 

 کسي که درد روشنگري و بازگويي تجربه را ندارد خود

نيز زماني براي بهره از آن را نخواهد يافت.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کسي که بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر

خواهد تافت.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 دانش پزشکي در عرض چند سال گذشته چنان

پيشرفت حيرت انگيزي کرده است که امروز براي يک

پزشک غير ممکن است در بيمار خود عضو سالم پيدا

کند.                                           ‹‹ اريل وينسون ››

 

 آدمي با کينه، زندگي را بر دوستان نيز تنگ مي کند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 جفتت اگر پريد براي پريدن عجله نکن.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 سعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست.

 

 

‹‹ ارنست رنان ››

 

 خودخواه، تجربه سخت تنهايي را، پيش رو دارد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 جرم اين است که ندانيم زندگي خيلي ساده تر از

اينهاست که ما فکر مي کنيم.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 شما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد.

 

 

‹‹ کيم وو چونگ ››

 

 به گرسنگي مردن بهتر که نان فرو مايگان خوردن.

 

 

‹‹ سعدي ››

 

 دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي

بجنباند. پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ

دشمني نتواند.

‹‹ سعدي ››

 

 يک آموزگار خام مي تواند مدتها شاگردان خويش را

سرگردان کند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بي خردي اسارت به دنبال دارد. و خرد موجب آزادي و

رهايي است.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 موفقيت تنها يک چيز است اين که: زندگي را به دلخواه

خود بگذرانيد.

 

‹‹ کريستوفرمورلي ››

 

 جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد.

 

 

‹‹ کوروش کبير ››

 

 از آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان هر ايلي بايد

ترسيد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بعضي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آن را

لنگر کشتي مي سازند.

 

‹‹ کولستون ››

 

 ناتوان ترين آدميان، آناني هستند که نيروي بدني

خويش را به رخ ديگران مي کشند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مبارزه است که قدرت مي آورد نه استراحت.

 

 

‹‹ استائل ››

 

 اگر شيفته کارت نباشي، روانت بيمار مي شود و در

نهايت پيکرت از پاي در خواهد آمد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هر قدر به ديگران احترام بگذاريم، به ما احترام خواهند

گذاشت.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آنگاه که هنر خوار مي گردد جادو ارجمند مي شود.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 انديشه کردن به اين که چه بگويم، بهتر است از

پشيماني از اين که چرا گفتم.

 

‹‹ سعدي ››

 

 آدمهاي پاک نهاد درهاي وجودشان را پس از ناسپاسي

مي بندند نه پيش از آن.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مردان قانون وضع مي کنند و زنان اخلاق به وجود

مي آورند.

 

‹‹ کونته ورسيه ››

 

 نتيجه گيري زود پس از رخدادهاي مهم زندگي از

بي خردي است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 رُلهايي که در صحنه زندگي به عهده ما واگذار شده

است به انتخاب و اختيار ما نبوده و تنها وظيفه ما اين

است که آنها را به خوبي بازي کنيم.

‹‹ اپيکتت ››

 

 کسي که چند آرزوي درهم ورهم دارد به هيچ کدام از

آنها نمي رسد مگر آنکه با ارزشترين آنها را انتخاب کند

و آن را هدف نهايي خويش سازد.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زيباترين خوي زن، نجابت اوست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 سعادت مثل پروانه ايست که روي برگهاي گل به خواب

رفته باشد. به مجرد اينکه نزديکش بروي بالهاي خود را

باز کرده و در فضا پرواز مي کند.

‹‹ آندره توايد ››

 

 فرمانروياني که گوش به فرمان مردم دارند در زندگي

جز رامش و آواي نوش نخواهند شنيد.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 آيا از بخشندگي و مهرباني که نخستين حالات خداوند

است، در ما نشاني هست؟

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 نگذاريم تقويم و ساعت، اين حقيقت را يادمان ببرد که

لحظه لحظه زندگي، يک معجزه است و در پس آن،

حقيقتي.

‹‹ اج - جي - ولز ››

 

 هيچ کس و هيچ چيز نمي تواند مانع پويندگي ما شود.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در

مشاهده نيكوان دانيد.

 

‹‹ عبيد زاكاني ››

 

 نمي توان اميد داشت، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ

را نگاه دارند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 براي انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان

زندگي است.

 

‹‹ الکساندر چيس ››

 

 خدايا تو چگونه زيستن را به من بياموز من خود

چگونه مُردن را خواهم آموخت.

 

‹‹ علي شريعتي ››

 

 با ولخرجي تنها مال نمي رود، زمان ارزشش فراتر

است، و آن هم نابود مي شود.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ابليس مانند نيک خواهان پيش مي آيد، ابتدا عهد و

پيمان مي گيرد، سپس راز مي گويد.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 دوستت دارم؛ نه به خاطر شخصيت تو؛ بلکه به خاطر

شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم.

 

‹‹ گابريل گارسيا مارکز ››

 

 براي تحمل شدائد زندگي بايد عاشق چيزي بود. کاري،

زني، آرماني و ...

 

‹‹ مارکوس آنا ››

 

 سرانجام کشف شد که صاحب بيمارترين افکار و

خشن ترين قلبها مرداني هستند که زود به زود

عاشق مي شوند.

‹‹ روسکين ››

 

 بيچاره مردمي که فرمانروايانش رايزن!، و رايزنانشان

فرمانروا هستند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هنوز خنجر خون آلود قاتلي پهلوي مقتولش نيامده که

پنجه ثالثي گلويش را مي فشارد.

 

‹‹ محمد مسعود ››

 

 گوش شنونده هميشه در جست و جوي سخن

خردمندانه و حکيمانه است.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 شهامت گله، ناشي از چوپان بيدار است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر قرار است قانوني براي شاد بودن داشته باشيد،

بگذاريد اين باشد: براي شاد بودن من لازم نيست

حتما چيزي در زندگي ام رخ دهد.من شادم براي اين

که زنده ام!.

 

 اگر آماده نباشيم ارزشمندترين زمان ها را نيز از دست

خواهيم داد، و کسي که آماده نيست بخت کمتري

براي پيروزي خواهد داشت، آمادگي يعني بروز بودن

در هر حرفه و کاري.                             ‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بخش بزرگي از ادب آدمي برآيند ريشه نژادي و

خانوادگي است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 در دنيا تنها دو چيز زيباست، زن و گل.

 

 

‹‹ مالرب ››

 

 سعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بکوشيم

نسبت به خودمان بهترين باشيم.

 

‹‹ مارکوس گداوير ››

 

 اندوخته اي با ارزشتر از تندرستي، نمي شناسم.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بيشتر بدبختي هاي ما قابل تحمل تر از تفسيرهايي

است که دوستانمان درباره آنها مي کنند.

 

‹‹ کولتون ››

 

 جز نا اميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي

آدمي نيست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 جز مرگ را، هيچ کسي از مادر نزاد.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 اگر بکوشي و در پي نصيبي حتي براي خود باشي

بدان که صالحي.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 در ميان ملکات ذهني، حافظه بيش از همه مي شکفد

و پيش از همه مي ميرد.

 

‹‹ کولتون ››

 

 خوشبختي ميان خانه ي شماست، بيهوده آن را در

ميان باغ ديگران مي جوييد.

 

‹‹ مارک اورل ››

 

 زندگي خواب است و عشق رؤياي آن.

 

 

 

 

 بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند.

توانگران از دوستي چيزي نمي دانند.

 

‹‹ موزارت ››

 

 از گفتن نمي‌دانم نهراس.

 

 

‹‹ مارك مك كورميك ››

 

 معتقدم که پس از گرسنگي و چه بسا پيش از آن،

تنهايي بزرگترين مسئله بشر است.

 

‹‹ مسعود فرزاد ››

 

 خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هويداست.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 کسي به فرجام زندگي آگاه نيست، خداوند هم نيازي

به عبادت بنده ندارد.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 کردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني

پنهان سازي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بايستي با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق

روح و قلب خود جستجو کنيم.

 

‹‹ فيثاغورث ››

 

 انسان خردمند، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مرا اندکي دوست بدار ولي طولاني.

 

 

‹‹ کريستوف مارلو ››

 

 ره آورد سفر در درون آدمي، به جز خرد و پيشرفت

نيست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان عاقل هميشه از بدگوييهايي که از او مي‌شود

استفاده مي‌کند.

 

‹‹ ژرژ بانه ››

 

 رهايي و آزادي، برآيند پرستش خرد است و دانايي.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر براي انجام کاري بزرگ، زمان نداري. بهتر است

بي درنگ آن را به ديگران بسپاري.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 اگر به موفقيت خود واقعا ايمان داشته باشيد حتما

پيروز خواهيد شد.

 

‹‹ داويد شوارتز ››

 

 جام عمر را جز با مِي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن

است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري

مبري هستيم.

‹‹ فنلون ››

 

 کسي که همسر و کودک خويش را رها مي کند، در

پي خفت ابديست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان چيزي است که بر او چيره مي بايد شد.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 تهمت و دروغ را دشمن سفارش مي دهد و منافق

مي سازد و عوام فريب آن را پخش مي کند و عامي

آن را مي پذيرد.

‹‹ علي شريعتي ››

 

 انسان نمي تواند از غرايز خود فرار کند، وقتي از خطر

جاني دور شود دوباره به غرايزش بر مي گردد.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 اشخاصي كه بدبختانه به لذات شديد و حاد خو

گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نمي برند و

همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند.

‹‹ فنلون ››

 

 ستايشگر هميشه بر ستايش شونده در حال پيشي

گرفتن است. او ياد مي کند و دلدار برآورده مي سازد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 همين قدر که براي بدست آوردن آرزوئي اراده کنيم،

يک گام بلند در راه نيل بدان برداشته ايم.

 

‹‹ سي فوستر ››

 

 خودستايي مايل است که بوسيله شما اعتماد به خود

را بياموزد. وي از نگاه هاي شما تغذيه مي کند و در

دست هاي شما تعريف و تمجيد نسبت به خود را

مي بلعد.                                    ‹‹ فردريش نيچه ››

 

 براي دلهره شبانگاهان، نسيم گرما بخش خرد را

همراه کن.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اگر بزرگي و عظمت را آرزو مي کني آن را فراموش کن

و دنبال حقيقت برو، آنگاه به هر دو خواهي رسيد، هم

حقيقت و هم عظمت.

‹‹ سنگا ››

 

 خموشي، دري به سوي نگاه ژرف تر است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 رنج منتهي به گنج را کسي خريدار نيست.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 زبان عضويست كه وزنش اندك و كم ولى عبادت و

گناهش بسيار بزرگ است.

 

‹‹ غزالي طوسي ››

 

 زبان با يك تهمت نابجا يا يك دروغ، قدرت دارد آبروى

پنجاه ساله انسان بى گناهى را بريزد، و زبان ميتواند

با گفتار الهى بين دو نفر را اصلاح نموده، آبروي

مسلمانى را حفظ كند.           ‹‹ غزالي طوسي ››

 

 انسان دانا به جاي آنكه در انتظار رسيدن يك فرصت

خوب در زندگي باشد خود آن را به وجود مي آورد.

 

‹‹ فرانسيس بيكن ››

 

 سفر، ناي روان است براي انديشه و آرمان بزرگ فردا.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 وفاداري به حال است که وفاداري به آينده را آماده

مي سازد.

 

‹‹ فنلون ››

 

 کاهلي، خشم بدن را در پي دارد و چه زود با لرزش و

تلاتم آن را بروز مي دهد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 براي آنکه پرواز کني، پيکر خويش را به حال خود رها

مکن.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بي خردي است، که بگويم کسي بدي را بي بهانه

(دليل) انجام مي دهد.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 اگر به جاي اسلحه با معلم به جنگ دنيا مي رفتيم،

همه دشمنان نابود مي شدند.

 

‹‹ بيسمارک ››

 

 به ارزش نگاه دوست را هنگامي پي مي بري که در

بند دشمن و بدسگالان باشي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جواني‌ تاهل‌ اختيار

كردن‌، كاري‌ است‌ كه‌ هرگز كسي‌ از انجام‌ آن‌ پشيمان ‌

نخواهد شد.

‹‹ بوستر ››

 

 تنها با از خود گذشتگي براي ديگر آدميان مي توان

جاودانه شد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هرگز هنگام گام برداشتن به سوي آرمان بزرگ،

نگاهت به آناني که دستمزد خويش را پيشاپيش

ميخواهند نباشد! تنها به توانايي هاي خود انديشه

کن.                                                ‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 حکمت درختي است که ريشه آن در قلب است و ميوه

آن در زبان.

 

‹‹ بطلميوس ››

 

 از بزرگان تنها رنجهاست که باقي مي ماند.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 اندرز جوان بايد کوتاه، تازه و داستان وار باشد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 فرمان ايزد به جهانداران داد(عدال) و دهش(بخشش)

است.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 به خاطر داشته باشيد که امروز همان فردايي است

که ديروز درباره آن نگران بوديد. از خود بپرسيد اقلاً اين

چيزي که درباره اش نگرانم به وقوع خواهد پيوست يا

خير؟.                                                   ‹‹ استرن ››

 

 عشق حيات عاشق را تشکيل مي دهد و الا معشوق

بهانه است.

 

‹‹ آلفونس کار ››

 

 آدم خودبين، چاره اي جز فرود آمدن، ندارد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آزادگان را کاهلي، بنده مي سازد.

 

 

‹‹  فردوسي ››

 

 تجربه را بر روي رختخواب نرم معطر و متکاي پر قو

نمي توان بدست آورد.

 

‹‹ اوري پيد ››

 

 زن هميشه سن خود را از تاريخ ازدواج حساب ميکند،

نه تاريخ تولد.

 

‹‹ ارهارد ››

 

 آدمي شاگردي است که درد و اندوه او را تعليم ميدهد

و هيچکس بدون احساس اين معلم قادر به شناسايي

خود نيست.

‹‹ آلفرد دوموسه ››

 

 پشيماني، اولين گام براي پوزش است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 حيات خوابي است، و محبت رؤياي آن.

 

 

‹‹ آلفرد دوموسه ››

 

 گسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کليد رازهاي بزرگ، در ژرفاي کمي نيست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خدا به انسان دو چشم ولي يك زبان عطا كرده است،

تا دو برابر آنچه را كه مي گويد به چشم ببيند.

 

‹‹ ادموند گولدين ››

 

 ريگهاي ساحل خرد، نشيمن گاه پندارهاي پاک و شبانه

توست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اشتباه نيز جزئي از زندگي است، پس وقت خودت را

تلف نکن و خودت را به خاطر اشتباه هاي گذشته

سرزنش نکن.

‹‹ برادلي ››

 

 اين ديدگاه اشتباست که بپنداريم مرد توانا، فرزندي

همچون خود خواهد داشت.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زمان را بر كارهاي خود تقسيم كنيد تا كاري بر زمين

نماند.

 

‹‹ بطليموس ››

 

 آدمياني مانند گل هاي لاله، زندگي کوتاه در هستي و

نقشي ماندگار در انديشه ما دارند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کسي که به آباداني مي کوشد جهان از او به نيکي ياد

مي کند.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 يک زندگي را وقتي ميشود با خوشبختي قرين دانست

که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبي.

 

‹‹ بوسکاليا ››

 

 راه آشتي را کسي بايد بيابد که خود سبب جدايي

شده است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اي که در رنج و عذابي! تو آنگاه رستگاري که با ذات و

هويت خويش يکي شوي.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 به لاک پشت ها نگاه کنيد، آنها تنها وقتي پيشرفت

مي کنند که سرشان را از لاک خود بيرون مي آورد.

 

‹‹ جيمز بريانت ››

 

 درخشان ترين تاجي که مردم بر سر مي نهند در آتش

کوره ها ساخته شده است.

 

‹‹ چارلي چاپلين ››

 

 يکبار پشيمان نشدم بر اينکه چرا گفتم ولي باره ندامت

بردم به آنچه گفتم.

 

‹‹ فلمز ››

 

 ريش سفيدان، زنجير ارتباط نسل ها هستند. و قوم

بدون ريش سفيد، گذشته اي کم رنگ دارد و

آيين هاي به جاي مانده، به هزار گونه، تفسير ميشود.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خواننده دقيق مي تواند در يک سال از روزنامه ها بيش

از آن چيزهاي مفيد بخواند و بياموزد که دانشمندان از

کتابخانه هاي بزرگ خود مي آموزند.

‹‹ ف – ب – سبزن ››

 

 ما هنوز در زمان ما قبل تاريخ هستيم. زيرا تاريخ

بشريت آن روز آغاز مي شود که بشر از همه رنجها

و گرفتاريها نجات يابد.

‹‹ فتحي الرمکي ››

 

 خرد مانند چشم هستي و جان آدمي است و اگر آن

نباشد چگونه جهان را به درستي خواهي گذراند.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 آن کس که نمي تواند فرمان دهد بايستي فرمان ببرد.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 آنچه مي خوريد باعث زخم معده نمي شود، بلکه آنچه

شما را مي خورد موجب پيدايش اين زخم مي شود.

 

‹‹ فونتاکو ››

 

 آنانکه تيشه به ريشه بزرگان و ريش سفيدان مي زنند

خود و فرزندانشان را بي پناه خواهند ساخت.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مرد جنگي براي دولت بهترين و مناسبترين سفير و

سياستمدار بشمار مي رود.

 

‹‹ کرامول ››

 

 براي هدايت مردم پشت سرشان حركت كن.

 

 

‹‹ لائوسته ››

 

 آنکه مي دزدد، جز حق خويش چيزي نمي ستاند. اما

اين ستاندن نفرين و خواري ابدي در پي دارد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تا وقتيکه قلب شما نخواهد، مسلماً مغزتان هرگز به

چيزي عقيده پيدا نمي کند.

 

‹‹ ويليام جيمز ››

 

 خوشبختي، جستن خوشبختي است نه يافتن آن.

 

 

‹‹ ويليام جيمز ››

 

 آسودگي آدمي، به گنج و دينار نيست که به خرد است

و روشن بيني.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آنچه آدمي را والا مي کند مدت احساس هاي والا در

اوست نه شدت آن احساس ها.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 زندگي به وجود آوردن اثري جاودان است.

 

 

‹‹ وينه ››

 

 ايده ها در بيرون زمان قرار دارند و در نتيجه ابدي

هستند.

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 اولين مرحله شناخت آفرينش همانا خرد است چشم

و گوش و زبان سه نگهبان اويند که لاجرم هر چه نيکي

و شر است از همين سه ريشه مي گيرد

‹‹ فردوسي ››

 

 روزنامه بايد خبرگزار باشد نه خبرساز، حقيقت و مايه

سرگرمي واقعي چندان زياد است که نيازي به خيال

پردازي و دروغسازي نيست و نشر خبر دروغ خيانت

به حقيقت است.                               ‹‹ سايمونز ››

 

 پيران جهان ديده براي گفتگو مانع تراشي نمي کنند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 دانش انسان را از بلاها حفظ مي کند.

 

 

‹‹ غررالحکم و دررالکلم ››

 

 براي ماندگاري، رويايي جز پاکي روان نداشته باش.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 چنين گفت رستم به اسفنديار

که کردار ماند ز ما يادگار

 

‹‹ فردوسي ››

 

 راز اندوختن خرد، يکرنگي است و بخشش.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زندگي گره اي نيست که در جست و جوي گشودن آن

باشيم. زندگي واقيتي است که بايد آن را تجربه کرد.

 

‹‹ سورن کي ير کگارد ››

 

 پرهيزگار باش که هرگز هيچ  پرهيزگاري از درستي

نمي ميرد.

 

‹‹ غزالي طوسي ››

 

 خودت را بشناس اما به آن مبال.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آموزش را در خانواده و دانش را در جامعه مي آموزند و

بينش را در تفکرات تنهايي.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 آدمي که پول ندارد مانند کماني است که تير ندارد.

 

 

‹‹ فوللر ››

 

 ياد اشک و شيفتگي، آويزه خاموش دلهاست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 اراده قويست که به همه قواي ديگر حکمراني مي کند.

به شرطي که ما آن را با قوه عقل هموار سازيم.

 

‹‹ دوفون ››

 

 آرزو ريشه حيات ماست. اگر چه اي ريشه حيات ما را

به تدريج مي سوزاند. ولي همين ريشه مايه زندگي

است.

‹‹ نيچه ››

 

 براي آن که روانت را بپروري، ابتدا با خود يکي شو.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ميدان جنگ مي تواند ميدان دوستي نيز باشد اگر

نيروهاي دو طرف ميدان به حقوق خويش اکتفا کنند.

 

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 بشر به دليل خواست " قدرت " به دنبال شناخت است

نه به دليل تشنگي عقل ناب.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 سکوت شمشيري بوده است که من هميشه از آن

بهره جسته ام.

 

‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 نمي توان از هم ساز با طبيعت بودن يک اصل اخلاقي

براي خود ساخت. زيرا طبيعت بي رحم است و اگر

آدمي بخواهد مطابق با طبيعت زندگي کند بايد

بي رحم باشد.                          ‹‹ فردريش نيچه ››

 

 خردمندان و دانشمندان سرزمينم،آزادي اراضي کشور

با سپاه من و تربيت نسلهاي آينده با شما، اگر سخن

شما مردم را آگاهي بخشد ديگر نيازي به شمشير

نادرها نخواهد بود.                    ‹‹ نادر شاه افشار ››

 

 فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست

علت نخستين.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 علم جهان را توضيح نمي دهد بلکه تفسير مي کند و

در واقع معنايي براي وجود نبايد در نظر گرفت.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 بشر را مشتاق زندگي ساده و همراه با رياکاري اخلاق

گرايانه مي بينم.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 پيشداوري درباره اخلاق به اين معناست که نيت اعمال

را منشاء آنها مي دانيم.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 ذهن و انديشه مسئول به خطا افتادن بشر است.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 مردان بزرگ فقط آرمان هاي خود را نمايش داده اند.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 خطر خوشبختي در اين است که آدمي در هنگام

خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هر کسي

را نيز.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 در دنيا فقط از يک چيز بايد ترسيد و آن خود ترس است.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 اولين شرط توفيق شهامت و بي باکي است.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 ناياب ترين چيزها در جهان دوست صميمي است.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 دردها و رنج ها فکر انسان را قوي مي سازد.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 کساني که روح نااميد دارند مقصرترين مردم هستند.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 کسي که مي ترسد شکست بخورد حتما شکست

خواهد خورد.

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 يک روز زندگي پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد

سال گمنامي است.

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 پيروزي يعني خواستن.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 عشق گوهري است گرانبها، اگر با عفت توام باشد.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 عفت در زن مانند شجاعت است در مرد، من از مرد

ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجيب.

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 فداکاري در راه وطن از همه فضايل با ارزشتر است.

 

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 مردان كامياب غالبا از شكست ميوه ي پيروزي

چيده اند.

 

‹‹ گوته ››

 

 مردان مقاوم و با تجربه هميشه فرصت دارند كه كارها

را از اول شروع كنند.

 

‹‹ گوته ››

 

 بدترين و خطرناكترين كلمات اينست: "همه اين جورند".

 

 

‹‹ تولستوي ››

 

 وقتي نهال آزادي ريشه گرفت به سرعت رشد و نمو

مي‌كند.

 

‹‹ جورج واشنگتن ››

 

 كسي‌ كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت

آزادي را ندارد.

 

‹‹ بنجامين فرانكلين ››

 

 وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست

واقعي باشد.

 

‹‹ امرسون ››

 

 ما از جنس روياهايمان هستيم.

 

 

‹‹ ويليام شكسپير ››

 

 اگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي كه پارس

مي‌كند سنگ پرتاب كني، هرگز به مقصد نمي‌رسي.

 

‹‹ لارنس استرن ››

 

 هيچ چيز بهتر از كار كردن به جاي غصه خوردن، آدمي

را به خوشبختي نزديك نمي‌سازد.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 يا چنان نماي كه هستي، يا چنان باش كه مي‌نمايي.

 

 

‹‹ بايزيد بسطامي ››

 

 دوستي همواره يك مسؤوليت شيرين است نه يك

فرصت.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 شما دل به يار خود بسپاريد، ولي نه براي نگهداري آن،

زيرا فقط گرمي زندگي است که مي تواند دلها را حفظ

کند.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 قلب زن پرتگاهي است که عمقش را نمي توان تخمين

زد.

 

‹‹ لافونتن ››

 

 به فرزند عشق خود توانيد داد، اما انديشه تان را هرگز،

که وي را افکاري ديگر به سر است، تفکراتي از آن

خويشتن.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 ميان انسان و شرافت رشته باريکي وجود دارد و اسم

آن قول است.

 

‹‹ توماس براس ››

 

 اندرز پيران، بيشتر زمان ها مملو از خون و درد است

که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خود را بشناس و بر روح خويش فرمانروايي کن. در اين

صورت مي تواني اميدوار باشي که روزي مقتدر و

سعادتمند خواهي شد.

‹‹ تنسون ››

 

 بيدارترين، هشيارترين، و پسنديده ترين کسان، داناي

سالخورده اي باشد که دانش به تجربت آموخته است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 روز هاي خوش براي کژانديش بسيار کوتاه و روز کيفر

بسيار دراز.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ستون تمدن، كتاب و مطبوعات است.

 

 

‹‹ پلو تارك ››

 

 اگر در دل شوق و عشق داري از زندگي خود بهره

بسيار به دست آر چون عشق همواره آدمي را به

سوي کمال راه مي نمايد.

‹‹ پل نيسن ››

 

 اغلب مردم نيمي از عمر را صرف بدبخت نمودن نيم

ديگر مي نمايند.

 

‹‹ شان فور ››

 

 آدم مادي گرا جادهاي احساسش،کم رفت و آمد است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انديشه و تفكر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات

بشر است و انسان بي انديشه و تفكر به ماده اي

بي روح مي ماند.

‹‹ پاسكال ››

 

 تمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و

يادداشت برداري دقيق هستم.

 

‹‹ اديسون ››

 

 افكار افراد متفكر خود به خود مي انديشد.

 

 

‹‹ ارنست ديمنه ››

 

 فكر كردن، سخت ترين كار بشر است.

 

 

‹‹ انيشتين ››

 

 روزنامه ها دائرةالمعارف هاي زندگي جهانند.همه چيز

را از چهار گوشه جهان براي ما نقل مي کنند.

 

‹‹ تراين وادارلز ››

 

 آه و بردباري، ريشه هر ديوزاد، و بد خويي را، خواهد

کَند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 سرآمد دشواري و سختي دانايست و دانا چشم

خويش را بر بسياري از زيبايي هاي زود گذر گيتي

خواهد بست.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 در هر کجا که هستيد و با هر چه که در اختيار داريد

کاري بکنيد.

 

‹‹ تئودور وزد ››

 

 الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را

جز در اعماق فكر نمي توان كشف كرد.

 

‹‹ ويكتور هوگو ››

 

 مردي كه فكر نو دارد مادام كه فكرش به ثمر نرسيده

است آرام و قرار ندارد.

 

‹‹ مارك تواين ››

 

 بشر، حيوان بکار برنده ابزار است. در هيچ نقطه اي او

را بدون ابزار نمي توان يافت. با نداشتن ابزار در حکم

هيچ است و با داشتن آن همه چيز.

‹‹ توماس کارلايل ››

 

 زندگي حتي با عشق گم شده نيز شيرين تر از زندگي

بي عشق است.

 

‹‹ تاگور ››

 

 هر کس نبوغي دارد، اما اغلب فقط براي چند دقيقه.

 

 

 

 

 خوش نامي بزرگترين فر و افتخار هر آدمي است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بسياري از دين ها به شيشه پنجره مي مانند. راستي

را از پس آنها مي بينيم، اما خود، ما را از راستي جدا

مي كنند.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 تنها به قصد دست يافتن به امور محال است که بشر

مي تواند به بالاترين حد امور ممکن دست يابد.

 

‹‹ سنت بور ››

 

 بايد پيوسته به پروردگار بي همتا رو آوريم، در هر کاري

او را بينا دانيم و باور کنيم که روزي ده مختار اوست.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 انسان فرزانه با مشعل دانش و حکمت، پيش رفته و

راه بشريت را روشن مي سازد.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 هرگز نبايد چيزي را که نمي توانيد بهتر از آن را

جايگزينش سازيد از بين ببريد.

 

‹‹ پلورک ››

 

 اگر عينک عادت نداريد عينک تجربه را به چشم بزنيد و

اگر عينک عادت داريد روي آن باز هم عينک تجربه را به

چشم بزنيد.

‹‹ پي يرژانه ››

 

 آدمي براي شک کردن آفريده نشده، براي پرسيدن

آفريده شده.

 

‹‹ يانگ ››

 

 آغاز هر روز، نو شدني دوباره است، و زماني براي

پويايي بيشتر.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 كسي به حساب مي آيد كه ديگران را به حساب بياورد.

 

 

‹‹ فوربس ››

 

 با رنج عميق درون، آدمي از ديگران جدا مي شود و

والا مي گردد.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 وقتي با انگشت به كسي اشاره مي كنيم، به ياد

داشته باشيم كه سه انگشت ديگر به طرف خودمان

بر گشته اند.

‹‹ فن لوبرتيس ››

 

 اهل خرد و فرهنگ هميشه زنده اند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 به بسيار گفتن آبروي خود مبر.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 بد انديش هميشه، کارش گره مي خورد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 گريه در روزهاي مصيبت، چون باران در صحراي سوزان

سبب ادامه زندگي مي گردد.

 

‹‹ فرانسوا کوپه ››

 

 باور چيست؟ از کجا سرچشمه مي گيرد؟ هر باور

چيزي را حقيقي انگاشتن است.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 نادان هميشه از آز(حرص و طمع) و فزون خواهي

خويش خسته است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هيچ مريضي، مريضتر از کسي نيست که روز تعطيلش

بيمار شده باشد.

 

‹‹ بيل وگان ››

 

 آتشي که جسم و جان را مي سوزاند غالباً به دست

خودمان روشن شده است.

 

‹‹ بروکتر ››

 

 بدگمان کسي است که خيال مي کند تمام مردم دنيا

به بدي او هستند.

 

‹‹ باب بارکر ››

 

 هيچ سرزمين سختي نميتواند مانع جوشيدن چشمه

هنر و دانش ايرانيان گردد.

 

‹‹ شاه اسماعيل ساماني ››

 

 کسي که شجاعت ندارد، در او حقيقت نيز موجود

نيست و کسي هم که حقيقت ندارد، صاحب فضيلتي

نيست.

‹‹ سر والتر اسکات ››

 

 مردي که همسرش را به درشتي بيرون مي کند، به

اشک به دنبالش خواهد دويد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بيزاري بجوي از کسي که دريغش مي آيد که کسي از

نيکي و ياري کس ديگر بهره يابد، نه دانشور است و نه

مي خواهد که از دانش ديگران سود جويد.

‹‹ بزرگمهر ››

 

 سعادت، رسيدن به لحظاتي است که انسان دوست

مي دارد در کنار کسي که دوست مي دارد بسر برد.

 

‹‹ توماس مان ››

 

 زندگي خود را تبديل به مدرسه اي براي ياد گرفتن کن.

 

 

‹‹ جان ديوي ››

 

 آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است كه بيشتر

انسان‌ها از آن وحشت دارند.

 

‹‹ جرج برنارد شاو  ››

 

 هر حقي يك مسؤوليت، هر فرصتي يك اجبار و هر

مالكيتي يك وظيفه به همراه دارد.

 

‹‹ جان دراكلفر ››

 

 تا زماني كه توده مردم براي بهبود حال يكديگر احساس

مسؤوليت نكنند، عدالت اجتماعي تحقق نمي‌يابد.

 

‹‹ هلن كلر ››

 

 زندگي گره اي نيست که در جست و جوي گشودن آن

باشيم. زندگي واقيتي است که بايد آن را تجربه کرد.

 

‹‹ سورن کي ير کگارد ››

 

 اگر خواهان تماشاي ستاره‌ها هستي، تاريکي شرط

ضروري ديدن آن‌هاست.

 

‹‹ آني ويلارد ››

 

 بشر تا زماني که‌ زندگي‌ را به ‌عنوان‌ چيزي‌ مقدس‌ باور

نداشته باشد و به همنوعان‌ خود به‌ چشم‌ برادر نگاه

نکند، زندگي‌ ديگران‌ را تباه‌ خواهد کرد.

‹‹ لئون‌ تولستوي ››

 

 آناني که طريق خدا را مي‌شناسند، در تاريکي نيز آن

را مي‌يابند.

 

‹‹ مک لارن ››

 

 غني شدن روابط نتيجه مجازات ظالمان نيست، بلکه

ثمره بخشندگي و رحمت از جانب مظلومان است.

 

‹‹ ماکس لوکادو ››

 

 وقتي "قدرت عشق" بر "عشق به قدرت" غلبه كند،

دنيا طعم صلح را مي چشد.

 

‹‹ جيمي هندريكس ››

 

 شايد چالاك‌ترين انسان نباشم، شايد بالابلندترين يا

نيرومندترين نباشم، شايد بهترين و زيرك‌ ترين نباشم،

اما قادرم كاري را بهتر از ديگران انجام دهم و اين كار

هنر خود بودن است.                     ‹‹ لئونارد نيموي ››

 

 هيچوقت نمي‌توانيد با مشت گره‌ كرده دست كسي را

به گرمي بفشاريد.

 

‹‹ دانيال نبي ››

 

 باطن و سيرت مردم را در حين بدبختي آنان مي‌توان

شناخت.

 

‹‹ گاندي ››

 

 براي تربيت اراده بهترين زمان ايام جواني است.

 

 

‹‹ فيثاغورث ››

 

 سخن گفتن به موقع و سكوت نمودن به موقع نشانه

عقل است.

 

‹‹ سقراط ››

 

 انسان ها به نسبت هر ظرفيتي كه براي كسب تجربه

دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي كه اندوخته اند.

 

‹‹ برنارد شاو ››

 

 اگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي

از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم آن

گونه باشد که ما مي گويم.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مردان بزرگ همچون كوه اند كه هر چه از آن ها دورتر

مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشكار مي گردد.

 

‹‹ لرد جوي ››

 

 مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا كه

گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است.

 

‹‹ توسيديد ››

 

 مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا

منتظر فرصت مي نشينند.

 

‹‹ گوته ››

 

 مرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين

مي كند.

 

‹‹ كنفوسيوس ››

 

 مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان زيست

كنند نه آن كه دوستان از او هراسان باشند.

 

‹‹ سقراط ››

 

 علم بدون تكامل اخلاقي خطرناك و نابود كننده است.

 

 

‹‹ هالي تربون ››

 

 خوشبختي يعني هماهنگي با حوادث روزگار.

 

 

‹‹ فلوبر ››

 

 داشتن پشتكار، تفاوت ظريف بين شكست و كاميابي

است.

 

‹‹ سارنف ››

 

 وقتي آن چه داريم مي بخشيم، آن چه نيازمند آنيم

دريافت خواهيم كرد.

 

‹‹ لاوس ››

 

 عاقل آنچه را كه مي داند، نمي گويد؛ ولي آنچه را كه

مي گويد، مي داند.

 

‹‹ ارسطو ››

 

 بايد از بدي كردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن.

 

 

‹‹ ابوالعلاء معري ››

 

 اشتباه فرصتي است كه هوشمندتر باشيم.

 

 

‹‹ هنري فورد ››

 

 هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن، چه زود گذر و کوتاه

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 همة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و

اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.

 

‹‹ مارك تواين ››

 

 موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر

بدون از دست دادن شور و حرارت است.

 

‹‹ وينستون چرچيل ››

 

 زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند ولي

به يكديگر مي گويند تا در حفظ آن شريك باشند.

 

‹‹ داستايوفسكي ››

 

 ما چقدر دير متوجه مي شويم كه زندگي و حيات يعني

همان دقايق و ساعاتي كه با كمال شتابزدگي و

بي رحمي انتظار گذشتن آن را داشته ايم.

‹‹ ديل كارنگي ››

 

 زندگي به تناسب شهامت آدمي گسترش يا فروکش

مي‌يابد.

 

‹‹ آنين نين ››

 

 براي کشتي اي که عازم هيچ بندري نيست، باد

موافق معنا ندارد.

 

‹‹ ميشل دومنتي ››

 

 موانع چيزهاي وحشتناکي هستند که هر گاه شما

چشم‌هايتان را از هدف دور نگاه مي داريد، آن‌ها را

مي بينيد.

‹‹ هاميلتون مابي ››

 

 نرم دلي و نرمش، منش آدمي است و سنگدلي و

سخت سري منش اهريمن.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان خوشبخت آن كسي است كه حوادث را با تبسم

و اندكي دقت به علت وقوع آن تلقي و قبول نمايد.

 

‹‹ مترلينگ ››

 

 خوشبختي شكل ظاهري ايمان است، تا ايمان و اميد

و سخت كوشي نباشد، هيچ كاري را نمي توان انجام

داد.

‹‹ هلن كلر ››

 

 كسي كه داراي عزمي راسخ است، جهان را مطابق

ميل خويش عوض مي كند.

 

‹‹ گوته ››

 

 فكر خوب، معمار و آفريننده است.

 

 

‹‹ ديل كارنگي ››

 

 بدبخت کسي است که نمي تواند ناراستي خويش را

درست کند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 فكر نو بسيار ظريف و حساس است، با يك ريشخند

كوچك مي ميرد و كنايه اي كوچك آن را به سختي

مجروح مي كند.

‹‹ هربرت اسپنسر ››

 

 آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است.

 

 

‹‹ پاسكال ››

 

 آنقدر شكست مي‌خورم تا راه شكست دادن را بياموزم.

 

 

‹‹ پطر ››

 

 پيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري، آن است كه

بعد از هر زمين خوردني برخيزي.

 

‹‹ مهاتما گاندي ››

 

 زيبارويي که ميداند، زيباي ماندني نيست، پرستيدني

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 شما ممكن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال كنيد،

اما محال است بتوانيد عطر آن را در فضا محو سازيد.

 

‹‹ ولتر ››

 

 نگاهت رنج عظيمي است، وقتي به يادم مي‌آورد كه

چه چيزهاي فراواني را هنوز به تو نگفته‌ام.

 

‹‹ آنتوان سنت اگزوپري ››

 

 در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت

تقسيم شده زيرا همه فكر مي‌كنند به اندازه كافي

عاقلند.

‹‹ رنه دكارت ››

 

 انسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ي

شلوارش بيشتر مي شود.

 

‹‹ اديسون ››

 

 انسان هنوز خارق العاده ترين كامپيوتر است.

 

 

‹‹ كندي ››

 

 بياييد نه تنها براي خود و خانواده‌مان، بلكه براي

كشورمان مسؤوليت بيشتري بپذيريم.

 

‹‹ بيل كلينتون ››

 

 آنچه مردم را دانشمند مي كند، مطالبي نيست كه

مي خوانند بلكه چيزهايي است كه ياد مي گيرند.

 

‹‹ فرانسيس بيكن ››

 

 آدميان به اندازه اي آسيب مي آورند كه جسارت كنند و

خوبي به آن قدر مي كنند كه مجبور باشند.

 

‹‹ لاروشفوكولد ››

 

 آدمي ساخته افكار خويش است فردا همان خواهد

شد كه امروز مي انديشيده است.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 انسان آن قدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف

نزاع و ستيزه كند.

 

‹‹ لرد آوي بوري ››

 

 در هنگام توانايي اگر بستانکاري ديگران را ندهي، به

ويژه هنگامي که او درمانده باشد، فر و جايگاه خويش

را براي هميشه از دست مي دهي.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان از پيروي چيزي ياد نمي گيرد ولي از شكست

خيلي چيزها فرا مي گيرد.

 

‹‹ كازوبون ››

 

 انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن، زيبا و

آراسته باشد.

 

‹‹ چخوف ››

 

 انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد، جفاي ايمان و

ظلم بشريت.

 

 

 

 انسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد كه او را به

ضيافت دعوت كرده اند آن چه را پيش روي او آورند

بخورد و آنچه ندهند مطالبه نكند.

 

 

 انسان نه آن طور است كه مي پندارد نه چنان است كه

او را مي شناسد و نه آن است كه مي نمايد.

 

‹‹ وايلز ››

 

 انسان وقتي در خانه نشسته است خوهان حادثه اي

در زندگي و هنگامي كه دچار حادثه مي شود طالب

زندگي آرام در خانه است.

‹‹ وايلز ››

 

 هيچ كس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست

وجو كند.

 

‹‹ اينشتين ››

 

 تاريخ حقيقتى است كه سرانجام به افسانه و افسانه

دروغى است كه سرانجام به تاريخ مى پيوندد.

 

‹‹ جين كاكتيو ››

 

 مى توانيد انسانى را به كسب دانش رهنمون كنيد،

اما نمى توانيد او را وادار به انديشيدن كنيد.

 

‹‹ اف پى دانسى ››

 

 برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون

نمى كند.

 

‹‹ جواهر نعل نهرو ››

 

 با انديشه آشفته دانش آموختن در گرد باد آتش

افروختن است.

 

‹‹ رومارسس ››

 

 فرمانروا با انديشه وزيران توانمند خويش فرمانروايي

مي کند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آنچه اين جهان واقعاً بدان نياز دارد محبت بيشتر و

كاغذ بازي كمتر است.

 

‹‹ پرل بيلي ››

 

 بيشتر مردم به آزادي علاقه چنداني ندارند چون آزادي

مستلزم و متضمن مسؤوليت است و بيشتر مردم از

مسؤوليت واهمه دارند.

‹‹ زيگموند فرويد ››

 

 من آمده‌ام كه مسؤوليت كارهايي را كه كرده‌ام بر

عهده بگيرم. من مسؤوليت كاري را كه نكرده‌ام،

نمي‌پذيرم.

‹‹ اليور نورث ››

 

 در تئوري اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤوليت

بدهيد، در آن صورت حق انتخاب دارد كه قبول كند

يا نكند.

‹‹ ديويد گاور ››

 

 هر اندازه فداکاري ما در جنگ زيادتر و دشوارتر باشد،

تاج افتخاري که از آن حاصل ميشود باشکوه تر خواهد

بود.

‹‹ روزولت ››

 

 پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بايد بخواهيم تا بتوانيم!.

 

 

‹‹ رنه دکارت ››

 

 مسؤوليت دوش به دوش قدرت و لياقت [ظرفيت]

حركت مي‌كند.

 

‹‹ جوسيا گيلبرت هولاند ››

 

 مردم از هيچ چيز به اندازه مسؤوليت وحشت ندارند؛ با

وجود اين هيچ چيز به اندازه مسووليت در دنيا باعث

پيشرفت انسان نمي‌شود.

‹‹ فرانك كرين ››

 

 مسؤوليت قبول كن،بگذار هر چه مي‌خواهد پيش بيايد.

 

 

‹‹ آنتوني رابينز ››

 

 آرمان و انگيزه هويدا، ويژگي آدم کار آمد است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مي انديشم پس هستم، هستم چون فکر مي کنم،

و فکر مي کنم چون شک مي کنم.

 

‹‹ رنه دکارت ››

 

 بعضي از سخنوران نمي دانند با دستهايشان هنگام

صحبت چه کار بکنند. بهتر است جلو دهانشان را

بگيرند.

‹‹ متورمن کولن ››

 

 وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، دليلش آن

است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد.

 

‹‹ مارسل پيره وو ››

 

 توهين ها مانند سکه تقلبي اند. ما ناگزيريم آنها را

بشنويم، ولي مجبور نيستيم قبولشان کنيم.

 

‹‹ رسورجن ››

 

 دست استاد خويش را ببوس، چون او هم پدر است

هم پرورنده خرد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 حافظه گنجينه اي است که بايد در آن سرمايه گذاري

کنيم تا بتوانيم کمکي را که به آن نياز داريم از آن

دريافت کنيم.

‹‹ روو ››

 

 با شلاق اراده مي توان اسبي وحشي و سرکش را

رام کرد.

 

‹‹ راسين ››

 

 انسان محل اشتباه و فراموشكاري است.

 

 

‹‹ بنيامين فرانكلين ››

 

 آدم ها فقط در يك چيز مشتركند: متفاوت بودن.

 

 

‹‹ رابرت زند ››

 

 تمام وعده و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين

دستور زندگاني اين است که اعتماد به نفس داشته

باشي و و در پرتوي سعي و مجاهدت خود به مقامي

برسي.                                                  ‹‹ ميکلانژ ››

 

 به کار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز

سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال

نخواهد داشت.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان در عالم چون شبح سرگرداني است كه در عبور

از اين راه حياتي سايه اي از خود به يادگار نمي گذارد.

 

‹‹ ويكتور هوگو ››

 

 انسان در كنار ديگران عاقل تر است تا در كنار خويش.

 

 

‹‹ لاروشفوكولد ››

 

 انسان در هر سني كه از كار بازماند بهتر است كه بعد

بي درنگ بميرد.

 

‹‹ اديسون ››

 

 هنگامي که در سکوت شب گوش فرا دهي خواهي

شنيد که کوهها و درياها و جنگلها با خود کم بيني و

هراس خاصي نيايش مي کنند.

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 جمع مال، تحصيل کاميابي، کسب دانش و شهرت،

هيچ کدام با تندرستي برابري نمي کند. براي حفظ

تندرستي بايد از هر چيز که براي تندرستي مضر است

پرهيز کرد. مخصوصاً از شهوت رواني.   ‹‹ شوپنهاور ››

 

 فرودستان، در بهترين هنگامه هم، بهانه هاي فراوان،

براي انجام ندادن کار هاي خويش دارند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 موسيقي اي اصيل است که در وراي خود بيانگر

ايده اي باشد.

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 طلوع و غروب عشق، خود را به وسيله درد تنهايي و

جدايي محسوس مي سازد.

 

‹‹ لابروير ››

 

 در زندگي ثروت حقيقي مهرباني است، و بينوايي

حقيقي خودخواهي.

 

‹‹ وينه ››

 

 موسيقي؛ صداي خداست.

 

 

‹‹ پور سينا ››

 

 براي پيشرفت سه چيز لازم است: اول پشتکار، دوم

پشت کار، سوم پشت کار.

 

‹‹ لرد آويبوري ››

 

 ارزش يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 عظمت بشر در آن است كه پل است نه مقصد. بشر

را از اين نظر ميتوان دوست داشت كه يك مرحله تحول

و يك دوره  گذرانيست.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 زجر کشيده! تو آنگاه به کمال رسيده اي که بيداري در

خطاب و سخن گفتنت جلوه کند.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 بردن همه چيز نيست؛ امّا تلاش براي بردن چرا.

 

 

‹‹ وئيس لومباردي ››

 

 هر کس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادي

حقيقي را به دست آورده است.

 

‹‹ پرسليس ››

 

 هر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو ارمغان مي آورد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تملّق خوراك ابلهان است.

 

 

‹‹ شكسپير ››

 

 آغاز هر كار مهمترين قسمت آن است.

 

 

‹‹ افلاطون ››

 

 قبول حقيقت از بيان حقيقت سخت‌تر است.

 

 

‹‹ هيچكاك ››

 

 شما مي توانيد بانگ طبل را مهار کنيد و سيم هاي

گيتار را باز کنيد، ولي کداميک از فرزندان آدم خواهد

توانست چکاوک را در آسمان از نوا باز دارد؟

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 شعر، حافظه ي آينده است.

 

 

‹‹ يانيس ريتسوس ››

 

 هر چه بيشتر بر بار حافظه بيفزاييد، حافظه تان قوي تر

مي گردد و هر چه بيشتر به آن اعتماد کنيد، قابل

اعتمادتر مي گردد.

‹‹ توماس دوکوئين ››

 

 وزن يک تهمت، سنگين تر از هزار هزار دشنام است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آنچه اين جهان واقعاً بدان نياز دارد محبت بيشتر و

كاغذ بازي كمتر است.

 

‹‹ پرل بيلي ››

 

 تاراج و شورش هيج گاه بهانه تاراج  و شورش ديگر

نيست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هرگز از شنيدن آنچه شرافتمندانه انجام داده اي،

شرم نداشته باش.

 

‹‹ ويليام شکسپير ››

 

 در ميان آتش و زنها افتادن هر دو يکي است.

 

 

‹‹ پنتاگوراس ››

 

 تا کنون رفيقي پيدا نکرده ام که به اندازه تنهايي قابل

رفاقت باشد.

 

‹‹ تورو ››

 

 در هر جا که هستيد و با هر چه که در اختيار داريد کاري

بکنيد.

 

‹‹ تئودور روزوست ››

 

 بد نژادان و بدگوهران خطاکار را بايد از درگاه خويش

براند تا نيکان از گزندشان در امان بمانند.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 در جواني آن گاه که رؤياهايمان با تمام قدرت در ما

شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را

نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را

مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم.‹‹ پائولو کوئيلو ››

 

 وقتي در زندگي به داشتني هاي خود فکر مي کنيم

خود را خوشبخت و زماني که به نداشته مي انديشيم

خود را بدبخت حس مي کنيم. پس خوشبختي ما در

تصور خود ماست.                                    ‹‹ تناجيو ››

 

 غروب جان آدمي، سپيده دمي به جهان ديگر است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خداوند آزادي را آفريد و بشر بندگي را.

 

 

‹‹  آندره شينه ››

 

 زندگي يك هديه است: به ما حق ويژه، فرصت و

مسؤوليت مي‌دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي باز گردانيم

و آن « خودِ اصلاح‌ شده » ماست.

‹‹ آنتوني رابينز ››

 

 بي پايبندي به نظم در گيتي، ويژگي انسان هاي

گوشه گير است که عشق و احساس را سپر

ديدگاههاي نادرست خود مي کنند.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه

از ميان ما رفته باشند.

 

‹‹ امرسون ››

 

 تاريخ تكرار بى پايان خطاهاى زندگى است.

 

 

‹‹ لورنس دورل ››

 

 سر بر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را كه

مى داند.

 

‹‹ شكسپير ››

 

 نشانه مهارت، دانستن بيشترين ها در مورد

كوچك ترين ها است.

 

‹‹ اچ لاسكى ››

 

 اولين گام در راه آگاهى، درك جهل است.

 

 

‹‹ بى پيماستر ››

 

 فرهنگ رودخانه اى است به قدمت تاريخ.

 

 

‹‹ يونگ ››

 

 آزادي ابر انسان تنها در صورتي واقعي است كه در

زمان فراشد و در ساختن آينده يي بر پايه گذشته

عملي شود.

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 با زبان خوش و ملاطفت، مي توانيد فيلي را با يک تار

مو به دنبال خود بکشانيد.

 

‹‹ امثال الحکم ››

 

 هر چه اکنون هستيم محصول افکاري است که سابقا

داشته ايم و حالا داريم.

 

‹‹ پاستور ››

 

 هر چه بيشتر انسان ها را مي شناسم، سگ ها را

بيشتر ستايش مي کنم.

 

‹‹ ايوان شفر ››

 

 انقلاب ستمديدگان را آزاد نمي کند تنها استثمارگران

را عوض مي کند.

 

‹‹ برنارد شاو ››

 

 جايي که راه نيست خداوند راه مي گشايد.

 

 

‹‹ اسکاول شين ››

 

 تمام موفقيت هاي عظيم بر پايه شکيت بنا شده اند.

 

 

‹‹ اسکاول شين ››

 

 خداوند راهها و چاههايي دارد که تو را حيران خواهد

کرد.

 

‹‹ اسکاول شين ››

 

 حقيقت را با بي طرفي مطلق و با روحي آزاد از هر

گونه تعصب جستجو كنيد.

 

‹‹ دكارت ››

 

 قلب معزور و خودخواه هرگز نمي تواند از سرگيجه و

بي حوصلگي بگريزد.

 

‹‹ گوته ››

 

 كسي كه بر ديگران حكومت ميكند بايد نخست حاكم

بر خود باشد.

 

‹‹ ليپ ماسينجر ››

 

 خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر

دانسته، تبهكاري است.

 

‹‹ برتولت برشت ››

 

 پيوند پاک، پيوندي ابدي است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 حيله و خيانت اغلب از اشخاص ناتوان سر مي زند.

 

 

‹‹ لارش فوكو ››

 

 مسأله اصلي در دعا اين نيست که براي

خواسته‌هايمان از خدا جواب بگيريم بلکه هدف دعا

اين است که به‌ شکل کامل با خدا يکي شويم‌.

‹‹ اسوالد چمبرز ››

 

 چه شکاف عظيمي بين شناختن خدا و محبت نسبت

به او وجود دارد.

 

‹‹ پاسکال ››

 

 از گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار.

 

 

‹‹ گاندي ››

 

 هيچ گلي عطر، رنگ و زيبايي مادر را ندارد.

 

 

‹‹ همينگوي ››

 

 بر بالاي در علم نوشته شده است که بايد ايمان

داشته باشي.

 

‹‹ ماکس پلانک ››

 

 انسان براي بر خورداري از شادي بايد خودش را باور

کند.

 

‹‹ توماس پاين ››

 

 همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچ

كس بدي نكن.

 

‹‹ شكسپير ››

 

 برگ در هنگام زوال مي افتد ميوه در هنگام کمال

مي افتد بنگر که چگونه مي افتي چون برگي زرد

و يا سيبي سرخ.

‹‹ کنفسيوس ››

 

 تجربه نامي است که تمام افراد بر روي اشتباهات خود

مي گذارند.

 

‹‹ اسکاروايلد ››

 

 آن لحظه اي که درک کنيم خداوند حق بر افکار ما گواه

است، شايد رها و آزاد شويم.

 

‹‹ مهاتما گاندي ››

 

 دعا التماس، زاري نيست، بلکه همدلي و يگانگي با

خداست.

 

‹‹ جوليا ستن سيرز ››

 

 در اين جهان عمل کنيد و فقط شنونده باقي بمانيد.

 

 

‹‹ رساله يعقوب ››

 

 انسان هوشمندي که به هوشمندي اش مي نازد، به

زنداني مي ماند که به بزرگي زندانش مي بالد.

 

‹‹ سيمون ديل ››

 

 صوفي هيچ خواسته اي براي خود ندارد. خواسته او

همان خواسته خدا است، از اين رو خواسته او به

خواست خدا بر آورده مي شود.

‹‹ جامي ››

 

 لحظه اي که به کمال رسيدم و منور شدم، تمام

هستي کامل و منور شد.

 

‹‹ بودا ››

 

 خلاف، ارزش اشک مادر را ندارد.

 

 

 

 

 هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد، زيرا در

عمل خواهيد ديد كه هميشه وقت كم و كوتاه است.

 

‹‹ فرانكلين ››

 

 اول انديشه، وانگهي گفتار.

 

 

‹‹ لائوتزه ››

 

 هنگامي که خدا انسان را اندازه مي گيرد متر را

دور "قلبش " مي گذارد نه دور سرش.

 

 

 

 بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه

لگدمالش مي‌كند را هم خوش بو مي‌كند.

 

 

 

 تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند، فاصله اين دو را زندگي

کنيم.

 

 

 

 زندگي آنچه که زيسته ايم نيست بلکه خاطراتي است

که از گذشته داريم.

 

‹‹ گابريل گارسيا مارکز ››

 

 هيچ وقت مغرور نشو، برگا وقتي مي ريزن که فکر

مي کنن طلا شدن!

 

 

 

 شايد ثمره كلام دلنشين را كه امروز بر زبان مي آوريد

فردا بچشيد.

 

‹‹ گاندي ››

 

 هر چه موانع جدي تر و سخت تر باشد، لذت تلاش و

پيروزي بيشتر است.

 

‹‹ اريك باتروورت ››

 

 کدام نگهبان، مواظب نگهبانان خواهد بود.

 

 

« از کتاب هجويات اثر جوونال »

 

 زندگي تراژدي است براي آن ‌کسي ‌که احساس

مي‌کند و کمدي است براي آن که مي‌انديشد.

 

« ژان دلابروير »

 

 خيلي آسانتر است که با همه مهربان باشيم تا تنها با

يک نفر.

 

« الکساندر دوما »

 

 نقيض يک قضيه صادق يک قضيه کاذب است، اما

نقيض يک حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري

است.

« نيلس بور »

 

 سخن مثل زنبور عسل است؛هم عسل دارد هم نيش.

 

 

« ضرب‌المثل سوئيسي »

 

 کسي‌که به هر چيزي چنگ مي‌اندازد، هيچ چيز را

نمي‌تواند محکم بگيرد.

 

 

 

 وظيفه باعث مي‌شود تا کارها را به‌خوبي انجام دهي،

اما عشق کمک مي‌کند تا آن‌ها را زيبا انجام دهي.

 

 

 

 افسانه حيات چيزي جز اين نبود: يا مرگ آرزو  يا آرزوي

مرگ.

 

 

 

 بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان

مي نگري.

 

 

 

 هميشه به ياد داشته باش در ارتفاعي خاص از زمين

ديگر ابري وجود ندارد اگر آسمان زندگيت ابريست به

اين دليل است که روحت به اندازه کافي اوج نگرفته

است.

 

 مهم بودن خوب است اما خوب بودن مهمتر است.

 

 

 

 

 هرگز عشق را گدايي نکنيد. معمولا چيز با ارزشي به

گدا داده نمي شود.

 

 

 

 زماني که گفتم تا آخر عمر مجرد مي مانم نميدانستم

که آنقدر عمر مي کنم که ازدواج کنم.

 

‹‹ ويليام شکسپير ››

 

 نفرت هرگز به وسيله نفرت از بين نمي رود براي از

بين بردن نفرت محبت لازم است.

 

 

 

 اگه يه روز نتونستي گناه كسي رو ببخشي از بزرگي

گناه اون نيست از كوچكي قلب توست.

 

 

 

 دستت را بزار رو قلبت اين ساعت عمرت كه داره تيک

تيك مي كنه. جالبه هموني كه بهت زندگي ميده برات

شمارش معكوس را شروع كرده.

 

 

 نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل

باش كه گفته خود را هدر دهي.

 

‹‹ سعيد نفيسي ››

 

 من به هيچ زني برخورد نكرده ام كه چيزي از بزرگي

در او نباشد.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 نه وام ميدهم نه وام ميستانم زيرا وام راهي است

بسوي تباهي.

 

‹‹ ويليام شكسپير ››

 

 گنجينه دانش را به هر قيمتي بخرند ارزان است.

 

 

‹‹ محمد حجازي ››

 

 گناه را به گردن دنيا و ديگران نگذاريم، كوتاهي از همت

و كوشش ماست.

 

‹‹ محمد حجازي ››

 

 چشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست

مي كند اگر همه به غير از خودم كور بودند من نه به

خانه باشكوه احتياج داشتم نه به مبل عالي.

‹‹ بنيامين فرانكلين ››

 

 چيزي كه مرد را وادار ميكند بي وفائي زنش را باور

نكند داشتن اعتماد به حسن اخلاقي زنش نيست

بلكه ضعف اخلاقي خودش است.

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 آدمي زاد هر چه انسان تر مي شود، چشم به راه تر

مي شود. اين حقيقت زيبايي است كه همواره

مي درخشد.

‹‹ علي شريعتي ››

 

 مردم با شخص ما دوست نيستند بلكه با سعادتمان

دوست هستند!

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 ارزش انسان به اندازه حرف هايي هست که براي

نگفتن دارد.

 

‹‹ علي شريعتي ››

 

 ريگهاي ساحل خرد، نشيمنگاه پندارهاي پاک و شبانه

توست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون

خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش

مي کند که خوشبخت است.

‹‹ آندره مصورا  ››

 

 کار، تجسم عشق است.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 آن که هستى، باش.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 آنهائي که در آثار هنرى مطالب سودمندى مي يابند با

سوادان بى مايه اند. اما کساني که براى آن ها آثار

هنرى، جز زيبائى معنى ديگرى ندارد. تنها آن ها

برگزيدگانند.                                     ‹‹ اسکاروايلد ››

 

 آن ها که فکر مى کنند توانا هستند، به درستى

توانمندند.

 

‹‹ ويرژيل شاعر يونانى ››

 

 آهنگ صدا هر چه ملايم و مطبوع باشد، سخن موثر

و دلنشين تر خواهد بود.

 

‹‹ جان کايزل ››

 

 آيا بهتر نيست که انسان گرفتار يک قاتل و جانى

شود تا در روياهاى يک زن شهوت پرست فرو رود.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 در دنيا زندگي هاي پر تلخي و مرارتي هم هستند که

مرگ براي صاحبانشان سعادت است.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 آيا مى خواهيد حرف هاى شما را باور کنند، از خود

سخن نگوييد.

 

‹‹ پاسکال ››

 

 فر و شکوه زماني فزوني مي يابد که دانا نزدمان

ارجمند باشد، و کام بدخواه را به زهر بي اعتنايي

بيالايم.

‹‹ بزرگمهر ››

 

 هزار تلاش انسان به اندازه يک تقدير کارساز نيست.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 آينده ها به نظر بزرگ جلوه مى کنند ولى وقتى که

گذشتند مى فهميم که ناچيز بوده اند.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 آينده، همان اميد است.

 

 

‹‹ اسپينوزا ››

 

 اتاق بدون کتاب هم چون بدن بدون روح است.

 

 

‹‹ مارکوس سيسرو ››

 

 اتلاف وقت، خودکشى واقعى است.

 

 

‹‹ يونگ ››

 

 اتلاف وقت گرانبها ترين خرج هاست.

 

 

‹‹ بالزاک ››

 

 اجر نيکى شما در عمل شما مستور است.

 

 

‹‹ سيسرون ››

 

 پيامد دانايي، پذيرفتن بايسته هاست.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 احساس دل، بالاتر از منطق است.

 

 

‹‹ ژان ژاک روسو ››

 

 احمق هيچ وقت سعادتمند نمى شود.

 

 

‹‹ سيسرون ››

 

 اخلاق را طوفان هاى روزگار تقويت مى کند.

 

 

‹‹ گوته ››

 

 اخلاق سرمايه است. اخلاق بهترين و عاليترين دارايى

ما است.

 

‹‹ اسمايلز ››

 

 اخلاق مهمترين درس است. هر چند حق التدريس آن

گران باشد.

 

‹‹ کارلايل ››

 

 ادب از زمانى که بشر خودش را شناخت با او همراه

است.

 

‹‹ نرودا ››

 

 ادب خرجى ندارد ولى مى تواند همه چيز را خريدارى

کند.

 

‹‹ اسکاروايلد ››

 

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترين اهل زمان

شوى و به نيکان ملحق گردى.

 

‹‹ سقراط ››

 

 اذهان(ذهن ها) مانند چترهاى نجات هستند فقط

وقتى باز باشند عمل مى کنند.

 

‹‹ آونيموس ››

 

 آنکه به خداوند پاک و مهربان بيش از دگران اميد و بيم

بسته است، بيش از همه در خور ستايش است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 اراده هاى ضعيف به صورت حرف و گفتار خود نمايى

مى کنند، در حالى که اراده هاى قوى جز در لباس

عمل و کردار ظهور نمى يابند.

‹‹ گوستاو لوبون ››

 

 ارزش اخلاقى، بسته به تعداد وظايفى است که

انسان انجام مى دهد.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 قومي که بزرگان و ريش سفيدانش خوار باشند، به

جسد انساني ماند که در آخر خوراک جانوران خواهد

شد.

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ارزش يک پيمان نامه خوب، بستگى به طول اعتبار آن

دارد.

 

‹‹ چانگ سى ››

 

 از آن ها که مى فهمند، تنها عده ى اندکى قادر به

توضيح دادن موضوع هستند.

 

‹‹ مارى اشتن باخ ››

 

 دل به همدلي خوش است نه با شکستن دل ديگران.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 از پيروزى تا سقوط فقط يک ثانيه فاصله است.

 

 

‹‹ ناپلئون ››

 

 از خواص طبيعت آدمى اين است که عاقلانه فکر

مى کند اما پوچ و بى معنا رفتار مى کند.

 

‹‹ آناتول فرانس ››

 

 از دست دادن اميدى پوچ و آرزوئى محال، خود موفقيت

و پيشرفت بزرگى است.

 

‹‹ شکسپير ››

 

 ازدواج، سقوطى است که به صعود شباهت دارد.

 

 

‹‹ پاول هوب اشميت (هنر پيشه سوئيسى) ››

 

 ازدواج مکالمه ى طولانى دو انسان است که هر از

چند گاه به مشاجره مى انجامد.

 

‹‹ رابرت لويى استيونسن ››

 

 ازدواج نه بهشت است نه جهنم فقط يک برزخ است.

 

 

‹‹ ابراهام لينکن ››

 

 قوم بي نيا(جد) و مرد کهن، به هزار آيين اهريمني

اداره مي شود.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 کين(انتقام) خواهي از خاندان يک بدکار، تنها نشان

ترس است، نه قدرت انسانهاي فرهمند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 از محبت هدر رفته سخن مگو، محبت چيزى نيست

که هدر رود.

 

‹‹ لانگ فلو ››

 

 از مخالفان نهراسيد، زيرا بادبادک با باد مخالف بالا

مى رود.

 

‹‹ هاميلتون مايى ››

 

 آن که به خرد توانا شد، ترس برايش نامفهوم است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 از هزينه هاى کوچک غير ضرورى بر حذر باشيد زيرا

يک سوراخ کوچک موجب غرق شدن يک کشتى بزرگ

مى شود.

‹‹ بنيامين فرانکلين ››

 

 از همان لحظه که به فکر کردن خو مى گيريد در راه

ترقى گام بر مى داريد.

 

‹‹ پستالوژى ››

 

 اساس خوشبختى هاى مادى بر اعداد و ارقام بنا

شده است.

 

‹‹ بالزاک ››

 

 استراحت خوب بهتر از غذاى خوب است.

 

 

‹‹ ويکتور پوشه ››

 

 استعداد بزرگ بدون اراده ى بزرگ وجود ندارد.

 

 

‹‹ بالزاک ››

 

 آنگاه که نمي دانم چه مي گويم، جز راستي چيزي بر

زبانم جاري نيست.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 استفاده از موفقيت هاى کوچکى که پيش مى آيد پر

منفعت تر از اين است که بيهوده شانس بزرگترى آرزو

کنيم که شايد هرگز بدست نيايد.

‹‹ جواناميکر ››

 

 اشتباه را تصحيح نکردن خود اشتباه ديگرى است.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 اشخاصى که نمى توانند ديگران را ببخشند، پل هائى

را که بايد از آن عبور کنند، خراب مى نمايند.

 

‹‹ هربرت اسپنسر ››

 

 اعتراف کردار بد، آغاز انجام کردار نيک است.

 

 

‹‹ اوگوستين ››

 

 آدمى هرگز بدکار و خبيث به دنيا نمى آيد.

 

 

‹‹ ولتر ››

 

 آرزو کردن شرط نيست، شرط، تحقق آرزوست.

 

 

‹‹ داوينچى ››

 

 کاهلي خشم بدن را در پي دارد و چه زود بدن لرزش و

تلاتم آن را بروز مي دهد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آرزوهايت را در آسمان بجوى، محبوبت را به تو خواهد

داد.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 آرزو يک خوشبختى بزرگتر، پيوسته ما را از لذت

خوشبختى که از آن بهره منديم باز مى دارد.

 

‹‹ ژاک دوال ››

 

 آزادى تنها ارزش جاودانه ى تاريخ است.

 

 

‹‹ آلبر کامو ››

 

 آزادى چترى است شبيه سلامتى، اين دو را تا از

دست نداده ايم قدرشان را نمى شناسيم.

 

‹‹ ولتر ››

 

 آزادى در کشورهايى ممکن تواند شد که حس اداى

وظيفه بر هوا پرستى غالب باشد.

 

‹‹ لاکو ››

 

 آفتاب به گياهى حرارت مى دهد که سر از خاک بيرون

آورده باشد.

 

‹‹ تولستوى ››

 

 آموزش توانسته است جمعيت فراوانى را باسواد کند،

اما نتوانسته است، به آن ها بگويد که بخوانند.

 

‹‹ جى. تراوليان ››

 

 آن انسانى عاقل تر است، که مى داند عقلش کمتر

است.

 

‹‹ سقراط ››

 

 آن جا که ازدواجى بدون عشق صورت ميگيرد حتما

عشقى بدون ازدواج در آن جا رخنه خواهد کرد.

 

‹‹ بنيامين فرانکلين ››

 

 از کسانى که با شما مخالف هستند نترسيد، از

کسانى بترسيد که با شما موافق هستند ولى آن

قدر جرأت ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به

شما بگويند.                                      ‹‹ ناپلئون ››

 

 از همان لحظه که به فکر کردن خو مى گيريد در راه

ترقى گام بر مى داريد.

 

‹‹ پستالوژى ››

 

 آن چه بار زندگى را بر دوش ما سنگين تر مى سازد،

عموما زياده روى در خود زندگى است.

 

‹‹ ژان ژاک روسو ››

 

 آن چه که صادقانه باور دارى، نادرست نخواهد بود.

 

 

‹‹ دى اچ لارنس ››

 

 آن چه ما به نام مرگ مى خوانيم يک زندگى است که

هنوز نتوانسته ايم چگونگى آن را بفهميم.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 آن قدر بر مال دنيا حريص مباش که از مفقود شدنش

اندوهناک شوى.

 

‹‹ سقراط ››

 

 سرود طبيعت ضرباني ملايم و کشيده دارد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آن کس که اراده و استقامت دارد، روى شکست

نمى بيند.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 آن کس که از اول مى داند به کجا مى رود خيلى دور

نخواهد رفت.

 

‹‹ ناپلئون بناپارت ››

 

 آن کس که به کم خرسند است، بيش از ديگران دارد.

 

 

‹‹ ديوژن ››

 

 آن کس که مالک نفس خويش نيست آزاد نيست.

 

 

‹‹ اپيکتوس ››

 

 آن که بيش از اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام

مى دهد.

 

‹‹ شيللر ››

 

 آن که حقيقت را کتمان مى کند، مى خواهد با دست

روى خورشيد را بپوشاند.

 

‹‹ برنارد شاو ››

 

 آن که خود را حقير مى شمارد در واقع مرد متکبرى

است.

 

‹‹ شوپنهاور ››

 

 بخش درخوري از پيروزي هاي آدمهاي بزرگ روزگار، از

روي رايزني و گفتگو با خردمندان، بوده است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آزمودگي آدميان، از زر هم با ارزشتر است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 خرد برترين هديه الهي است.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 افتخار در خشک کردن قطره اشک است نه در جاري

ساختن سيل خون.

 

‹‹ بايرون ››

 

 هنگام گسست و بريدن از همه چيز، مي تواني

بسياري از نداشته ها را در آغوش کشي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مردان بزرگ فقط آرمان هاي خود را نمايش داده اند.

 

 

‹‹ فريدريش نيچه ››

 

 ارزش استاد را دانستن هنر نيست، بلکه بايستگي و

وظيفه است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 براي پويايي و پيشرفت، گام نخست از پشت درهاي

بسته برداشته مي شود.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 ريشه کارمند نابکار، در نهاد سرپرست و مدير ناتوان

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هرگاه با ديگرانيد، خود را خط بزنيد و هر گاه با خداييد،

ديگران را!

 

 

 

 زندگي دو نيمه است: نيمه اول به اميد نيمه دوم و

نيمه دوم در حسرت نيمه اول.

 

 

 

 چهار چيز برگشت ناپذير است: 1- تيري که از کمان

رها شد. 2- کلامي که گفته شد. 3- فرصتي که فنا

شد. 4- عمري که گذشت.

 

 

 اينکه بدانيم چه کاري بزرگ است و آن را انجام ندهيم،

کمال بزدلي است.

 

 

 

 در دنيا دانش هيچ کس بر تجربه‌اش پيشي نمي‌گيرد.

 

 

 

 

 آزادي فردي داشتن، يعني حق اين که در زندگي کدام

قفس را برگزينيم.

 

‹‹ برتراند راسل ››

 

 شکست عار نيست، اما بي‌هدفي جنايت است.

 

 

 

 

 يک تمبر پستي موفقيتش تضمين شده است، چرا که

تا رسيدن به هدف به چيزي مي‌چسبد.

 

 

 

 در لذتي که آميخته به قباحتي(زشتي) باشد،خوشحال

نباشيد. بدانيد که لذت نمي‌ماند ولي قباحت مي‌ماند.

 

‹‹ سقراط ››

 

 بايد به کودک مطلبي آموخت که با ذوق و فهمش

سازگار باشد.

 

‹‹ بو علي سينا ››

 

 آدمي براي آن که بخواهد در کارها کامياب شود، يک

درصد نياز به الهام غيبي دارد و نود و نه درصد محتاج

تلاش و کوشش است.

‹‹ اديسون ››

 

 براي شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و

جرأت لازم است. و الا هر ماهي مرده‌اي هم

مي‌تواند از طرف موافق جريان آب حرکت کند.

‹‹ اسمايلز ››

 

 بي‌شک دانم که من از عالم بالايم و جزئي از ملکوت

اعلي! کوشش مي‌کنم که به عالم خود روم و به کل

بپيوندم!

‹‹ افلاطون ››

 

 زيباترين حسي که ممکن است به ما دست دهد،

حس حيرت است.

 

‹‹ انيشتين ››

 

 همه چيز بر اساس افکار ما بنا شده است و از افکار

ما بوجود آمده است.

 

‹‹ بودا ››

 

 آخرين کوشش عقل آن است که مي‌فهمد آن قدر

چيزهاي ناشناخته وجود دارد که از حد او متجاوز است!

اما تا به اين مرحله برسد، بسيار ضعيف است.

‹‹ پاسکال ››

 

 افکار خلاق، به منزله پله نردبان يک شغل است.

 

 

‹‹ پستالوزي ››

 

 همه مي‌خواهند بشريت را عوض کنند، ولي دريغا که

هيچ کس در اين انديشه نيست که خود را عوض کند.

 

 

 

 فکر انسان، قوانين ساخت دست بشر را رعايت ميکند،

اما روحش نه!

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 بحران و گرفتاري شديد، توليد همت مي‌کند.

 

 

‹‹ سيد جمال اسدآبادي ››

 

 زندگي براي آدم بي فکر هميشه راحت است. وقتي

پاي فکر به ميان آمد، در بهشت هم که باشي، آسوده

نيستي!

‹‹ جلال آل احمد ››

 

 دنيا نه جاي آسايش است که جاي آزمايش است.

 

 

‹‹ خواجه عبداله انصاري ››

 

 کسب هنر بر همه کس از فقير و غني لازم است.

 

 

‹‹ خواجه نصيرالدين طوسي ››

 

 هر گاه در گوشه‌اي از زمين،خوني به ناحق ريخته شود،

همه مردم جهان دستشان بدان آلوده است.

 

‹‹ داستايوسکي ››

 

 زماني که مرا مي‌آزارند، سعي مي‌کنم روح خود را

قدري بالا ببرم که آن اذيت و آزار به من نرسد.

 

‹‹ دکارت ››

 

 گرفتاري دنيا در اين است که نادان از کار خود اطمينان

دارد و دانا از کار خود مطمئن نيست.

 

 

 

 قدرت قلم متکي به حق و عدالت، از هر اسلحه و

شمشير قوي‌تر و تواناتر و برنده ‌تر است.

 

‹‹ اميل زولا ››

 

 بردگان همه چيز خود را در زنجيرهايشان از دست

مي‌دهند، حتي ميل خارج شدن از زنجيرها را.

 

‹‹ ژان ژاک روسو ››

 

 فقط سستي اراده‌ي ماست که سبب ضعف ما

مي شود.

 

‹‹ ژان ژاک روسو ››

 

 عظمت واقعي در اين نيست که شکست نخوريم،بلکه

در آن است که هربار شکست خورديم،دوباره بپاخيزيم.

 

‹‹ آندره ژيد ››

 

 براي تولد و مرگ چاره‌اي نيست. پس بهتر است از

زمان حد فاصل اکثر استفاده را ببريم.

 

‹‹ جرج سانتابان ››

 

 براي نابودي يک جماعت دو راه وجود دارد، يا آنها را

وابسته کني، يا وادارشان کني به رهبراني که خود

برگزيده‌اند، پشت کنند.

‹‹ ژان پل سارتر ››

 

 آنان که دست قوت ندارند، سنگ خرده نگه دارند تا به

فرصت مناسب، دمار از دماغ ظالم برآرند.

 

‹‹ سعدي ››

 

 لازمه قضاوت: شکيبايي به هنگام شنيدن، تأمل به

هنگام گفتن، بصيرت به هنگام رسيدگي و بي‌طرفي

به هنگام داوري.

‹‹ سقراط ››

 

 چيزي را که در ذهنتان جاي داده‌ايد، خوب يا بد بر شما

فرمانروايي خواهد کرد و هرگز از آن جدا نتوانيد شد.

 

‹‹ سقراط ››

 

 انسان هر چقدر هم عاقل باشد، اگر اراده‌ي قوي

نداشته باشد، خود را گم مي‌کند.

 

‹‹ شامفور ››

 

 براي معاصرين خود مطلبي بنويس که با آن محتاج‌اند و

نه مطلبي که مي‌پسندند.

 

‹‹ يوهان شيلر ››

 

 بسيار بگرييد و کم خنديد، بسيار خاموش باشيد و کم

گوييد، بسيار دهيد و کم خور و بسيار سر از بالين

برگيريد و باز ننهيد.

‹‹ خاقاني ››

 

 حکمتي که بر جان ننشيند و لزوم پيروي از شريعت

را به دنبال خود نياورد، حکمت نيست.

 

‹‹ علامه طباطبايي ››

 

 هيچ وقت به گمان آنکه وقت کافي داريد، ننشينيد. در

عمل خواهيد ديد که هميشه وقت کم و کوتاه است.

 

‹‹ فرانکلين ››

 

 هيچ انديشه‌ بدي را در سر يا دل خود جاي مده.

 

 

‹‹ کنفسيوس ››

 

 مرد آزاده پيوسته مي‌کوشد در گفتار خود آهسته و در

کردار خود تند و سريع باشد.

 

‹‹ کنفسيوس ››

 

 اگر احتياج به خشونت پيدا شد، بگذار صرف مقابل به

اين کار دست بزند.

 

‹‹ گاندي ››

 

 رنجي که واقعا شجاعانه تحمل شود، حتي دل سنگ

را نرم مي‌سازد.

 

‹‹ گاندي ››

 

 راه خداوند براي قهرمانان دلير است، نه بزدلان ترسو.

 

 

‹‹ گاندي ››

 

 

 

 

 

 

 عاشق شويد و بلند همتي پيشه سازيد. زيرا اين‌ها

بال‌هاي قدرتمندي هستند که شما را به قله‌هاي

رفيع موفقيت مي‌رسانند.

‹‹ گوته ››

 

 براي حصول نتيجه به يک آرمان بزرگ فقط دو راه وجود

دارد، يکي توانايي و ديگري پشتکار.

 

‹‹ گوته ››

 

 مقام هر فردي در زندگي مربوط به آن چه مي‌داند

نيست، بلکه مربوط است به آنچه مي‌خواهد و آنچه

مي‌تواند.

‹‹ گوستاولوبون ››

 

 تکنيک انتخاب افراد لايق از فن حکومت بر آنها مشکلتر

است.

 

‹‹ گوستاولوبون ››

 

 دوستان خود را در خلوت توبيخ کنيد و در جمع تحسين.

 

 

‹‹ گوستاولوبون ››

 

 محققي که در جستجوي خداست، ايمانش صد برابر

محکمتر از آنهايي است که به خدايي نديده و نشناخته

و تحقيق نکرده، ايمان دارند. خداي آن‌ها خدا نيست،

اسباب دلگرمي است.                           ‹‹ مترلينگ ››

 

 هنگامي که مصمم به عمل شديد، بايد درهاي ترديد

را کاملا مسدود سازيد.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 زياد زيستن تقريبا آرزوي همه مي‌باشد اما خوب

زيستن آرمان يک عده‌ي معدود است.

 

 

 

 آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي‌کند تا آنچه

مي‌گوييد.

 

‹‹ امرسون ››

 

 تشخيص دادن عيوب خود، خيلي بهتر از ديدن

هنرهاست.

 

‹‹ کارنگي ››

 

 نيکي همه چيز را مغلوب ميکند و خودش هرگز مغلوب

نمي‌شود.

 

‹‹ تولستوي ››

 

 هر کس در طلب خير و سعادت ديگران باشد، سرانجام

سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد.

 

‹‹ افلاطون ››

 

 فقط احمق‌ها هستند که هيچ گاه عوض نمي‌شوند.

 

 

‹‹ کلمانسو ››

 

 فراموش کن چيزي را که نمي‌تواني بدست بياوري و

بدست بياور آنچه را که نمي‌تواني فراموش کني.

 

‹‹ شکسپير ››

 

 اگر اعتقاد به خدا مشکل باشد،انکارش دشوارتر است.

 

 

 

 

 صاحب استقامت باش نه صاحب کرامت! که نفس تو

کرامت خواهد و خداوند از تو استقامت.

 

‹‹ بو علي جوزاني ››

 

 پست‌ترين کارها از تنبلي بهتر است، چرا که کمترين

حرکت بر سکون ترجيح دارد.

 

‹‹ سن پير ››

 

 من از ياد دادن آنچه يادگرفته بودم، هرگز خسته نشدم.

اين يگانه خدمت ناچيزي است که نسبت به خودم

مي‌توان انجام داد.

‹‹ کنفسيوس ››

 

 بهترين افراد کساني هستند که به خلق نيکي ميکنند

بدون اين که در نظر داشته باشند که آن‌ها خوبند يا بد.

 

 

 

 درباره هر چيزي که مي‌گويي فکر کن اما درباره هر چه

فکر مي‌کني، مگوي!

 

 

 

 سخن نيکو صياد دل‌هاست.

 

 

‹‹ بقراطيس ››

 

 هيچ نوشته‌اي نيست که به يک بار خواندن نيارزد.

 

 

 

 

 بيهقي اگر مردم را به حال خودشان گذاشتي، تو را به

حال خودت خواهند گذاشت.

 

‹‹ بيهقي ››

 

 تنها سرمايه‌ي گرانبهاي ما وقت است.

 

 

‹‹ اسمايلز ››

 

 درباره وقت خسيس باشيم.

 

 

 

 

 خردمند کسي است که گفتارش را کردارش، تصديق

کند.

 

‹‹ امام علي ››

 

 توانگران همه عاقل نيستند، اما عاقلان همه توانگرند.

 

 

‹‹ فوشه ››

 

 دلاور کسي است که در پنهان کاري نکند جز کاري که

بتواند پيش روي همه به جا آورد.

 

‹‹ داريوش ››

 

 براي يک قلب قوي و جسور همه چيز ممکن است.

 

 

 

 

 مرد شجاع آينده را کوچک مي‌شمارد.

 

 

‹‹ ناپلئون بنا پارت ››

 

 ايراني با اخلاق‌ترين ملل دنياست. و حسن ظاهر

ايشان دليل بر حسن باطنشان است.

 

‹‹ سقراط ››

 

 خود را بشناس و بر روح خويش فرمانروايي کن. در اين

صورت مي‌تواني اميدوار باشي که روزي مقتدر و

سعادتمند خواهي شد.

 

 

 همه حقايق بزرگ در ابتدا کفر و خلاف بوده‌اند.

 

 

‹‹ شاو ››

 

 شناخت وظيفه کار مشکلي نيست، اما انجام وظيفه

بسي دشوار است.

 

 

 

 مردان آفريننده‌ي کارهاي مهم هستند و زنان به وجود

آورنده‌ي مردان بزرگ.

 

‹‹ رومن رولان ››

 

 اگر مي‌خواهيد اندازه‌ي تمدن و پيشرفت ملتي را

بدانيد به زنان آن ملت بنگريد.

 

‹‹ ناپلئون بنا پارت ››

 

 دوستان دو گونه اند: يکي آنان که هميشه شما را

مي‌خندانند، از ايشان خيري نخواهي ديد. ديگر آنکه

عيب شما را مي‌گويند و شما را به تفکر وا مي‌دارند،

قدر ايشان را بدانيد.                  ‹‹ ابوالعلاء معري ››

 

 

 

 

 

 

 وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره

رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد

شما.

 

 

 اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام

مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه

مي گرفتيد.

 

 

 افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه

كارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

 

 

 پيش از آنكه پاسخي بدهي با يك نفر مشورت كن ولي

پيش از آن كه تصميم بگيري با چند نفر مشورت کن.

 

 

 

 كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي

كوچكتر تقسيم كنيم.

 

 

 

 انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند.

 

 

 

 

 همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد

بازگشاينده قفل در باشد.

 

 

 

 تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن

است.

 

 

 

 عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار

سرنوشت خويش را در دست مي گيريد.

 

 

 

 آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون

آورده باشد.

 

 

 

 وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين

است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد.

 

 

 

 در انديشه آن چه كرده اي مباش، در انديشه آن چه

نكرده اي باش.

 

 

 

 امروز، اولين روز از بقية عمر شماست.

 

 

 

 

 براي كسي كه آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي

دور نيست.

 

 

 

 اميد، درماني است كه شفا نمي دهد، ولي كمك

مي كند تا درد را تحمل كنيم.

 

 

 

 آنچه شما درباره خود فكرمي كنيد، بسيار مهمتر از

انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند.

 

 

 

 هر كس، آنچه را كه دلش خواست بگويد، آنچه را كه

دلش نمي خواهد مي شنود.

 

 

 

 اگر هر روز راهت را عوض كني، هرگز به مقصد

نخواهي رسيد.

 

 

 

 صاحب اراده، فقط پيش مرگ زانو مي زند، و آن هم در

تمام عمر، بيش از يك مرتبه نيست.

 

 

 

 كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست

خواهند داد.

 

 

 

 بهتر است دوباره سئوال كني، تا اين كه يكبار راه را

اشتباه بروي.

 

 

 

 درباره درخت، بر اساس ميوه‌اش قضاوت كنيد، نه بر

اساس برگهايش.

 

 

 

 كسي كه دوبار از روي يك سنگ بلغزد، شايسته است

كه هر دو پايش بشكند.

 

 

 

 چرخهاي سنگين و زنگ زده زندگي با دستهاي نامرئي

اميد مي چرخد.

 

‹‹ ناصرالدّين صلب الزماني ››

 

 آن که آرزوي سروري دارد بايد هنر بسيار داشته باشد.

 

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 ميهماني هاي فراوان  از ارزش آدمي مي کاهد، مگر

ديدار پدر و مادر.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن زيبا و

آراسته باشد.

 

‹‹ چخوف ››

 

 انسان نه آن طور است كه مي پندارد نه چنان است كه

او را مي شناسد و نه آن است كه مي نمايد.

 

‹‹ وايلز ››

 

 تاريخ حقيقتى است كه سرانجام به افسانه و افسانه

دروغى است كه سرانجام به تاريخ مى پيوندد.

 

‹‹ جين كاكتيو ››

 

 هر اندازه فداکاري ما در جنگ زيادتر و دشوارتر باشد،

تاج افتخاري که از آن حاصل ميشود باشکوه تر خواهد

بود.

‹‹ روزولت ››

 

 مي انديشم پس هستم، هستم چون فکر مي کنم،

و فکر مي کنم چون شک مي کنم.

 

‹‹ رنه دکارت ››

 

 آدم ها فقط در يك چيز مشتركند: متفاوت بودن.

 

 

‹‹ رابرت زند ››

 

 انسان در كنار ديگران عاقل تر است تا در كنار خويش.

 

 

‹‹ لاروشفوكولد ››

 

 در زندگي ثروت حقيقي مهرباني است، و بينوايي

حقيقي خودخواهي.

 

‹‹ وينه ››

 

 تمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و

يادداشت برداري دقيق هستم.

 

‹‹ اديسون ››

 

 آنکه به خداوند پاک و مهربان بيش از دگران اميد و بيم

بسته است، بيش از همه در خور ستايش است.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 انسان! خودت به ياري خود برخيز!

 

 

‹‹ بتهوون ››

 

 گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر است.

 

 

‹‹ شاتو بريان ››

 

 گريه چرا ؟ فتح را آرزو کنيد.

 

 

‹‹ استفن گرين ››

 

 داروهاي تلخ را با روپوش شيرين مي پوشانيم چرا

حقيقت و اخلاق را نيز با لباسهاي زيبا نپوشانيم؟.

 

‹‹ شامفورت ››

 

 اراده ي مرد عامل خوشبختي اوست.

 

 

‹‹ شچدرين ››

 

 آن کس بر خويشتن نگهبان دارد که براي رسيدن به

هوس و آرزوهاي کوچک قدر نيکخويي و جوانمردي را

نشکند، و اگر فزوني و کاميابي بد روزگار را ديد تن به

پستي و زبوني نسپارد.                    ‹‹ بزرگمهر ››

 

 پيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي

ما اثر خواهند گذاشت.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 بهترين لحظات زندگي من لحظاتي بود که در خواب

گذراندم.

 

‹‹ بتهوون ››

 

 اگر مشکلي داري، به دليل طرز فکر توست و تنها

راهي که مي  تواني مشکلات را براي هميشه حل

کني، اين است که طرز فکرت را تغيير دهي.

‹‹ وين داير ››

 

 تا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي.

 

 

‹‹ کولين مک کارتي ››

 

 اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با

دوستت شريک مشو.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 زندگي بازيچه دست اقبال نيست، بلکه فرصت عظيمي

است که بايد از آن استفاده کرد و مغتنمش شمرد.

 

‹‹ مارون ››

 

 به هر اندازه که زن آرام و مطيع و با عصمت و با عفت

است، به همان اندازه قدرت فرمانروايي او شديدتر و

استوارتر است.

‹‹ ميشله ››

 

 بهاي عشق چيست بجز عشق؟.

 

 

‹‹ ماري لولا ››

 

 دو گوش داريم و فقط يك زبان، براي اين كه بيشتر

بشنويم و كمتر بگوييم.

 

‹‹ ديوژن ››

 

 هيچ چيز عوض نمي شود! شما ديدتان را عوض کنيد

رمز کار اين است.

 

‹‹ کالوس کاستاندا ››

 

 شوهر داروئي است كه تمام دردهاي دختران را علاج

مي كند.

 

‹‹ مولير ››

 

 مسرات حقيقي در اثر ازدواج بدست مي آيد.

 

 

‹‹ لويي پاستور ››

 

 دانايان روشندل مي دانند که دوران زندگي دراز نيست،

تن آدمي از اين جهان است و روان از سراي ديگر.

 

‹‹ بزرگمهر ››

 

 شادماني اسطوره ايست که در جستجويش هستيم.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 سخاوت در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است.

 

 

‹‹ لابروير ››

 

 هر روز همان روز را زندگي کن و بدين سان تمامي عمر

را زندگي کرده اي.

 

‹‹ نانسي سيمس ››

 

 شر با شر خاموش نمي شود چنان که آتش با آتش،

بلکه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب.

 

‹‹ لقمان ››

 

 تن درست براي روان، مهمانخانه، و براي تن ناسالم

بيمارستان است.

 

‹‹ بيگن ››

 

 حقيقت نيازمند نقد است نه ستايش.

 

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 جاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و

رونق دارد، تيمارستان است.

 

‹‹ هاولاک اليس ››

 

 فراموش نکن فراموش شوندگان، فراموش کنندگان را

هرگز فراموش نمي کنند.

 

 

 

 روزي هر روز از يزدان گرفتن مفت نيست

ميدهد روزي ولي يک روز از عمر مي برد

 

 

 

 چو بايد سرانجام در خاك رفت

خوشا آنكه پاك آمد و پاك رفت

 

 

 

 تا تو مرا بد خواهي و خود را نيك، نه مرا بد آيد و نه تو

را نيك.

 

‹‹ خواجه عبدالله انصاري ››

 

 پسرم بزرگترين نفرين آن است كه همه چيز را تجربه

كني.

 

‹‹ لقمان خطاب به فرزندش ››

 

 زر اندوزاني كه براي مال دنيا كيسه دوخته اند بدانند

كه لباس آخرت جيب ندارد.

 

‹‹ ولتر ››

 

 بهترين اشخاص كساني هستند كه اگر آنها را تعريف

كرديد خجل شوند و اگر آنها را بد گفتيد سكوت كنند.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 آن كه خوشي خود را در رنج ديگران بجويد، هر گز روي

خوشي نمي بيند.

 

‹‹ بودا ››

 

 از آغاز حرفي در ميان نبود. گفتن اين حرف، حرفي به

ميان آورد.

 

‹‹ سات سيت آناندا ››

 

 استنباط من اين است که هر کسي نمي تواند شوخ

طبع باشد. شوخ طبعي فقط از آن کسي است که

بازي گوش باشد، از زندگي لذت ببرد و احساس زنده

بودن کند.                             ‹‹ آن ويلسن اسکف ››

 

 روياهايت را از دست نده که اگر روياها بميرند زندگي

مرغ پر شکسته اي مي شود که ديگر نميتواند پرواز

کند.

‹‹ لنگستن هيوز ››

 

 خوشبختي دروني است نه بيروني؛ از اين رو به آنچه

هستيم بستگي دارد نه آنچه داريم.

 

‹‹ هنري وان دايک ››

 

 هر که قابليت دريافت زيبايي را داشته باشد هرگز

پير نخواهد شد.

 

‹‹ فرانس کافکا ››

 

 خير و شري نيست جز اين که ساخته و پرداخته ذهن

باشد.

 

‹‹ ويليام شکسپير ››

 

 يه دوست، فردي هست که آهنگ قلبت رو مي دونه.

 

 

 

 

 جان فدا کردن براي دوست چندان مشکل نيست،

پيدا کردن دوستي که ارزش جان فدا کردن را داشته

باشد مشکل است.

 

 

 زندگي هنر نقاشي كردن است بدون استفاده از پاک

كن. سعي كن طوري زندگي كني كه وقتي به گذشته

بر مي گردي نيازي به پاك كن نداشته باشي.

 

 

 لاک‌پشت‌ها راه‌ها را بهتر از خرگوش‌ها مي‌شناسند.

 

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 عقل حکم مي‌کند که آدم چلاق عصايش را بر سر

دشمنش خرد نکند.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 بحران و گرفتاري شديد، توليد همت مي‌کند.

 

 

‹‹ سيد جمال اسدآبادي ››

 

 صرفه‌جويي يکي از منابع مهم درآمد است.

 

 

 

 

 قدرت قلم متکي به حق و عدالت، از هر اسلحه و

شمشير قوي‌تر و تواناتر و برنده‌تر است.

 

‹‹ اميل زولا ››

 

 عظمت واقعي در اين نيست که شکست نخوريم،

بلکه در آن است که هر بار شکست خورديم، دوباره

بپاخيزيم.

‹‹ آندره ژيد ››

 

 موفقيت از آن کساني نيست که هرگز دچار ناکامي

نمي‌شوند، بلکه متعلق به آن‌هايي است که هرگز

از تجديد مبارزه بيم و هراس ندارند.

 

 

 ارزش انسان به اندازه حرف هايي هست که براي

نگفتن دارد.

 

‹‹ دکتر علي شريعتي ››

 

 مهم بودن خوب است اما خوب بودن مهمتر است.

 

 

 

 

 بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چه بدان

مي نگري.

 

 

 

 در پي محبت خدا بودم، آن را در دشمني با معصيت‌

کاران يافتم.

 

‹‹ امام صادق ››

 

 اگر به آنچه مي‌خواستي نرسيدي، از آنچه هستي

نگران مباش.

 

‹‹ امام علي ››

 

 کوتاه زندگي کن، اما زيبا و پر معنا.

 

 

‹‹ هولارد ››

 

 تفاوت گل زيبا و علف هرز در داوري و قضاوت شما

نهفته است.

 

‹‹ وين داير ››

 

 براي اينکه جالب توجه باشيد بايد به ديگران توجه نماييد.

 

 

‹‹ چالز نورث هام لي ››

 

 بر خويشتن تکيه کنيد و اين و آن را پيرو نشويد. شرط

اساسي، کامراني اعتماد به نفس است.

 

‹‹ پوشه ››

 

 هر کس قادر به تملک و اداره ي نفس خود باشد آزادي

حقيقي را بدست مي آورد.

 

‹‹ پرسيس ››

 

 شرط وصول موفقيت اين است که ابتدا باور کنيم که

مي توانيم موفق شويم.

 

‹‹ مايل کروا ››

 

 عملا شما همان هستيد که مي انديشيد نه کمتر نه

بيشتر.

 

‹‹ جيمز آلن ››

 

 کارت را دنبال کن و گرنه کار تو را دنبال خواهد کرد.

 

 

‹‹ فرانکلين ››

 

 اين شماييد که به مردم مي آموزيد که چگونه با شما

رفتار کنند.

 

 

 

 ز گهواره تا گور دانش بجوي.

 

 

‹‹ حضرت محمد(ص) ››

 

 دانستن خوب است اما توانستن بهتر است.

 

 

‹‹ کايبل ››

 

 عفو کردن خطا انتقاد ملايمي است.

 

 

‹‹ ديل کارنگي ››

 

 شما از هر حيث در دنيا منحصر به فرد و بي نظيريد.

 

 

‹‹ وي داير ››

 

 ميزان عشق شما به ديگران با ميزان عشقي که به

خود داريد نسبت مستقيم دارد.

 

‹‹ وين داير ››

 

 اقبال به سراغ کسي مي رود که به کار عقيده دارد نه

به اقبال.

 

‹‹ مهرداد مهرين ››

 

 آفت کار دلبستگي نداشتن به آن است.

 

 

‹‹ امام رضا (ع) ››

 

 از فوايد کار اين است که روزها را کوچک و عمر را دراز

مي کند.

 

‹‹ ديدرو ››

 

 با شدت کار کن و با شدت به بازي بپرداز.

 

 

‹‹ فرانکلين روزولت ››

 

 آيا مي خواهي بزرگ شوي پس کوچک شو و خود را

حقير شمار.

 

‹‹ سن اگوستين ››

 

 تواضع را با همه کس به کار دار و هيچ متواضع را حقير

مشمار.

 

‹‹ اخلاق ناصري ››

 

 از اينکه تو را نمي شناسند غم مخور به اين بينديش که

چرا تو مردم را نمي شناسي.

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 دوست حقيقي بزرگ ترين نعمت هاست.

 

 

‹‹ برنارد شاد ››

 

 دوست تو کسي است که هر گاه کلمه ي حق از تو

بشنود خشمناک نشود.

 

‹‹ فيثاغورث ››

 

 ساعتي انديشه بهتر است از هفتاد سال عبادت.

 

 

‹‹ حضرت محمد(ص) ››

 

 الماس را جز در قعر زمين نمي توان پيدا کرد و حقايق

را جز در اعماق فکر نمي توان يافت.

 

‹‹ ويکتور هوگو ››

 

 نادار باش و خرسند، دارا باش و فروتن.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 معشوقه ي بي عيب مجوي که نمي يابي.

 

 

‹‹ شيخ ابوسعيد ابوالخير ››

 

 حسادت از نبود اعتماد به نفس نشات مي گيرد.

 

 

‹‹ وين داير ››

 

 مردم اشباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند و از

آن غولي به وجود مي آورند که نامش تقدير است.

 

‹‹ جان اوليويه ››

 

 اگر به دنبال خوشبختي و شانس نرويد خودش به دنبال

شما نخواهد آمد.

 

‹‹ ماروا کينز ››

 

 عشق شهپري است که خدا به انسان داده تا با آن

بپرد.

 

‹‹ ميکل آنژ ››

 

 ما هميشه ديگران را بيش از آن حدي که خوشبختند

خوشبخت تصور مي کنيم.

 

‹‹ منتسکيو ››

 

 قناعت کيميايي است که هر چه را لمس کند طلا

مي شود.

 

‹‹ فرانکلين ››

 

 بهترين طرز حکمراني سلطنت بر قلوب است.

 

 

‹‹ ناپلئون بنا پارت ››

 

 فقيرآن نيست که کم دارد بلکه آن است که بيشتر

مي طلبد.

 

‹‹ سنکا ››

 

 اگر متکبر نباشيم از کبر ديگران شکايت نخواهيم کرد.

 

 

‹‹ لارشفوگو ››

 

 انسان ماننده رودخانه ايي است هر چه عميق تر باشد

آرام تر است.

 

‹‹ منتسکيو ››

 

 از همه اندوهگين تر کسي است که از همه بيشتر

مي خندد.

 

‹‹ ژال پر سارتر ››

 

 بسياري از آنهايي که به ظاهر خوشبختند در پنهان رنج

مي برند.

 

‹‹ ماسيون ››

 

 رنج بردن بيشتر از مردن جرئت و جسارت مي خواهد.

 

‹‹ ناپلئون بنا پارت ››

 

 اگر بر ناتوان خشمگين شوي دليل بر اين است که قوي

نيستي.

 

‹‹ ولتر ››

 

 آن که نيکبختي خود را به دست ديگري مي بيند بس

ناکامي خواهد کشيد.

 

‹‹ حجازي ››

 

 در دنيا کسي بدبخت تر از آن آدمي نيست که پيوسته

مي کوشد خود را به صورتي در آورد که جسما و روحأ

هرگز آن طور نيست.

‹‹ آتژ لو پارتي ››

 

 اگر ديگران را به خاطر ناکامي هاي خود ملامت ميکني

آيا از آنها بابت موفقيت هاي خود قدر داني مي کني؟

 

 

 

 به همه چيز طوري بنگر که گويي داري آن را براي

اولين يا آخرين بار مي بيني.

 

 

 

 مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر نيست و مرد کوچک تکبر

دارد ولي وقار ندارد.

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 اگر بخواهي طبع کسي را بشناسي با او مشورت کن

تا به عدل و جور و شر او واقف گردي.

 

‹‹ افلاطون ››

 

 با دشمن نيز بايد مشورت کرد تا پايه ي دشمني او

معلوم گردد.

 

‹‹ سقراط ››

 

 شجاعت معني صبر و حلم است و اگر صبر و تحمل

نباشد شجاعت معني ندارد.

 

‹‹ بيز مارک ››

 

 نبوغ چيزي نيست مگر استعداد فراوان در صبر و

شکيباي.

 

‹‹ بوفون ››

 

 خنده بهترين اسلحه جنگ با زندگي است.

 

 

‹‹ آناتول فرانس ››

 

 سخاوت در زياد دادن نيست در به موقع دادن است.

 

 

‹‹ لابروير ››

 

 زندگي شما را با اندوخته هايتان نمي سنجد بلکه

ملاک سنجش بخشايش و ايثار شماست.

 

‹‹ وين داير ››

 

 نه چندان درشتي کن که از شما سير شوند و نه

چندان نرمي کن که بر تو دلير گردند.

 

‹‹ سعدي ››

 

 کسي که از درآمد کم نمي تواند پس انداز کند از درآمد

زياد هم قادر به پس انداز نيست.

 

‹‹ دکتر مارون ››

 

 هر کس فقير و قانع باشد ثروتمند است.

 

 

‹‹ شکسپير ››

 

 توانگري به قناعت است نه به بضاعت.

 

 

‹‹ سعدي ››

 

 تربيت سر چشمه و ريشه ي همه عظمتهاست.

 

 

‹‹ تئودور ترينگلر ››

 

 نيکي همه چيز را مغلوب مي کند و خودش هرگز

مغلوب نمي شود.

 

‹‹ تولستوي ››

 

 در مقابل همه چيز مي توان مقابله کرد، جز در مقابل

نيکي و خوبي.

 

‹‹ روسو ››

 

 راه ثروتمند شدن بسيار است فقط بستگي به دو

کلمه دارد: کار و صرفه جويي.

 

‹‹ فرانکلن ››

 

 ثروت به منزله ي پلي است که از روي آن عبور کرده و

به آرزوي خود مي رسيم.

 

‹‹ لرد آويبوري ››

 

 نا اميدي نخستين گامي است که انسان به سوي گور

بر مي دارد.

 

‹‹ ناپلئون بنا پارت ››

 

 يگانه تسکين دهنده آرزوهاي طلايي دو چيز است:

صبر و اميد.

 

‹‹ الکساندردوما ››

 

 اميد قلابي است که هر چيزي را مي تواند به سوي

ما بکشاند.

 

‹‹ ديل کارنگي ››

 

 حسن شفقت و مهرباني مانند کليد زرين است

که دريچه دل ها را به سوي انسان مي گشايد.

 

‹‹ اسمايلز ››

 

 گاهي سکوت بيش از تمام حرف ها مقصود را بيان

مي کند.

 

‹‹ مونتسکيو ››

 

 نادان را بهتر از خاموشي نيست و اگر اين بدانستي

نادان نبودي.

 

‹‹ سعدي ››

 

 سخن ميان دو دشمن چنان گو که اگر دوست گردند

شرم زده نشوي.

 

‹‹ سعدي ››

 

 خوشبخت کسي است که به يکي از اين دو چيز

دسترسي داشته باشد: يا کتابهاي خوب يا دوستاني

که اهل کتاب باشند.

‹‹ ويکتور هوگو ››

 

 برگهاي کتاب به منزله ي بالهايي که روح ما را به عالم

نور و روشنايي پرواز مي دهند.

 

‹‹ ولتر ››

 

 کتاب در وطن همدم خوب و در بلاد (سرزمين) بيگانه

آشناي خوب است.

 

‹‹ جاحظ ››

 

 دانش بي انديشه دام است و انديشه بي دانش بلا.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 بر آن که خواهان نيست عرض دانش مکن.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با

ياس رو به رو نخواهد شد.

 

‹‹ ناپلئون بنا پارت ››

 

 همت آن است که هيچ حادثه و عارضه اي مانع آن

نگردد.

 

‹‹ ابن عطا ››

 

 مرد بزرگ دير وعده مي دهد و زود انجام مي دهد.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 اگر مي خواهي تو را در آسمان ها بشناسند بر تو باد

به وفاي به عهد.

 

‹‹ حاتم اصم ››

 

 فرشته ي مهر از محلي که جايگاه پيمان شکنان است

با نفرت روي مي گرداند.

 

‹‹ مهر پشت ››

 

 اگر مسيح مرده را زنده کرد، معلم ملتي را احيا ميکند.

 

 

‹‹ ارپيد ››

 

 هر آموزشگاهي را که باز کنيد در زنداني را بسته ايد.

 

 

‹‹ ويکتور هوگو ››

 

 مرد بزرگ در جستجوي حق است و مرد پست به دنبال

منفعت.

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 اين چهار صفت از بزرگان است: فروتني، ادب، مهرباني

و عدالت.

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 خطاي خود را بي واهمه اصلاح کن.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 اشتباه را تصحيح نکردن خود اشتباه ديگري است.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 اقبال نام ديگر پايداري در هدف است.

 

 

‹‹ امرسون ››

 

 شرف و شرافت مندي سرآمد تمام قوانين است.

 

 

‹‹ ويليام شکسپير ››

 

 فقط پاکبازان صادق هستند که هر جا و همه جا از

عزت و احترام برخوردارند.

 

‹‹ جورج جاپن ››

 

 در جهان هيچ چيز غير ممکن نيست و طبيعت واژه اي

به نام شکست را نمي پذيرد.

 

‹‹ ناپلئون هيل ››

 

 هر رويداد خبري را در خود نهفته دارد.

 

 

‹‹ وين داير ››

 

 تجربه بر من ثابت نموده، محال است مردي را اعم از

اينکه کم هوش باشد يا با هوش از طريق جر و بحث

متقاعد کرد و به تغيير عقيده وادارش نمود.

‹‹ ديل کارنگي ››

 

 سينه اي که خالي از ذکر خدا باشد چون محکمه اي

است که قاضي در آن وجود ندارد.

 

‹‹ يوپليوس سيروس ››

 

 هر چه شما را از رشد و بالندگي باز دارد ارزش حمايت

ندارد.

 

‹‹ وينداير ››

 

 اگر راه بهتري براي انجام کاري هست سعي کنيد آن

را بيابيد.

 

‹‹ توماس اديسون ››

 

 هميشه بخواهيد بهترين ها باشيد آنچه را که امروز

بکاريد فردا درو مي کنيد.

 

‹‹ اگ ماندنيو ››

 

 به جاي اينکه بگوييد من از عهده ي اين کار بر نمي آيم

همت کنيد و برخيزيد قدم پيشگذاريد و اجرا را شروع

کنيد.

‹‹ وين داير ››

 

 براي مرد با اراده هيچ چيز امکان ناپذير نيست.

 

 

‹‹ ميرابو ››

 

 به وسيله عزم و اراده با سستي و بدبختي بجنگيد.

 

 

‹‹ حضرت علي (ع) ››

 

 آزادي اراده را اغلب مردم بر سر زبان دارند اما کمتر در

ته دل.

 

‹‹ دانته ››

 

 از زندگي چه مي دانيم که از مرگ بدانيم.

 

 

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 اگر مي خواهي راز تو را دشمن نداند با دوست مگوي.

 

 

‹‹ انوشيروان ››

 

 کسي که بهترين سعي خود را به کار ببرد هرگز

شکست نخواهد خورد.

 

‹‹ دکترمارون ››

 

 اگر از شکست تجربه بياموزيم پس شکست در واقع

يک موفقيت است.

 

‹‹ مالکوم فوربس ››

 

 خاموش باشيم، زيرا آنگاه است که صداي نجواي خدا

را خواهيم شنيد.

 

‹‹ رلف والدو اوسن ››

 

 کسي که فقط يک دين را مي شناسد دين دار نيست.

 

 

‹‹ ماکس مولر ››

 

 هميشه کساني از زندگي شکايت ميکنند که چيزهاي

غير ممکن خواسته اند.

 

‹‹ رنان ››

 

 خرد برترين هديه آسماني است.

 

 

‹‹ فردوسي ››

 

 دروغ آيين اربابان و بردگان و حقيقت خداي انسانهاي

آزاد است.

 

‹‹ ماکسيم کورگي ››

 

 شادي زمان و مکان نميخواهد کافي است دل بخواهد.

 

 

‹‹ مارسل پروست ››

 

 جواني ستاره اي است که فقط يکبار در آسمان عمر

طلوع مي کند.

 

‹‹ ژوبرت ››

 

 بهترين سياست صداقت است.

 

 

‹‹ سروانتس ››

 

 يک مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد.

 

 

‹‹ ژرژ هربرت ››

 

 آدمي بخاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط

برقرار مي کند.

 

‹‹ فردريش نيچه ››

 

 آموختن تنها سرمايه اي است که ستمکاران نميتوانند

به يغما (غارت) ببرند.

 

‹‹ جبران خليل جبران ››

 

 زن عاقل به تربيت همسرش همت مي گمارد، و مرد

عاقل مي گذارد كه زنش او را تربيت كند.

 

‹‹ مارك تواين ››

 

 اگر به قلبت گوش کني و مغزت را به کار اندازي، هيچ

وقت اشتباه نمي کني.

 

‹‹ برادلي ››

 

 مال، زنبوري است که اگر از نگه داري آن آگاه باشيد

عسل مي دهد و گرنه نيش مي زند و پرواز مي کند.

 

‹‹ مارون ››

 

 خط مستقيم نه تنها در هندسه، بلکه در اخلاقيات هم

کوتاهترين راه است.

 

‹‹ راحل ››

 

 هر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر مي رسد.

 

 

‹‹ کارلايل ››

 

 خود آموختگي قابليتي است که بسياري ندارند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 انسان خردمند، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 آدم بي فضيلت و بي هنر را ستودن چنان است كه به

او دشنام دهند.

 

‹‹ لاروشفوكولد ››

 

 هر قدر کسي را بيشتر دوست داشته باشيد کمتر

مغرورش کنيد.

 

‹‹ مولير ››

 

 بزرگترين شادي تولد است و بزرگترين غمها مرگ.

 

 

‹‹ هوارد فاست ››

 

 با گذشت، شما چيزي را از دست نمي دهيد بلکه به

دست مي آوريد.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 وقت گرانبها است، اما حقيقت گرانبها تر است.

 

 

‹‹ ديسرائيلي ››

 

 اهل فرهنگ و هنر، سازندگان آينده اند.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 تمام شان و عظمت انسان در فكر است.

 

 

‹‹ بلز پاسكال ››

 

 تنها علاج عشق، ازدواج است.

 

 

‹‹ آرت بوخونواله ››

 

 در سرزمين هرز سر شاخه هاي سبز نمي رويد.

 

 

‹‹ حميد مصدق ››

 

 براي‌ ازدواج‌ كردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌

است‌.

 

‹‹ كريستين ››

 

 زندگي از سه جزء تشكيل شده است: آنچه بوده ، آنچه

هست و آنچه خواهد بود. بيائيد تا از گذشته براي حال

استفاده كنيم و در حال چنان زندگي كنيم كه زندگي

آينده بهتر باشد.                                            ‹‹ وير ››

 

 خموشي در برابر بدگويي از دوستان، گونه اي دشمني

است.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 هميشه به خاطر داشته باشيد که دنيا هرگز مديون

شما نيست، زيرا قبل از شما نيز وجود داشته است.

 

‹‹ جان استيل ››

 

 حقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با

تلاش زندگي خود را متعالي سازد.

 

‹‹ تورئو ››

 

 يا چنان نماي که هستي، يا چنان باش که مي نمايي.

 

 

‹‹ بايزيد بسطامي ››

 

 درست براي روان، مهمانخانه، و براي تن ناسالم

بيمارستان است.

 

‹‹ بيگن ››

 

 اگر جانت در خطر بود بجاي پنهان شدن بکوش همگان

را از گرفتاري خويش آگاه سازي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 نفرت همان خشم و غضب است که روي هم انباشته

شده است.

 

‹‹ سيسرون ››

 

 اختراع پول، قاتل خوشبختي بشر شد.

 

 

‹‹ سنگا ››

 

 مرد دلير به هنگام ستيز و نبرد، همراهانش را

نمي شمارد.

 

 

 

 اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان

چيزهاي را بدست مي آوريد که تا به حال کسب

کرده ايد.

‹‹ فاينمن ››

 

 به جاي اينکه سعي کنيد مرد موفقيت باشيد، سعي

کنيد مرد ارزش ها باشيد.

 

‹‹ آلبرت انيشتين ››

 

 اگر مي خواهيد در زندگي دوستان وفادار و ياران

غمخوار داشته باشيد کم و خيلي دير با مردم

دوست شويد.

‹‹ هرشل ››

 

 دوستان جديد پيدا کنيد اما دوستان قديمي را هم

حفظ کنيد، اينها نقره و آنها طلا هستند.

 

‹‹ پر مودابترا ››

 

 خداوند آزادي را آفريد و بشر بندگي را.

 

 

‹‹ آندره شينه ››

 

 کسيکه مي خواهد رازي را حفظ کند بايد اين واقعيت

را که رازي دارد، کتمان(پنهان) کند.

 

‹‹ گوته ››

 

 فرق انسان و سگ در آن است که اگر به سگي غذا

بدهي تو را هرگز گاز نخواهد گرفت.

 

‹‹ تولستوي ››

 

 در بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت

تقسيم شده زيرا همه فکر مي کنند به اندازه ي

کافي عاقلند.

‹‹ رنه دکارت ››

 

 نخستين نشانه ي فساد ترک صداقت است.

 

 

‹‹ ميشل دو مونتي ››

 

 بزرگترين درس زندگي اين است که گاهي احمق ها

هم درست مي گويد.

 

‹‹ وينستون چرچيل ››

 

 هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي

نتوانسته ام بياموزم.

 

‹‹ گاليله ››

 

 نه از خودت تعريف کن و نه بد گويي. اگر از خودت

تعريف کني قبول نمي کنند و اگر بد گويي کني

بيش از آنچه اظهار داشتي تو را بد خواهند پنداشت.

‹‹ کنفوسيوس ››

 

 سکوت جوابي غير قابل پاسخ است.

 

 

‹‹ ج.ک. چست تون ››

 

 چهار روش براي اتلاف وقت وجود دارد: کار نکردن، کم

کار کردن، بد کار کردن و بيهوده کار کردن.

 

‹‹ آبه دولاروش ››

 

 کسي که زياد حرف مي زند، يا زياد مي داند يا زياد

دروغ مي گويد.

 

 

 

 در جهان تنها دو گروه هستند که هرگز تغيير نمي يابند؛

برترين خردمندان و پست ترين بي خردان.

 

 

 

 ديوانگي بشر آن چنان ضروري است که ديوانه نبودن

خود شکل ديگري از ديوانگي است.

 

‹‹ پاسگال ››

 

 اگر آدم خوبي با تو بدي کرد چنان وانمود کن که

نفهميدي. او توجه خواهد کرد و مدت زيادي مديون

تو خواهد بود.

‹‹ يوهان ولفگانگ گوته ››

 

 انسان براي پيروزي آفريده شده است او را مي توان

نابود کرد اما نمي توان شکست داد.

 

‹‹ ارنست همينگوي ››

 

 آنکه مي خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي بايد

ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را

با پرواز آغاز نمي کنند.

‹‹ نيچه ››

 

 <<موفقيت>> بدست آوردن چيزي است که دوست

داري و <<خوشبختي>> دوست داشتن چيزي است

که بدست آورده اي.

 

 

 همه ي مردم را <<بعضي مواقع >> مي توان فريفت

و بعضي مردم را براي <<همه ي عمر >>.

ليکن نميتوان همه مردم را براي همه عمر فريب داد.

 

 

 عشق تنها به چشمان يکديگر خيره شدن نيست،

بلکه متفقا به بيرون، به جهت معيني نگاه کردن است.

 

‹‹ دکتر تامس.آ. هريس››

 

 عشق عينک سبزي است که با آن انسان کاه را يونجه

مي بيند.

 

‹‹ مارک تواين ››

 

 شما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد،

اما محال است بتوانيد عطر آن را در فضا محو سازيد.

 

 

 

 علت اينکه زنبورها اين قدر وزوز مي کنند اين است که

بلد نيستند حرف بزنند.

 

‹‹ ژرژسيون ››

 

 کسي که خرد ندارد همواره از کرده هاي خويش

پشيمان و در رنج است.

 

‹‹ فردوسي ››

 

 مادر شاهکار طبيعت است.

 

 

‹‹ گوته ››

 

 خانه بدون زن عفيف گورستان است.

 

 

‹‹ بالزاک ››

 

 هيچ وقت نمي توانيد با مشت گره کرده دست کسي

را به گرمي بفشاريد.

 

‹‹ گاندي ››

 

 باطن و سيرت مردم را در حين بدبختي آنان مي توان

شناخت.

 

‹‹ دانيال نبي ››

 

 براي تربيت اراده بهترين زمان ايام جواني است.

 

 

‹‹ فيثاغورث ››

 

 وجدان صداي خداوندي است.

 

 

‹‹ لامارتين ››

 

 اين شيوه ي سگ است که به تلافي سنگي که به او

زده اند سگ ديگري را گاز مي گيرد.

 

‹‹ زهار ››

 

 مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد بدست

آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را که بدست

آورده ايد دوست داشته باشيد.

‹‹ جرجبرنارد شاو ››

 

 حقيقت براي آدمي، همان است که از او يک آدم

مي سازد.

 

‹‹ آنتوان سنت اگزوپري ››

 

 شکوه دنيوي هم چون دايره اي است بر سطح آب که

لحظه به لحظه بزرگي آن افزوده مي شود و سپس در

نهايت بزرگي هيچ مي شود.

‹‹ ويليام شکسپير ››

 

 مردها را شجاعت به جلو مي راند و زنها را حسادت.

زن زشت در دنيا وجود ندارد فقط برخي از زنها هستند

که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند

‹‹ برنالد شاو ››

 

 بهترين کارها سه کار است: تواضع به هنگام دولت،

عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.

 

 

 

 بنده آني که در بند آني.

 

 

‹‹ شيخ ابوسعيد ابوالخير ››

 

 هيچ وقت با يک آدم احمق دهن به دهن نشو. چون

کسانيکه از بيرون نظاره گر اين دعوا هستند، احمق تر

از اوني هستند که بتونن تشخيص بدهند حق با توئه يا

با اون.

 

 شعار گاليله: کار کنيد تا تمام غصه ها و پريشاني هاي

خود را فراموش کنيد.

 

 

 

 هيچ چيز بهتر از کار کردن بجاي غصه خوردن، آدمي را

به خوشبختي نزديک نمي سازد.

 

‹‹ موريس مترلينگ ››

 

 دل بي دوست درخت بي ثمر است.

 

 

‹‹ حضرت علي (ع) ››

 

 وقتي همه با من هم عقيده مي شوند تازه احساس

مي کنم اشتباه کرده ام.

 

‹‹ اسکاروايلد ››

 

 وقتي کبوتري شروع به معاشرت با کلاغها مي کند

پرهايش سفيد مي ماند، ولي قلبش سياه مي شود.

 

‹‹ مارک تواين ››

 

 از عاجزترين مردم کسي است که نتواند دوست پيدا

کند و از او عاجزتر آن که دوستش را از خود دور کند.

 

‹‹ امام علي (ع) ››

 

 بهترين دوست تو آن است که اشتباهات تو را فراموش

کند و خوبي هايت را به ياد داشته باشد.

 

‹‹ امام حسن عسگري (ع) ››

 

 دانش انسان را از بلاها حفظ مي کند.

 

 

‹‹ غررالحکم و دررالکلم ››

 

 قضاوت نکن تا در مورد تو قضات نکنند.

 

 

‹‹ لينکن ››

 

 عشق گوهري است گرانبها اگر باعفت توام باشد.

 

 

‹‹ تولستوي ››

 

 اگر مي خواهي راز تو را دشمن نداند با دوست مگوي.

 

 

‹‹ انوشيروان ››

 

 براي مرد با اراده هيچ چيز امکان ناپذير نيست.

 

 

‹‹ ميرابو ››

 

 غافل مشو از هر که دلش آزردي.

 

 

 

 

 وقتي دهکده اي مي سوزد همه دودش را مي بينند

اما وقتي قلبي مي سوزد کسي شعله اش را

نمي بيند.

 

 

 ناتوان ترين آدميان، آناني هستند که نيروي بدني

خويش را به رخ ديگران مي کشند.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 مردان قانون وضع مي کنند و زنان اخلاق به وجود

مي آورند.

 

‹‹ کونته ورسيه ››

 

 شهامت گله، ناشي از چوپان بيدار است.

 

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 سعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بکوشيم

نسبت به خودمان بهترين باشيم.

 

‹‹ مارکوس گداوير ››

 

 کردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني

پنهان سازي.

 

‹‹ اُرد بزرگ ››

 

 

 

 

 

،بهترينها را در خودتان خواهيد يافت

وقتی در ديگران خوبی بجوئيد

 

« مارتين والش »

 

 وقتی آنچه داريم مي بخشيم

آنچه را نيازمند آنيم

دريافت خواهيم کرد

« داگلاس لاوسن »

 

 کسی که فکر نميکند به ندرت دم فرو ميبندد

 

 

« نیوتن »

 

 هرگز تسليم نشويد

 

 

« ونستون چرچيل »

 

 استعداد در انتخاب ها است

 

 

« روبرت دونيرو »

 

 هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن

و کاری انجام مده

 

« فيثاغورث »

 

 فضيلت انسان زیر زبانش نهفته است

 

 

« حضرت علی »

 

 سعادت آرامش خاطر است

 

 

« پاسکال »

 

 بهترين شكل حكمراني، سلطنت بر

قلبهاست....

 

« ناپلئون »

 

 نااميدى، آخرين نتيجه گيرى   

بى خردان است

 

« ضرب المثل انگليسى »

 

 در دنيا خفتگاني هستند که

بيداريشان همچون بيدار شدن

اژدها وحشتناک است

« ناپلئون »

 

 مشكلات خود را بر ماسه ها

بنويسيدو موفقيت هايتان را

 بر سنگ مرمر

« پرمودا باترا »

 

 از اشتباهات ديگران درس عبرت

بگيريد؛ آن قدر عمر نمي كنيد

كه همه آنها را تجربه كنيد

 

 

 خوش بينان در هرخطري فرصتي

مي بينند و بد بينان درهر

 فرصتي خطري

 

 

 زماني كه همه چيز بر ضد شماست

به ياد آوريد كه هواپيما همواره

خلاف جهت باد اوج مي گيرد

 

 

 انسان بركه اي است كه بدون

بدون تغيير مداوم مرداب

خواهد شد

 

 

 اجازه ندهيد نا اميد ي هاي 

ديروزبر آرزوهاي فرداي شما

سايه افكنند

 

 

 گرماي يك دوست در كنار شما 

مي تواندبه مراتب بيشتر 

از يك كت گرانقيمت باشد

 

 

 سه چيز روح شما را محدود مي كند

منفي بافي

پيش داوري

وعدم تعادل

 

 بهترين زمان براي سكوت زماني

است كه حس مي كنيد بايد

جوابي بدهيد

 

 

 عاشق سگي هستم که در حاصل

جمع صداي پاها، قوزک پاي

دزد را به دندان ميگيرد

 

 

 هدف در مدرسه من دستيابي به

پيروزي با هر وسيله اي است

 

« مياموتو موساشي »

 

 ما اشتباهات جديدي را اختراع

نمي كنيماشتباهات گذشته را

تكرار مي كنيم

« بيل بال هاس »

 

 كاري را كه واقعا دوست داريد

انجام دهيد

 

 

 

 بالاترين الويت هايتان را تعيين

و سپس با تمام قوا روي آنها

 تمركز كنيد

 

 

 رمز خوشبختي داشتن ذهني سالم

در بدني سالم است

 

« تئودور روزولت »

 

 هرگز شكست را يك انتخاب ندانيد

 

 

 

 

 چيزي براي ترسيدن وجود ندارد

 جز خود ترس

 

 

 

 هیچکس استحقاق اشکهای توراندارد

و آنکه استحقاق آنها را دارد

هیچگاه باعث گریه تو نمی شود

« گابریل گارسیا مارکز »

 

 یک دوست واقعی کسی است که

دست های تو را بگیرد و قلب تو

 را لمس کند

« گابریل گارسیا مارکز »

 

 توممکن است فقط یک انسان دراین

دنیا باشی، ولی برای برخی

تو خود دنیا هستی

« گابریل گارسیا مارکز »

 

 هیچگاه وقتت را برای کسی که

ارزشی برای صرف وقت با تو

قائل نیست صرف مکن

« گابریل گارسیا مارکز »

 

 زیاد تقلا نکن. بهترین چیزها

هنگامی اتفاق می افتد که

غیر منتظره هستند

« گابریل گارسیا مارکز »

 

 نه طوطي باش كه گفته ديگران را 

تكرار كني و نه بلبل باش كه

گفته خود را هدر دهي

« سعيد نفيسي  »

 

 من به هيچ زني برخورد نكرده ام

كه چيزي ازبزرگي در او نباشد

 

« موريس مترلينگ »

 

 نه وام ميدهم نه وام ميستانم

 زيراوام راهي است بسوي تباهي

 

« شكسپير »

 

 گنجينه دانش را بهرقيمتي بخرند

 ارزان است

 

« محمد حجازي  »

 

 هر لحظه از زمان رااز آن خود گردان

 

 

« مثل چيني »

 

 اگر مي خواهي براي حال و آينده

مفيد باشي از گذشته درس بگير

 

« ناپلئون »

 

 اشتباه را تصحيح نكردن خود 

اشتباه ديگري است

 

« كنفوسيوس »

 

 كسي كه از شكست مي هراسد

به شكست خود اطمينان دارد

 

« ناپلئون »

 

 رمز پيروزي اراده است

 

 

« روبرتسون »

 

 تملق غذاي ابلهان است

 

 

« شكسپير »

 

 حقيقت را دوست بدار اما اشتباه 

را عفو كن

 

« ولتر »

 

 خرابكاري يك مملكت از دو چيز است

اول نداشتن مردمان دانا و لايق  

دوم نبودن آنها در راس امور مملكت

« ولتر »

 

  وجود نيروي تخيل يك عنصر اساسي

 در نوابغ است

 

« شوپنهاور »

 

 جائي كه عشق هست ، خدا هست

 

 

« لئو تولستوي »

 

 از نادانان بيش از متقلبان

بايد ترسيد

 

« ملكه كريستينا  »

 

 بهترين زمان براي كنترل احساس

لحظه ي شروع آن است

 

« آنتوني رابينز  »

 

 نعمت هاي خويش را بشمار 

نه محروميت ها را

 

« ديل كارنگي »

 

 آزادی متعلق به يک نفر نيست

 مال همه است

 

« اسپنسر »

 

 هر کس مرتکب اشتباهی نشده 

اکتشافی هم نکرده است

 

« گالیله »

 

 با ديگران آنگونه رفتار کن که

ميخواهی با تو رفتار شود

 

« براون »

 

 عشق ما را می کشد تا دوباره 

حياتمان بخشد

 

« شكسپير »

 

 کسی که از احمق تعریف کند احمق تر از اوست

 

 

« مثل فرانسوی »

 

 پیروزی نصیب کسانی میشود که بیش از

 همه استقامت دارند

 

« ناپلئون »

 

 به گوش و دل خود بخوانید که همیشه

از شادی دیگران شاد میشوید

 

« پوشه »

 

 یک ساعت بامداد بهتر از

دو ساعت شب است

 

« ضرب المثل آفریقایی »

 

 اراده آهنین زمین خوردن هفت باره

و بلند شدن هشت باره است

 

« ضرب المثل ژاپنی »

 

 برای شب پیری در روز جوانی باید چراغ تهیه کرد

 

 

« پلوتارک »

 

 عشق ما را می کشد تا دوباره 

حياتمان بخشد

 

« شكسپير »

 

 شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش

 

 

« آلبرت هوبارد »

 

 خدا به ما دو دست میدهد 

امابرای ما پل نمی سازد

 

« ضرب المثل انگلیسی »

 

 نشان دوست خوب آن است که خطای ترا

 بپوشد و تو را پند دهد و

رازت  آشکار نسازد

« بوعلی سینا »

 

 به گذشته خود هرگز نمی اندیشیم مگر

 آنکه بخواهیم از آن نتیجه بگیریم

 

« نهرو »

 

 عالیترین سلاح برای غلبه بر دشمن

 خونسردی است

 

« ضرب المثل انگلیسی »

 

 آموخته ام که ......

چيزهاي كم اهميت را تشخيص دهم

و سپس آنها را ناديده بگيرم

 

 

 آموخته ام که ......

باخت در يك نبرد كوچك را به قصد

برد در يك جنگ بزرگ بپذيرم

 

 

 آموخته ام که ......

اگر مايلم پيام عشق را بشنوم

خود نيز بايستي آن را ارسال كنم

 

 

 آموخته ام که ......

ثروتمند كسي نيست كه بيشترين ها را دارد ،

بلكه كسي است كه به كمترين ها نياز دارد

 

 

 آموخته ام که ......

دو نفر مي توانند با هم به يك نقطه نگاه كنند

ولي آنرا متفاوت ببنند

 

 

 آموخته ام که ......

كافي نيست فقط ديگران را ببخشيم،

بلكه گاهي خود را نيز بايد ببخشيم

 

 

 " زنان "

زنان اميال خود را بهتر از مردان پنهان ميكنند

اما مردان بهتر از زنان اميال خود را كنترل ميكنند

« ريچارد استل »

 

 " زنان "

مردان آفريننده كارهاي بزرگند 

و زنان بوجود آورنده مردان

« رومن رولان »

 

 " زنان "

شاهراه موفقيت پر است از زنهايي كه

شوهران خويش را به پيش ميبرند

« توماس دوار »

 

 " زنان "

چنين است طبيعت زن:

دوستت ندارد تا دوستش داري و چون دوستش نداري

دوستت دارد

 

 " زنان "

زن مخلوقي است كه عميقتر ميبيند و مرد مخلوقي است

كه دورتر را ميبيند  عالم براي مرد يك قلب است

و قلب براي زن عالمي است

 

 " زنان "

زنها مثل ماهي هستند بدست آوردن آنها آسان

و نگهداشتن آنها مشكل است

« ولتر »

 

 " زنان "

زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند

ولي به يكديگر ميگويند تا در حفظ آن شريك باشند

« فئودور داستايوسكي »

 

 عظمت زندگي در علم نيست بلكه در عمل است

 

 

« توماس هنري هاكسلي  »

 

 هركس كه پشت سر ديگران حرف مي زند ديگر 

وقت نمي كند كه ديگران را دوست بدارد

 

« مادر ترزا »

 

 آنچه را كه ما خوشبختي مي ناميم نبودن بدبختي است،

خوشبختي حقيقي چيزيست كه هيچ يك از افراد بشر

تاكنون نديده اند

« مترلينگ »

 

 كسي كه از هيچ چيز كوچكي خوشحال نمي شود ،

هيچگاه خوشبخت نخواهد شد

 

« اپيكور »

 

 انسان همچون رودخانه است  هر چه عميق تر باشد ،

آرام تر و متواضع تر است

 

« منتسكيو  »

 

 بايد از بدي كردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن

 

 

« ابوالعلا »

 

 عاقل آنچه را كه مي داند ، نمي گويد ؛

ولي آنچه را كه مي گويد ، مي داند

 

« اپيكور »

 

 وقتي آنچه داريم مي بخشيم،آنچه نيازمند

 آنيم دريافت خواهيم كرد

 

« لاوس »

 

 داشتن پشتكار، تفاوت ظريف بين شكست و كاميابي است

 

 

« سارنف »

 

 خوشبختي يعني هماهنگي با حوادث روزگار

 

 

« فلوبر »

 

 افتادن در گل و لاي ننگ نيست.

ننگ دراين است كه آنجا بماني

 

« مثل آلماني  »

 

 بردن همه چيز نيست ؛ امّا تلاش براي بردن چرا

 

 

« وئيس لومباردي »

 

 به جاي انكه به تاريكي لعنت بفرستيد ،

يك شمع روشن كنيد

 

« كنفسيوس »

 

 درهرجا كه هستيد و با هرچه كه دراختيار داريد

كاري بكنيد

 

« تئودور روزولت  »

 

 "در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که اکثر مردم در برابر تغییر مقاومت می کنند

و این در حالی است که تنها راه پیشرفت

تغییر است

 

 "در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که جایگاه و موقعیت را می توان خرید

ولی احترام را باید کسب کرد

« اچ جکسون براون »

 

 "در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که فراموش کردن خطا و به خاطر سپردن

لطف دیگران هر دو به یک اندازه مهم هستند

« اچ جکسون براون »

 

 "در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که بدترین رنج ها، مشاهده

رنج دیگران است

« اچ جکسون براون »

 

 "در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که بزرگترین چالش زندگی این است که

تصمیم بگیری مهم ترین چیز در زندگی کدام است

و سپس سایر چیز ها را فراموش کنی

 

 اگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند

بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند

 

« سقراط »

 

 بردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا

 

 

« لومباردي »

 

 اگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم

 بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت يك لبخند و

 يا نوازشي عاشقانه كنيم

« شكسپير »

 

  آنكسي كه از رنج زندگي بترسد ، از ترس در 

رنج خواهد بود

 

« مثل چینی »

 

  اگر به مهماني گرگ مي رويد

سگ خود را به همراه ببريد

 

« گوته »

 

 وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به 

سادگي بگو «همه اش تقصير من بود

 

« جكسون براون »

 

 هر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است

 

 

« گوته »

 

 سعادت ديگران بخش مهمی از خوشيختی ماست

 

 

« رنان »

 

 در دعوا اولين مشت را بزن و محکم هم بزن

 

 

« جکسون براون »

 

 هيچکس بدبخت تر از کسی نيست که هميشه 

خوشبخت است

 

« ضرب المثل هلندی »

 

 تواضع بيجا آخرين حد تکبر است .  

 

 

« لابروير »

 

 لبخند، حتی زمانيکه بر لبان يک مرده می نشيند

بازهم زيباست

 

« کريستيان بوبن »

 

 هر کس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است

 

 

« گاليله »

 

 در روز عشاق براي دوستت كارتي بفرست و روي 

آن بنويس از طرف كسيكه فكر ميكند تو بي نظيري

 

« براون »

 

 ماهي و مهمان دو روز اول خوب هستند

از روز سوم بو مي گيرند

 

« ضرب المثل اسپانيایی »

 

 نعمت هاي خويش را بشمار نه محروميت ها را

 

 

« ديل كارنگي »

 

 بزرگترين درس زندگي اينست كه گاهي ابلهان 

درست مي گويند

 

« وينستون چرچيل »

 

 به بيگانه لاف بزن و فقط به دوستان درد دل بگو

 

 

« مثل یوگسلاوی »

 

 بدون خطر نمي توان بر خطر غلبه کرد

 

 

« مثل لهستانی »

 

 چيزيكه مرد را وادار ميكند بيوفائي زنش را باور

نكند داشتن اعتماد بحسن اخلاقي زنش نيست بلكه

ضعف اخلاقي خودش است

« ناپلئون »

 

 چشم ديگران چشمي است كه مارا ورشكست ميكنداگر

همه به غير از خودم كور بودند, من نه به خانه

باشكوه احتياج داشتم نه به مبل عالي

« بنيامين فرانكلين  »

 

 نه وام ميدهم نه وام ميستانم زيرا

وام راهي است بسوي تباهي

 

« شكسپير »

 

 من تو را دوست دارم نه برای آنچه تو هستی، بلکه

برای آنکسی که هستم هنگامی که در کنار توام

 

 

 

 قدرت تصور از واقعيات برتر است.

 

 

« آلبرت انيشتين »

 

 تنها مقصودما درزندگي عشق ورزيدن به يكديگراست

اگر از عهده اين مهم بر نمي اييم حداقل بكوشيم

 تا يكديكر را نيازاريم

 

 

 نفرت اسيدي است كه بيشتر به ظرف خود صدمه

مي زند تا جايي كه بر آن مي ريزيد

 

 

 

 چهار چيز برگشت نا پذيرند :

جمله خارج شده از دهان

 تير رها شده از كمان، زندگي

گذشته و فرصت هاي از دست رفته

 

 صلح ابدي جنگي بزرگ مي طلبد

 

 

« آدولف هيتلر  »

 

 مهيب ترين سلاح ها اگر يک پيروزي سريعتر به

ارمغان بياورد ، انساني تر است

 

« هیتلر »

 

 اگر به ديگران كمك كنيد تا به آنچه ميخواهند برسند

شما هم ميتوانيد در زندگي به آنچه ميخواهيد برسيد

 

« زيگ زيگلار »

 

 ايمان همسايه ي آسمان روي زمين است

 

 

 

 

 خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است.

 

 

« ناپلئون »

 
» موضوعات مطالب سایت «