درخواست سرمايه گذاري بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 3

جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 

درخواست سرمايه گذاري

بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

(فيپا)

فرم(3-100)

 

 

فرم 3-100

(طرحهاي BOT)

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 

درخواست سرمايه گذاري

بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

(فيپا)

 

الف- مشخصات متقاضي

 

1- نام كامل متقاضي(شخص، شركت و غيره):

1-     .............................................................................................................................................

2-     .............................................................................................................................................

3-     .............................................................................................................................................

 

2- وضعيت حقوقي متقاضي:

خصوصي ...... دولتي ...... ساير ...... (در صورتيكه متقاضي غير از بخش خصوصي و دولتي است، توضيح دهيد)

 

3- آيا شركت در هيچ بورس اوراق بهاداري پذيرفته شده است؟

بلي ...... خير ...... اگر پاسخ مثبت است در كجا؟ ..................................................

4- تابعيت و اقامتگاه قانوني متقاضي (نشاني كامل):

1-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

2-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

3-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

امضاء

5- در صورتيكه متقاضي يك شخصيت حقوقي است، اطلاعات بيشتري در مورد سهامداران عمده آن ارائه دهيد:

 

نام                                             تابعيت                                        درصد سهام

.........................     .                       ...............................                         ...........................

.........................                             ..............................                          ..........................

.........................                             ..............................                          ..........................

 

6- فعاليتهاي جاري متقاضي:

............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

7- سرمايه گذاريهاي متقاضي در ساير كشورها:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 

8- معرفها(بانكها، مجامع صنعتي و حرفه اي):

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

امضاء

 

ب- هدف از سرمايه گذاري

9- فعاليت و يا طرحي كه متقاضي قصد سرمايه گذاري در آن را دارد، توضيح دهيد:

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

10- طرح بر اساس چه ساختاري اجرا خواهد شد:

الف- از طريق ثبت شعبه براي ساخت و بهره برداري از طرح در ايران .......

ب- از طريق ثبت«يك شركت، پروژه» در ايران ..........

 

11- سرمايه خارجي كه متقاضي به كشور وارد خواهد كرد:

مبلغ : ................................................................. ( ارز)

نوع:

نقد: ...............................

غير نقد:

ماشين آلات و تجهيزات ....................................

ابزار و قطعات يدكي           ....................................

قطعات منفصله                  ....................................

مواد اوليه، افزودني و كمكي ....................................

حق اختراع، دانش فني        ....................................

اسامي و علائم تجاري  ....................................

خدمات فني                     ....................................

جمع                              ....................................

امضاء

 

ج- مشخصات طرح و قرارداد BOT

 

12- عنوان طرح: .................................... .................................... ....................................

13- محل اجراي طرح : .................................... ....................................

14- ظرفيت: .................................... .................................... ....................................

15- روش مورد نظر براي انجام سرمايه گذاري خارجي در طرح:

BOT ......           BOOT .....                    BOO .......                     ساير ..........

در صورتيكه روشي غير از موارد فوق الذكر مد نظر مي باشد، توضيح دهيد:

.................................... ...................................................................... .................................... .................................... ................................ .................................... .................................... .................................... ................................. .................................... ....................................

 

16- طرف ايراني قراردادBOT:

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... .................................

 

17- طول مدت قرارداد: ....................................

زمان ساخت: ....................................

زمان بهره برداري: ....................................

جمع: ....................................

 

18- وجوهي كه سرمايه گذار خارجي تحت عنوان عوارض، كارمزد، اجاره، تعرفه و مخارج(حسب مورد) بعنوان منابع درآمدي در دوره بهره برداري از طرح دريافت مي نمايد:

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

19

- دلايل انتخاب هر يك از عناوين و معيارهاي فوق را توضيح دهيد:

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

20- حداقل بازده تعهد شده طرح توسط سرمايه گذار خارجي:

.................................... .................................... .................................... ................................. .................................... .................................... .................................... .............................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

21- تعهدات طرفين قرارداد در برابر يكديگر:

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

21- تعهدات طرفين قرارداد در برابر يكديگر:

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

22- حقوق سرمايه گذار خارجي براي استفاده يا مالكيت و همچنين وثيقه گذاردن زمين اختصاص يافته براي اجراي طرح:

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

23- زمانبندي برگشت سرمايه و عوايد حاصله:

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

امضاء

 

 

24- شرايط انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني:

چگونگي، زمان و شرايط انتقال حقوق مالكانه را توضيح دهيد:

.................................... .................................... .................................... ................................

-         انتقال تدريجي

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

-         انتقال يكجا

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

25- تعهدات طرف ايراني قرارداد از جمله تهيه زمين، خريد محصولات يا خدمات و تامين پوتيليتي (آب، برق، سوخت و ...):

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

26- هزينه هاي طرح:

الف: هزينه هاي ثابت

هزينه ها

ريالي

ارزي

جمع به ميليون ريال

زمين

 

 

 

ساختمان

 

 

 

ماشين آلات و تجهيزات

 

 

 

تاسيسات

 

 

 

وسايل نقليه

 

 

 

هزينه هاي فرعي(خدمات نصب و غيره )

 

 

 

دانش فني، خدمات فني

 

 

 

هزينه هاي قبل از توليد

 

 

 

هزينه هاي احتمالي

 

 

 

جمع

 

 

 

امضاء

 

ب- هزينه هاي بهره برداري (متوسط ساليانه):

هزينه ها

ريالي

ارزي

جمع به ميليون ريال

مواد اوليه/واسطه اي

 

 

 

قطعات منفصله

 

 

 

حقوق و دستمزد

 

 

 

انرژي

 

 

 

اداري و فروش

 

 

 

تعميرات، ابزار و قطعات

 

 

 

هزينه هاي تامين مالي

 

 

 

هزينه هاي احتمالي

 

 

 

جمع

 

 

 

-         نسبت اقلام داخلي به اقلام وارداتي : .......................... درصد

-         مواد اصلي وارداتي و ميزان آن؟ ................................

-         تا چه ميزان مواد وارداتي در داخل قابل تهيه است؟

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

 

ج- كل هزينه هاي سرمايه گذاري:

-         هزينه هاي ثابت ....................................... ريال

-         هزينه هاي بهره برداري .............................. ريال

 

جمع ......................................... ريال

 

-         سهم ارزي طرح از جمع ريالي فوق: .......................... ..................................

امضاء

 

 

27- منابع تامين مالي:

الف- ساختار سرمايه گذاري:

منبع

ارزي

ريالي

جمع به ميليون ريال

سهم سرمايه

 

 

 

داخلي

 

 

 

سرمايه گذار خارجي

 

 

 

وام

 

 

 

داخلي

 

 

 

سرمايه گذار خارجي

 

 

 

جمع

 

 

 

 

ب- نام موسسات مالي خارجي يا داخلي تامين كننده وام(تسهيلات مالي):

.................................... .................................... .................................... ................................

.................................... .................................... .................................... ................................

ج- شرايط و ضوابط وام هاي ارزي:

منبع

مبلغ

دوره

نرخ

شرايط بازپرداخت

سرمايه گذار/ سرمايه گذاران خارجي

 

 

 

 

ساير(موسسات مالي خارجي)

 

 

 

 

داخلي

 

 

 

 

 

نسبت سرمايه به كل سرمايه گذاري ................ درصد.

28- اشتغال:

محلي ......................... خارجي ............................

29- برنامه آموزش:

درايران ...................................

در خارج ..............................

امضاء

30- بررسي بازار:

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

33- متقاضي ملزم است مدارك زير را به همراه فرم درخواست تكميل شده بهنگام ارائه درخواست به سازمان سرمايه گذاري تسليم نمايد(لطفا علامت بزنيد):

5   نامه متقاضي خطاب به سازمان سرمايه گذاري مبني بر درخواست تصويب

5   شرح مختصري در خصوص معرفي متقاضي(متقاضيان)

5   تصوير اعلاميه تاسيس صادره از وزارتخانه يا دستگاه دولتي ذيربط

5  فهرست كامل ماشين آلات و تجهيزات حاوي تعداد، سال ساخت و كشور سازنده، قيمت واحد در صورتيكه سرمايه خارجي به صورت غير نقدي به كشور وارد مي شود.

5   فهرست قطعات منفصله حاوي ميزان و قيمت

5   تصوير قرارداد BOT بهمراه قراردادهاي تبعي.

5   تصوير گزارش امكان سنجي طرح(در صورت وجود)

5   هر گونه اطلاعات ديگري كه مفيد تشخيص داده شود.

اينجانب ...................... با اطلاع از قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرايي آن، به عنوان نماينده مجاز ................... (متقاضي) فرم را تكميل و بدينوسيله تقاضاي تصويب درخواست سرمايه گذاري را دارم.

 

از طرف سرمايه گذاران خارجي

امضاء ......................... تاريخ ............................

 

مراتب مورد تاييد اينجانب ............................

 

به نمايندگي از سوي شركاي ايراني مي باشد.

امضاء

 

تذكر: از متقاضيان درخواست مي شود در صورت كافي نبودن فضاهاي تعيين شده براي پاسخگويي به سوالات، پاسخها را در اوراق اضافي به تعداد مورد نياز درج و ضميمه نمايند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image