به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان

شماره :

تاريخ:

پيوست :

 

 

عنوان قرارداد :                                                      

پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان

 1. مشخصاتطرفينقرارداد:

نام سازمان کارفرما:

نام ونام خانوادگی نماینده سازمان :

سمت نماینده :

شماره تلفن :

 

نام شرکت طرف قرارداد :

نام ونام خانوادگی نماينده شرکت :

سمت نماینده شرکت :

شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت :

شماره مجوز شورای انفورماتیک :

شماره تلفن :

شماره تلفکس :

 

 1. موضوعقرارداد :

پشتيباني ، رفع خطاهاي احتمالي نرم افزار ، ايجاد تغييرات موردنياز براي عملكرد درست و به روز رساني نرم افزار ثبت الكترونيكي پرونده بيمار محصول شركت

 1. چارچوبخدماتپشتيباني :

خدمات پشتيباني به معني حفظ و نگهداري سيستمهاي نرم افزاري نصب شده است ، به گونه اي كه سيستم بر اساس آخرين دستورالعملهاي كشوري در زمينه تعرفه ها ، كارانه و صورتحساب بيمه ها بدون وقفه به عملكرد صحيح خود ادامه دهد.

مواردپشتيباني:

3-1 رفع اشكالات نرم افزاري :

3– 1 – 1 خطاي برنامه نويسي مانند Run Time Error

3– 1 – 2  محاسبه غلط اطلاعات در برنامه و گزارشات

3– 1 – 3 ذخيره سازي و بازيابي غلط اطلاعات در برنامه كه به خطاي كاربر در هنگام درج اطلاعات مربوط نباشد

3– 1 – 4 عدم امكان ارائه گزارش درست در چارچوب برنامه ها به سازمانهاي قانوني مانند سازمانهاي طرف قرارداد، بيمه تامين اجتماعي مطابق با قوانين اين سازمانها در زمان قراداد پشتيباني نرم افزار .

3– 1 – 5 اشتباه در صورت حساب بيماران ، كاركرد پزشكان ، قبض صندوق درآمد واحدهاي مختلف بيمارستان كه بعلت خطاي كاربري و يا عدم درج كامل اطلاعات نباشد.

3– 2 پشتيباني سرورها :

3 – 2 – 1 سيستم عامل سرورها و نرم افزارهاي جانبي

3 – 2 – 2 درصورت بروز اشكال مربوط به تنظيم سرورها به نحوي كه روند كار سيستم با اشكال مواجه شود، كارشناسان شركت با هماهنگي مسئول انفورماتيك كارفرما به بررسي اشكال پرداخته درصورتيكه اشكال مربوط به شبكه يا سخت افزار باشد مراتب به اطلاع نماينده انفورماتيكي بيمارستان خواهدرسيد. در غيراينصورت كارشناس شركت به محل اعزام مي گردد.

 

تبصره 1 : دروهله اول بصورت راهنمايي تلفني و سپس بصورت ريموت و درصورت عدم رفع مشكل ، كارشناس از سوي شركت به محل اعزام مي گردد .

. 3– 2 – 3 پشتيباني از سرويس  REMOTE ACCESS

3– 2 – 4  . پشتيباني از سرويس اتوماتيك BACKUP بر روي سرور اصلي و RESTORE نمودن اطلاعات در صورت بروز خرابي در SQLSEVER بر اساس آخرين نسخه پشتيبان موجود، وظيفه كپي نسخه پشتيبان بر روي

 CDبه عهده مسئول واحد انفورماتيك كارفرما ميباشد.

3 – 3   به روز رساني نرم افزار نصب شده بر اساس تغييرات صورت گرفته و با هماهنگي كارفرما

 1. اعمالتغييراتجديدموردنيازكارفرما :

بيمارستان تغييرات جديد كه در جهت ارتقاي عملكرد سيستم نرم افزاري بوده را بصورت مكتوب به شوراي فناوري اطلاعات دانشگاهارسال نموده و پس از بررسي و تنظيم نهايي تغييرات موردنظر به شركت گزارش شده و شركت موظف است ظرف يك هفته برنامه اجرايي مربوطه را با هزينه هاي مربوطه به اين شورا اعلام نمايد. پس از آماده شدن تغييرات درخواستي و اجراي موفق در يكي از بيمارستانها درتمام بيمارستانها ي ديگر نيز اعمال شده و هزينه اي دريافت نخواهد شد. شركت موظف است تغييرات صورت پذيرفته بر اساس درخواست يكي از بيمارستانهاي طرف قرارداد را در تمام بيمارستانهاي تحت پوشش خود اعمال نمايد

 1. نحوهگزارشخطاهاياحتمالي :

بيمارستان موظف است خطاي پيش آمده را بصورت كامل و مكتوب به شركت ارسال نمايد و شركت موظف ميگردد بر اساس اولويت خطاي گزارش شده به شرح زير اقدام نمايد:

اولويتاول: خطاهايي كه كاركرد نرم افزار را دچار مشكل ساخته و زيانهاي مالي به بيمارستان وارد ميسازد. در كمتر از 12 ساعت برطرف شود.

اولويتدوم: خطاهايي كه در تهيه گزارشات و صورتحسابها وجود دارد. حداكثر تا يك هفته

اولويتسوم: درخواست تغييرات جديد در راستاي عملكرد مطلوب و ارتقاي نرم افزار و بر اساس زمانبندي توافق شده اقدام گردد.

در سيستم يا نقص فني برنامه

تبصره 1 - شركت موظف است بطور 24 ساعته جوابگوي مواردي راكه به علت وجود Bugدر سیستم یا نقض فنی برنامه بوده بطوریکه Supervisor قادر به رفع آنها نباشد ، اقدام نمايد.

تبصره 2 - شركت موظف است هر سه ماه بر اساس الگوي پيوست ، اقدامات انجام يافته در بيمارستان را به شوراي انفورماتيك دانشگاه گزارش نمايد.

 1. مدتانجامقرارداد:

اين قرارداد از تاريخ  لغايت                 و بمدت يكسال قابل اجرا ميباشد.

 1. مبلغقرارداد :

مبلغ اين قرارداد ماهانه          ريال معادل          تومان است .

تبصره  : 1 شركت موظف است ضمانت بانكي معتبر بر اساس قوانين جاري كشوري به بيمارستان ارائه نمايد و یا کارفرما 10% مبلغ کل قرارداد سالیانه را به عنوان سپرده حسن انجام کار نگهداری و در پایان قرارداد پشتیبانی به مجری عودت نماید .

 1. روشپرداختقرارداد:

مبلغ قرارداد هر ماه با ارائه گزارش مستند توسط شركت مجری در زمينه عملكرد همان ماه که به تایید مسئول واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد توسط كارفرما پرداخت خواهد شد.

 

 1. تعهداتكارفرما :

9– 1  كارفرما يك نفررا بعنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي نمايد.

9– 2  كارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعداز محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

9– 3 كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد قرار دهد

9– 4 كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني و هرنوع پاسخگوئي به مراجع ذيربط را از شركت طرف قرارداد اخذنمايد .

 

 

 1.  تعهداتشركتطرفقرارداد:

10,1.  شركت طرف قرارداد يك نفر را بعنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگوئي وايجاد هماهنگي لازم در انجام خدمات

موضوع قرارداد كتباٌ به كارفرما معرفي نمايد

. 10,2  شركت طرف قرارداد متعهد ميگردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام

خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

.10,3  شركت طرف قرارداد متعهد ميگرددكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد

.10,4 شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزاً( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد .

. 10,5 هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.

. 10,6 در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان بعهده شركت طرف قرارداد ميباشد .

.10,7 شركت متعهد ميگرددآموزشهاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

.10,8  ضمانت حسن انجام رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه

پاسخگوست .

. 10,9 شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

. 10,10 هر گونه تصمیم گیری اساسی در تغییر وضعیت شرکت (مانند تصمیم بر تغییر نوع سرویس ارائه شده توسط شركت مجري) می بایست حداقل شش ماه قبل از انجام تغییر به اطلاع کارفرما رسیده باشد .

 

 1. نظارت :

. 11,1مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه به عنوان نماينده شوراي فناوري اطلاعات به عنوان ناظر براي حسن اجراي اين

قرارداد انتخاب ميشود.

. 11,2 اين قرارداد با مجوز شوراي فناوري اطلاعات معتبر خواهد بود.

11,3. در صورت بروز اختلاف بين دو طرف ، موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما ،طرف قرارداد و شوراي فناوري

اطلاعات دانشگاه ، بررسي و تصميم متناسب اتخاذ ميگردد و تصميمات كميته لازم الاجرا است.

11,4  . ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي و بررسيهاي موردي نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

 

 1. روشاصلاحقرارداد :

. 12,1 كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلان به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد و با اخذ مجوز از شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه كاهش و يا افزايش دهد .

. 12,2 كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قراردادضميمه نمايد و كليه پيوستهاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود

 1. شرايطعموميقرارداد:

  .13,1 كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمبنه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط دربرابر وزارت كار وامور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

.13,2  كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و ... از خود سلب مي نمايد .

. 13,3درصورتيكه براساس مستندات عيني بسته به اهمیت نوع تعهد که به تایید واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد مشخص شود که شرکت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصورداشته :

.13,3,1در مرحله اول اخطار کتبی از سوی کارفرما به مجری ارسال می گردد

در صورت عدم پاسخگویی مجری ظرف مدت 24 ساعت پس از ارسال اخطار به مجری به ترتیب زیر عمل خواهد شد

.13,3,2  در مرحله دوم 25 در صد از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود

.13,3,3 درمرحله سوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود.

.13,5,4  در مرحله چهارم معادل 50 ذزصذ مقدار ضمانتنامه بانكي از طرف شركت جريمه پرداخت خواهد شد.

.13,6  در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي شرکت طرف قرارداد کارفرما مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد ازمحل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذخسارت نمايد ومسئوليت هرگونه حوادث ناشي از کار بعهده پيمانكار( مجري )ميباشد .

 1. شرايطاختصاصيقرارداد:

در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت ،كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه  پس از تایید مراجع ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد واخذخسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

 1. نشانيطرفينجهتانجاممكاتبات :

15 - 1 نشانيكارفرما:

نشاني :

تلفن :

نشانيپستالكترونيك:

15- 2 نشانيشركتطرفقرارداد:

نشاني:

تلفن :

نشانيپستالكترونيك :

15- 3 نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قبلي طرفين ميباشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي ميشود . در صور ت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند در غير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد .

 1. اين قرارداد در 16 ماده ، 4 تبصره و 5 صفحه و در سه نسخه (كارفرما، مجري، شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه) تهيه گرديد كه هر كدام در حكم واحد مي باشند و در تمام شرايط تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران است.

مهروامضاءكارفرما :

نام و نام خانوادگي:

سمت :

 

امضاء و مهر كارفرما

مهروامضاءشركتطرفقرارداد :

نام و نام خانوادگي:

سمت :

 

امضاء و مهر شركت

 

 

نمايندهشورايفناورياطلاعاتدانشگاه :

نام و نام خانوادگي :

سمت :

 

مهر و امضا :

تاييديهدفترامورحقوقيدانشگاه :

اين قرارداد مورد تائيد اداره امور حقوقي دانشگاه ميباشد .

نام ونام خانوادگي :

سمت :

 

مهروامضاء

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image