سوگند نامه

سوگند نامه

 

 

ايران .............................................

شهر  ............................................

سفارت  ........................................

........................................ به درستي سوگند و گواهي مي دهم كه:

1-    اينجانب   ......................................... شركت  ....................... كه مقر اصلي آن در  ........................................ واقع است، پيشنهاد انجام فعاليتهاي بازرگاني را در ارتباط با/ و يا براي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا موسسات و شركتهاي وابسته يا تحت كنترل دولت با/ يا بدون قرارداد كتبي مي كنم و در مورد صحت مطالبي كه از اين به بعد ذكر خواهد شد مطلع مي باشم.

2-       فعاليتهاي تجاري كه در پاراگراف(1) اشاره شد شامل موارد ذيل مي باشد:

........................................................................................................................

(شرح ماهيت فعاليت شركت مربوطه/يا قرارداد)

قراردادهايي كه چند وقت به چند وقت براي عرضه كالا، مواد، كالاي ساخته شده يا خدمات به .................. در مدت .................. كه از .................. شروع و در تاريخ  .................. خاتمه مي يابد.

3-    شهادت دهنده صراحتا اظهار مي نمايد كه هيچ وجهي، چه در ايران و يا خارج از ايران پرداخت ننموده است و هيچگونه قراردادي، يا ترتيبات خاصي يا تفاهم و توافق براي پرداخت چنين وجهي، با شخص ثالثي(اعم از كارگزار، نماينده، مشاور، بازرس گمرك و غيره) در مقابل خدماتي كه در تناسب با فعاليت تجاري موضوع اين سوگند نامه نباشد صورت نگرفته است.

شهادت دهنده مضافا اذعان دارد كه پرداخت چنين وجهي به ترتيبي كه توضيح داده شده است ممنوع بوده و با قوانين و سياست كلي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد به شركت و يا موسسات وابسته و شعبه آن، كارمندان، مديران، مستخدمين و يا نمايندگان آن هيچگونه پرداختي مستقيم و يا غير مستقيم ننموده است و يا تعهدي و يا بدهي نسبت به پرداختي از قبيل حق الزحمه، كميسيون، پاداش، هديه يا وجوه ديگر و يا در نظر گرفتن پرداختي به واسطه ها، نماينده ها، بازرسين گمرك، يا اشخاص ديگر و يا موسسات حقوقي(منجمله كارمندان و مقامات دولتي) خواهد در ايران و يا خارج از ايران(بجز پيمانكاران فرعي كه مشخصا در قرارداد في ما بين ذكر شده است) در ارتباط با اجراي فعاليتهاي مورد اشاره، يا هر نوع معامله يا قراردادي كه در فعاليتهاي بازرگاني مورد نظر باشد ندارد، بجز در موارد ذيل:

***********************

ترتيبات اتخاذ شده بايستي ذكر شود

***************

بدينوسيله تعهد مي نمايم چنانچه در طول  .................. مذكور در بند 2 هر گونه تغييرات، اصلاحات، اضافات و يا حذف در متن صورت گيرد فورا و كتبا به  .................. اعلام نمايم.

4-    من واقف هستم و اقرار مي نمايم كه اجرا و ارائه اين سوگندنامه براي اشتغال شركت در فعاليتهاي تجاري از شروط الزامي دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

5-    من واقف هستم و اقرار مي نمايم كه هر گونه اظهارات ناصحيح و دروغ عمدي نسبت به مفاد اين سوگندنامه از نظر قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران و مقررات  .................. منجمله قوانين مربوط به نقض عهد و سوگند دروغ به عنوان يك جرم جنايي از طرف اينجانب و شركت تلقي مي گردد.

منجمله قوانين مربوط به نقض عهد و سوگند دروغ به عنوان يك جرم جنايي از طرف اينجانب و شركت تلقي مي گردد.

من همچنين واقف هستم و اقرار مي نمايم كه هر گونه اظهارات نادرست و دروغ مي تواند علاوه بر اينكه حق فسخ يكطرفه قرارداد را به طرف ايراني بدهد، اينجانب و شركت را مشمول خسارات مدني بعلاوه تعطيل، توقيف، انحلال و يا برآورد خسارات جزايي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران نمايد.

6-    بدينوسيله اقرار مي نمايم كه از مامور كنسولي  .................. تقاضا نموده ام يك نسخه از اين سوگند نامه را طبق امضاي موجود در دفاتر كنسولگري در ايران ثبت نمايد.

 

امضاي شهادت دهنده .....................

 

اين سوگند و سوگند نامه در  .................. در حضور اينجانب  .................. ادا و گواهي شده است.

 

 

محل امضاي مامور كنسولگري

.................. سمن مامور كنسولگري

(مهر)

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image