ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

 

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره 325 ) .

ضامن : ...............................

اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : .........................

ذی نفع ( طرفی که به مناقصه دعوت می کند ) : .............................

مناقصه ای که ضمانت نامه به آن مربوط است : .........................

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : .............................

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ..........................

تاریخ سپری شدن : ...........................

ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم , تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگری و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر , در صورت درخواست کتبی یا تلفنی یا از طریق تلگراف وتلکس و توسط ذی نفع فوق , هرگونه مبلغ یا مبالغ را تاسطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط اینکه :

  1. درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده 8 قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد .
  2. درخواست پرداخت شامل اعلام این امر از سوی ذی نفع باشد که مبلغ مورد درخواست , چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم , از طریق دیگری توسط اصیل یا از طرف وی به او پرداخت نشده باشد .
  3. درخواست پرداخت به وسیله اعلام این امر از سوی ذی نفع تأیید شود که وی مناقصه ی اصیل را قبول کرده است و اصیل هم یا نتوانسته است قراردادی بر طبق مناقصه امضا کند و یا موفق نشده که ضمانت نامه حسن انجام کار را آن گونه که در مناقصه پیش بینی شده بود تسلیم کند . 
  4. درخواست پرداخت از سوی ذی نفع همراه با اعلام این مطلب به اصیل باشد که ذی نفع موافقت دارد هرگونه اختلافی در زمینه هر ادعایی از سوی اصیل برای بازپرداخت به او علیه ذی نفع در مورد همه یا بخشی از مبلغ پرداخت شده بر طبق ضمانت نامه در یک دادگاه یا هیأت داوری مشخص شده یا مورد توافق به موجب بند (الف) ماده 9 قواعد یکنواخت مورد حل و فصل قرار گیرد .
  5. ....................

هرگونه اختلاف میان ما به عنوام ضامن و ذی نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به موجب آن مربوط باشد , باید نهایتاً به وسیله داوری به موجب قواعد سازش و داوری اتاق بین المللی بازرگانی حل و فصل شود .

           ضامن :                                                                                               محل و تاریخ :

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image