شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

 

این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط به شرایط عمومی است .

ماده 3-1.

  1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ......................... است .
  2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ......................... است .

ماده 3-2. سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما , و یا گروه های اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار , عبارت اند از :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 19. موعد تحویل نقشه های چون ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما ..................... است .

ماده 20-1. مسئولیت دو طرف پیمان , در پرداخت عوارض , حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات و حق بیمه تأمین اجتماعی , به شرح زیر است :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 28-2. در شرایط زیر , پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا شب است .

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 24-6-7. مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده 34 است .

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 35-7-1- میزان کسورات حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 35-8 . به ازای هر 30 روز , تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند 53-4 شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ .................... به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .

ماده 36. نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 27-1-4 . در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 37-1-5. تعدیل ( عدم شمول تعدیل به پیمانکار , یا فرمول تعدیل درج شود ) .

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 41-1. تحویل موقت کارهای موضوع پیمان پس از  اتمام مرحله ................... انجام می شود .

ماده 42-1. دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , .............. روز است .

ماده 46-3. برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 47. در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

مجموع مبالغ خسارت تأخیر دریافتی از ................... درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

ماده 55-1.

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره ی آن به شرح زیر است :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 56-3. مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  1. هزینه بیمه نامه های .................... به عهده ..........................
  2. .......................................................................................................................................................

ماده 58-1. ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ماده 62-3. مرجع منصوب کننده اعضای هیئت حل اختلاف به شرح زیر است :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

  نماینده کارفرما                                                                                         نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی                                                                                      نام و نام خانوادگی

     امضا                                                                                                               مهر و امضا

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image