تمديد قرارداد استخدام پيمانی

تمديد قرارداد استخدام پيمانی

 

        

1- نام دستگاه :

2- شماره ملی مستخدم : 

1/2- شماره مستخدم :

3- نام : خانم

4- نام خانوادگی : 

5- نام پدر :

6- شماره شناسنامه :                     1/6- محل صدور :                                         شهرستان :    تبريز                     استان :

7- محل تولد: 

8- تاريخ تولد :

 

روز                    ماه                 سال

9- بالاترين مدرك و رشته تحصيلی :

 

بالاترين مدرك :                               رشته :

10- عنوان پست سازمانی :                                                            1/10- شماره پست سازمانی : 

11- گروه : 

12- سنوات خدمت قابل قبول :              ماه                سال

13- واحد سازمانی :

14- محل خدمت :                      دهستان :                        بخش :                         شهرستان :                                      استان :

 

1/14- كدپستی محل خدمت :                                                           2/14- كدپستی محل سكونت :

15- وضعيت ايثارگری :                 جانباز                     رزمنده                       خانواده شهيد                    آزاده                   ساير با ذكر نوع :

16- وضعيت تأهل و عائله مندی :                          مجرد                       متأهل                                    تعداد فرزندان :

17- تاريخ شروع و خاتمه قرارداد :

 

تاريخ شروع قرارداد                   تاريخ خاتمه قرارداد : 

18- عوامل امتيازآور جهت تمديد قرارداد :

حداكثر امتياز

طبق طرح*

امتياز

كسب شده

 

الف- اعلام نظر ارباب رجوع مطابق فرم های نظرسنجی

تعداد مراحعينی كه با ذكر نام اعلام نارضايتي نموده اند

نفر

10

 

درصد مراجعينی كه با ذكر نام اعلام رضايت نموده اند

درصد

10

 

ب- ارزيابی كيفی و كمی خدمات مستخدم متناسب با نمره ارزشيابی

ارزشيابی مستخدم

نمره

40

 

پ- طی دوره های آموزشي با سمينارهاي تخصصی(به ازاء هر5 ساعت

4 امتياز)

ساعات آموزش مستخدم

 

20

 

ت- خلاقيت ،ابتكار و انجام كارهاي تحقيقاتي كه موجب كاهش هزينه ها ،افزايش بهروري و تسريع در انجام امور مردم مي گردد

10

 

ث- كوشش براي افزايش معلومات و مهارت هاي شغلي (نظير مطالعه كتب و مقالات مرتبط شغلي)

10

 

ج- تشويق نامه از جانب :

10

 

 

     رييس بلافصل

 

امتياز

3

 

     رييس رييس بلافصل

امتياز

4

 

       مديران سطح بالا

امتياز

5

 

 

 

تعداد

 

تعداد

 

تعداد

 

چ- ارايه پيشنهادات ارزنده (مطابق با بخشنامه شماره 19594/1900 مورخ 24/10/1381 )

10

 

ح- رعايت نظم و انضباط اداري و پشتكار و جديت در كار (با نظر مديريت واحد)

10

 

جمع

130

 

19- مواردی كه موجب عدم تمديد قرارداد شده است :

      الف- نارضايتی بيش از ده درصد (براساس جمع بندی فرم های نظرسنجی موضوع بخشنامه  شماره 19594/1900 مورخ 24/10/1381 )

      ب- دريافت بيش از دوبار اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامي

      ج- دريافت بيش از يكبار توبيخ كتبی با درج در پرونده استخدامی

      د- محكوميت در يكي از حالات مذكور در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداری (به استثنای بندهای الف و ب)

      ذ- وجود موارد شكايات اثبات شده نسبت به عملكرد مستخدم نزد مدير(با تأييد دفتر رسيدگی به شكايات يا واحد حراست يا بازرسان طرح تكريم مردم)

     ر- عدم نياز به خدمات مستخدم به علت منتفي شدن وظيفه و كار محوله

20- اظهار نظر مدير و مقام مافوق واحد ذيربط :

 الف- تمديد قرارداد بر اساس امتياز مكتسبه به مدت       يكسال (با حداقل 50% امتياز)      دوسال (با حداقل 65% امتياز)       سه سال (با حداقل 75% امتياز) پيشنهاد می گردد.

  ب- تمديد قرارداد به علت : مفاد بند ........ رديف 19   كسب كمتر از 50 درصد از عوامل امتيازآور تأييد نمی گردد.

نام و نام خانوادگی مدير واحد                عنوان پست سازمانی                                            تاريخ                       امضاء 

نام و نام خانوادگی مقام يا رئيس مافوق    عنوان پست سازمانی                                            تاريخ                       امضاء

21- صدور دستور رييس دستگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان :

الف- با توجه به اعلام نياز مديريت مربوطه و امتياز مكتسبه از عوامل امتيازآور ، قرارداد استخدام پيمانی به مدت           سال تمديد مي گردد.

ب- با توجه به :   مفاد بند ...... رديف 19/       امتياز كسب شده توسط مستخدم ، قرارداد استخدام پيمانی تمديد نمی شود لذا نسبت به تسويه حساب و پرداخت پاداش پايان خدمت مستخدم اقدام گردد.

نام ونام خانوادگی رييس دستگاه / مقام مجاز از طرف ايشان                        عنوان پست سازمانِی               تاريخ                 امضاء

                                 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image