شرح تعهدات پیمانکار

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

شرح تعهدات پیمانکار

 

نظافت روزانه کلیه اطاق های موجود در شرکت زیر :

1)      تمیز نمودن در و دیوار , شیشه ها , کرکره ها , میزها و وسایل موجود در اطاق ها و شستشوی هفتگی با اسید و مواد شوینده .

2)      جمع آوری آشغال ها و خرده نان ها و تخلیه آنها در محل مربوطه به صورت روزانه .

3)      نظافت کلیه دستشویی ها و توالت ها , ضد عفونی کردن آنها و شستن با اسید در حد تأیید مسئول دفتر تهران .

4)      شستن , تمیز کردن حباب های کلیه وسایل روشنایی سقفی و غیره

5)      تمیز کردن حوض در صورت نیاز

6)      جارو کردن و حمل برگ های درختان در فصل مربوطه

7)   کمک و جابجایی اثاثیه اطاق ها در صورت لزوم و کمک به تخلیه اجناس وارده به شرکت هزینه کلیه ملزومات مربوطه اعم از وسایل و مواد پاک کننده به عهده پیمانکار می باشد .

مبنای کارمزد پرداختی در این قرارداد از بابت هر کارکرد با احتساب تمامی مزایای قانونی قید شده در قانون کار بوده و پیمانکار موظف به رعایت تمامی موارد قانونی می باشد .

البسه مناسب و یک رنگ و بقیه وسایل ایمنی مورد نیاز کارگران از طرف پیمانکار به کارگران تحویل داده خواهد شد در غیر این صورت از کار کردن فرد متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد.

پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار بوده و مسئول و جوابگوی پیامد حوادث احتمالی ناشی از کار کارگران خود می باشد .

در صورت غیبت و یا مریضی هرکدام از کارگران شاغل , پیمانکار موظف است فرد دیگری را جایگزین نماید . رعایت کلیه حقوق کارگری ( مربوط به قوانین کار , بیمه تأمین اجتماعی ) و قوانین مالیاتی به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است فرد قراردادهای اداره کار را در حضور نماینده شرکت و توسط کارگران تکمیل و پس از امضاء طرفین یک برگ آن را به کارفرما و برگ دیگر را به اداره کار ارسال نماید .

ضمناً در حل و فصل اختلاف فیمابین در مورد مسائل کار و کارگری اداره کار و در مورد دعاوی حقوقی و غیره , دادگستری وحکم خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست غذاهای قابل ارائه

لیست غذاهای قابل ارائه از طریق پیمانکاری رستوران با توجه مشتریان یک غذا از نوع درجه یک برای هر نوع جنسه مربوطه اعم از حبوبات و مواد پروتئینی و نوشابه های مربوطه .

1)      زرشک پلو با مرغ                                       با نوشابه

2)      قیمه بادمجان یا قیمه                                               با ماست

3)      خورشت قرمه سبزی یا خورشت کرفس           با ماست

4)      چلوکباب کوبیده                                        با نوشابه

5)      چلوکباب برگ                                                      با نوشابه

6)      جوجه کباب                                                         با نوشابه

7)      استامبولی با آبگوشت                                              با ماست

8)      فسنجان در فصل زمستان                              با ماست

9)      سبزی پلو با ماهی                                      با نوشابه

10)   همبرگر یا شامی یا کتلت , مخلفات مربوطه       با نوشابه

صبحانه به صورت نان و پنیر , کره مربا , عسل , تخم مرغ به انضمام چای

بدیهی است سریال غذاهای صدرالاشان مانند عرف رستوران های سراسری با ارزیابی دقیق قابل قبول می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد مربوط به مناقصه شماره

این شرکت / اینجانب ........ به آدرس ........... تلفن .............. فاکس ............. که اسناد مناقصه مربوط به واگذاری رستوران کارخانجات را خریداری نموده و اسناد فنی و شرایط عمومی مناقصه و نمونه قرارداد را رؤیت و از جزئیات آنها اطلاع حاصل نموده ایم و لذا با ارائه این پیشنهاد تعهد می نماییم که موضوع مناقصه به شرح زیر را با شرایط دستگاه مناقصه گذار انجام دهیم .

شرح موضوع مناقصه

مقدار

مبلغ کل طبق .......

برگ پیشنهاد فروش

تهیه مواد , طبخ , سرویس دهی و توزیع غذای روزانه پرسنل به بهره برداری از آشپزخانه و تجهیزات و دستگاه های موجود آن در محل رستوران مذکور را برطبق برنامه هفتگی یا ماهیانه بر طبق پیوست ها به شرح ذیل :

دو برگ شرح خدمات پیمانکار ناهارخوری کارخانجات

یک برگ صورت انواع غذاها و قیمت واحد آنها
( پیوست شماره یک )

چهاربرگ اوزان انواع غذاها  ( پیوست شماره 2 )

دو/2 برگ مشخصات مواد اولیه مورد مصرف اغذیه ( پیوست شماره 3 )

چهار/4 برگ دستورالعمل های بهداشتی ( مواد غذایی محیط , فردی ) (پیوست شمار 4 ) .

حدوداً یک هزار و ششصد و سی ( 1630) پرس به صورت روزانه در شش روز هفته از شنبه لغایت پنج شنبه هر هفته و تعطیلات رسمی پیش بینی شده ( به صورت کشیک ) به مدت یک سال

 

محل اجراء و توزیع غذا در رستوران (ناهارخوری) کارخانجات ......... می باشد .

 

 

 

در صورت قبول این پیشنهاد قیمت از طرف راه آهن از تاریخ ابلاغ برنده بودن در مناقصه تعهد می نمائیم با شرایط قرارداد که فرم آن را ضمیمه اسناد مناقصه ارائه شده بود امضاء نموده و طی مدت یک سال غذای مورد قرارداد را تحویل و اجاره نمائیم و در صورت استنکاف از امضای قرارداد و یا عدم ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهد حداکثر تا مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ کتبی کارخانه یا سازمان .......... مجاز خواهد بود که مبلغ ده میلیون ریال سپرده مناقصه را بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع خود ضبط نماید . این پیشنهاد تا مدت 90 روز از تاریخ مناقصه معتبر خواهد بود .

نمونه ضمانت نامه شماره (1)

نظر به اینکه ........................

مایل است در مناقصه مربوط به .................

در مقابل کارخانه یا سازمان ..................

برای مبلغ .................. ریال (......................... )

تعهد می نماید که چنانچه کارخانه یا سازمان ............. به این بانک اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای قرارداد در مدت مقرر استنکاف نموده است مبلغ ............... ریال مرقوم را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هیچگونه دلیل یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجرای اداری یا قضایی داشته باشد بلادرنگ در وجه کارخانه یا سازمان ............... بپردازد . این تعهد تا آخر ساعت اداری روز .............. معتبر بوده و بنا به درخواست راه کارخانه یا سازمان ................. برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت این تعهد را تمدید کند و یا ............... موجبات تمدید را فراهم نسازد و بانک موافق با تمدید ننماید در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان ...............
پرداخت کند .

 

امضاء و مهر بانک مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه ضمانت نامه شماره (2)

تعهد نامه بانک شماره ........................

معطوفاً به قرارداد شماره ..................... مورخ ................. منعقده بین ................... و کارخانه یا سازمان ..............بنابه درخواست ............. این بانک برای حسن اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد اشاره شده در قبال تعهداتی که .................. به عهده گرفته است تعهد می کند در صورتی که بنا به تشخیص کارخانه یا سازمان از انجام و اجرای هریک از تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان ................... ریال هر مبلغی را که کارخانه یا سازمان ............. به هر عنوان و هر جهتی که خود تشخیص خواهد داد مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه محتاج اظهارنامه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی یا مقام دیگر داشته باشد و یا نیازی به اثبات قصور و یا تخلف ................. داشته باشد بلادرنگ در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان .............. بپردازد .

مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداری روز ................است و بنا به درخواست کارخانه یا سازمان ........... برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود در صورتی که بانک یا نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید نماید یا .......... موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید بانک در این صورت متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد داشته باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان ............. پرداخت کند .

 

امضاء و مهر بانک مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

مضمون له

ضمانت نامه شماره ....................

چون طبق قرارداد منعقده شماره ............ مورخ ............... بین .................. و ........... مقرر است مبلغ ................. ریال ( ............. ریال) از طرف مضمون له آن ضمانت نامه به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه پرداخت گردد , این بانک بنا به درخواست مضمون عنه این ضمانت نامه در مقابل مضمون له این ضمانت نامه متعهد می شود هر مبلغی را تا میزان مبلغ .............. ريال که از طرف مضمون له این ضمانت نامه مطالبه شود به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه نیازی به اثبات صحت و یا سقم و یا اقامه دلیلی از طرف مضمون له این ضمانت نامه باشد بلادرنگ در وجه یا حواله کرد مضمون له این ضمانت نامه بپردازد , اعم از اینکه موارد مورد مطالبه در زمینه اجراء مواد قرارداد مورد مطالبه مضمون له این ضمانت نامه قرار گیرد یا در زمینه اجراء دستورهای مقامات قضایی و اجرایی نسبت به قرار تأمین یا دستورهای اجرایی که علیه مضمون عنه این ضمانت نامه صادر و دستور بازداشت حقوق و مطالبات او به مضمون له این ضمانت نامه داده شده است باشد .

این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز ................... معتبر بوده و بنابه درخواست مضمون له این ضمانت نامه برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانت نامه را تمدید کند و .............. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک حاضر به تمدید ننماید , در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه باشد , مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد ...........
پرداخت کند .

بانک شعبه .................

 

 

 

 

 

 

 

 

مضمون له

 

معطوفاً به قرارداد شماره ........... مربوط به ............... موضوع قرارداد ................ منعقده بین .................. مضمون عنه این ضمانت نامه ................ مضمون له این ضمانت نامه ................ بدین وسیله این بانک برای حسن اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد اشاره شده در قبال مضمون له این ضمانت نامه به عهده گرفته است ضمانت می کند و متعهد می شود در صورتی که بنا به تشخیص مضمون له , مضمون عنه این ضمانت نامه از انجام و اجرای هریک است تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان ................ به حروف نوشته شود ریال .............. به عدد نوشته شود ریال ) هر مبلغی را بابت این ضمانت نامه به هر عنوان و هرجهتی که مضمون له این ضمانت نامه تشخیص داده و مطالبه نماید , به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه محتاج به صدور اظهارنامه یا اقدام از مجرای قانونی و قضایی و یا مقام دیگر باشد و یا نیازی به اثبات قصور یا صحت سقم داشته باشد , بلادرنگ در وجه یا حواله مضمون له این ضمانت نامه بپردازد .

اعتباراین ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز ................... معتبر بوده و بنابه درخواست
مضمون له این ضمانت نامه برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانت نامه را تمدید کند و .............. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید , در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا
حواله کرد ........... مضمون له پرداخت کند .

بانک شعبه .................

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image