به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آتش سوزي 2

بيمه نامه

آتش سوزي                              شركت سهامي بيمه ........................

شركت سهامي بيمه ايران طبق پيشنهاد شماره ........................... مورخ ................ بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خساراتي كه به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد.

نام بيمه گذار

نشاني بيمه گذار

مورد بيمه                                                         نوع مورد بيمه: صنعتي

محل مورد بيمه

شماره بيمه نامه                                                             تاريخ صدور

شماره سال قبل                                                             نمايندگي

مدت بيمه                تاريخ شروع                                    تاريخ انقضاء

خطرات مورد تعهد: حريق، انفجار، صاعقه، زلزله، آبديدگاي ناشي از تركيدگي لوله هاي آب- ضايعات ناشي از برف و باران

شرح مورد بيمه:

ارزش و مورد بيمه

نرخ

مورد بيمه عبارتست از كليه ساختمانها، ماشين آلات، لوازم و تجهيز اداري و آزمايشگاهي، موجودي مواد اوليه كالاي در دست ساخت و ساخته شده متعلق به بيمه گذار فوق الذكر بوده و يا بطور اماني يا حق العملكاري در اختيار ايشان مي باشد واقع در كارخانه شركت ................ به آدرس محل مورد بيمه بشرح ذيل:

1- كليه ساختمانها و تاسيسات به ارزش:

2- كليه ماشين آلات، تاسيسات، لوازم و تجهيزات اداري آزمايشگاهي و رستوران به ارزش:

3- موجودي مواد اوليه، كالاي در دست ساخت و ساخته شده كلا به ارزش:

4- حداكثر هزينه پاكسازي محل مورد بيمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بيمه نامه تا مبلغ:

 

 

 

 

 

000/000/000/2

 

000/000/000/24

000/000/000/2

 

 

000/000/20

 

 

 

 

 

22/2

 

22/2

22/2

 

 

11/1

3% عوارض شهرداري: -/210/588 ريال

جمع به عدد

000/000/020/28

 

جمع كل سرمايه به حروف:

 

 

مبلغ حق بيمه به حروف:

710/770/62

 

       

 

 

توضيحات منضم به بيمه نامه آتش سوزي

 

توضيحات مربوط به بيمه نامه آتش سوزي شماره ................. كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد به شرح زير:

 

توضيحات:

1-   نرخ حريق، صاعقه، انفجار 7/0 در هزار، زلزله 4/1 در هزار، ضايعات ناشي از برف و باران 2/0 در هزار- ضايعات ناشي از تركيدگي لوله هاي آب 2/0 در هزار مي باشد.

2-     بنا به اظهار بيمه گذار سازه ساختمان مورد بيمه از اسكلت فلزي مي باشد.

3-   با عنايت به ماده 13 شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمه نامه خسارتهاي مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناي سرقت در مقابل خطر زلزله بيمه مي باشد و استثناي زمين لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرايط مذكور شاغل اين بيمه نامه نخواهد بود. ضمنا از خسارتهاي ناشي از زلزله 15% به عنوان تعهد بيمه گذار (فرانشيز) كسر خواهد شد.

4-     حداكثر تعهد شركت بيمه گر در ارتباط با خسارات ناشي از زلزله وارده به مورد بيمه معادل 80% مبلغ بيمه شده خواهد بود.

5-   فرانشيز خسارات ناشي از تركيدگي لوله هاي آب و ضايعات ناشي از برف و باران10% مبلغ خسارت و حداقل 000/50 ريال در هر حادثه مي باشد.

6-   بند3 بيمه نامه تابع شرايط مخصوص بيمه موجودي كالا به صورت شناور(اضهار نامه اي و دريافت 50% حق بيمه در ابتداي دوره) مي باشد كه يك نسخه از شرايط مذكور ضميمه بيمه نامه بوده و جزء لاينفك آن مي باشد بيمه گر موافقت مي نمايد كه بيمه گذار مبلغ 000/220/2 ريال از حق بيمه و 000/21 ريال از عوارض شهرداري بند فوق را نقدا و باقي مانده آنرا كه معادل 50% حق بيمه مذكور مي باشد در پايان دوره و پس از محاسبه حق بيمه قطعي پرداخت نمايد.

7-   بيمه گر موافقت مي نمايد بيمه گذار مبلغ 410/529/12 ريال از حق بيمه را نقدا و ما بقي را در 8 قسط 000/000/6 ريالي به سررسيدهاي 16/2/76 الي 16/9/76 پرداخت نمايد چنانچه هر يك از اقساط مذكور در سررسيدهاي معينه پرداخت نشود بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بيمه را نخواهد داشت.

8-     گرم و روشن نمودن محل مورد بيمه با نفت، گاز، گازوئيل و برق مجاز مي باشد.

 

 

*********

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image