فروش خدمات نرم افزاري

بسمه تعالي
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد

 

 

فروش خدمات نرم افزاري جهت
 
 
 
كارفرما :
 
پيمانكار :

شركت ………………………

 


تاريخ :‌  ...........................

شماره : ............................

قرارداد

 

            اين قرارداد بين شركت ........................................... و به نمايندگي .......................... با سمت ................................ كه از اين پس دراين قرارداد كارفرما ناميده ميشود و شركت …………………. به نمايندگي ......... به نشاني ................................ كه ازاين به بعد دراين قرارداد پيمانكار ناميده ميشود ، منعقد گرديد .

 

ماده 1 - موضوع قرارداد :

عبارتست از .............

 

ماده 2- مدت  قرارداد :

2-1- مدت قرارداد از تاريخ تنفيذ به مدت ... ماه/سال شمسي ميباشد .

2-2- تنفيذ قرارداد و شروع كار از تاريخ پرداخت مبلغ اوليه مندرج در بند 4-1 خواهدبود .

2-3- سپري شدن مدت رافع تعهدات كارفرما نخواهد بود .

2-4-هرگونه تمديد مدت قراداد به هر دليلي (افزايش حجم كار ، تاخير در اجراي تعهدات طرفين ) بجز بروز شرائط غير قابل پيش بيني و اضطراري (مندرج در ماده 12 قرارداد حاضر) بايستي بصورت كتبي و با توافق طرفين انجام پذيرد.

 

ماده 3 - مبلغ قرارداد :

3-1- كل مبلغ معين قرارداد ..................... ريال برابر ...................... تومان ميباشد .

3-2- مبلغ نامعين قرارداد (براي كاركرد در شرائط ................ ) از قرار هر ساعت ...................... ريال ميباشد كه صرفا به ساعات اضافي كار در شرائط فوق الذكر تعلق خواهد گرفت .

3-3- با توجه به ماهيت قرارداد كه فروش خدمات كارشناسي نرم افزاري مي‌باشد ، كليه كسورات قانوني قرارداد حاضر صرفا شامل علي الحساب ماليات برابر 5% بوده كه از هر پرداخت به پيمانكار كسر خواهد گرديد و پرداخت ساير مبالغ بجز آن در تعهد پيمانكار نبوده و مبلغ مندرج در ماده سه قرارداد بصورت خالص و بدون كسر كسورات ديگري در وجه پيمانكار (مطابق ماده چهار اين قرارداد) پرداخت خواهد گرديد .

3-4- كليه ماليات هاي مربوطه ، هزينه هاي گمركي ، ماليات بردرآمد ، عوارض ، اظهارنامه مالياتي وساير موارديكه  دولت در نتيجه فعاليت هاي كارفرما در راستاي تهيه و توزيع محصولات تحت اين قرارداد براي آن ماليات وضع مي كند و همچنين ماليات هاي وضع شده طبق خدماتي كه توسط كارفرما به مشتريان ارائه مي گردد و ماليات هاي اشتغال كه براي كارمندان كارفرما وضع مي شود ، به استثناي ماليات بردرآمد خالص و ماليات كارمندان پيمانكار ، همگي (اين مالياتها) به عهده كارفرما مي باشد.

3-5- چنانچه و در هر مقطعي از اجرا ويا پس از پايان قرارداد حاضر پيمانكار درخواست گواهي هاي فروش مجدد يا هر سند و مدرك ديگري كه نشانگر مجوز معاف از ماليات مصرف يا فروش محلي يا استاني محصولات ويا نشانگر پرداخت مالياتهاي مربوطه توسط كارفرما به دولت باشد ، كارفرما متعهد ميگردد موارد گواهي هاي مربوطه را (در صورت وجود) به پيمانكار ارائه دهد .

 

 

ماده 4 - نحوه پرداخت :

مراحل پرداخت در قرارداد حاضر بشرح زير خواهد بود:

4-1- 30%  كل مبلغ معين قرارداد (معادل ............................. ريال) بعنوان( قسط اول) پيش پرداخت قرارداد توسط كارفرما در زمان انعقاد قرارداد به پيمانكار پرداخت ميگردد .

4-2- ....% كل مبلغ معين قرارداد (معادل .................... ريال) پس از اجراي ....

 

تبصره : ( در صورت عقد قرارداد توسعه/پشتيباني با پرداختهاي ماهانه )مبلغ پرداخت شده تحت عنوان قسط اول (بند 4-1) از صورت وضعيت اولين ماه پرداخت كسر خواهد گرديد.

 

ماده  5 - تعهدات پيمانكار:

5-1- پيمانكار متعهد است پروژه في مابين را تحت مدل فني و با استفاده از ابزار مندرج در پيوست فني شماره يك اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد ميباشد ) به انجام رساند و مستندات و محصولات فني قرارداد را در موعد مقرر (زمان اعلام شده پس از هر سفارش كارفرما توسط نماينده پيمانكار) تهيه و در اختيار نماينده معرفي شده كارفرما قراردهد.

تبصره :

- نمايندگان معرفي شده از سوي كارفرما و پيمانكار (از هر طرف يك نفر) در زمينه ارائه سفارش و تحويل محصولات بايستي حد اكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ عقد قرارداد و بصورت كتبي به طرفين قرارداد معرفي گردند .

- پيمانكار مكلف خواهد بود پيكربندي سخت افزاري مورد نياز خود در محل كارفرما را حداكثر يك هفته پس از شروع قرارداد به نماينده كارفرما اعلام نمايد .

5-2- پيمانكار متعهد ميگردد برنامه و جدول زمان بندي مورد استفاده در اجراي هر يك از سفارشات كارفرما در موضوع اين قرارداد را (ماده يك) حداكثر پنج روز پس ازدريافت هرسفارش  به كارفرما اعلام نمايد .

5-3- پيمانكار موظف است يك كپي از كليه محصولات قرارداد (مندرج در پيوست يك) را در پايان هر فاز از پياده سازي سفارشات كارفرما به نماينده معرفي شده كارفرما تحويل نمايد و بديهي است مسئوليتي از بابت تغييرات بوجود آمده پس از آن تاريخ در محصولات مورد نظر متوجه پيمانكار نخواهد بود .

5-4- پيمانكار كليه محصولات تهيه شده را به مدت سه  ماه شمسي گارانتي نموده و اين بدان معني است كه در صورت بروز هر گونه اشكال در كاركرد فراورده هاي تحويل شده كه مربوط به محصول تحويل شده اوليه (زمان تحويل قطعي) باشد ، مسئوليت رفع آن بعهده پيمانكار مي باشد و ساير موارد نيازمند انعقاد قرارداد پشتيباني جداگانه خواهد بود .

5-5- در صورت بروز تاخير در برگزاري جلسات كارشناسي مورد نظر از سوي كارشناسان كارفرما (بر اساس مكاتبات انجام شده پيمانكار با نامبردگان) ويا تاخير در تائيد مستندات و محصولات تحويلي از سوي پيمانكار به كارشناسان كارفرما ، پيمانكار تعهدي در قبال تاخيرات بوجود آمده در پيشبرد پروژه نخواهد داشت و در صورتيكه زمان تاخيرات مورد نظر كمتر از ده روز در هر فاز باشد زمان مورد نظر به زمان اجراي تعهدات پيمانكار افزوده شده و از اين بابت مسئوليتي متوجه پيمانكار نخواهد بود . در صورت وجود هرگونه تاخير بيش از ده روز در اجراي پيشبرد كار از سوي كارشناسان كارفرما پيمانكار مخير به توقف پيشبرد پروژه تا رفع مشكل بوجود آمده بوده و كارفرما متعهد ميگردد ضمن رفع مشكل و تاخيرات موجود در سازمان بهره بردار از طرق مقتضي ، آمادگي شرائط جهت شروع مجدد پروژه را كتبا به اطلاع پيمانكار برساند .نيز با توجه به محدوديت در زمان پروژه ، در صورت وجود تاخير بيش از بيست روز در روند اجرايي پروژه ، پيمانكار مخير به فسخ قرارداد و اجراي كليه مفاد ماده 10 قرارداد حاضر خواهد بود .

5-6- در صورت بروز تاخير از سوي پيمانكار در اجراي تعهدات موضوع قرارداد و تحويل محصولات مطابق برنامه زمان بندي اعلام شده پيمانكار (برابر ماده 5-2) ، كارفرما مخير خواهد بود پس از گذشت 10 روز از موعد تاخير و عدم اجراي تعهدات توسط پيمانكار ، تا سقف بيست روز معادل يك درصد كل مبلغ قرارداد و پس از آن تا سقف سي روز معادل پنج درصد قرارداد را بعنوان جريمه از مبالغ مربوط به همان فاز در زمان پرداخت كسر نموده و مابقي را در وجه پيمانكار پرداخت نمايد . در صورت وجود تاخير بيش از سي روز در اجراي تعهدات توسط پيمانكار و احراز آن توسط داور مرضي الطرفين ، مراتب توسط وي قابل پيگيري و داوري بوده و راي نامبرده براي طرفين قرارداد لازم الاجرا ميباشد .

5-7- با توجه به ماهيت كار مورد نياز كارفرما ، پيمانكار تعهدي در قبال توسعه و برنامه سازي نرم افزار در موارد غير ضروري (بنا به تشخيص پيمانكار) در محيط كارفرما را نداشته و حضور پيمانكار و كارشناسان وي در سايت كارفرما صرفا محدود به نصب و راه اندازي نرم افزار ، تبديل داده ها ، tuning بانك اطلاعاتي ، آموزش و جلسات هماهنگي پيشبرد كار يا دريافت نيازمندي كارفرما خواهد بود .

 

ماده 6 - تعهدات كارفرما :

6-1- كارفرما متعهد ميگردد كه مبلغ هر صورت وضعيت را حداكثر يك هفته پس ازدريافت صورت وضعيت ، پرداخت نمايد. بديهي است ملاك تسويه حساب پيمانكار اين قرارداد ، صرفا تائيديه نماينده معرفي شده كارفرما بر انجام امور محوله از سوي وي به پيمانكار خواهد بود و تسويه حساب كاركرد پيمانكار منوط به بررسي ، تائيد يا هيچ فرايند ديگري از سوي شخص يا مرجع ديگري بجز نماينده معرفي شده كارفرما نخواهد بود  .

6-2- باتوجه به اينكه بستراجراي نرم افزارهاي موضوع اين قرارداد ، سخت افزار ميباشد ، نماينده كارفرما متعهد ميگردد اقدامات لازم براي برپاداشتن وعملكرد صحيح سخت افزارهاي نصب شده درمحل كارفرما را در هنگام اجراي عمليات موضوع قرارداد و بنا بر اعلام پيمانكار بعمل آورد .

6-3- كليه هزينه هاي اياب و ذهاب ، اسكان و نهار پرسنل پيمانكار در تمامي اماكن كارفرما و در تمام طول مدت قرارداد بعهده كارفرما مي باشد كه از طريق تسويه حساب هفتگي صورت هزينه هاي اعلام شده از سوي پيمانكار و عوامل وي ، در وجه نامبرده پرداخت خواهد گرديد .

6-4- كارفرما متعهد ميگردد كليه مستندات ، فراورده هاي نرم افزاري ، نرم افزارهاي پايه و كليه موارد پيش نياز شروع كار را (بنا به تشخيص پيمانكار) به تمامي در ابتداي پروژه و طي يك صورتجلسه رسمي ، در اختيار پيمانكار قرارداده و لذا پيمانكار در قبال توليد محصولاتي كه ناشي از عدم تحويل يا تاخير در تحويل مستندات و پيش نيازهاي شروع كار به وي خواهد بود ، مسئوليتي نخواهد داشت . بديهي است اين موارد شامل كليه محصولات نرم افزاري و مكتوب توليد شده پيشين و تمامي مواردي كه به نحوي با سيستم مورد سفارش كارفرما در ارتباط بوده اند يا ميباشند گرديده و هر نوع خودداري از ارائه مستندات و ماژولهاي نرم افزاري ويا محصولات توليد شده پيشين ، باعث لغو تعهدات پيمانكار و عدم توانائي اجراي سفارش مورد نظر خواهد گرديد .

6-5- كارفرما متعهد ميگردد كليه هماهنگي هاي لازم در خصوص تردد و دسترسي پيمانكار و كارشناسان وي را به عوامل اجرائي ، مديريتي ، داده ها و ساير موارد مورد نياز پيمانكار در سازمان كارفرما را فراهم نمايد . تاخيرات ناشي از عدم هماهنگي به موقع در اين موارد بر عهده كارفرما بوده و مسئوليتي از اين ناحيه متوجه پيمانكار نخواهد بود .

6-6- كارفرما متعهد ميگردد از انجام هرگونه عمليات مهندسي معكوس ، روند معكوس جمع آوري اطلاعات يا اعمال تغييرات بر روي محصولات نرم افزاري توليدي توسط پيمانكار در موضوع اين قرارداد تا قبل از تسويه حساب و اتمام كامل قرارداد حاضر خودداري نمايد .

6-7- كارفرما متعهد ميگردد نشانه تجاري پيمانكار را كه با نظر پيمانكار در محل مشخصي بر روي تمامي محصولات مكتوب ، الكترونيكي ، نرم افزاري و ساير موارد ارائه شده (متعاقب اجراي قرارداد حاضر) درج شده است را برنداشته ، حذف و دستكاري يا مخفي ننمايد ، مگر اينكه توافق كتبي در اين مورد في مابين كارفرما و پيمانكار وجود داشته باشد .

6-8- اجراي هرگونه مشاركت بر روي فروش يا ارائه محصولات اين قرارداد از سوي كارفرما به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي يا سازمانها ، نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي در داخل يا خارج از جمهوري اسلامي ايران ، منوط به عقد قرارداد مشاركت و توافق جداگانه ميباشد و اين مورد در قرارداد حاضر پيش بيني نشده است .

 

ماده 7- مرجع حل اختلاف :

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد وهرگونه اختلاف كه در مواد اين قرارداد ويا در اجراي آن ، في مابين بوجود آيد ، ازطريق متخصص مرضي الطرفين قابل بررسي بوده و راي وي براي هر دو طرف لازم الاجرا ميباشد .

 

ماده 8- افزايش يا کاهش قرارداد :

8-1- درصورتيكه كارفرما براي بهينه سازي وبهبود وتكميل وضعيت محصولات موضوع اين قرارداد ويا خارج از موضوع اين قرارداد ، ارائه خدمات بيشتري را از سوي پيمانكار لازم بداند ، مراتب را بطور كتبي به پيمانكار اعلام وپس از توافق كتبي طرفين مبني بر افزايش عمليات مورد نياز و تنظيم الحاقيه قرارداد به مبلغي معادل افزايش كار تعيين شده ، پيمانكار مكلف به اجراي خدمات مذكور خواهد بود . شايان ذكر است انجام چنين خدماتي نمي تواند متضمن افزايشي بيش از 25% مبلغ قرارداد باشد .با توجه به نحوه تسويه حساب تعيين شده در اين قرارداد و در صورت وجود مقادير كاري بيشتر از 80 ساعت در ماه ، صورت وضعيت كار اضافه در پايان همان ماه از سوي پيمانكار براي كارفرما ارسال و تسويه حساب به ميزان مورد نظر و بر اساس حق الزحمه مذكور در ماده 3-2 قرارداد حاضر ، در همان مقطع انجام خواهد پذيرفت .

8-2- در صورتيكه تغييرات مورد نياز كارفرما بيشتر از 25% كل حجم قرارداد بوده ويا توافق طرفيني كتبي در خصوص افزايش عمليات در حد كمتر از 25% حجم كل قرارداد از سوي طرفين حاصل نگردد ، اجراي تغييرات اعلام شده نيازمند عقد قرارداد جداگانه اي بوده و در حيطه قرارداد حاضر نخواهد بود .)

 

ماده 9  - ناظرقرارداد:

9-1- ناظر قرداد آقاي/خانم .......................... با سمت ................................. مي باشد.

9-2- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود كليه عمليات نظارتي خود را بر مبناي متدولوژي و روش پيشبرد كار كه در ابتداي پروژه في مابين كارفرما و پيمانكار توافق شده است انجام داده و از اعمال هر روشهاي نظارتي غير از روش پيشبرد پروژه و خارج از محيط ابزارهاي فني/نرم افزاري مورد استفاده در اجراي اين پروژه كه در پيوست فني شماره يك اين قرارداد آورده شده است خودداري كند .

9-3- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود رونوشت كليه گزارشات نظارت و مميزي قرارداد حاضر را همزمان با تهيه و ارسال براي كارفرما ، بدون كم و كاست براي پيمانكار نيز ارسال نمايد .

 

ماده10 - قانون منع مداخله :

پيمانكار معترف است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي مصوب ديماه 1337 نمي باشد ودر صورت احراز خلاف اين امر كارفرما قرارداد را فسخ وپيمانكار مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود .

 


ماده 11 - فسخ قرارداد :

11-1- درصورتيكه پيمانكار بنا به تشخيص داور مرضي الطرفين و به اعتراف خود قادر به انجام تعهدات طبق شرايط اين قرارداد نباشد ، بنا به پيشنهاد داور مرضي الطرفين وتصويب كارفرما  ، قرارداد با سه هفته اعلام كتبي قبلي از سوي كارفرما فسخ ميگردد و طبق برآورد انجام شده توسط داور مرضي الطرفين تا آن تاريخ با پيمانكار تسويه حساب بعمل مي آيد .

11-2- درصورتيكه كارفرما تعهدات خودرا به انجام نرساند وپرداختهاي هرصورت وضعيت مطابق ماده 4 قرارداد و يا از پانزده روز پس از ارائه صورت وضعيت فاز مربوطه ، انجام نشود ، پيمانكار مجاز خواهد بود با اعلام كتبي قبلي قرارداد را فسخ ويا پيشبرد پروژه را متوقف نمايد . بديهي است كارفرما ملزم به پرداخت صورت وضعيتهاي تائيد شده وانجام تسويه حساب تاتاريخ مذكور مطابق بند 3 ماده حاضر (ماده 11 قرارداد) مي باشد .

11-3- در صورت اعلام كتبي فسخ قرارداد از سوي طرفين قرارداد (پيمانكار يا كارفرما) ، كليه وجوه نقدي يا اسناد بهادار پرداخت شده به پيمانكار تا تاريخ اعلام فسخ (مطابق ماده چهار قرارداد حاضر) در مالكيت پيمانكار بوده و كارفرما حق مطالبه هيچ وجهي از پيمانكار را در هيچ زمينه اي نخواهد داشت . همچنين كارفرما مكلف خواهد بود تا تاريخ مذكور تسويه حساب كامل بابت ميزان كار انجام شده از آخرين پرداخت تا زمان اعلام فسخ را با پيمانكار انجام دهد . در اين زمان ، ‌پيمانكار موظف به صدور صورت وضعيت ميزان كار انجام شده تا آن تاريخ به كارفرما خواهد بود .

11-4- در كليه حالات فوق و يا در هر زمان كه نياز به محاسبه ميزان كار انجام شده از سوي كارفرما بوجود آيد (بنا بر وجود ابهام در ميزان كار اعلام شده توسط پيمانكار) ، انجام اين كار بر عهده داور مرضي الطرفين بوده و هزينه هاي داوري نيز بر عهده كارفرما ميباشد .

 

ماده 12موارد اضطراري:

بروز هرگونه حادثه خارجي غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب وخارج از اراده طرفين كه مانع ازاجراي تعهدات آنها گردد ، موجب مسئوليت آنان درزمان مزبور تا رفع حادثه نخواهد بود وطرفين با توافق كتبي ميتوانند نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد اقدام نمايند . بديهي است در صورت بروز اين شرائط هيچ يك از طرفين هيچ گونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهند داشت . اين موارد ميتواند شامل بلاياي طبيعي ، قوانين جديد الوضع كه مانع از اجراي موضوع قرارداد گردد ، تحريمهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي ايران ، Hacking سايت ، حوادث غير مترقبه ، حمله دشمن ، جنگ داخلي ، شورش يا قيام ، آتش سوزي ، سيل ، انفجار ، زلزله يا حادثه جدي ، اعتصاب ، وقفه در کار يا معضلات کارگري يا هر دليل ديگري که در حقيقت خارج از کنترل بوده يا مواردي از اين دست باشد .

تبصره :

            - تشخيص فورس ماژور بعهده هيئتي متشكل از نماينده كارفرما ، نماينده پيمانكار و داور مرضي الطرفين خواهد بود .

 

ماده 13- خيارات :

            به موجب اين ماده اسقاط كافه خيارات و خصوصا خيار غبن از اين قرارداد و براي طرفين قـــرارداد بعمل مي آيد .

 


ماده 14 - حقوق و مالکيت:

14-1- اسناد فنی شامل گزارشهای فنی، برنامه ها، فهرست کالاها، نقشه ها، شرايط و مشخصات عمومی و اختصاصی مربوط به اين قرارداد که توسط كارفرما در اختيار پيمانکار قرار گرفته است  و يا در طول انجام کار توليد می شود در مالکيت کارفرما باقی خواهد ماند و پيمانکار نبايد هيچيک از اطلاعات فوق الذکر را به جز در ارتباط با اجرای کار موضوع اين قرارداد مورداستفاده قراردهد .

14-2- كد منبع كتابخانه ها (libraries source codes) و روشهاي برنامه سازي و نيز روشهاي پيشبرد كار و كليه اسناد الكترونيكي و كاغذي مرتبط با اين موارد در مالكيت پيمانكار باقي مانده و كارفرما متعهد ميگردد موارد فوق را (بجز با اخذ مجوز كتبي پيمانكار) به هيچ نحوي افشاء ، منتشر ، كپي برداري يا هرگونه بهره برداري ديگري ننمايد.

 

ماده 15- اطلاعات فني، دانش فني و افشاي آنها:

15-1- كليه اطلاعات و اسناد فني شامل گزارشهاي فني، برنامه ها، فهرست کالاها، نقشه ها، شرايط و مشخصات عمومي و اختصاصي مربوط به اين قرارداد که توسط طرف کارفرما در اختيار پيمانکار قرار گرفته است در مالکيت کارفرما باقي خواهد ماند و پيمانکار نبايد هيچيک از اطلاعات فوق الذکر را به جز در ارتباط با اجراي کار موضوع اين قرارداد مورداستفاده قراردهد يا بدون رضايت نامه کتبي کارفرما براي اشخاص ثالث فاش کند و يا در پروژه هاي ديگر استفاده نمايد. اطلاعات عمومي پروژه شامل نوع سيستم كاربردي ، نوع سيستم عامل، سيستم مديريت پايگاه داده ها و ابزارهاي مورد استفاده ، بازه و دامنه اجراي پروژه ، گستره جغرافيائي اجراي پروژه ، پيكربندي فني و فناوريهاي مورد استفاده در پروژه شامل بند حاضر نبوده و پيمانکار مجاز به ذکر آن موارد در رزومه فني خود خواهد بود.

15-2- كليه اطلاعات از قبيل اطلاعات مربوط به محصولات ، خدمات ، روش هاي ساخت يا توليد ، اختراعات ، كشفيات ، رموز تجارت ، مجوزاشخاص ثالث ، عمليات كار ، نمودارها ، برنامه هاي كامپيوتري ، ليست مشتريان ، سيستمهاي برنامه ريزي كاري يا اطلاعات مربوط به كار يا امور پيمانكار كه به نحوي در اختيار كارفرما قرار گرفته است يا كارفرما ممكن است به نحوي از آنها اطلاع كسب كرده باشد بطوريكه اين اطلاعات بعنوان موارد محرمانه مورد استفاده در مجموعه پيمانكار شناخته شده يا اينكه تحت شرايطي حاصل شده كه بايستي محرمانه تلقي گردد و بسادگي نبايستي در اختيارعموم قرارگيرد ، نبايستي از سوي كارفرما در اختيار عموم يا شركتهاي رقيب يا شركتهاي همكار در زمينه هاي موضوع كاري پيمانكار قرار گيرد و در صورت نياز ، بايستي مجوز كتبي انتشار موارد فوق از پيمانكار اخذ گردد . البته موارد زير جزء اطلاعات محرمانه به حساب نمي آيند :

الف) اطلاعاتي كه در اختيارعموم قرارمي گيرد در حاليكه طرف كارفرما در انتشار آن بي تقصير است .

ب    ) اطلاعاتي كه از قبل قانونا ( بطورموجه ) دراختيارطرف ديگربوده قبل از اينكه طرف ديگر اين اطلاعات رابه او بدهد.

ج     ) اطلاعاتي كه متعاقب يك حكم دادگاه برهمگان فاش شود.

 

15-3-  هر يک از طرفين طبق قرارداد توافق ميکنند که در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه طرف ديگر کوشا باشد . طرفين قرارداد توافق ميکنند که اطلاعات محرمانه طرف ديگر را براي اشخاص ثالث فاش نکرده ، انتقال ندهند ، يا اين اطلاعات را در اختيار آنها قرار ندهند ، به استثناي اين اشخاص ثالث يعني کارمند ،نماينده ، پيمانکار ، عضو وابسته به طرفي از قرارداد که قرارداد کتبي حفظ اطلاعات محرمانه را امضا کرده است ، و آن اشخاص ثالثي که در رابطه با استفاده از حقوق يا عمل به تعهدات خود در قبال قرارداد به اين اطلاعات نياز دارند. طرفين طبق قرارداد توافق ميکنند که کليه اطلاعات ، مکاتبات ، مذاکرات ، يا مطالب مکتوب مربوط به پروژه و اين قرارداد را در طول مدت پيشبرد كار کاملاً محرمانه نگهدارند و فقط اين اطلاعات را براي کارمنداني که به اين اطلاعات نياز دارند فاش سازند.

 

ماده 16- ساير شرائط قرارداد:

16-1- كليه اطلاعيه ها و مكاتبات اين قرارداد ميتوانند بصورت مكتوب ويا بصورت پست الكترونيكي (با اخذ رسيد دريافت) يا نمابر (با دريافت تائيديه دريافت) انجام شوند .

16-2- مديريت و محرمانگي هزينه ها ، روشهاي كاري داخلي ، درآمدها ، مديريت پرسنل (پيمانكار)، انتساب كار به پرسنل (پيمانكار) و تسويه حساب با پرسنل پيمانكار در موضوع اين قرارداد صرفا در اختيار و مالكيت پيمانكار بوده و انعقاد اين قرارداد هيچ اختياري را براي كارفرما در رسيدگي يا اطلاع از اسناد و عمليات مالي و مديريتي پيمانكار را در هيچ زمينه - اي پديد نخواهد آورد.

16-3- دو سال پس از انقضا يا اتمام اين قرارداد ، پيمانكار و كارفرما همديگر را از زير دين و تعهد متعاقب بندهاي ماده 15 اين قرارداد ، بري الذمه (آزاد) ميکنند.

16-4- کليه پرداختي هاي اين قرارداد و مبناي پولي بين طرفين اين قرارداد برحسب ريال ايران ميباشد مگر آنكه در مواردي خاص براي بكارگيري ارز ديگري بين طرفين قرارداد توافق كتبي وجود داشته باشد.

16-5-مفاد و مندرجات اين قرارداد ، منجمله متمم هاي آن صرفاً با توافق کتبي که به امضاي دو طرف رسيده باشد قابل اصلاح و تغيير ميباشند.

16-6-اين قرارداد ( بهمراه کليه متمم هاي ضميمه آن ) بمنزله يک قرارداد کامل بين طرفين به شمار مي رود و کليه قرادادهاي قبلي اعم از شفاهي و کتبي  با توجه به موضوع قرارداد که قبلاً بين طرفين منعقد شدند کنار گذاشته ميشود و اين قرارداد جايگزين همه موارد قبلي شده و قابل اصلاح و تغيير نيست ، مگر اينکه با امضاي طرفين و کتباً اعلام گردد. چنانچه يکي از طرفين صراحتاً يا ضمناً مفادي از قرارداد را ناديده بگيرد يا هر گونه نقض ناشي از آن بمنزله نقض يا تخلف ساير مفاد اين قرارداد نميباشد.

16-7-هر يک از طرفين اين قرارداد مستقل از هم عمل ميکنند و در قرارداد نبايستي آنها را بعنوان شريک در نظر گرفت ، مگر اينكه در اين زمينه سندي كتبي و با امضاي طرفين وجود داشته باشد. علاوه بر اين ، هيچيک از طرفين حق ندارند که مستقيماً يا بطور ضمني بعنوان نماينده طرف ديگر عمل نمايند يا اينکه سعي کنند که بعنوان نماينده طرف ديگر باشند يا اينکه وانمود به اين کارکنند، يا به گونه اي تعهدي را از طرف يا بنام طرف ديگر بعهده بگيرند و هيچيک از طرفين در اين قرارداد بعنوان نماينده يا کارمند طرف ديگر نمي باشند.

16-8- طرفين تاييد ميکنند که اين قرارداد مشترکاً و با کمک دو طرف تهيه و تنظيم شده است. هرگونه ابهام در تفسير اين قرارداد در واقع عليه يا به نفع يکي از طرفين تعبير نخواهد شد.

 

اين قرارداد در شانزده ماده و در دو نسخه تنظيم ومبادله گرديد وكليه نسخ آن داراي ارزش واعتبار يكسان ميباشد.

 

کارفرما                                                                  پيمانکار

                                                                                                                       

                                     

 

پيوستها :

1-     پيوست شماره 1 : پيكربندي ابزار و محيط فني مورد استفاده

 


پيوست 1

پيكربندي ابزار و محيط فني

 

پيكربندي فني محيط توسعه موضوع سفارشات كارفرما در قرارداد حاضر بشرح زير ميباشد :

 

-          Oracle 10g as RDBMS

-          OIAS 10g as application server

-          Oracle Designer as CASE tools

-          MSWindows/Linux as server O.S. (negotiable)

-          MSWindows XP as client O.S.

-          MS Internet explorer v6.0 (or higher) as web browser

-          MS Visual source safe v6.0 as source codes version management tools

-          Oracle JDeveloper 10g r9.0.4 as WEB IDE (development tools)

-          MSVC or Oracle developer as C/S programs development tools

-          J2EE as development framework

-          Top link as DBConnection layer

-          WEB environment as UI/Application environment

-          MSOffice as documentation tools

 


شرح محصولات قابل تحويل

1-     ...

2-     ...

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image