به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي

«توافقنامه»

 

اين توافقنامه في­مابين سازمان فرهنگي سياحتي كوثر به نشاني تهران- خيابان ايرانشهر شمالي روبروي خيابان اراك پلاك 137 و شماره تلفن 88304390-021 كه در اين توافقنامه اختصاراً سازمان ناميده از يك طرف و شركت/ دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي ................................. به شماره مجوز ................... . بند ب  با مديريت يا نمايندگي آقاي / خانم ........................................ به نشاني ...............................................................................................تلفن ......................فکس..........................  همراه..................... وپست الكترونيكي ........................................................در این توافقنامه اختصاراً بهره ور نامیده می شود از طرف دیگر بشرح موارد و شرایط ذیل منعقد گردیده و طرفین شرعاً و قانوناً متعهد و ملزم به اجرای کامل مفاد این توافقنامه می باشند.

ماده 1): موضوع توافقنامه:

عبارت است از ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي بهره­ور در هر يك از هتلها و مراكز اقامتي تابعه سازمان حسب تقاضاي بهره­ور و براساس شرايط و مفاد اين توافقنامه.

ماده 2): مدت توافقنامه:

مدت اجراي اين توافقنامه از تاريخ........................... لغايت ........................ به مدت .............. مي­باشد.

1-2) تمديد توافقنامه منوط به تسويه حساب بهره­ور با سازمان و با توافق كتبي طرفين است.

ماده 3):- نرخ و شرايط پرداخت:

1-3) نرخ فروش خدمات مورد درخواست ، موضوع توافقنامه وتخفیفات ارائه شده براساس جدول پیوست (شماره یک ) مي­باشد.

تبصره1: ايام نوروز در كليه هتلها بجز هتل هويزه شامل نرخ های اين توافقنامه نمي­گردد و مبناء همكاري قيمت­هاي تابلوي هتل مي­باشد.

2-3) در صورت هرگونه تغيير نرخ و يا عوارض قانوني توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مدت اين توافقنامه كه توسط سازمان به بهره­ور بصورت كتبي اعلام مي­گردد مورد قبول  بهره­ور و ملاك عمل خواهد بود.

3-3) در صورت درخواست خدمات اضافي توسط بهره­ور مراتب مي­بايد به صورت كتبي به هتل اعلام و بهره­ور ملزم به پرداخت هزينه­هاي آن بر اساس نرخ هتل مي­باشد.

4-3) بهره­ورموظف است درهرمورد بهر­ه برداري 48 ساعت قبل از پذيرش 30% هزينه اسكان را به حساب هتل واریز و در زمان خروج  مسافران نسبت به تسويه حساب قطعي اقدام نمايد.

تبصره 2: حسابهای جاری هتل های تابعه بشرح جدول پیوست ( شماره دو) می باشد.

ماده 4):- تعهدات بهره­ور:

1-4) بهره­ور بايد در خواست­هاي رزرو بصورت گروهي را حداقل 15 روز قبل از ورود میهمانان بصورت كتبي به سازمان(هتل) اعلام نمايد.

2-4) بهره­ور موظف است در درخواست هاي رزرو ارسالي به هتل تاريخ دقيق ورود و خروج ، تعداد و اسامي و مشخصات كامل میهمانان، تعداد و نوع اتاق يا سرويس اضافه، نوع پذيرايي، هزينه­هاي قابل قبول پرداخت بهره­ور را به تفكيك مشخص و اعلام نمايد، در غير اين صورت هتل هيچ گونه مسئوليتي در قبال رزرو اتاق و پذيرايي از میهمانان بهره­ور نخواهد داشت.

3-4) بهره ور بايد فردي را بعنوان نماينده تام­الاختيار معرفي نمايد. بديهي است كليه درخواست ها و نامه­ها با امضاء ايشان و مهر آژانس مورد تأييد مي­باشد.

4-4) بهره­ور ملزم به رعايت مقررات حاكم بر نحوه اداره اماكن اقامتي و مقررات هتل ها و همچنين رعايت ارزشها و شئونات اسلامي بالاخص حجاب اسلامي بوده و ميهمانان خود را به رعايت آن توجيه نمايد.

5-4) بهره­ور متعهد است در صورت تغيير احتمالي در برنامه رزرو مراتب را حداقل48ساعت قبل از ورود میهمانان و با رعايت مفاد ماده  ( 2-4) توافقنامه به هتل اعلام نمايد.

6-4) بهره­­ور متعهد است در صورت تغيير در آدرس اعلام شده در توافقنامه نشاني جديد خود را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت كتباً به سازمان اعلام نمايد. در غير اين صورت اوراق و مكاتبات به نشاني سابق ارسال و ابلاغ شده به بهره­ور تلقي خواهد شد.

7-4) بهره­ور متعهد است هرگونه تغييرات صاحبان امضاء مجاز بانكي در مجموعه مديريت خود را كه مرتبط با توافقنامه مي­باشد راحداکثر تا 72 ساعت بعد به سازمان اعلام نمايد.

8-4) بهره­ور موظف است كليه مكاتبات و درخواست هاي خود را در سربرگ هاي چاپي و ممهور به مهرآژانس و امضاءنماینده تام الاختیار انجام دهد.

9-4) بهره ­ور حق انتقال موضوع توافقنامه را كلاً و يا جزاً تحت هيچ عنوان به غير ندارد.

10-4) بهره­ور ملزم است از اعزام مسافران داخلي بصورت گروهي(مجردي) در جنسيت هاي غير همگن خودداري نمايد در غير اين صورت هتل در قبال رزرو اتاق و پذيرايي از میهمانان بهره­ور تعهدي ندارد.

11-4) بهره­ور متعهد است مطابق ماده سه صورتحساب هاي صادره را بدون كسر هر گونه كسورات پرداخت و تسويه حساب نمايد.

12-4) بهره­ور موظف است كليه رزروهاي انفرادي خود را از طريق سايت گروه هتلهاي كوثر به آدرس ‌ WWW.Kosaronline.com انجام دهد. که مبنای محاسبه قیمت ها ی درج شده در سایت با اعمال10% تخفیف می باشد بديهي است میهمانانی كه داراي برگ ذخیره جا (واچر) اينترنتي ممهور به مهر بهره­ور (دفتر خدمات مسافرتي) باشند مورد پذيرش هتل و مشمول موضوع قرارداد مي­گردند.

13-4) بهره ور موظف است در صورت درخواست اتاق یک تخته و عدم موجودی هتل ، با استفاده از اتاق دو تخته برای یک نفر هزینه اتاق دو تخته را پرداخت نماید.

ماده 5):- تعهدات سازمان :

1-5) سازمان يا هتل مورد درخواست موظف است ظرف مدت 48 ساعت اداري پس از دريافت درخواست كتبي رزرو گروهي نسبت به بررسي درخواست بهره­ور اقدام و مراتب تأييد و يا عدم تأييد آن را كتباً به بهره­ور اعلام نمايد.

2-5) سازمان هيچ گونه تعهدي نسبت به اسكان ميهمانان بهره­ور در خارج از تاريخ هاي تأييد شده ندارد. ليكن در صورت داشتن اتاق خالي نهايت همكاري با بهره­ور را خواهد نمود.

3-5) بمنظور تسهيل در امر رزرو اينترنتي، سازمان پس از بررسي و اخذ تقاضا از بهره­وران خوش حساب و فعال نسبت به ارائه رمز ورود جهت رزرو بدون پرداخت و بصورت اعتباري اقدام مي­نمايد. بديهي است هزينه اقامت مسافراني كه بصورت اعتباري رزرو شده است در محل هتل بصورت كامل و براساس مفاد توافقنامه دريافت مي­گردد.

4-5) سازمان موظف است نسبت به ارائه خدمات هتلي بصورت مطلوب به میهمانان اقدام نمايد.

ماده 6):- شرايط ابطال رزرو و جرائم  :

1-6) بهره­ور مي­تواند با درخواست كتبي رزرو را ابطال نمايند.

2-6) شرايط ابطال رزور گروهي بشرح ذيل مي­باشد:

1- تا 10 روز قبل از اعزام گروه بدون خسارت

2- از 10 تا 5 روز قبل از اعزام 20% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از بهره­ور اخذ مي­گردد.

3- از5 تا 3 روز قبل از اعزام 50% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از   بهره­ور اخذ مي­گردد.

4- از 48 ساعت قبل از اعزام 80% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از   بهره­ور اخذ مي­گردد.

5- 24ساعت و کمتر از آن هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه (noshow) از   بهره­ور اخذ مي­گردد.

3-6) ابطال رزروهاي انفرادي با درخوست كتبي بهره­ور و تحت شرايط و مقررات مندرج در سايت گروه هتل هاي كوثر انجام پذيرفته و مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 7):- ساير شرايط :

1-7)در صورت عدم درخواست کتبی بهره ور  هزينه­هاي جانبي اعم از رم سرويس ، تلفن، لاندري كافي­شاپ و غيره به عهده میهمان مي­باشد و در موقع خروج از میهمان دریافت می گردد.

2-7) خسارت وارده به اموال و اثاثيه هتل بعهده میهمان است مگر اينكه بهره­ور تعهد پرداخت خسارت را بنمايد.

3-7) به افراد 6 تا 12 سال سرويس اضافه تعلق مي­گيرد و براي كودكان زير 6 سال در صورت عدم استفاده از سرويس اضافی و ساير خدمات ، وجهي دريافت نمي­گردد.

ماده 8):- تضمین حسن انجام توافقنامه :

1-8) بهره­ور موظف است همزمان با امضاء و مبادله توافقنامه يك فقره چك به مبلغ 000/000/100 ريال (يكصد ميليون ريال) به شماره چک .................شماره حساب ....................... نزد بانك ............... شعبه ................. به شماره حسابگری............ در وجه حساب سپرده 0200017910009 نزد بانك صادرات ايران شعبه ايرانشهر شمالي كدحسابگری 358 به نام سازمان فرهنگي، سياحتي كوثر صادر و به عنوان حسن اجراي توافقنامه در اختيار سازمان قرار داده است.

2-8) در صورتيكه بهره­ور نسبت به انجام مفاد توافقنامه اقدام ننمايد ، سازمان مجاز است چك بهره­ور را ضبط و به نفع خود كارسازي نمايد.

ماده 9) ـ حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير مواد اين توافقنامه ابتدا موضوع از طريق مذاكره و در صورت عدم حل اختلاف از طريق شخص مرضي­الطرفين و نهايتاً  از طريق مراجع قضايي حل و فصل خواهد شد.

مادة 10) فسخ توافقنامه:

اين توافقنامه از ناحيه هر يك از طرفين با اعلام كتبي به طرف مقابل ظرف يك ماه قابل فسخ مي­باشد.

تبصره 3: فسخ توافقنامه منوط به تسویه حساب نهایی بهره ور با کلیه هتل های تابعه می باشد.

مادة 11) حالت بحراني و اضطراري (فورس ماژور):

در شرايط اضطراري و حوادث طبيعي و غيرمترقبه از قبيل زلزله، آتش­سوزي و ... سازمان تعهد و مسئوليتي در قبال اسكان و پذيرائي از میهمان را ندارد.

مادة 12) نسخ توافقنامه:

اين توافقنامه در دوازده ماده ، سی بند وسه تبصره و درچهار نسخه تنظيم و به تأييد طرفين رسيد كه هر يك از آنها، در حكم توافقنامه واحد مي­باشد.

 

          بهره ور                                                              محمد سعيدي

    معاون ادري و مالي سازمان                         معاون فرهنگي، سياحتي و بازاريابي سازمان

 

         

 

 

نرخ گروه هتلهای کوثر تحت پوشش سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر در سال 1388    (ویژه دفاتر مسافرتی)                  جدول شماره یک

شرح

هتل هویزه

هتل سفید کنار

هتل کوثر

هتل آزادی

هتل ثامن

اتاق یک تخته با صبحانه

840.000

0

0

0

0

اتاق دو تخته با صبحانه

1.200.000

دو تخته همکف

750.000

0

593.400

585.000

دو تخته رو به جنگل

800.000

دو تخته رو به دریا

850.000

سوئیت دو نفره با صبحانه

1.440.000

1.325.000

0

970.000

685.000

ویلای یک خوابه با صبحانه

0

0

0

0

0

ویلای دوخوابه با صبحانه

0

1.875.000

0

0

0

ویلای سه خوابه با صبحانه

0

2.512.500

0

0

0

آپارتمان چهار تخته

0

0

400/842

0

0

سرویس اضافه

360.000

197.000

117.000

172.150

120.000

تخفیفات

فصل

10% تخفیف

 

به ازای ده اتاق

یک اتاق دو تخته رایگان

به ازای ده آپارتمان چهار تخته

یک آپارتمان چهارتخته رایگان

به ازای ده اتاق

 یک اتاق دو تخته رایگان

به  ازای هر ده اتاق

 یک اتاق دو تخته رایگان

غیر فصل

به ازای پنج اتاق

یک اتاق دو نفره رایگان

به ازای ده اتاق

سه اتاق دو نفره رایگان

به ازای پنج آپارتمان چهار تخته   دو آپارتمان چهارتخته رایگان

به ازای پانزده  اتاق

دو اتاق دو تخته رایگان

به  ازای پنج اتاق

دو اتاق دو تخته رایگان

تعریف ایام غیر فصل

از تاریخ اول فروردین لغایت 15 فروردین و ماه مبارک رمضان

از تاریخ 15 فروردین لغایت 15 خرداد و اول شهریور لغایت 28 اسفند بجز تعطیلات بیش از سه روز

از تاریخ 15 فروردین لغایت 15 خرداد و اول شهریور لغایت 28 اسفند بجز تعطیلات بیش از سه روز

از تاریخ اول آبان لغایت 25 اسفند به جز تعطیلات بیش از سه روز

از تاریخ 15 فروردین لغایت 15 خرداد و اول شهریور لغایت 28 اسفند بجز تعطیلات بیش از سه روز

تذکر:   1- اتاق های رایگان باید در هر مرحله از بهره برداری  استفاده شود  و امکان استفاده در زمانهای دیگررا نداشته  و تجمیع نمی گردد.

         2-  در صورتی که اتاقهای مورد استفاده بهره ور در یک مرحله کمتر از حد نصاب باشد به مجموع اتاقهای مورد بهره برداری در آن مرحله و مرحله بعد اتاق رایگان تعلق می گیرد.

       3- درصورتی که تعداد اتاقهای مورد استفاده بهره ور در هر مرحله از ده عدد بیشتر باشد یک وعده ناهار یا شام رایگان  و در صورتی که از 15 اتاق بیشتر باشد دو وعده ناهار یا شام بر اساس      منوی     منوی گروهی به صورت رایگان به راهنما (لیدر) تعلق می گیرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image