به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار داد حق التدريس

شظقرار داد  حق التدريس

 

 

 

 ماده  ( 1 ) -  زمان اجراي اين قرارداد از تاريخ .................... لغايت .................... براي مدت .................. هفته ( يك نيمسال ) مي باشد .

 

ماده (2 ) -  ميزان حق التدريس در دانشگاهها براي دروس نظري و عملي مطابق با آئين نامه هاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين مصوبات هيات               امناي دانشگاه ههاي منطقه مي باشد كه در مقابل گواهي انجام كار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشكده قابل پرداخت است . 

 

تبصره : پرداخت كامل حق التدريس منوط به تحويل اوراق امتحانات كتبي و ليست كامل نمرات امتحان همان نيمسال مي باشد .

 

 

ماده ( 3 ) -  تعهدات مدرس :

 

                               أ‌   -  خانم / آقاي ................................بموجب اين قرارداد موظف است طبق برنامه اي كه از طرف دانشكده تعيين مي شود براي تدريس  درس حضور يافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات كتبي و نمرات امتحاني را در ظرف  10 روز  به دانشكده تحويل نمايد . چنانچه بعضي از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشكيل نشود مدرس مكلف است با اطلاع قبلي دانشكده جلسات تشكيل نشده را به نحو مقتضي جبران نمايد و در صورت غيبت موجه براي جلسات تشكيل نشده حق التدريس پرداخت نخواهد شد و مدرس مكلف به جبران جلسات تشكيل نشده با اطلاع دانشكده مي باشد ، و براي اين جلسات فقط نصف حق التدريس را دريافت خواهد كرد . در صورت حضور مدرس و عدم تشكيل جلسات درس به عللي خارج از اراده و بدون اطلاع قبلي وي براي جبران  جلسات  تشكيل  نشده   موسسه مي تواند  با توافق مدرس اقدام  نمايد  و  مدرس  مي تواند  براي  تدريس اين  جلسات  اضافي     حق التدريس اضافي مطالبه نمايد

                           ب‌   -  شركت در جلسات امتحاني كه عند الزوم از طرف دانشكده در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل مي شود اجباري و جزء وظايف آموزشي مدرس محسوب مي گردد .

                           ت‌   - مدرس نمي تواند تعهدات مندرج در اين ماده را به صورت كلي يا جزيي به غير واگذار نمايد .

                           ث‌   - مدرس تعهد مي نمايد كه  مجموع ساعات تدريس  وي در دانشگاهها  و  موسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مندرج در آئين نامه حق التدريس اساتيد مدعو تجاوز ننمايد

 

ماده (4 ) -   تدريس در موسسه طبق  اين  قرارداد جنبه موقت داشته  و  در  هيچ مورد  نمي تواند  مبناي استخدام يا تبديل وضع مدرس بصورت عضو هيات علمي موسسه قرار گيرد و تدريس طبق اين قرارداد مويد هيچگونه سمت رسمي دانشگاهي  نمي باشد .

 

ماده ( 5 ) -  موسسه مي تواند در صورتي كه صلاح بداند اين قرارداد را با اطلاع قبلي يك ماهه فسخ نمايد .

 

ماده (6 ) -  در صورتي كه مدرس قرارداد را بدون رعايت   ماده 5  فسخ نمايد و يا بدون عذر موجه در كلاس درس حاضر نشود و يا از انجام امتحانات و تحويل اوراق استنكاف نمايد ، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم مي شود دو برابر وجوهي را كه به موجب اين قرارداد دريافت داشته است به دانشگاه مسترد دارد .

 

تبصره :  تشخيص عذر موجه به عهده دانشگاه مي باشد .       

 

 

 

مهر و امضاء رئيس يا معاون آموزشي دانشكده

مهر و امضاء  مدير گروه

امضاء مدرس

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image