توافقنامه

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

توافقنامه

 

نظر به درخواست مجتمع صنعتی  ................ به مدیریت آقای ..... ........  به شماره ثبت ................ کد اقتصادی ................ به نشانی : ـ بابل ................ به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره .............  مورخ ............ فیمابین شرکت بازرگانی صنایع ............. و .................. به مدیریت آقایان ............ و .................... به شماره ثبت .................. به آدرس تهران ـ میدان ................ خ .......... کوچه ............... پلاک ............... با شرکت ................ به شرح ذیل توافقات به عمل آمد .

ماده 1) موضوع توافقنامه

عبارتست از انتقال کلیه تعهدات و مسئولیت های مذکور در مفاد قرارداد شماره 5125/1320  14/6/79 فیمابین شرکت بازرگانی صنایع ............. و ............... و شرکت ............... که به پیوست تصویر قرارداد ضمیمه و جزء لاینفک توافقنامه می باشد .

ماده 2 ـ سایر شرایط

1)      مجتمع .............. با امضاء این توافق نامه اجراء صحیح موضوع قرارداد را تأیید و تضمین می نماید .

2)   شرکت بازرگانی صنایع ........... و ................ موافقت کرد به منظور اجراء صحیح موضوع قرارداد کلیه هماهنگی های لازم را فیمابین مجتمع صنعتی ................ و شرکت ............ به عمل آورد .

ماده 3) نسخ توافق نامه

این توافق نامه در سه ماده و دو بند و دو نسخه که هرکدام حکم واحد را دارند تهیه , تنظیم و از تاریخ صدور و امضاء برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

 

شرکت بازرگانی صنایع ....................                                                    مجتمع صنعتی .................

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image