به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

درخواست سرمايه گذاري بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 1

جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 

درخواست سرمايه گذاري

بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

(فيپا)

فرم (1-100)

 

 

فرم 1-100

(طرح هاي جديد – سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مشاركت مدني)

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 

درخواست سرمايه گذاري

بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

(فيپا)

 

الف- مشخصات متقاضي

 

1- نام كامل متقاضي(شخص، شركت و غيره):

1-     .............................................................................................................................................

2-     .............................................................................................................................................

3-     .............................................................................................................................................

 

2- وضعيت حقوقي متقاضي:

خصوصي ...... دولتي ...... ساير ...... (در صورتيكه متقاضي غير از بخش خصوصي و دولتي است، توضيح دهيد)

 

3- آيا شركت در هيچ بورس اوراق بهاداري پذيرفته شده است؟

بلي ...... خير ...... اگر پاسخ مثبت است در كجا؟ ............................................................................................

4- تابعيت و اقامتگاه قانوني متقاضي (نشاني كامل):

1-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

2-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

3-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

امضاء

5- در صورتيكه متقاضي يك شخصيت حقوقي است، اطلاعات بيشتري در مورد سهامداران عمده آن ارائه دهيد:

 

نام                                 تابعيت                                        درصد سهام

.........................     .                       ...............................                         ...........................

.........................                             ..............................                          ..........................

.........................                             ..............................                          ..........................

 

6- فعاليتهاي جاري متقاضي:

............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

7- سرمايه گذاريهاي متقاضي در ساير كشورها:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

8- معرفها(بانكها، مجامع صنعتي و حرفه اي):

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

امضاء

 

 

ب- هدف از سرمايه گذاري

9- فعاليت و يا طرحي كه متقاضي قصد سرمايه گذاري در آن را دارد، توضيح دهيد:

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 

10- سرمايه خارجي كه متقاضي به كشور وارد خواهد كرد:

مبلغ : ............................................................................................................................ (ارز)

نوع:

نقد:                                           ........................................................

غير نقد:                          ........................................................

ماشين آلات و تجهيزات      .........................................................

ابزار و قطعات يدكي                       .........................................................

قطعات منفصله                              .........................................................

مواد اوليه، افزودني و كمكي .........................................................

حق اختراع، دانش فني                    .........................................................

اسامي و علائم تجاري                     .........................................................

خدمات فني                                 .........................................................

جمع                                          .........................................................

 

11- درصد سهم خارجي در سرمايه شركت: .........................................................

 

امضاء

 

 

ج- اطلاعات راجع به شركتي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته خواهد شد

 

12- نام شركت مورد نظر: .........................................................

تاسيس شده است .................                                     تاسيس خواهد شد ..............

13- مشخصات شركت مورد نظر، در صورتيكه تاسيس شده است:

-         وضعيت حقوقي: .........................................................

-         فعاليت : .........................................................

-         شماره ثبت: ......................................................... تاريخ .................................

-         سرمايه پرداخت شده ......................................................... ريال

-         نشاني: ......................................................... .........................................................

-         تلفن: ......................................................... فاكس: ...................................................

-         پست الكترونيكي : ..........................     اينترنت: ..............................................

14- اطلاعات عمومي راجع به شركاي محلي:

            نام                                             درصد سهام                                  دولتي/غير دولتي

1- ...................                                         ..............................              .........................

2- ...................                                         ............................               ..........................

3- ...................                                         ...............................             ..........................

15- توانمندي هاي شركاي محلي كه تحقق طرح را تسهيل مي نمايد:

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

امضاء

16- مديريت شركت:

1- تعداد مديران:

            محلي ...................................... خارجي

2- لطفا جزئيات مربوط به پستهاي مديريتي و نحوه تصميم گيري در جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده را تشريح نمائيد.

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

امضاء

د- تجزيه و تحليل امكان سنجي

 

17- عنوان طرح:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 

18- محل استقرار:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 

19- ظرفيت اسمي:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

20- جدول زمانبندي اجراي طرح:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 

21- توضيح مختصري در مورد توليدات/خدمات و فرآيند توليد ارائه دهيد:

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 

22- توليدات/خدمات:

توليدات/خدمات

واحد

سال

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-     تعداد نوبت كاري: ....................................................

2-     تعداد روز كاري طي سال: ...........................................................

3-     برنامه داخلي سازي

سال                                           درصد

            ..............................              ..................................          

            ...............................             ..................................

            ..............................              ...................................

 

امضاء

 

23- هزينه هاي طرح :

الف- هزينه هاي ثابت:

هزينه ها

ريالي

ارزي

جمع به ميليون ريال

زمين

 

 

 

ساختمان

 

 

 

ماشين آلات و تجهيزات

 

 

 

تاسيسات

 

 

 

وسايل نقليه

 

 

 

هزينه هاي فرعي(خدمات نصب و غيره )

 

 

 

دانش فني، خدمات فني

 

 

 

هزينه هاي قبل از توليد

 

 

 

هزينه هاي احتمالي

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

ب- نيازهاي سرمايه در گردش در يك دوره ........................ ماهه.

هزينه ها

ريالي

ارزي

جمع به ميليون ريال

مواد اوليه/واسطه ها

 

 

 

قطعات منفصله

 

 

 

حقوق و دستمزد

 

 

 

انرژي

 

 

 

اداري و فروش

 

 

 

تعميرات، ابزار و قطعات

 

 

 

هزينه هاي تامين مالي

 

 

 

هزينه هاي احتمالي

 

 

 

جمع

 

 

 

 

- نسبت اقلام داخلي به اقلام وارداتي: ....................... درصد

* نرخ تبديل(بسته به نوع ارز مورد استفاده و نرخ جاري مربوطه): ..................*...................

                                                                                                  واحد ارز خارجي                  ريالي

- مواد اصلي وارداتي و ميزان آن؟

...........................................................................

- تا چه ميزان مواد وارداتي در داخل قابل تهيه است؟

.....................................................................................

 

ج- كلي هزينه هاي سرمايه گذاري:

هزينه هاي ثابت: ......................................... ريال

سرمايه در گردش: .......................................... ريال

جمع: ................................................................. ريال

 

- سهم ارزي طرح از جمع ريالي فوق: ........................... ............................ (واحد ارز)

 

 

24- منابع تامين مالي

الف- ساختار سرمايه گذاري:

منبع

سهم سرمايه

وام/تسهيلات اعتباري

مقدار                    درصد

محلي

خارجي

 

 

ساير

..................          (      )

..................          (      )

..................          (      )

..................          (      )

..................

..................

..................

..................

..................

جمع ريالي

..................................

...............................

سهم ارزي از جمع ريالي فوق

.................................

...................................

 

ب- نام موسسه مالي خارجي يا داخلي تامين كننده وام/تسهيلات اعتباري:

....................................................

امضاء

ج- شرايط وام(تسهيلات مالي) / اعتبار ارزي:

منبع

مبلغ

مدت

نرخ

شرايط بازپرداخت

سهامداران خارجي

 

 

 

 

ساير (منابع تامين مالي داخلي و يا خارجي

 

 

 

 

 

-         نسبت سرمايه به كل سرمايه گذاري: ...................... درصد

 

25- دانش فني و حق الامتياز:

-         تعهدات تامين كننده دانش فني:

..........................................................................................................

...........................................................................................................

-         نرخ حق الامتياز و مدت آن(در صورت وجود):

-         نرخ حق فني و مدت آن(در صورت وجود):

 

 

26- اشتغال:

محلي .............................. خارجي ........................................

 

27- برنامه آموزشي:

درايران: ..............................................................................

.............................................................................................................

در خارج: ..........................................................................................

...........................................................................................................

 

28- بررسي بازار(اطلاعات در خصوص: واحدهاي موجود در ايران كه فعاليت مشابه دارند، ظرفيت عملياتي، آمارهاي صادرات و واردات، روند مصرف، رقبا و چشم انداز صادرات و غيره):

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

امضاء

 

29- هزينه بهره برداي/توليد و محاسبه درآمد:

الف- هزينه هاي بهره برداري/ توليد:

هزينه ها

سال

1

2

3

4

5

مواد

نيروي انساني

تاسيسات

تعمير و نگهداري

استهلاك

اداري و فروش

ساير

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

ميزان توليد

 

 

 

 

 

قيمت واحد

 

 

 

 

 

 

 

ب- فروش:

سال

1

2

3

4

5

بازار

ميزان

مبلغ

ميزان

مبلغ

ميزان

مبلغ

ميزان

مبلغ

ميزان

مبلغ

داخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*درصد صادرات هر سال از كل فروش:

سال اول  سال دوم  سال سوم سال چهارم          سال پنجم            سال دهم

...........                ................            ................            .................           ................            ..............

امضاء

ج- محاسبه درآمد:

شرح

سال

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

فروش

كسر مي شود

كل هزينه ها(توليد اداري و فروش)

درآمد عملياتي

كسر مي شود

هزينه هاي مالي

درآمد قبل از ماليات

كسر مي شود

ماليات

سود

كسر مي شود

ذخاير

سود قابل تقسيم

سهم سود خارجي(سود سهام)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

.....................

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

.....................

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

.....................

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

.....................

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

 

(.................)

.....................

.....................

 

امضاء

30- جدول تراز ارزي:

 

شرح

سال

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

فروش صادراتي:

كسر مي شود

مواد اوليه و قطعات

وام اعتباري خارجي

هزينه (بهره ) وام

كارشناسان خارجي

حق الامتياز

سود سهام خارجي

ساير

.....................

 

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

.....................

 

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

.....................

 

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

.....................

 

(.................)

(.................)

(.................) (.................)

(.................)

(.................)

(.................)

.....................

 

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

(.................)

تراز(-/+) ..................

...................

......................

.....................

....................

 

 

31- كداميك از روشهاي زير را براي تامين ارز جهت انتقال سود سهام خود ترجيح مي دهيد؟

الف- خريد ارز از نظام بانكي كشور يا

ب- دسترسي آزاد به ارز حاصل از صادرات محصولات و يا درآمد ازرشي ناشي از ارائه خدمات در داخل و خارج بدون الزام به سپردن پيمان ارزي براي برگشت ارز حاصله به كشور و يا

ج- تركيبي از دو روش فوق به نسبت مشخص

 

 

امضاء

 

 

32- پارامترهاي اقتصادي:

نقطه سر به سر:

ارزش افزوده خالص:

نرخ بازده داخلي:

مدت برگشت سرمايه:

 

33- متقاضي ملزم است مدارك زير را به همراه فرم درخواست تكميل شده بهنگام ارائه درخواست به سازمان سرمايه گذاري تسليم نمايد(لطفا علامت بزنيد):

5   نامه متقاضي خطاب به سازمان سرمايه گذاري مبني بر درخواست تصويب

5   شرح مختصري در خصوص معرفي متقاضي(متقاضيان)

5   تصوير اعلاميه تاسيس صادره از وزارتخانه يا دستگاه دولتي ذيربط

5  فهرست كامل ماشين آلات و تجهيزات حاوي تعداد، سال ساخت و كشور سازنده، قيمت واحد در صورتيكه سرمايه خارجي به صورت غير نقدي به كشور وارد مي شود.

5   فهرست قطعات منفصله حاوي ميزان و قيمت

5   تصوير قرارداد مشاركت(در صورت وجود)

5   تصوير گزارش امكان سنجي طرح(در صورت وجود)

5   تصوير قراردادهاي انتقال تكنولوژي و خدمات(حسب مورد)

5   هر گونه اطلاعات ديگري كه مفيد تشخيص داده شود.

 

اينجانب ...................... با اطلاع از قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرايي آن، به عنوان نماينده مجاز ................... (متقاضي) فرم را تكميل و بدينوسيله تقاضاي تصويب درخواست سرمايه گذاري را دارم.

از طرف سرمايه گذاران خارجي

امضاء ......................... تاريخ ............................

مراتب مورد تاييد اينجانب ............................

به نمايندگي از سوي شركاي ايراني مي باشد.

امضاء

 

تذكر: از متقاضيان درخواست مي شود در صورت كافي نبودن فضاهاي تعيين شده براي پاسخگويي به سوالات، پاسخها را در اوراق اضافي به تعداد مورد نياز درج و ضميمه نمايند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image