درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 

نام بانک صادره کننده : .........................

ما , امضا کننده زیر , ذینفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور ............... ( نام اصیل ـ دستوردهنده ) صادر شده است . بدین وسیله از شما درخواست می کنیم مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

.......................................................................................................................................................................

ما اعلام می داریم :

که پیشنهاد اصیل به گونه ای که در ضمانت نامه مذکور تصریح شده از سوی ما پذیرفته شده است . اینکه اصیل سپس از اجرای آن در موارد زیر کوتاهی کرده است :

الف) از امضای قرارداد مطابق با پیشنهاد

ب) از تسلیم یک ضمانت نامه حسن انجام کار به گونه ای که در پیشنهاد پیش بینی شده است .

و اینکه مبلغ مذکور به گونه ای دیگر خواه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی و یا به حساب شخص اصیل ( دستوردهنده ) به ما پرداخت نشده است .

ما پیوست می کنیم مدارک دیگری که در بندهای (4) و (5) ضمانت نامه ذکر شده اند .

 

         مکان                                                                                                         نام ذینفع

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image