درخواست سرمايه گذاري بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 4

جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 

درخواست سرمايه گذاري

بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

(فيپا)

فرم (4-100)

 

 

فرم 4-100

(طرحهاي بيع متقابل و تامين مالي)

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 

درخواست سرمايه گذاري

بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

(فيپا)

 

الف- مشخصات متقاضي

 

1- نام كامل متقاضي(شخص، شركت و غيره):

1-     .............................................................................................................................................

2-     .............................................................................................................................................

3-     .............................................................................................................................................

 

2- وضعيت حقوقي متقاضي:

خصوصي ...... دولتي ...... ساير ...... (در صورتيكه متقاضي غير از بخش خصوصي و دولتي است، توضيح دهيد)

 

3- آيا شركت در هيچ بورس اوراق بهاداري پذيرفته شده است؟

بلي ...... خير ...... اگر پاسخ مثبت است در كجا؟ ..................................................

4- تابعيت و اقامتگاه قانوني متقاضي (نشاني كامل):

1-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

2-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

3-     .................................................................................................................................................

تلفن: ......................................... فاكس: ............................ پست الكترونيكي: ...............................

امضاء

5- در صورتيكه متقاضي يك شخصيت حقوقي است، اطلاعات بيشتري در مورد سهامداران عمده آن ارائه دهيد:

 

نام                                             تابعيت                                        درصد سهام

.........................     .                       ...............................                         ...........................

.........................                             ..............................                          ..........................

.........................                             ..............................                          ..........................

 

6- فعاليتهاي جاري متقاضي:

............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

7- سرمايه گذاريهاي متقاضي در ساير كشورها:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 

8- معرفها(بانكها، مجامع صنعتي و حرفه اي):

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

امضاء

ب- هدف از سرمايه گذاري

9- هدف از سرمايه گذاري چيست؟

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

10- نام و فعاليت شركت(شركت سرمايه پذير) كه متقاضي قصد سرمايه گذاري در آن را دارد:

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

11- كدام روش براي سرمايه گذاري انتخاب شده است؟

بيع متقابل .........    تامين مالي پروژه ......          ساير .... (لطفا توضيح دهيد):

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

12- شرايط بكار گيري سرمايه خارجي توسط شركت سرمايه پذير؟ (لطفا توضيح دهيد)

-         اصل سرمايه: .....................................................

-         زمان بندي استفاده از سرمايه: ...............................................

-         ساير شرايط: ...................................................

 

13- سرمايه خارجي كه توسط متقاضي وارد مي شود:

مبلغ : .................................................................... (ارز)

نوع:

نقد:                                           ........................................................

غير نقد:                          ........................................................

ماشين آلات و تجهيزات      .........................................................

ابزار و قطعات يدكي                       .........................................................

قطعات منفصله                              .........................................................

مواد اوليه، افزودني و كمكي .........................................................

حق اختراع، دانش فني                    .........................................................

اسامي و علائم تجاري                     .........................................................

خدمات فني                                 .........................................................

جمع                                          .........................................................

امضاء

ج- مشخصات قرارداد و شركت سرمايه پذير

14- وضعيت فعلي:

الف- نام شركت: .............................................................................................

-         آيا شركت در بورس پذيرفته شده است؟ بلي ........ خير ..........

محل بورس:

.....................................................................

محل كارخانه:

..........................................................................

ب- مشخصات شركت:

-         وضعيت حقوقي : .....................................

-         فعاليت: .....................................

-         شماره ثبت: ..................................... تاريخ: .....................................

-         سرمايه پرداخت شده: .....................................

-         تعداد سهام : .....................................

-         ارزش اسمي: ..................................... ريال

-         ارزش بازار(هم سهم) .....................................ريال

-         نشاني: .....................................

-         تلفن: ..................................... فاكس: .....................................

-         پست الكترونيكي: .................. اينترنت: .................................

 

د- شركاي عمده محلي:

            نام                                 تابعيت                            درصد سهام         

1- .........................             .............................              ........................

2- .........................             ...........................                .........................

3- .........................             ..........................                 ........................

15- زمانبندي برگشت سرمايه خارجي و عوايد حاصله:

واحد................................ ارز خارجي

 

 


اقساط/سال

1

2

3

......

n

-         اصل

-         هزينه هاي مربوط:

-         ---

-         ---

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

امضاء

 

وضعيت فعلي                               وضعيت آتي

 

الف - زمينه فعاليت:

 

ب- ميزان توليدات/خدمات:

ج- اشتغال:

-         اداري و فروش

-         توليدو خدمات

-         جمع:

-         دائمي:

-         فصلي:

د- فروش ساليانه:

ه- فن آوري(تكنولوژي):

-         تعهدات تامين كننده تكنولوژي:

-         نرخ و مدت حق الامتياز:

(در صورت وجود):

-         ميزان و مدت پرداخت حق

فني (در صورت وجود):

و- فروش:

داخلي:

صادرات:

درصد صادرات:

مقصد صادرات:

17- متقاضي ملزم است مدارك زير را به همراه فرم درخواست تكميل شده بهنگام ارائه درخواست به سازمان سرمايه گذاري تسليم نمايد(لطفا علامت بزنيد):

-         نامه متقاضي خطاب به سازمان سرمايه گذاري مبني بر درخواست تصويب

-         شرح مختصري در خصوص معرفي متقاضي(متقاضيان)

-         آخرين صورتهاي مالي متقاضي و شركت سرمايه پذير

-     فهرست كامل ماشين آلات و تجهيزات حاوي تعداد، سال ساخت و كشور سازنده، قيمت واحد در صورتيكه سرمايه خارجي به صورت غير نقدي به كشور وارد مي شود.

-         فهرست قطعات منفصله حاوي ميزان و قيمت(در صورت وجود)

-         تصوير قرارداد تامين مالي يا بيع متقابل و همينطور قراردادهاي تبعي

-         تصوير قراردادهاي انتقال تكنولوژي و خدمات(حسب مورد)

هر گونه اطلاعات ديگري كه مفيد تشخيص داده شود.

 

اينجانب ....................... با اطلاع از قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرايي آن، به عنوان نماينده مجاز ................... (متقاضي) فرم را تكميل و بدينوسيله تقاضاي تصويب درخواست سرمايه گذاري را دارم.

از طرف سرمايه گذاران خارجي

امضاء ......................... تاريخ ............................

مراتب مورد تاييد اينجانب ............................

به نمايندگي از سوي شركاي ايراني مي باشد.

امضاء

 

تذكر: از متقاضيان درخواست مي شود در صورت كافي نبودن فضاهاي تعيين شده براي پاسخگويي به سوالات، پاسخها را در اوراق اضافي به تعداد مورد نياز درج و ضميمه نمايند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image