سرويس اياب و ذهاب دانشجويان

بسمه تعالی

فرم قرارداد واگذ اری فعاليت های پشتيبانی و خدماتی

(موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 ه مورخ 5/9/1381 هيات وزيران)

        

         جمهوری اسلامی ايران

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور                                  ع- 130(6-12) سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور

 

1- نام دستگاه (کارفرما) : دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  تهران

 

 

2- نام نماينده دستگاه: دکتر جمشيد حاجتی

3- سمت نماينده دستگاه: معاونت مالی و اداری

 

 

4- نام شرکت (طرف قرارداد):

5- شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شرکت:

شماره:           تاريخ:

توسط:

 

 

6- نام نماينده شرکت طرف قرارداد: آقای

7- سمت نماينده شرکت طرف قرارداد: مدير عامل

 

 

8- شماره و تاريخ صورتجلسه مناقصه عمومی:  

شماره:                                        تاريخ:

دلايل ترک مناقصه:

 

 

9- موضوع قرارداد: سرويس اياب و ذهاب دانشجويان

1-9- نوع کار:   اياب و ذهاب                                                                        4-9- کيفيت کار: استاندارد

2-9- واحد کار:                                                                          5-9- امکانات و تجهيزات مورد نياز:

3-9- حجم کار:              یک دستگاه مینی بوس برای ایاب ذهاب کارکنان دانشکده (داخل شهر )و تعداد 50 سرویس رفت و برگشت دانشجویان دانشکده بین دانشکده و درمانگاههای خارج از شهر( اسلام شهر ،ایرین ، چیچکلو و سالور) و درمانگاههای داخل شهر(قمر بنی هاشم ، فرمانفرمایان ، حکیم اعتمادو ...)

                                                             6-9-ساير

 

 

10- مدت انجام قرارداد:

مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ امضاء به مدت: يکسال         تاريخ شروع: 1/1/87            تاريخ خاتمه: 29/12/87

تبصره : پيمانکار متعهد می گردد در صورت لزوم به درخواست کتبی کارفرما حداقل تا 2ماه پس از انقضاء قرارداد تا تعيين تکليف پيمانکار جديد و با شرايط قبل همکاری خود را ادامه دهد.

 

 

11- مبلغ قرارداد:

1-11- ارزش هر واحد کار: 

2-11- کل مبلغ قرارداد: --------------------

 

 

12- نحوه پرداخت پس از کسر کليه کسورات قانونی و اقساط پيش پرداخت:

پرداخت براساس تاييد کارفرما در 12 مرحله به، شرح زير صورت می گيرد:

1-12- پرداخت های ماهانه به مبلغ ------------ هزار ريال در پايان هر ماه پس از محاسبه ميزان کارکرد بر اساس جدول پيوست قابل پرداخت خواهد بود.

2-12- ساير اشکال پرداخت (در صورت توافق):

 

 

13- روش اصلاح قرارداد:

1-13- کارفرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان کار با اعلان به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25% درصد کاهش يا افزايش دهد.

2-13- کارفرما می تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزايای افراد مذکور ) به شرکت طرف قرارداد اعطا نمايد.

3-13- کارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای اين قرارداد و رعايت مقررات عمومی, شرايط اختصاصی را که لازم می داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

 

 

14- تعهدات کارفرما:

1-14- کارفرما يک نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همکاری و ايجاد هماهنگی های لازم کتبا به شرکت طرف قرارداد معرفی می نمايد.

2-14- کارفرما موظف است هزينه های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصيص يافته ، پرداخت نمايد ودر صورت تاخيرنيز خسارت مربوط را پرداخت نمايد .

3-14- کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شرکت طرف قرارداد قراردهد .

4-14- کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد ، حداقل يک ماه قبل از فسخ موضوع را کتبا به شرکت اطلاع دهد .

5-14- کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار واجرای کليه تکاليف قانونی وهر نوع پاسخگويی به مراجع ذيربط را از شرکت طرف قرار داد اخذ نمايد .

6-14- کارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب های مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .

 

 

15- تعهدات شرکت طرف قرارداد :

1-15- شرکت طرف قرارداد يک نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگويی وايجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتبا به کارفرما معرفی می نمايد.

2-15- شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نيروی انسانی واجد شرايط ، امکانات وتجهيزات را به ميزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کارگيرد.

3-15- شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تاييد کارفرما می رساند به شرح ذيل انجام دهد :

4-15- شرکت طرف قرار داد متعهد می گرددکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی نمی باشد.

5-15- شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامين اجتماعی را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق کارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويی به شکايات و اجرای آراء مربوط به هيات های حل اختلافات کارگری و ساير تعهدات قانون کار را به عهده بگيرد.

6-15- شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر کلا يا جزئا ( اعم از حقيقی يا حقوقی ) ندارد.

7-15- هر گونه تغيير در وضعيت شرکت طرف قرارداد می بايستی ظرف مدت 5 روز کتبا به کارفرما اعلام گردد.

8-15- شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود را که به تاييد سازمان تامين اجتماعی رسيده است به کارفرما ارائه نمايد.

 

9-15- درصورتيکه کارفرما به تعداد بيشتری خودرو نياز داشته می بايد 24 ساعت قبل موضوع را به اطلاع پيمانکار رسانده و پيمانکار موظف و متعهد است در اين مدت نسبت به آماده نمودن خودروها اقدام نمايد.

10-15- تعيين و يا هرگونه تغيير مسير خودروها در اختيار کارفرما خواهد بود.

11-15- در صورت عدم اجرای صحيح سرويسها از سوی پيمانکار و يا ساير موارد کارفرما مختار است پس از دو تذکر کتبی راسا نسبت به لغو قرارداد يکطرفه اقدام و حق الزحمه مربوط به همان ماه را نيز پرداخت ننمايد.

12-15- پيمانکار موظف است کليه مقررات مربوط به وسيله نقليه را اعم از بيمه شخص ثالث, بدنه و سرنشين و معاينات فنی و غيره را در موقع عقد قرارداد انجام داده باشد.

13-15- مسئوليت حسن اخلاق و صلاحيت فنی و اجتماعی راننده های خودرو به عهده پيمانکار می باشد.

14-15- همه خودروها بايستی در هر زمان کاملاٌ تميز و مرتب و مينی بوس از نوع بنز 302 و شهاب خودرو مدل بالا و مينی بوس از نوع فيات و اويکو مدل بالا و دارای کارت بيمه شخص ثالث, ديه و سرنشين باشند در غير اين صورت بنا به تشخيص کارفرما پيمانکار جريمه و اين جريمه از دريافتی ماهانه کسر خواهد شد.

15-15- کارفرما هيچگونه تعهدی درقبال تهيه غذای رانندگان وهمچنين تهيه وتحويل مجوز ورود به محدوده طرح ترافيک نخواهد داشت . کلا مسئوليت اين قبيل اموربعهده پيمانکارخواهد بود .

16-15- پخش هرگونه موزيک که مغايربا موازين شرعی وقانونی باشد ممنوع است .

17-15- در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت قرارداد می باشد.

18-15- بمنظور حسن اجرای قرارداد طرف قرارداد موظف است به ميزان 10% مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر و قانونی بسپارد.  

16- نظارت:

1-16- کار فرما موظف است حسب کميت و کيفيت موضوع قرارداد فرد ي

ا افراد (حقيقي و حقوقی) واجد شرايط را که صلاحيت آنان به تأييد بالاترين مقام دستگاه رسيده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نمايد.

2-16- کليه پرداخت ها به طرف قرار داد با تأييد ناظر يا ناظرين صورت می گيرد.

3-16- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است.

4-16- ناظر به کليه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا بر حسن اجرای قرار داد توسط شرکت و کارفرما نظارت نمايد و مشکلات به ناظر منعکس گردد.

5-16- ناظر بايد مکانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه های علمی و مديريتی مبتنی بر نظر سنجی پيش بينی و اعمال نمايد.

6-16-در صورتی که کارفرما تشخيص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به تشخيص ثالثی واگذار نموده يا در نحوه انجام کار قصور ورزيده و يا به هر دليلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند، بايستی در جهت جلوگيری از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت ( طبق مقررات مربوط) و جايگزينی شرکت ديگر اقدام نمايد و شرکت حق هيچ گونه اعتراضی را ندارد.

17- شرايط عمومی قرارداد:

1-17- کارفرما در قبال مطالبات نيروی انسانی شرکت در زمينه قانون کار, قانون تأمين اجتماعی و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت کار امور اجتماعی ، سازمان تامين اجتماعی و ساير مراجع قانونی و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتی ندارد.

2-17- کارفرما حق هيچ گونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظير معرفی کارکنان ، نحوه مديريت و ... ـ از خود سلب می نمايد.

3-17- در صورتيکه بر اساس گزارش کتبی ناظر ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی کوتاهی و قصور داشته باشد.

- در مرحله اول 10% درصد جريمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

-  در مرحله دوم15% درصد جريمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

- در مرحله سوم 20% درصد جريمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

- در مرحله چهارم موضوع در کميته ای با حضور نمايندگان کارفرما، طرف قرارداد و ناظر ، بررسی و تصميم گيری می شود، حکم تصميمات کميته لازم الاجرا است.

4-17- در صورت ايراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد ، دستگاه می تواند به ميزان درصدی از مبلغ قرارداد از محل طلب ها، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ  خسارت نمايد.

5-17- هرگونه قرار داد که نتيجه آن بکارگيری نيروی انسانی باشد ممنوع است.

 

18- نشانی طرفين جهت انجام مکاتبات:

1-18- نشانی کارفرما:  ميدان انقلاب- ضلع شمالی دانشگاه تهران- دانشکده پزشکی- معاونت مالی و اداری

تلفن: 66400917

نشانی پست الکترونيک: medoffice@tums.ac.ir

 

2-18- نشانی شرکت طرف قرار داد:

نشانی:

تلفن:

فاکس :

نشانی پست الکترونيک:ـــ

 

نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفين می باشد لذا مکاتبات رسمی و مراسلات از طريق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود. در صورت تغيير نشانی طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يکديگر را کتباًمطلع نمايند. در غير اين صورت کليه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمی باشد.

 

19- امضاء طرفين قرارداد:

اين قرار داد در 19 بند و 6 تبصره در 5 نسخه ] جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (کارفرما)، وزارت کار امور اجتماعی ، سازمان مديريت و برنامه ريزی استانهاو ساير موارد مورد نياز [ تهيه و تنظيم شده که پس از امضای طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

مهر امضاء کارفرما: دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران                           مهر امضاء شرکت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگی نماينده:  آقای دکتر جمشيد حاجتی                                         نام و نام خانوادگی نماينده:

سمت:  معاون مالی و اداری دانشکده پزشکی                                                        سمت: مدير عامل

محل امضا:                                                                                                  محل امضا:

       

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image