اجاره خودروي سواري با راننده

 

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

(موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هيات وزيران)

 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي                                                                         ع – 130 (6-82)معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

 

1 نام دستگاه (كارفرما) :

 

 

2 – نام نماينده دستگاه :

 

 

3 – سمت نماينده دستگاه :

 

4 نام شركت (طرف قرارداد ) :

شماره ثبت شركت :                    

 تاريخ ثبت شركت :

 

5 شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :

شماره :                    تاريخ :                   توسط :  

 

 

6 نام نماينده شركت طرف قرارداد :

 

 

7 سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

 

8 شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :

شماره :                   تاريخ :

* دلايل ترك تشريفات مناقصه :

 

9 موضوع قرارداد :

اجاره خودروي سواري با راننده به منظور تردد در ساعات اداري و غيراداري در داخل و يا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست كارفرما

1 9 - نوع كار : انجام امور واگذاري نقليه از مشاغل 46/14 موضوع بخشنامه 38326 مورخ 5/9/81 تصويب نامه هيات محترم وزيران

2 9 واحد كار : ساعت

3 9 حجم كار :

4 9 كيفيت كار : با نظر كارفرما

5 9 امكانات و تجهيزات مورد نياز :

6 9 نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد :

 

 

10 مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                        تاريخ شروع :                   تاريخ خاتمه :

 

 

11 مبلغ قرارداد :

1 11 ارزش هر واحد كار :

2 11 كل مبلغ قرارداد :

 

 

 

 

**درصورتيكه از روش ترك مناقصه استفاده شود مي بايست دلايل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به
.................................... ارسال گردد .

 

 

 

12 نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 12 پرداخت هاي ماهانه به مبلغ                                      ريال (                                                                      ريال)  درپايان هرماه ، پس از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد ناظر قرارداد

2 12 ساير اشكال پرداخت (درصورت توافق) : **************

 

 

13 روش اصلاح قرارداد :

1 13 كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا
25 درصد كاهش يا افزايش دهد .

2 13 كارفرما مي تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد .

3 13 كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

 

 

14 تعهدات كارفرما :

1 14 كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت
طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 14 كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 14 كارفرما مجاز است براي فسخ قرارداد , حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد

4- 14  -.كارفرما متعهداست نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرراقدام لازم معمول دارد .

 

 

15 – تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 15 – شركت طرف قرارداد --- نفر را به عنوان نماينده تام الاختيارخود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم
در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد .

2 15 –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما
مي رساند انجام دهد .

4 15 – شركت طرف قرارداد اقرارمي نمايد كه مشمول قانون منع  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .

5 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد . ضمنا پرداخت دستمزد و كارمزد ، حق السعي ، خسارات اخراج ، سنوات ، بيمه ، عائله بندي ، اياب و ذهاب ، بن كارگري ، پاداش و اضافه كار افراد موضوع اين بند با پيمانكاران موضوع قرارداد است .

6 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

7 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد .

 

 

 

 

 

8 15 درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

9 15 شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

10 15 شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

11 15 ضمانت حسن رفتارواخلاق كاركنان وكيفيت انجام كارآنان به عهده شركت است و شركت درمقابل دستگاه پاسخگوست .

12 15 شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

13 15 به منظورحسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است به ميزان مقرر درآئين نامه تضمين براي معاملات دولتي (موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) تضمين قانوني بسپارد .

* يك فقره ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات به شماره  ........................   مورخ ................. به مبلغ .................    ريال تسليم  كارفرما گرديده كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تاييد كارفرما برابر مقررات قابل استرداد است .

 

 

16 نظارت :

1 16 كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي وحقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد مدير واحد رسيده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 16 كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 16 نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 16 ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

5 16 ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 16 درصورتي كه كارفرما تشخيص دهدكه شركت، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه  
مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

 

 

17 شرايط عمومي قرارداد :

1 17 كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت درزمينه قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

2 17 كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ، نحوه مديريت و .........
از خود سلب مي نمايد .

3 17 درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر،طرف قرارداد دراجراي تعهدات خود ازنظركمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

-        درمرحله اول 1 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

-        درمرحله دوم 2 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

-        درمرحله سوم 3 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

4 17 درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، دستگاه مي تواند به ميزان درصدي از
مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذ خسارت نمايد .

5 17 هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

6-17 - اين قرارداد در صورت رضايت طرفين و دريافت مجوزهاي لازم از بالاترين مقام دستگاه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات با همان شرايط قبلي به مدت سه ماه قابل تمديد است .

 

 

 

7 17 - كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

8 17 - درصورتيكه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي
به فاصله ....... روز  و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و ضمانت نامه بانكي شركت را ضبط نمايد.

9– 17 - حل هرگونه اختلاف ناشي ازتفسير مفاد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه  به عنوان حكم مشترك و مرضي الطرفين مي‌باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود براي طرفين لازم الاجرا است . در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد كماكان به فعاليت خود ادامه دهد .

 

18 نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 18 نشاني كارفرما :

نشاني :

تلفن :

نشاني پست الكترونيك : 

 

2 18 نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :

تلفن :                     

نشاني پست الكترونيك :

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ، ابلاغ شده تلقي و عذرعدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به كارفرما به عهده پيمانكار است .

 

 

19 امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 19 ماده  و 47 بند در.... نسخه  جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما) ، وزارت كارو اموراجتماعي ، ..... و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمناً به استناد بند 3 – 13......... برگ شرايط اختصاصي شامل ...... ماده و ....... بند الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

 

 

 

مهر و امضاء كارفرما                                                       مهر و امضاء شركت طرف قرارداد :                                      مهر و امضا سرپرست امور مالي :

نام و نام خانوادگي نماينده :                                      نام و نام خانوادگي نماينده :                                              نام و نام خانوادگي :

سمت :                                                                         سمت :                                                                               سمت :

محل امضاء :                                                                  محل امضاء :                                                                        محل امضا ء :

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image