به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

بيمه نامه تمام خطر نصب

(شركت سهامي بيمه ............................)

بيمه نامه تمام خطر نصب

 

 

با توجه به اينكه بيمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تكميل پرسشنامه مربوط كه به انضمام اظهارات كتبي ديگر بيمه گزار در رابطه با انجام این بيمه، جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود از شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود درخواست بيمه كرده است، بيمه گر به موجب اين بيمه نامه تعهد مي كند به شرط پرداخت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات از طرف بيمه گر و با رعايت شرايط و مقررات و استثنائاتي كه در ذيل مقرر شده و يا به موجب الحاقي مقرر خواهد شد، خسارت وارد به بيمه گر را به نحو و تا حدودي كه مشخص شده جبران كند.

استثنائات عمومي

بيمه گر خسارت از بين رفتن، آسيب ديدگي يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بعلت يا در نتيجه عوامل زير وارد آمده يا افزايش يافته باشد جبران نخواهد كرد.

الف- جنگ، هجوم، عمل نيروي دشمن خارجي، عمليات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي ياغيگري، بلوا، انقلاب با قيام، شورش، اعتصاب يا ممانعت از كار كارگران بوسيله كارفرما، جنبشهاي دسته جمعي، در دست گرفتن قدرت با استفاده از نيروي نظامي يا از راه غير قانوني يا از طرف گروهي از اشخاص بدخواهانه بنام يا به تحريك سازمانهاي سياسي عمل مي كنند، دسيسه چيني، ضبط، مصادره، توقيف براي ارتش، يا خرابي يا آسيب وارد به اموال بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام عمومي ديگر.

ب- واكنشهاي هسته اي، تشعشعات يا آلودگي هاي راديواكتيو.

پ- عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گزار يا نمايندگان وي.

ت- توقف كار به طور كلي يا جزئي.

هر گاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضائي يا هر گونه دادرسي ديگر، بيمه گر به استناد بند الف بالا اعلام دارد كه از بين رفتن، خرابي، آسيب ديدگي يا مسئوليت مشمول اين بيمه نيست، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد بعهده بيمه گزار است.

 

مدت بيمه

مسئوليت بيمه گر ولو اينكه تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد پس از شروع كار يا پس از آنكه اشياء مذكور در جدول مشخصات در محل نصب تخليه شد آغاز مي شود و به محض تحويل كار يا انجام نخستين آزمايش ساده يا آزمايش با بار، بنابر اينكه كدام زودتر انجام مي شود و حداكثر چهار هفته بعد از شروع آزمايشها پايان مي پذيرد، مگر آنكه قبلا بطور كتبي توافق ديگري شده باشد.

اگر آزمايش و يا بهره برداري يا تحويل تنها نسبت به بخشي از كارخانه يا نسبت به يك يا چند ماشين انجام گيرد، تامين بيمه گر و كليه مسئوليتهاي مربوط در مورد اين بخش كارخانه و اين ماشين يا ماشين ها خاتمه مي پذيرد و نسبت به قسمتهاي ديگر كارخانه يا ماشين هاي ديگر ادامه مي يابد.

اعتبار بيمه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و كتبي بيمه گر ممكن مي باشد.

 

شرايط عمومي

1-   مسئوليت بيمه گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه نامه مشروط بر اين است كه بيمه گزار مقررات بيمه نامه را رعايت كرده و به سوالات مطرح شده در پرسشنامه درست پاسخ داده و كليه وظايفي را كه بعهده دارد انجام داده باشد.

2-   جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي متضمن اين بيمه نامه جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود و اصطلاح«اين بيمه نامه» هر بار كه در اين قرارداد بكار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه نامه يا جدول مشخصات يا بخش يا بخشهاي اين بيمه نامه به معناي خاصي بكار برده شود، همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود.

3-   بيمه گزار بايد به منظور جلوگيري از تلف و يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود كليه اقدامات لازم را بعمل آورد و توصيه هاي معقول بيمه گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه هاي كارخانه سازنده را رعايت كند.

4-   الف- نمايندگان بيمه گر مي توانند در هر زمان مناسب، خطر موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بيمه گزار موظف است كليه اطلاعات ضروري را جهت ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه گر بگذارد.

ب- بيمه گزار ملزم است هر گونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله بطور تلگرافي و كتبي به آگاهي بيمه گر برساند و به هزينه خود كليه پيشگيري هاي تكميلي مناسب با اوضاع و احوال را معمول دارد. در صورت اقتضا ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به دامنه تامين يا حق بيمه تجديد نظر بعمل آيد.

5-     در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه بر طبق اين بيمه نامه موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه گزار بايد:

الف- بلافاصله بوسيله تلفن و يا تلگراف مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه گر برساند و كتبا نيز آنرا مورد تاييد قرار دهد.

ب- به منظور جلوگيري از گسترش دامنه خسارت كليه اقداماتي را كه براي وي امكان دارد بعمل آورد.

پ- قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه گر قرار دهد.

ت- كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او بگذارد.

ث- در موردي كه خسارت معلول سرقت ساده يا سرقت با شكستن حرز باشد مراجع انتظامي را مطلع سازد.

بيمه گر در هيچ يك از موارد مسئوليتي در قبال خسارت و آسيب و يا مسئوليتي كه ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد، نخواهد داشت.

پس از آنكه بيمه گزار بر طبق مقررات بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند مي تواند در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه گر تعيين و ابلاغ مي شود نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند در ساير موارد بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود كه قبلا هر گونه تعمير يا تغييري خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد.

هر گاه نماينده بيمه گر ظرف مدت معقولي پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد بيمه گزار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.

چنانچه اشيا خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود، تامين بيمه گر نسبت به آن قطع مي شود.

6-   بيمه گزار متعهد است به هزينه بيمه گر هر گونه اقداماتي را كه بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود و يا دريافت خسارت از اشخاص ثالث(بجز آنها كه به موجب اين بيمه نامه بيمه شده اند) لازم مي داند انجام دهد و يا اجازه انجام آنرا بدهد. بيمه گر ممكن است مستقيما داراي حقوقي باشد يا به سبب پرداخت خسارت بعنوان جانشين بيمه گزار صاحب چنين حقي شده باشد. اين اقدامات مي تواند قبل يا بعد از جبران خسارت به بيمه گزار لازم شناخته شود و مورد درخواست بيمه گر قرار گيرد.

7-   هر گونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه نامه پرداخت شود(با فرض عدم اختلاف در خصوص اعتبار بيمه نامه) به تصميم كارشناسي كه كتبا با توافق طرفين برگزيده مي شود احاله خواهد شد. اگر طرفين نسبت به كارشناسي واحد به توافق نرسند اختلاف به دو كارشناس كه هر يك از طرفين ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر يكي را انتخاب خواهد كرد ارجاع مي شود. در صورتيكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند، قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف كتبا كارشناس سومي را بعنوان سركارشناس انتخاب خواهند كرد. جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از صدور راي كارشناس هيچ دعوايي عليه بيمه گر در مراجع قضائي قابل طرح نمي باشد.

8-   اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه به جهتي از جهات عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخص داده شده باشد يا اظهاراتي در جهت حمايت ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه نامه از طرف بيمه گزار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه گزار است و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز بكار برده شود، يا اگر بيمه گزار نسبت به ادعاي مردود و اعلام شده ظرف مدت سه ماه از تاريخ رد اقدامي به عمل نياورد و يا در صورتيكه موضع به كارشناسي ارجاع شده است سه ماه پس از صدور راي از ناحيه كارشناس يا كارنشاسان يا سركارشناس هيچگونه اقدامي بعمل نيايد بيمه گزار كليه حقوق ناشي از اين بيمه نامه را از دست مي دهد.

9-   اگر در زمان وقوع خسارت مشمول اين بيمه نامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه گر فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران يا شركت در جبران خسارت خواهد بود.

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image