به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

فرم قرارداد و اگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

 

فرم قرارداد و اگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

( موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هيات وزيران )

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی                                                     ع – 130 (6-82 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 

1 – نام دستگاه (كارفرما) :  

2 – نام نماينده دستگاه :  

3 – سمت نماينده دستگاه :  

4 – نام شركت (طرف قرارداد) :   

شماره ثبت شركت :       تاريخ ثبت شركت :  

5–شماره‌وتاريخ‌تعيين‌صلاحيت‌شركت:

شماره:           تاريخ:               توسط :  

6 – نام نماينده شركت طرف قرارداد :  

7 – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :  

8 – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه:

شماره :                               تاريخ :  

* دلا يل ترك تشريفات مناقصه

9 – موضوع قرارداد : واگذاري امور اياب و ذهاب

1– 9- نوع كار: سرويس آمد و رفت كاركنان

 

2 – 9 – واحد كار : مسير برون شهري ، درون شهري

 

3 – 9 –حجم كار :

 

4 – 9 – كيفيت كار : با نظر کارفرما

 

5 – 9 – امكانات و تجهيزات مورد نياز :

 

 6 – 9 –نشاني محل‌انجام خدمت موضوع‌قرارداد:

 

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ امضاء به مدت : يکسال شمسي          تاريخ :                                       تاريخ خاتمه :

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – ارزش هرواحدكار: هر نيمراه اتوبوس خارج شهر                     ريال ، هر نيمراه اتوبوس داخل شهر                    ريال ،
هر نيمراه ميني بوس خارج شهر                                ريال و هر نيمراه ميني‌بوس داخل شهر                            ريال  

                           

2 – 11 – كل مبلغ قرارداد :                        ريال (                                    ريال)

 

 

*درصورتيكه از روش ترك مناقصه استفاده شود مي بايست دلايل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به --------------------------- ارسال گردد .

 

 

12 – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني و اقساط پيش پرداخت :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 – 12 – پيش پرداخت به مبلغ ************* ريال در تاريخ **********

2 – 12 – پرداخت هاي ماهانه به مبلغ                             ريال (                                        ريال) در پايان هرماه  
پس از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد ناظر قرارداد .

3 – 12 –ساير اشكال پرداخت (درصورت توافق) : **************

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغييرميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25%درصد كاهش يا افزايش دهد .

2 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد(حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد .

3 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را
كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

14 – تعهدات كارفرما :

1 – 14 – كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 – 14 – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – كارفرما مجاز است براي فسخ قرارداد , حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد .

4 – 14 – كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب هاي مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .

15 – تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 – 15 – شركت طرف قرارداد........ نفر را به عنوان نماينده تام الاختيارخود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد .

2 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط , امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد .

4 – 15 – شركت طرف قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .

5 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد . ضمناً پرداخت دستمزد و كارمزد ، حق السعي ، خسارات اخراج، سنوات ، بيمه ، عائله مندي ،اياب و ذهاب ، بن كارگري ، پاداش و اضافه كار افراد موضوع اين بند با پيمانكار قرارداد است .

6 – 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

7 – 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد .

8 – 15 – شركت طرف قرارداد مكلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايد .

 

 

 

 

9 – 15 – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

10 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

11 – 15 – شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

12 – 15 –ضمانت حسن رفتارواخلاق كاركنان وكيفيت انجام كارآنان به عهده شركت است و شركت درمقابل دستگاه پاسخگوست .

13 – 15 – شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه , حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

14 – 15 – به منظورحسن اجراي قرارداد, و تضمين  انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است  به ميزان مقرر درآئين نامه تضمين براي معاملات دولتي (موضوع بندهاي ب و د ماده 5  آئين نامه مذکور ) تضمين قانوني بسپارد .

یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره ..........مورخ.........به عهده بانک .........شعبه..........کد.......به مبلغ ................ریال تسلیم کارفرما گردیده که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تایید کارفرما برابر مقررات قابل استرداد است.

16 – نظارت :

1 – 16 – كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي وحقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد مدير واحد رسيده است , به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 – 16 – كليه پرداخت ها به طرف قراردادبا تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 – 16 – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات     به ناظر منعكس گردد .

5 – 16 – ناظر بايد مکانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 – 16 – درصورتي كه كارفرما تشخيص دهدكه شركت ، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده ويا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه ، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

17 – شرايط عمومي قرارداد :

1 – 17 – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت درزمينه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

2 – 17 – كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان , نحوه مديريت و ......... از خود سلب مي نمايد .

3 – 17 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر , طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور
داشته باشد :

-         درمرحله اول 1 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

-         درمرحله دوم 2 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

-         درمرحله سوم 3 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

-         درمرحله چهارم موضوع در كميته مندرج در بند 9-17  بررسي وتصميم گيري مي شود ، حكم تصميمات كميته لازم الاجرا است .

4 – 17 – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، دستگاه مي تواند به ميزان درصدي ازمبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذ خسارت نمايد .

5 – 17 – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هر شکل باشد ، ممنوع است .

6– 17 – اين قرارداد درصورت رضايت طرفين و دريافت مجوزهاي لازم از بالاترين مقام دستگاه و بارعايت آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات با همان شرايط قبلي به مدت سه ماه قابل تمديد است .

 

 

 

 

7 – 17 - كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

8 – 17 - درصورتيكه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد ، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي
به فاصله ----- روز و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و ضمانت نامه بانكي شركت را ضبط نمايد .

9 – 17 – حل هرگونه اختلاف ناشي ازتفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه به عنوان حكم مشترك و مرضي الطرفين مي باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود براي طرفين لازم الاجرا است . درطول رسيدگي به اختلاف، پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار خود ادامه دهد .

 


18 – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 – 18 – نشاني كارفرما :

نشاني :   

تلفن :  

نشاني پست الكترونيك :  

 

2 – 18 – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :  

تلفن :  

نشاني پست الكترونيك :     

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود . درصورت تغيير نشاني ،طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ،ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به کارفرما به عهده پيمانکاراست .

 

19 – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 19 ماده و 49 بند در --- نسخه  جهت : طرف قرارداد, دستگاه (كارفرما) ، وزارت كارو اموراجتماعي ، -------و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمنا ً به استناد بند 3-13 ...... برگ شرايط اختصاصي شامل -----     ماده و   -----    برگ ليست اسامي و خط سير مسيرهاي سرويس شامل   ---    مسير الحاق قرارداد می باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد .

 

 

 

مهر و امضاء كارفرما :                             مهر و امضاء شركت طرف قرارداد :                     مهر و امضا مسئول امور مالي :

نام و نام خانوادگي نماينده :                      نام و نام خانوادگي نماينده :                              نام و نام خانوادگي :

سمت :                                                سمت :  

 

محل امضاء :                                         محل امضاء :                                                 محل امضاء:

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image