« قــرارداد تامين اتومبيل»

« قــرارداد تامين اتومبيل»

 قراردادذيل في مابين ...................... به نمايندگي آقاي ..................  بعنوان كارفرما  از يك طرف وآقاي .....................   فرزند .........  داراي شناسنامه شماره  ..............  به شماره گواهينامه  .................  به آدرس :   .............................  تلفن ...................بعنوان پيمانكار از طرف ديگر  بشرح ذيل منعقد و طرفين ملزم به رعايت نكات آن مي باشند .

ماده 1 )مشخصات اتومبيل:

نام خودرو.................  مدل .....   شماره پلاك  .......................  شماره موتور...........................  شماره و تاريخ صدور بيمه ...................

ماده 2)  موضوع قرارداد :

تامين يك دستگاه اتومبيل با مشخصات مندرج در ماده يك  به رانندگي و مالكيت پيمانكارجهت جابجايي ، واياب و ذهاب  اداري  كاركنان با درنظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار در مسيرها وزمانهاي تعيين شده برابر برنامه تنظيمي کارفرماكه به پيوست قرارداد مي باشد وبه رويت و تاييد طرفين رسيده است

 1-2- در صورت نياز به حمل و انتقال دارو و اجسام به نحوي كه به ماشين خسارتي وارد نيايد پيمانكار موظف به تبعيت مي باشد

 ماده 3) مدت قرارداد :از تاريخ .................. لغايت...............  بمدت  12  ماه كامل هجري شمسي مي باشد

ماده 4 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد حداکثر....................ريال مي باشد كه حق الزحمه پيمانکار درپايان هر ماه  طبق گواهي هاي انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهي لازم وتاييد آن توسط کارفرما به وي پرداخت خواهد گرديد.

1-4- كسر ماليات ، بيمه تامين اجتماعي و ساير عوارض و كسورات قانوني ديگربه عهده پيمانكار مي باشد

ساير شرايط

ماده 5) پيمانكارموظف است در صورت بروز هر گونه اشكال و عيب فني براي اتومبيل موضوع قرارداد سريعا نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني مناسب اتومبيل مناسب ديگري را به منظور جلوگيري از ركود گردش كار اختصاص و معرفي نمايد.

ماده 6) چنانچه به هر دليلي پيمانكار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و يا در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد به ازاي هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختي به پيمانكار كسر خواهد گرديد و چنانچه اين مدت بيش از يك هفته بطول بيانجامد قرارداد بصورت يكطرفه توسط كارفرما فسخ وتضمين  پيمانكار به نفع دولت ضبط خواهد گرديد.

ماده 7) كليه هزينه هاي اتومبيل از قبيل استهلاك لاستيك و لوازم يدكي و.... ،خسارات ناشي از تصادفات ، بنزين ، تعميرات اعم از موتوري و بدنه و ...، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و همچنين  خسارات وارده  توسط پيمانكار به اموال  كارفرما بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد بديهي است خسارات وارده به اموال كارفرما با تشخيص و اعلام كارفرما به پيمانكار حداكثر ظرف مدت 72 ساعت بايستي تامين گردد

ماده 8) اتومبيل موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد داراي بيمه شخص ثالث و مازاد باش و اين مهم بر عهده پيمانكار است

ماده 9)طرف قرارداد معترف و متعهد است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان  در معاملات دولتي وهمچنين مشمول اصل 141 قانون اساسي نمي باشد  و چنانچه خلاف آن ثابت گردد كارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هر گونه اعتراض  و شكايتي را  از خود سلب مي نمايد                                                                                                                                                                                                                                    

ماده 10)طرف قرارداد معترف است و اقرار مي دارد كه هيچگونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از ( حقوق و مزايا ، بيمه و ساير امور رفاهي )را با كارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضاي اين قرارداد صرفا به عنوان پيمانكاري  با اتومبيل خود در قبال انجام موضوع قرارداد  مبلغي را از كارفرما در يافت مي دارد

ماده11) حق فسخ قرارداد با يكماه اطلاع قبلي با كارفرما مي باشد

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image