ضرب المثل

 

- <Masal1>

  <M1>گاهي دروغ همان کار را مي کند که يک چوب کبريت با</M1>

  <M2>انبار باروت مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal1>

- <Masal2>

  <M1>برخي افراد ارباب پول هستند و برخي برده آن!</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal2>

- <Masal3>

  <M1>به فرزندي كه پدرش را به دار آويخته اند از طناب سخن</M1>

  <M2>نگوييد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal3>

- <Masal4>

  <M1>به گوش کمتر از چشم اعتماد کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ولزي</M4>

  </Masal4>

- <Masal5>

  <M1>آدم عاقل فقط روزهاي طلايي را مي شمارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal5>

- <Masal6>

  <M1>تا زماني که انسان سالم است حتي آب نوشابه اي</M1>

  <M2>است خوش طعم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal6>

- <Masal7>

  <M1>معني همه چيز دانستن هيچ ندانستن است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي)</M4>

  </Masal7>

- <Masal8>

  <M1>زن فقط يـک چـيز را پـنهان نـگاه مي‌دارد آن هم چيزي</M1>

  <M2>است که نمي‌داند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal8>

- <Masal9>

  <M1>انـسان عـيوب خـود را فـقط از چـشمان افـراد ديـگر</M1>

  <M2>مـي تواند بـبيند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal9>

- <Masal10>

  <M1>زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند، مي توانند ببينند</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal10>

- <Masal11>

  <M1>اگر مي خواهي مزرعه خوشبختي را توسعه بدهي</M1>

  <M2>خاک قلبت را هموار کن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal11>

- <Masal12>

  <M1>دست سياه را غالباً با دستکش سفيد پنهان مي دارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal12>

- <Masal13>

  <M1>خنده خون سالم توليد مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal13>

- <Masal14>

  <M1>حتي شکوه وعظمت يک رودخانه موقع ريختن به دريا</M1>

  <M2>پايان مي يابد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal14>

- <Masal15>

  <M1>تا وقتي که زبان زنده است ملت نمرده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal15>

- <Masal16>

  <M1>معجزات رخ مي داد اگر جوانان مي دانستند و پيران</M1>

  <M2>مي توانستند!</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal16>

- <Masal17>

  <M1>تپه اي وجود ندارد که داراي سراشيبي نباشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ولزي</M4>

  </Masal17>

- <Masal18>

  <M1>عشق چون آتش با دود شروع مي شود و با خاکستر</M1>

  <M2>تمام مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal18>

- <Masal19>

  <M1>در خانه اي که زن نباشد روشنايي نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal19>

- <Masal20>

  <M1>به فرزندي كه پدرش را به دار آويخته اند از طناب سخن</M1>

  <M2>نگوييد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal20>

- <Masal21>

  <M1>محبت و ترس با هم جمع نمي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal21>

- <Masal22>

  <M1>کسي که اندرز ارزان را رد کند طولي نمي کشد که</M1>

  <M2>پـشيماني را با قـيمت گراني خريداري خواهد کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal22>

- <Masal23>

  <M1>گـذشته گـذشت و آنچه مي آيد بر تـو پوشيده است،</M1>

  <M2>آنچه را که در دست داري مغتنم شمر.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal23>

- <Masal24>

  <M1>درستكار باش و از هيچ كس نترس.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal24>

- <Masal25>

  <M1>لقمه در دست همسايگان هميشه درشتتر به نظر</M1>

  <M2>مي آيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal25>

- <Masal26>

  <M1>اگر مي خواهي گرم باشي بايد دود را تحمل کني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسلواکي</M4>

  </Masal26>

- <Masal27>

  <M1>اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal27>

- <Masal28>

  <M1>مار به همه جا ميرود ولي در داخل سوراخ خود راست</M1>

  <M2>وارد مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ارمنستاني</M4>

  </Masal28>

- <Masal29>

  <M1>يک گفت و شنود ساده با يک مرد عاقل به اندازه يک</M1>

  <M2>ماه مطالعه ارزش دارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal29>

- <Masal30>

  <M1>به هيچ کس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن!</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يو گسلاوي</M4>

  </Masal30>

- <Masal31>

  <M1>کسي که به خيال خود مي خواهد فقط ضربه اي بزند</M1>

  <M2>ممکن است مرتکب قتلي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal31>

- <Masal32>

  <M1>مهرباني «مي خزد» آنجا که نمي تواند راه برود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal32>

- <Masal33>

  <M1>مردگان چشم زندگان را مي گشايند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal33>

- <Masal34>

  <M1>عجله، پدر ناكامي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal34>

- <Masal35>

  <M1>آن کس که جرأت مبارزه در زندگي را ندارد، بالاجبار</M1>

  <M2>طناب دار را به گردن مي اندازد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal35>

- <Masal36>

  <M1>هر جا که آفتاب نيايد پزشک مي آيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal36>

- <Masal37>

  <M1>عشق يعني ترس از دست دادن تو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي)</M4>

  </Masal37>

- <Masal38>

  <M1>زيستن يعني تلاش كردن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal38>

- <Masal39>

  <M1>دنـبال دو تـا خـرگوش مـي دوي هـيچ کـدامشان را</M1>

  <M2>نـمي گيري.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal39>

- <Masal40>

  <M1>آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal40>

- <Masal41>

  <M1>بدون عرق ريختن نمي توان به عسل دست يافت.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يو گسلاوي</M4>

  </Masal41>

- <Masal42>

  <M1>اقامتگاه خود را دائم تغيير بده. زيرا لذت زندگي در تنوع</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal42>

- <Masal43>

  <M1>اگـر از تـلاش دسـت بـرداري از زيـستن هـم دسـت</M1>

  <M2>بـرداشته اي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal43>

- <Masal44>

  <M1>بت تراشها کمتر اطاعت بت را مي نمايند و کمتر با آنها</M1>

  <M2>هستند، زيرا مي دانند که چه ساخته اند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal44>

- <Masal45>

  <M1>لئيم (بخيل) يک چشم دارد و جاه طلب کور است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ارمنستاني</M4>

  </Masal45>

- <Masal46>

  <M1>عاقل عفو مي کند و احمق فراموش مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal46>

- <Masal47>

  <M1>كودك بمان تا بچه هايت هميشه دوستت داشته باشند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal47>

- <Masal48>

  <M1>گفتار نيک نيکوست، ولي کردار نيک نيکو تر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal48>

- <Masal49>

  <M1>حتي صد دزد هم قادر نيستند مردي را که لخت است</M1>

  <M2>لخت کنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal49>

- <Masal50>

  <M1>مرد شکست خورده طالب جنگ بيشتر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal50>

- <Masal51>

  <M1>بايد حريف را به کمک حريف ديگري بدام انداخت.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal51>

- <Masal52>

  <M1>حقيقت و گل سرخ هر دو خار دارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal52>

- <Masal53>

  <M1>در هر شوخي، حقيقتي نهفته است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal53>

- <Masal54>

  <M1>مانند يک دشمن چانه بزن و مانند يک دوست قيمتش</M1>

  <M2>را بپرداز.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مجارستاني</M4>

  </Masal54>

- <Masal55>

  <M1>بدبختي در کنار خوشبختي ايستاده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوگسلاوي</M4>

  </Masal55>

- <Masal56>

  <M1>همه كساني كه به تو مي خندند دوست تو نيستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal56>

- <Masal57>

  <M1>اگر مردي خسيس باشد پسرش حتما به اسراف</M1>

  <M2>خواهد پرداخت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal57>

- <Masal58>

  <M1>دل دروغ نمي گويد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal58>

- <Masal59>

  <M1>زناشويي را ستايش کن اما زن نگير.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal59>

- <Masal60>

  <M1>اگر چشم نبيند دل هم نمي خواهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مجارستاني</M4>

  </Masal60>

- <Masal61>

  <M1>مرغان با تجربه را نمي توان با دانه به دام آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal61>

- <Masal62>

  <M1>روح زن و بادهاي بهاري پيوسته در معرض تغيير است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal62>

- <Masal63>

  <M1>پرده اشک را با سوالات پاره کن!</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal63>

- <Masal64>

  <M1>حسادت اولين درس شيطان به انسان احمق است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal64>

- <Masal65>

  <M1>بهتر است دوباره سؤال کني تا اينکه يکبار راه، اشتباه</M1>

  <M2>بروي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal65>

- <Masal66>

  <M1>اگـر فـقير بـا ثـروتمند مـعاشرت کـند ديـگر شـلوار هـم</M1>

  <M2>نـخواهد داشـت کـه بـه پـا کـند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal66>

- <Masal67>

  <M1>مادامي که «زبان» زنده است «ملت» نمرده.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چک و اسلواکي</M4>

  </Masal67>

- <Masal68>

  <M1>عشق پاک و حقيقي چون مه است که نمي گذارد</M1>

  <M2>اطراف خوب ديده شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal68>

- <Masal69>

  <M1>بر حذر باش از کسي که چيزي ندارد از دست بدهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal69>

- <Masal70>

  <M1>روز و شب، منتظر هيچ كس نمي ماند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal70>

- <Masal71>

  <M1>حرف خوش، در آهنين را باز مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوگسلاوي</M4>

  </Masal71>

- <Masal72>

  <M1>پول بايد متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal72>

- <Masal73>

  <M1>مانند ابر بالا نرو تا مانند مه ناپديد نگردي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ماداگاسکاري</M4>

  </Masal73>

- <Masal74>

  <M1>برا ي يافتن زن مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal74>

- <Masal75>

  <M1>ميوه رسيده بخور و حرف راست بزن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal75>

- <Masal76>

  <M1>مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانيم.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بوسني</M4>

  </Masal76>

- <Masal77>

  <M1>طمع به همه چيز، از دست دادن همه چيز است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal77>

- <Masal78>

  <M1>كسي كه فقط به كمك ديگران چشم مي بندد گول</M1>

  <M2>مي خورد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal78>

- <Masal79>

  <M1>کسي که پول مي دزدد اعدام مي شود و کسي که</M1>

  <M2>زمين مي دزدد شاه مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal79>

- <Masal80>

  <M1>آنکس که در هر جا دوستاني دارد، همه جا را دوست</M1>

  <M2>داشتني مي يابد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal80>

- <Masal81>

  <M1>آن که تهمت مي زند هزار بار مي کشد و قاتل فقط</M1>

  <M2>يک بار.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal81>

- <Masal82>

  <M1>دوستانت بايد مثل کتابهايي که مي خواني کم باشند</M1>

  <M2>و گزيده.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal82>

- <Masal83>

  <M1>زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal83>

- <Masal84>

  <M1>چقدر زيادند راههايي که به قلب منتهي مي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal84>

- <Masal85>

  <M1>متنبه (آگاه و هوشيار) کردن بهتر از متنبه شدن است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلژيکي</M4>

  </Masal85>

- <Masal86>

  <M1>چهار چيز است که بايد نسبت به آن بدگمان باشيد:</M1>

  <M2>اسب، شب، رودخانه و جنگل.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل نيجريه اي</M4>

  </Masal86>

- <Masal87>

  <M1>اگر پول در جيب نداري عسل در دهان داشته باش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal87>

- <Masal88>

  <M1>از آهسته رفتن مترس از بي حرکت ايستادن بترس.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal88>

- <Masal89>

  <M1>هر کجا صرفه جويي هست در آن راستي و درستي</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوگسلاوي</M4>

  </Masal89>

- <Masal90>

  <M1>زمان دواي خشم است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal90>

- <Masal91>

  <M1>انسان از پيروزي چيزي ياد نمي گيرد ولي از شکست</M1>

  <M2>خيلي چيزها ياد مي گيرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal91>

- <Masal92>

  <M1>خانه ات را براي ترساندن موش آتش نزن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal92>

- <Masal93>

  <M1>اگر خواستي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيار</M1>

  <M2>شكمش را در دست بگير.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal93>

- <Masal94>

  <M1>کسي که خانه ندارد، همسايه هم ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal94>

- <Masal95>

  <M1>بيماري سواره مي آيد و پياده مي رود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلژيکي</M4>

  </Masal95>

- <Masal96>

  <M1>حقيقت بهتر از طلاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal96>

- <Masal97>

  <M1>اگر برادران با هم کار کنند کوه طلا مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal97>

- <Masal98>

  <M1>کاهلان وقت فراغت ندارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal98>

- <Masal99>

  <M1>عـجيب ترين چـيز در دنيا مـوفقيت احمق و شکست</M1>

  <M2>داناست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal99>

- <Masal100>

  <M1>وقتي تلخي در دل باشد هيچ شکري دهان را شيرين</M1>

  <M2>نمي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اروپايي</M4>

  </Masal100>

- <Masal101>

  <M1>آنكه تهديد مي كند هميشه مي ترسد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal101>

- <Masal102>

  <M1>حيوان به پا بسته مي شود و انسان به قولش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal102>

- <Masal103>

  <M1>آدم باهوش دردسرهاي بزرگ را به دردسرهاي کوچک</M1>

  <M2>تبديل مـي کند و دردسرهاي کوچک را از بين مي برد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal103>

- <Masal104>

  <M1>انسان با پرسيدن ياد مي گيرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal104>

- <Masal105>

  <M1>آنچه براي يک مرد حادثه است براي يک زن فاجعه است..</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal105>

- <Masal106>

  <M1>اگر شه (شاهي) تو را ترک نمي کند تو شه (شاهي)</M1>

  <M2>را ترک کن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلژيکي</M4>

  </Masal106>

- <Masal107>

  <M1>كار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal107>

- <Masal108>

  <M1>وقتي که آش از آسمان مي بارد گدا قاشق ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal108>

- <Masal109>

  <M1>از تلخي بيماري به شيريني سلامت مي توان پي برد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal109>

- <Masal110>

  <M1>از پيروزي، کمتر مي توان آموخت و از شکست، بسيار.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal110>

- <Masal111>

  <M1>زن مطيع، فرمانرواي قلب شوهر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal111>

- <Masal112>

  <M1>عشقي که توأم با حسادت نباشد دروغي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal112>

- <Masal113>

  <M1>کسي که غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از</M1>

  <M2>ديگران نپرسد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal113>

- <Masal114>

  <M1>تندرستي، تاجي است بر سر انسان سالم ولي هيچ</M1>

  <M2>کس جز يک بيمار اين تاج را نمي بيند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مصري</M4>

  </Masal114>

- <Masal115>

  <M1>اگـر مـي خواهيد دشـمنان شـما بـر اسـرار شـما آگـاه</M1>

  <M2>نـشوند رازها را بـه دوسـتان خـود افـشا نـکنيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

 

  </Masal115>

- <Masal116>

  <M1>اگر رفيق نداري با عصاي خود مشورت کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلباني</M4>

  </Masal116>

- <Masal117>

  <M1>مانند علما حرف بزن و مانند توده حرف بزن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal117>

- <Masal118>

  <M1>كاغذ بردبار است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal118>

- <Masal119>

  <M1>آخرين چيزي كه از دست مي رود، اميد است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal119>

- <Masal120>

  <M1>«ملاقات» آغاز جدايي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ژاپني</M4>

  </Masal120>

- <Masal121>

  <M1>همه چيز را نمي شود در ترازو وزن کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هلندي</M4>

  </Masal121>

- <Masal122>

  <M1>زمان براي كسي كه مي تواند صبر كند هر دري را</M1>

  <M2>مي گشايد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal122>

- <Masal123>

  <M1>انتخاب زن و تربوز (هندوانه) مشکل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal123>

- <Masal124>

  <M1>مرده بهترين فرد خانواده خويش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مصري</M4>

  </Masal124>

- <Masal125>

  <M1>آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal125>

- <Masal126>

  <M1>عاليترين سلاح براي مغلوب کردن دشمن خونسردي</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal126>

- <Masal127>

  <M1>در موقع خريد پارچه حاشيه آن را خوب نگاه كن و در</M1>

  <M2>مــوقع ازدواج دربــاره مــادر عــروس تــحقيق كــن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal127>

- <Masal128>

  <M1>مجازات دروغگو اين است که حتي موقعي که حرف</M1>

  <M2>راست مي زند کسي باورش نمي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل عبري</M4>

  </Masal128>

- <Masal129>

  <M1>راستي يگانه سکه ايست که همه جا قيمت دارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal129>

- <Masal130>

  <M1>تملق مثل سايه است: هم انسان را بزرگ ميكند هم</M1>

  <M2>كوچك.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal130>

- <Masal131>

  <M1>از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal131>

- <Masal132>

  <M1>مرگ همان قدر قطعي است که زندگي قطعي نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal132>

- <Masal133>

  <M1>انديشه ي گوينده از گفتارش مهم تر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal133>

- <Masal134>

  <M1>در برابر آن کس که عسل روي زبان دارد، از کيف پولت</M1>

  <M2>محافظت کن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal134>

- <Masal135>

  <M1>چيزهاي گذشته ديروز مردند، چيزهاي آينده امروز به</M1>

  <M2>دنيا آمده اند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal135>

- <Masal136>

  <M1>هيچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگيدن و زن گرفتن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal136>

- <Masal137>

  <M1>اندرز دادن خوب است ولي درمان كردن بهتر.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal137>

- <Masal138>

  <M1>دست را نبايد بريد بايد بوسيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal138>

- <Masal139>

  <M1>شکم خالي گوش ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal139>

- <Masal140>

  <M1>خـدا روي خـطوط کـج و مـعوج راسـت و مـستقيم</M1>

  <M2>مـي نويسد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل برزيلي</M4>

  </Masal140>

- <Masal141>

  <M1>ظلمتي مانند ناداني وجود ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مصري</M4>

  </Masal141>

- <Masal142>

  <M1>انسان بايد با ديگران کم و با خودش زياد حرف بزند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal142>

- <Masal143>

  <M1>ممکن است که به «حقيقت » تو سري زد ولي هرگز</M1>

  <M2>نمي توان خفه اش کرد!</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal143>

- <Masal144>

  <M1>اگر سنگي پرتاب کني دست خودت درد مي گيرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal144>

- <Masal145>

  <M1>ضربات کوچک درختان بزرگ را از پاي در مي آورند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal145>

- <Masal146>

  <M1>اگر چه در جنگل زندگي مي کني ولي قدر چوب را بدان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal146>

- <Masal147>

  <M1>نور براي ديگران مي درخشد نه براي خودش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal147>

- <Masal148>

  <M1>اگر مار را مي کشي، بچه اش را هم بکش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal148>

- <Masal149>

  <M1>كـسي كـه حـرف مـي زند مـي كارد و آن كـه گـوش</M1>

  <M2>مـي دهد درو مـي كند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آرژانتيني</M4>

  </Masal149>

- <Masal150>

  <M1>خشم بد بختي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل کيکويو</M4>

  </Masal150>

- <Masal151>

  <M1>كسي كه خوب فكر مي كند نياز نيست زياد فكر كند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal151>

- <Masal152>

  <M1>اعمال نيک را روي سنگ ثبت کن و اعمال بد را روي</M1>

  <M2>برف.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal152>

- <Masal153>

  <M1>زن عاقل با داماد " بي پول " خوب مي سازد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal153>

- <Masal154>

  <M1>آنکه بيشتر مي داند بيشتر شک مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal154>

- <Masal155>

  <M1>در را طوري ببند که بتواني بازش کني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal155>

- <Masal156>

  <M1>زرنگي زياد جوانمرگي مي آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal156>

- <Masal157>

  <M1>كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل شرقي</M4>

  </Masal157>

- <Masal158>

  <M1>آنکه تندرستي دارد اميد دارد، و آنکه اميد دارد همه</M1>

  <M2>چيز دارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal158>

- <Masal159>

  <M1>ابـله هـميشه دنـبال ابـله بـزرکتر مـي گردد کـه او را</M1>

  <M2>تـحسين کـند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal159>

- <Masal160>

  <M1>کسي که يکبار مي دزدد، هميشه خواهد دزديد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal160>

- <Masal161>

  <M1>روزي که صبر در باغ زندگيت برويد به چيدن ميوه ي</M1>

  <M2>پيروزي اميدوار باش.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal161>

- <Masal162>

  <M1>اگـر هـمه مـثل هـم فـکر کـنند اجـناس در بازار کـهنه و</M1>

  <M2>پـوسيده مـي شد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal162>

- <Masal163>

  <M1>خانه روي زن قرار دارد نه روي زمين.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مونته نگرويي</M4>

  </Masal163>

- <Masal164>

  <M1>يگانگي هدف، دوستي ايجاد مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal164>

- <Masal165>

  <M1>بهترين دوستان آدم انگشتان او هستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal165>

- <Masal166>

  <M1>صلح پول توليد ميکند و پول آتش جنگ را بر مي افروزد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal166>

- <Masal167>

  <M1>عادت حس ششمي است که بر تمامي حواس غلبه</M1>

  <M2>مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal167>

- <Masal168>

  <M1>عشق كهنه رنگ مي بازد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتواني</M4>

  </Masal168>

- <Masal169>

  <M1>چاي سرد و برنج را مي توان تحمل کرد ولي نگاه سرد</M1>

  <M2>و سخن سرد قابل تحمل نيست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal169>

- <Masal170>

  <M1>حسود تصور مي کند چنانچه پاي همسايه اش بشکند</M1>

  <M2>او بهتر راه تواند رفت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal170>

- <Masal171>

  <M1>دهان مقياس دل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استوني</M4>

  </Masal171>

- <Masal172>

  <M1>خوشي و اندوه چرخي است که دايم در گردش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مونته نگرويي</M4>

  </Masal172>

- <Masal173>

  <M1>اسلحه زن اشک اوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل گرجستاني</M4>

  </Masal173>

- <Masal174>

  <M1>هيچ چيز آسان تر از فريب دادن يک فرد درستکار نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal174>

- <Masal175>

  <M1>ضايع ترين روز، روزي است که نخنديده ايم.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal175>

- <Masal176>

  <M1>کسي که خود را هنگام پيروزي کنترل مي کند، به</M1>

  <M2>پيروزي مجدد نايل مي گردد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal176>

- <Masal177>

  <M1>تا از پل نگذشته اي خرس را دايي بخوان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آذربايجاني</M4>

  </Masal177>

- <Masal178>

  <M1>به زن لال هم اگر راز خود را بسپاري فاش خواهد شد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal178>

- <Masal179>

  <M1>موقعي که دهانت مي خورد بگذار با شکمت مشورت</M1>

  <M2>کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal179>

- <Masal180>

  <M1>کسي که زياد حرف مي زند، زياد هم دروغ مي گويد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتوني</M4>

  </Masal180>

- <Masal181>

  <M1>از آنچه به آساني به دست آمده بد نگهداري مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal181>

- <Masal182>

  <M1>مشورت با کسي کن که تو را به گريه مي اندازد نه با</M1>

  <M2>کسي که تو را مي خنداند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal182>

- <Masal183>

  <M1>براي آدم گرسنه نان شيرين تر از عسل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal183>

- <Masal184>

  <M1>اشکي که در نتيجه غم ريخته شود پاکترين آب است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فلسطيني</M4>

  </Masal184>

- <Masal185>

  <M1>وقتي در دل جا باشد، در خانه هم جا است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal185>

- <Masal186>

  <M1>كاري كه گرگ به زور مي كند روباه به حيله از پيش</M1>

  <M2>مي برد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal186>

- <Masal187>

  <M1>کسي که صدقه مي دهد يک دانه مي کارد و هزار</M1>

  <M2>دانه درو مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal187>

- <Masal188>

  <M1>با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظي كن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal188>

- <Masal189>

  <M1>وعده که کردي مقروض مي شوي، مقروض که شده</M1>

  <M2>وعده مي کني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal189>

- <Masal190>

  <M1>مـردان در اوقات خـوشبختي نـسبت به سـاير افراد</M1>

  <M2>همدردي نشان مي دهند و زنان در اوقات بدبختي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal190>

- <Masal191>

  <M1>شوهر به مرد کن نه به پول.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal191>

- <Masal192>

  <M1>خروس نمي تواند از دوستي با روباه نفع ببرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل گرجستاني</M4>

  </Masal192>

- <Masal193>

  <M1>كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal193>

- <Masal194>

  <M1>كسي كه مي خواهد درو كند بايد بكارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal194>

- <Masal195>

  <M1>اگر زني خواست كه تو بخاطر پول همسرش شوي با</M1>

  <M2>او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal195>

- <Masal196>

  <M1>حتي شيطان نمي داند که زنان چاقوهاي خود را کجا</M1>

  <M2>تيز مي کنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتواني</M4>

  </Masal196>

- <Masal197>

  <M1>« مردگان» بهترين مشاورانند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لاتيني</M4>

  </Masal197>

- <Masal198>

  <M1>كسي داناست كه مي داند هيچ نمي داند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فلسطيني</M4>

  </Masal198>

- <Masal199>

  <M1>افسانه پلي است که به حقيقت منتهي مي شود .</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal199>

- <Masal200>

  <M1>هيچ وقت بيش از زمانيکه سر و کارمان با احمق است</M1>

  <M2>احتياج به هوش زياد نداريم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal200>

- <Masal201>

  <M1>آدم موفق کسي است که نگذارد آشيانه غم بر بالاي</M1>

  <M2>سرش بسازند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal201>

- <Masal202>

  <M1>اسراف نکن نيازمند خواهي شو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal202>

- <Masal203>

  <M1>زن و آينه همواره در معرض خطر هستند، بايد مواظب</M1>

  <M2>آنها بود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal203>

- <Masal204>

  <M1>کسي که به تو سخن چيني مي کند از تو نيز سخن</M1>

  <M2>چيني خواهد کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal204>

- <Masal205>

  <M1>يک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal205>

- <Masal206>

  <M1>سرزنش بجا بهتر از تعريف بي جاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal206>

- <Masal207>

  <M1>خدا شر را آفريد تا جهنم خالي نباشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل گرجستاني</M4>

  </Masal207>

- <Masal208>

  <M1>ولو طلا ببارد، عاشق هرگز ثروتمند نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal208>

- <Masal209>

  <M1>بدبختي آن نيست که مي توان از آن بر حذر بود، بلکه</M1>

  <M2>آن است که گريزي از آن نيست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal209>

- <Masal210>

  <M1>تملق سم شيرين است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal210>

- <Masal211>

  <M1>شمشير عدالت غلاف ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal211>

- <Masal212>

  <M1>يک پدر به پنج کودک نان مي دهند ولي پنج کودک به</M1>

  <M2>يک پدر نان نمي دهند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ليتواني</M4>

  </Masal212>

- <Masal213>

  <M1>بي جواب گذاشتن هم خود جوابي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal213>

- <Masal214>

  <M1>حقيقت تلخ بهتر از يك دروغ شيرين است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal214>

- <Masal215>

  <M1>پايان جدايي ملاقات مجدد است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal215>

- <Masal216>

  <M1>مکافات «لنگ» است ولي بالاخره فرا مي رسد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal216>

- <Masal217>

  <M1>هنگامي که خشم حرف مي زند عقل چهره خود را</M1>

  <M2>مي پوشاند.</M2>

 

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal217>

- <Masal218>

  <M1>كسي كه به جلوي ريش نگاه نمي كند عقب مي ماند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal218>

- <Masal219>

  <M1>اگـر خـواستار زنـدگاني شـرافت مند هـستيد بـايد</M1>

  <M2>خـويشتن را فـراموش کـنيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal219>

- <Masal220>

  <M1>معايب ديگران معلمان خوبي هستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal220>

- <Masal221>

  <M1>محنت، محک دوستي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل برمه يي</M4>

  </Masal221>

- <Masal222>

  <M1>ريشه تمام نزاعها سه چيزند: زر (طلا)، زن، زمين.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal222>

- <Masal223>

  <M1>بگو با چه کسي دوست هستي تا بگويم چگونه کسي</M1>

  <M2>هــستي. (فـارسي: تـو اول بـگو بــا کـي يــا زيــستي</M2>

  <M3>تــا مـــن بـــگويم کـــه تـــو کـــيستي)</M3>

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal223>

- <Masal224>

  <M1>كلمات طلايي، درهاي آهني را مي گشايد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal224>

- <Masal225>

  <M1>تاك (درخت انگور) را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب</M1>

  <M2>و اصيل انتخاب كن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal225>

- <Masal226>

  <M1>شيطان روي زبان افرادي است که تهمت مي زنند و</M1>

  <M2>در گوش کساني که گوش مي دهند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal226>

- <Masal227>

  <M1>خوب آن است كه پايانش بخوبي ختم شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل شيلي</M4>

  </Masal227>

- <Masal228>

  <M1>يك ساعت بامداد بهتر از دو ساعت شب است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal228>

- <Masal229>

  <M1>ازدواج زودش اشتباه بزرگي و ديرش اشتباه بزرگتري</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal229>

- <Masal230>

  <M1>اگر مي خواهي زياد عمر کني در جواني پير بشو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal230>

- <Masal231>

  <M1>کسي که از احمق تعريف کند احمق تر از اوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal231>

- <Masal232>

  <M1>پرنده را از پروازش مي شناسند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal232>

- <Masal233>

  <M1>متملقين شبيه دوست هستند هم چنان كه گرگان</M1>

  <M2>شبيه سگان اند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal233>

- <Masal234>

  <M1>مهرباني مانند بذر گندم كاشتن است و بعد افزايش</M1>

  <M2>مي يابد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal234>

- <Masal235>

  <M1>عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جاي داده.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل پاکستاني</M4>

  </Masal235>

- <Masal236>

  <M1>ميخ مي تواند نعل را نجات دهد، نعل مي تواند اسب</M1>

  <M2>را نجات دهـد، اسـب مـي تواند سـوار را نجات دهد و</M2>

  <M3>سوار مي تواند مملکتي را نجات دهد.</M3>

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal236>

- <Masal237>

  <M1>اگـر درباره دوسـت خواستي قضاوت کني احمقي بيش</M1>

  <M2>نــيستي، زيـرا اگـر غـلط گــفته بـاشي گـناهي اسـت</M2>

  <M3>نـابخشودني و اگـر راســت گـفته بـاشي چـرا او را بــه</M3>

  <M4>دوستي خود برگزيده اي ؟ ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal237>

- <Masal238>

  <M1>بعضي ها به پشه وسواس نشان مي دهند و شتر را</M1>

  <M2>مي بلعند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal238>

- <Masal239>

  <M1>مهم نسيت چند نفر را خشنود کني؛ مهم آن است</M1>

  <M2>چه نوع افرادي را خشنود ميسازي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal239>

- <Masal240>

  <M1>کسي که خار مي کارد نبايد پياده راه برود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal240>

- <Masal241>

  <M1>هميشه دزدي وجود دارد که دزد ديگر را غارت کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal241>

- <Masal242>

  <M1>زخم خود را با خون ديگري درمان نبايد کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal242>

- <Masal243>

  <M1>کسي که زن ثروتمند بگيرد آزادي خود را فروخته است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal243>

- <Masal244>

  <M1>تکرار، مادر يادگيريست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal244>

- <Masal245>

  <M1>عاقل آنچه را نمي داند نمي گويد، نادان نمي داند چه</M1>

  <M2>مي گويد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ترکي</M4>

  </Masal245>

- <Masal246>

  <M1>عشق را نمي توان با پنهان كردن پنهان كرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اروگوئه</M4>

  </Masal246>

- <Masal247>

  <M1>زنـدگي پـيازي است که انـسان در حـال اشـک ريختن</M1>

  <M2>پوستش را مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal247>

- <Masal248>

  <M1>خورشيد غروب ميکند ولي خطر هرگز غروب نمي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal248>

- <Masal249>

  <M1>او را مي زنم که تو را بترسانم.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal249>

- <Masal250>

  <M1>كسي موفق مي شود كه خسته نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل پرتغالي</M4>

  </Masal250>

- <Masal251>

  <M1>تـو ارباب سـخناني هـستي کـه نـگفته اي ولـي</M1>

  <M2>حـــرف هايي کـــه زدي اربـــاب تـــو هــــستند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal251>

- <Masal252>

  <M1>اگر مي خواهي بداني چه بوده اي بنگر که چه هستي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal252>

- <Masal253>

  <M1>كسي كه به خاطر عشق زندگي مي كند بايد در اندوه</M1>

  <M2>به سر ببرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيولي</M4>

  </Masal253>

- <Masal254>

  <M1>کسي که پولش را به دوستش وام ميدهد هم پول را</M1>

  <M2>از دست ميدهد هم دوستش را.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal254>

- <Masal255>

  <M1>ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهي خوب مي شود</M1>

  <M2>و گاهي هم بسيار بد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal255>

- <Masal256>

  <M1>بـه امـيد شـانس نـشستن هـمان و در بـستر مـرگ</M1>

  <M2>خـوابيدن هـمان.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal256>

- <Masal257>

  <M1>ممکن است دروغ يک سال بدود ولي راستي در يک</M1>

  <M2>روز از او جلو مي افتد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal257>

- <Masal258>

  <M1>خيلي کم و خيلي زياد همه چيز را ضايع مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل دانمارکي</M4>

  </Masal258>

- <Masal259>

  <M1>با بردباري علف تبديل به شير مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal259>

- <Masal260>

  <M1>کسي که در برابر حسود طاقت بياورد و خونسرد باشد،</M1>

  <M2>يا خـيلي خـوش قـلب است و يا از آهـن سـاخته شـده</M2>

  <M3>است.</M3>

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal260>

- <Masal261>

  <M1>سير نمي تواند سخنان گرسنه را بفهمد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مونتونگرويي</M4>

  </Masal261>

- <Masal262>

  <M1>شبها همه گربه ها خاکستريند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal262>

- <Masal263>

  <M1>سـکوت هـرگز اشتباه نـمي کند و هـر چـه طـولاني تر</M1>

  <M2>بـاشد، بـهتر قـضاوت مـي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal263>

- <Masal264>

  <M1>شنا کردن را در عميق ترين نقطه ياد بگير.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal264>

- <Masal265>

  <M1>يک لحظه اشتباه يک عمر اندوه به بار مي آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal265>

- <Masal266>

  <M1>بـا پـولت نـمي تواني خـودت را بشناسي. بـدون پـول،</M1>

  <M2>هـيچکس قـادر بـه شـناختن تـو نـيست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal266>

- <Masal267>

  <M1>صاعقه به قلل بزرگ اصابت مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal267>

- <Masal268>

  <M1>يا حرفي بزن که از خاموشي بهتر باشد يا خاموش باش.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal268>

- <Masal269>

  <M1>سند پاره مي شود، ولي قول پاره نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal269>

- <Masal270>

  <M1>يک متر يک متر سخت است ولي يک سانت يک سانت</M1>

  <M2>مثل آب خوردن است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal270>

- <Masal271>

  <M1>مسکو يکباره ساخته نشده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal271>

- <Masal272>

  <M1>وقتي تقوا و پرهيزكاري در قلب راه پيدا كند در سرشت</M1>

  <M2>هم زيبايي به وجود مي آيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal272>

- <Masal273>

  <M1>لگد بهتر ار طعنه است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal273>

- <Masal274>

  <M1>«مرگ» آخرين پزشک است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal274>

- <Masal275>

  <M1>تا وقتي در رودخانه هستي به بچه هاي تمساح توهين</M1>

  <M2>نکن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي (ليبريايي)</M4>

  </Masal275>

- <Masal276>

  <M1>بدي اشخاص احمق، هم تراز نيکي اشخاص عاقل</M1>

  <M2>است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal276>

- <Masal277>

  <M1>آن کس فـقير است که حـرص و آز دارد نه آن کس که</M1>

  <M2>چيزي ندارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal277>

- <Masal278>

  <M1>قــلوب گـنجينه اسـرارند و لــبها قـفل هاي آن و زبــان</M1>

  <M2>کـليدهايش.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal278>

- <Masal279>

  <M1>زخمي که دوست وارد مي کند هرگز التيام نمي يابد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل کنيايي</M4>

  </Masal279>

- <Masal280>

  <M1>ماهيگير ها همديگر را از دور مي بينند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal280>

- <Masal281>

  <M1>با ثروت مي توان بر شياطين فرمانروايي کرد. بدون</M1>

  <M2>ثروت حتي نمي توان بره اي را احضار کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal281>

- <Masal282>

  <M1>آدم يا بايد چکش باشد يا سندان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal282>

- <Masal283>

  <M1>ثروت چون شبنم در آفتاب است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal283>

- <Masal284>

  <M1>کفش سياه نشانه دل سياه نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal284>

- <Masal285>

  <M1>زني سعادتمند است كه مطيع " شوهر" باشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal285>

- <Masal286>

  <M1>بهترين کلمه سخني است که بايد گفته شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal286>

- <Masal287>

  <M1>خوب آن است که پايانش خوب باشد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal287>

- <Masal288>

  <M1>قلب انسان طبيعتا عادل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal288>

- <Masal289>

  <M1>يگانه مـرد خوشبخت کسي است که تـصور مي کند</M1>

  <M2>خوشبخت است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal289>

- <Masal290>

  <M1>کمي لياقت، جوهر توانايي در موفقيت است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal290>

- <Masal291>

  <M1>صبر کوه را هم از جا مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal291>

- <Masal292>

  <M1>براي اين که زندگي زناشويي آرام باشد، شوهر بايد</M1>

  <M2>کر و زن بايد کور باشد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal292>

- <Masal293>

  <M1>تا مرگ از نفس کشيدن سير نخواهي شد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal293>

- <Masal294>

  <M1>رودخانه خالي غرشي ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل کنيايي</M4>

  </Masal294>

- <Masal295>

  <M1>اگر چه دريا آرام مي باشد، ممکن است تمساحي در</M1>

  <M2>زير آب کمين کرده باشد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal295>

- <Masal296>

  <M1>زنگ، آهن را مي خورد و حسادت قلبت را.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal296>

- <Masal297>

  <M1>تنبل خوشبخت نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal297>

- <Masal298>

  <M1>اگر از ديگران نفرت داري خودت را اصلاح کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal298>

- <Masal299>

  <M1>آنچه زندگي مي بخشد مرگ پس مي گيرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal299>

- <Masal300>

  <M1>آن کس که خير مي کند بايد سکوت کند و آن کس که</M1>

  <M2>به او خير مي رسد حق سخن با اوست.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal300>

- <Masal301>

  <M1>زن و شـوهر اگر يـکديگر را بخواهند در کـلبه ي خـرابه</M1>

  <M2>هم زندگي مي کنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal301>

- <Masal302>

  <M1>گذشته را بايد بدانيد تا آينده را بدانيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal302>

- <Masal303>

  <M1>پيش از آنکه کسي را به کار بگماري درباره دستمزدش</M1>

  <M2>با او سخن بدار.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal303>

- <Masal304>

  <M1>همه کس قوم و خويش آدم ثروتمند است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal304>

- <Masal305>

  <M1>کسي که از گرگ مي ترسد وارد جنگل نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal305>

- <Masal306>

  <M1>يك متر طلا نمي تواند يك متر از وقت را بخرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal306>

- <Masal307>

  <M1>وقتي غـرور از جـلو گـام بر مي دارد بـدبختي از پشت</M1>

  <M2>سر مي آيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal307>

- <Masal308>

  <M1>ازدواج بشقابي است که روي آن پوشيده است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئيسي</M4>

  </Masal308>

- <Masal309>

  <M1>زبانت را نگاه دار تا دوستت را نگاه داري .</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal309>

- <Masal310>

  <M1>مـوقعي کـه مـتولد شـدم گـريستم و هـر روز نـشان</M1>

  <M2>مـي دهد چـرا گـريستم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal310>

- <Masal311>

  <M1>مـهرباني هاي کـوچک را فـراموش نـکن و تـقصيرات</M1>

  <M2>کـوچک را بـه يـاد نـداشته بـاش.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal311>

- <Masal312>

  <M1>وقتي انسان سقوط کند، تمام دنيا از رويش مي گذرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal312>

- <Masal313>

  <M1>کلاغ چشم کلاغ را در نمي آورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal313>

- <Masal314>

  <M1>آنچه يکي را نوش (عسل) ديگري را نيش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal314>

- <Masal315>

  <M1>اگر خواستي کسي را سعادتمند کني ثروت او را زياد</M1>

  <M2>نــکن، بـــکوش تــا خـــواسته هاي او را کـــم کــني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal315>

- <Masal316>

  <M1>حتي بهترين چوب ممکن است گرفتار موريانه گردد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal316>

- <Masal317>

  <M1>معجزات سراغ کساني مي آيند که باورش دارند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal317>

- <Masal318>

  <M1>مردي که کوه را از ميان برداشت، کسي بود که شروع</M1>

  <M2>به برداشتن سنگ ريزه ها کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal318>

- <Masal319>

  <M1>درخت دانش با اشک آبياري مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئيسي</M4>

  </Masal319>

- <Masal320>

  <M1>شوخي بايد زبان گوسفند داشته باشد نه دندان سگ.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal320>

- <Masal321>

  <M1>مردم به سخنان مرد پولدار هميشه گوش مي کنند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal321>

- <Masal322>

  <M1>به کار دشوار حمله کن گويي آسان است و به کار آسان .</M1>

  <M2>روي بياور، گويي دشوار است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal322>

- <Masal323>

  <M1>حسود به طرف ديگران تير مي افکند و خود را زخمي</M1>

  <M2>مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal323>

- <Masal324>

  <M1>اشتها وقت غذا خوردن مي آيد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal324>

- <Masal325>

  <M1>کسيکه در خود آتش ندارد نمي تواند ديگران را گرم کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal325>

- <Masal326>

  <M1>هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با</M1>

  <M2>چشم هايت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal326>

- <Masal327>

  <M1>مردي که کوه را از ميان برداشت، کسي بود که شروع</M1>

  <M2>به برداشتن سنگريزه ها کرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal327>

- <Masal328>

  <M1>هر کس نگهبان شراف خويش است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal328>

- <Masal329>

  <M1>زبان رام شده، پرنده نادري است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئيسي</M4>

  </Masal329>

- <Masal330>

  <M1>حرف مانند تير است، همين که پرتاب شد هيچ وقت به</M1>

  <M2>کمان بر نمي گردد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal330>

- <Masal331>

  <M1>شادي شکر زندگي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal331>

- <Masal332>

  <M1>لذتهاي ما سطحي و دردهاي ما عميق است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal332>

- <Masal333>

  <M1>سختي و همواري را با هم پذيرا شو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل انگليسي</M4>

  </Masal333>

- <Masal334>

  <M1>روي درياي آرام همه دريانورد هستند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal334>

- <Masal335>

  <M1>کسي که با شير سوخته به آب خنک هم فوت مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal335>

- <Masal336>

  <M1>بر الاغ اگر پالان زرين هم بنهي باز هم الاغ است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal336>

- <Masal337>

  <M1>آن کـس که به پـدر احترام گذارد عـمر طولاني خواهد</M1>

  <M2>داشت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal337>

- <Masal338>

  <M1>شرهاي سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal338>

- <Masal339>

  <M1>افتادن در گل و لاي ننگ نيست، ننگ در اين است که</M1>

  <M2>در همان جا بماني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal339>

- <Masal340>

  <M1>به سختي ميتوان در يک سال يک دوست پيدا کرد ولي</M1>

  <M2>به سـاعتي مـي توان دوسـتي را آزرده خـاطر کرد و از</M2>

  <M3>دست داد.</M3>

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal340>

- <Masal341>

  <M1>بدبخت ترين کس، کسي نيست که دوست ندارد، بله</M1>

  <M2>کسي است که دشمن ندارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal341>

- <Masal342>

  <M1>گفتار آيينه کردار است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal342>

- <Masal343>

  <M1>قدر دو چيز فقط موقعي دانسته مي شود که از دست</M1>

  <M2>مي دهيم، تندرستي و جواني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal343>

- <Masal344>

  <M1>براي آغاز معامله دو نفر لازم هستند و براي به هم</M1>

  <M2>زدن معامله يک نفر.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اتازوني</M4>

  </Masal344>

- <Masal345>

  <M1>يک کليد طلايي به هر دري مي خورد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal345>

- <Masal346>

  <M1>براي مردم مهم نيست که زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در</M1>

  <M2>هر دو صورت پشيمان خواهد شد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal346>

- <Masal347>

  <M1>مهر ميهن پاکترين عشق هاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل سوئدي</M4>

  </Masal347>

- <Masal348>

  <M1>با صبر و بردباري برگ كوت تبديل به پيراهن ابريشمي</M1>

  <M2>مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal348>

- <Masal349>

  <M1>بدون دوستان به سر بردن برتر از داشتن دشمنان است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal349

 

- <Masal350>

  <M1>زبان من دشمن من است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal350>

- <Masal351>

  <M1>به جايي که کوزه خودت رو گذاشته اي، سنگ پرتاب</M1>

  <M2>مکن.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آفريقايي</M4>

  </Masal351>

- <Masal352>

  <M1>بد بخت عقل را کور مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal352>

- <Masal353>

  <M1>بدون زن، مرد موجودي خشن و نخراشيده بود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal353>

- <Masal354>

  <M1>«عجله» کاري را که «احتياط» قدغن کرده انجام ميدهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal354>

- <Masal355>

  <M1>گريه زن، دزدانه خنديدن است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal355>

- <Masal356>

  <M1>دامـاد زشت و با شخصيت به از دامـاد خوش صورت و</M1>

  <M2>بي لياقت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal356>

- <Masal357>

  <M1>شــتر کــوهان خــودش را نــمي بيند امــا کــوهان</M1>

  <M2>هــمسايه اش را بــه خـوبي مــشاهده مــي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مراکشي</M4>

  </Masal357>

- <Masal358>

  <M1>ثروت را مي توان پنهان کرد ولي فقر را نه.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal358>

- <Masal359>

  <M1>آهسته برو، هميشه برو.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal359>

- <Masal360>

  <M1>آنکه درباره همه چيز مي انديشد، درباره هيچ چيز</M1>

  <M2>تصميم نمي گيرد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal360>

- <Masal361>

  <M1>50 سالگي دوره ي پيري جواني است و 50 سالگي</M1>

  <M2>جواني، دوره ي پيري است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal361>

- <Masal362>

  <M1>براي کسي که شکمش خالي است، هر نوع باري</M1>

  <M2>سنگين است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal362>

- <Masal363>

  <M1>بهترين شناگران غرق مي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal363>

- <Masal364>

  <M1>«عشق» را نمي شود با پنهان کردن پنهان کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal364>

- <Masal365>

  <M1>در ترازوي روز رستاخيز قلم مرد دانشور سنگين تر از</M1>

  <M2>شمشير مرد جنگاور خواهد بود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal365>

- <Masal366>

  <M1>بدون خطر نمي توان بر خطر غلبه کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal366>

- <Masal367>

  <M1>از درون باهوش باش و از بيرون مسخرگي پيشه کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal367>

- <Masal368>

  <M1>براي اندرز خوب، بهايي وجود ندارد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal368>

- <Masal369>

  <M1>بي رفيق شجاع شجاعت ممکن نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal369>

- <Masal370>

  <M1>اولين جرقه عشق آخرين جرقه عقل است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal370>

- <Masal371>

  <M1>اگر اقبال (شانس) مرا رئيس قوم سازد، از کجا معلوم</M1>

  <M2>که بلافاصله نابود نسازد؟!</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل مراکشي</M4>

  </Masal371>

- <Masal372>

  <M1>از آن کـس که خـوب بـلد است پوست گـربـه را بـکند</M1>

  <M2>بـترسيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal372>

- <Masal373>

  <M1>پول، به عقلا خدمت مي کند و بر احمقان حکومت.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal373>

- <Masal374>

  <M1>خدايا مرا از دوستانم در امان دار، از دشمنانم خودم را</M1>

  <M2>نجات خواهم داد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal374>

- <Masal375>

  <M1>براي مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام</M1>

  <M2>ظهر است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal375>

- <Masal376>

  <M1>با سکوت مي توان شيطان را عصباني کرد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal376>

- <Masal377>

  <M1>لياقت داماد، به قدرت بازوي اوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal377>

- <Masal378>

  <M1>موفقيت نصيب افراد خواب آلود نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal378>

- <Masal379>

  <M1>بـا صـبر و شـکيبايي بـرگهاي درخت زيـتون تـبديل بـه</M1>

  <M2>ابـريشم خـواهد شـد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal379>

- <Masal380>

  <M1>يک دروغ تبديل به راست مي شود وقتي که انسان</M1>

  <M2>باورش کنيد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal380>

- <Masal381>

  <M1>يـک دروغـگو مـي تواند دور دنـيا بـرود ولـي نـمي تواند</M1>

  <M2>مـراجعت کـند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل لهستاني</M4>

  </Masal381>

- <Masal382>

  <M1>عـمارت بـزرگ را از سـايه اش و مـردان بـزرگ را از</M1>

  <M2>سخنانشان مي توان شناخت.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal382>

- <Masal383>

  <M1>ميهماني خوب است ولي خانه بهتر است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal383>

- <Masal384>

  <M1>شوهر و بچه را هر چه در بازي هاي خود آرام بگذاريد</M1>

  <M2>بيشتر به شما محبت پيدا ميکنند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal384>

- <Masal385>

  <M1>به من رفيقي بده که با من گريه کند، دوستي که با</M1>

  <M2>من بخندد را خودم پيدا مي کنم.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل طبرستاني</M4>

  </Masal385>

- <Masal386>

  <M1>عـشق هـفت ثـانيه دوام دارد و هـوس هـفت دقـيقه و</M1>

  <M2>انـدوه و بـيچارگي يـک عـمر.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal386>

- <Masal387>

  <M1>كلمه تير نيست ولي مي تواند دل را بشكافد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal387>

- <Masal388>

  <M1>مرد براي آسايش زن مي گيرد و زن به خاطر کنجکاوي</M1>

  <M2>شوهر مي کند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسپانيايي</M4>

  </Masal388>

- <Masal389>

  <M1>من به تو غواصي آموخته ام و تو مي خواهي مرا غرق</M1>

  <M2>کني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal389>

- <Masal390>

  <M1>بهترين توبه، خودداري از گناه است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal390>

- <Masal391>

  <M1>دخـتر عـاقل، جـوان فـقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح</M1>

  <M2>مي دهد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal391>

- <Masal392>

  <M1>اگر نمي خواهي سرت کلاه رود قيمت جنس را از سه</M1>

  <M2>مغازه بپرس.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal392>

- <Masal393>

  <M1>بگذار عدالت حکمفرما باشد اگر چه دنيا خراب شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal393>

- <Masal394>

  <M1>اگر مي خواهي قوي باشي نقاط ضعف خود را بدان.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal394>

- <Masal395>

  <M1>دوستان در فقر شناخته مي شوند .</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal395>

- <Masal396>

  <M1>براي عشق عروسي و براي پول کار کن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal396>

- <Masal397>

  <M1>هيچ زني در راه رضاي خدا با مرد ازدواج نمي كند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal397>

- <Masal398>

  <M1>يک مرد بزرگ عيوب مرد کوچک را نمي بيند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal398>

- <Masal399>

  <M1>سكوت، اشتباه نمي كند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل هندي</M4>

  </Masal399>

- <Masal400>

  <M1>زير درخت چنار سيب مجوي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل طبرستاني</M4>

  </Masal400>

- <Masal401>

  <M1>دو متر زمين شان و مقام غني و فقير را يکسان ميکند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal401>

- <Masal402>

  <M1>کار زياد کردن دشوار است و هيچ کار نکردن دشوارتر.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal402>

- <Masal403>

  <M1>بعضي افـراد موقعي که برنده مي شوند مي بازند و</M1>

  <M2>عــده اي مــوقعي کـه مـي بازند بــرنده مـي شوند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal403>

- <Masal404>

  <M1>هـمه چـيز، بسيار شـود ناچيز و ارزان شود مـگر عـلم</M1>

  <M2>که هر چه بيشتر شود عزيزتر باشد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal404>

- <Masal405>

  <M1>مهر مادر هرگز پير نمي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal405>

- <Masal406>

  <M1>گره را با زبانت طوري مزن که نتوان با دندان گشود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal406>

- <Masal407>

  <M1>در صومعه ديگران با آداب خود وارد نمي شوند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal407>

- <Masal408>

  <M1>اگر مـدت چـهل روز با مـردم به سـر بري، يا مـانند آنها</M1>

  <M2>مي شوي يا آنها را ترک مي کني.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal408>

- <Masal409>

  <M1>دامـاد کـه نـشدي از يـک شـب شـادماني و عـمري</M1>

  <M2>بداخلاقي محروم گشته اي.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal409>

- <Masal410>

  <M1>آتش را به آساني مي توان روشن کرد ولي خاموش</M1>

  <M2>کردنش سخت است.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل يوناني</M4>

  </Masal410>

- <Masal411>

  <M1>پلي را که از آن گذشته اي خراب نکن.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل امريکايي</M4>

  </Masal411>

- <Masal412>

  <M1>انسان صد سال زندگي نمي کند ولي غصه هزار سال</M1>

  <M2>را مي خورد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal412>

- <Masal413>

  <M1>مرغي که زياد قد قد ميکند تخم ريز مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal413>

- <Masal414>

  <M1>هميشه کمي بترس تا هرگز محتاج نشوي زياد بترسي.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فنلاندي</M4>

  </Masal414>

- <Masal415>

  <M1>زناشويي غصه هاي خيالي و موهوم را به غصه نقد</M1>

  <M2>و موجود تبديل مي كند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal415>

- <Masal416>

  <M1>شهرت بيش از عمر زندگي مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل استکاتلندي</M4>

  </Masal416>

- <Masal417>

  <M1>دو نوع زن وجود دارد؛ با يكي ثروتمند مي شوي و با</M1>

  <M2>ديگري فقير.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal417>

- <Masal418>

  <M1>خالي ترين ظرفها، بلندترين صداها را مي دهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal418>

- <Masal419>

  <M1>اقرار به خطا نيمي از بخشودگي است.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal419>

- <Masal420>

  <M1>براي آدم مست عمق دريا فقط تا زانوست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal420>

- <Masal421>

  <M1>براي عروسي صبر کن تا دعوتت کنند براي تشييع</M1>

  <M2>جنازه دعوت نکرده برو.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal421>

- <Masal422>

  <M1>حتي يک احمق وقتي سکوت مي کند دانا شمرده</M1>

  <M2>مي شود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل در کتب مقدس</M4>

  </Masal422>

- <Masal423>

  <M1>هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادي شيرين تر خواهد بود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal423>

- <Masal424>

  <M1>تـا زمـاني کـه امروز مـبدل به فـردا شـود انسان ها از</M1>

  <M2>سعادتي که در اين دم نهفته است غافل خواهند بود.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal424>

- <Masal425>

  <M1>بهتر است آدمـي طرف حـسادت مـردم واقع شود تا</M1>

  <M2>طرف ترحم آنها.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal425>

- <Masal426>

  <M1>خير و نيکي وقتي شناخته مي شود که مي روند.</M1>

  <M2>بــدي وقــتي مــعلوم مــي شوند کــه مــي آيند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal426>

- <Masal427>

  <M1>آن که نميتواند آتش روشن کند نمي تواند عشق بورزد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فنلاندي</M4>

  </Masal427>

- <Masal428>

  <M1>کاري را که شيطان از عهده بر نيايد زن انجام مي‌دهد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل آلماني</M4>

  </Masal428>

- <Masal429>

  <M1>انسان موفق لاقيد نيست و انسان لاقيد موفق نيست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal429>

- <Masal430>

  <M1>با يک چشم بالا را مراقب است و با چشم ديگر پايين را.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal430>

- <Masal431>

  <M1>معلوماتي که در کودکي فرا گرفته مي شود مانند</M1>

  <M2>نقش در سنگ پايدار مي ماند.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل تازي (عربي)</M4>

  </Masal431>

- <Masal432>

  <M1>آنچه زبان مي گويد لزومي ندارد که قلب هم بگويد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل فرانسوي</M4>

  </Masal432>

- <Masal433>

  <M1>حرف زده شده نهالي است که رشد و نمو مي کند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل نروژي</M4>

  </Masal433>

- <Masal434>

  <M1>بدون باختن برنده نتواني شد.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل روسي</M4>

  </Masal434>

- <Masal435>

  <M1>مسافرت هزار فرسنگ با يک قدم آغاز مي شود.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل چيني</M4>

  </Masal435>

- <Masal436>

  <M1>آن کس که در حضور از تو بترسد در غياب از تو نفرت</M1>

  <M2>دارد.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ايتاليايي</M4>

  </Masal436>

- <Masal437>

  <M1>دوام ازدواج يـك قـسمت روي مـحبت اسـت و نُـه</M1>

  <M2>قسمتش روي گذشت از خطا.</M2>

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسکاتلندي</M4>

  </Masal437>

- <Masal438>

  <M1>پرنده هاي خوردني زياد عمر نمي کنند.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل بلغارستاني</M4>

  </Masal438>

- <Masal439>

  <M1>شام کوتاه، عمر طولاني.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل اسلواکي</M4>

  </Masal439>

- <Masal440>

  <M1>معتاد نبودن به هيچ عادت، بهترين عادتهاست.</M1>

  <M2 />

  <M3 />

  <M4>ضرب المثل ولزي</M4>

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image