درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

 

نام بانک صادرکننده : ......................

ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور .................... ( نام دستور دهنده ) صادره شده است . بنابراین بدین وسیله از شما درخواست می کنیم که با دریافت مدارک زیر , مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

.......................................................................................................................................................................

ما اعلام می داریم :

که اصیل ( دستوردهنده ) از انجام تعهداتی که به موجب قرارداد به عهده داشته است در موارد زیر کوتاهی کرده است :

........................................................................................................................................................................

و در نتیجه ما طبق شروط قرارداد , استحقاق دریافت مبالغی را که به شرح بالا ادعا کرده ایم داریم .

ما همچنین اعلام می داریم که مبلغ مذکور به گونه دیگری خواه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی و یا به حساب دستوردهنده به ما پرداخت نشده است .

ما پیوست می کنیم و یا سپس هرچه زودتر در تأیید ادعای خود مدارک زیر را در اختیار شما قرار می دهیم :

الف) تصمیم قطعی دادگاه در دعوی میان ما و دستور دهنده .

ب) رأی داوری , که در تأیید ادعای ما صادر شده است .

پ) تأییدکتبی دستور دهنده ( اصیل ) در زمینه ادعای ما و مبلغی که باید پرداخت شود .

 

      مکان                                                                                                            نام ذینفع

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image