قرار داد خرید دستکش********************

(( مشخصات پيمان ))

 

ماده 1) موضوع پيمان

   عبارتست از خريد 000/300 جفت دستكش پارچه اي (موضوع درخواست خريد 1387710 ) طبق مشخصات فني پيوست

تبصره 1) فروشنده موظف است براساس مشخصات فني پيوست نسبت به ارسال نمونه اقدام نمايد.

تبصره 2) جهت اقلام خارجي ارائه اسناد ومدارك معتبر همچنين اسناد گواهي كيفيت ومبدا وگمركي در زمان تحويل كالا الزامي است.

تبصره3) خريدار مجاز است مقدار قرارداد را به ميزان 25% افزايش يا كاهش دهد.

تبصره 4) خريدار مجاز است تعداد درخواستي را بين يك يا چند فروشنده واجد شرايط تقسيم نمايد

تبصره5) خريدار مجاز به كنترل و نظارت موضوع قرارداد (بازديد از مراحل توليد) جهت رعايت دقيق مفاد قرارداد مي‏باشد. ملاك نهايي تاييد محموله در محل تخليه مي‏باشد.

تبصره 6) درصورت افزايش تا سقف 25% فروشنده موظف به تحويل آن براساس قيمت قرارداد خواهد بود و چنانچه افزايش بيش از 25% باشد قيمت كالاي تحويلي مازاد بر 25% به نرخ روز با توافق فروشنده و تصويب خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره 7) با توجه به پيش پرداخت دريافتي, فروشنده حق هيچگونه افزايش قيمت تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت.

تبصره8) درصورت برابري قيمت وكيفيت نمونه داخلي در اولويت قرار خواهد گرفت.

تبصره 9 ) در صورت عدم تطبيق محموله با نمونه تاييدشده، بنا به تشخيص مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست نسبت به كسر جريمه يا عودت محموله اقدام خواهد شد. بديهي است كليه مسئوليت‏هاي ناشي از اين امر و تاخير احتمالي به عهده فروشنده است.

 

ماده 2) مدت پيمان

         مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد و اعلام خريدار به فروشنده براي دريافت پيش پرداخت، حداكثر هفت (7) ماه تعيين مي‏گردد.

تبصره) بديهي است در صورت عدم وصول پيش دريافت توسط فروشنده, مدت اجراي قرارداد از تاريخ چك صادره از طرف خريدار خواهد بود.

 

ماده3) نحوه پرداخت و ضمانت حسن اجراي پيمان

            نحوه پرداخت بهاء مورد معامله بشرح ذيل مي‏باشد:

1-3) 30 %كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت پس از امضاء قرارداد در قبال اخذ اسناد تعهدآور لازم، بعنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت مي‏شود. (بديهي است اسناد تعهدآور مذكور پس از اتمام مدت قرارداد و تحويل كل موضوع قرارداد و تاييد مديريت  ايمني ، بهداشت و محيط زيست خريدار به فروشنده عودت مي‏گــردد.)

2-3) الباقي مبلغ قرارداد پس از تحويل قطعي هرمحموله اقلام موضوع قرارداد و تاييد مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست خريداردر سيستم erp وكسر نسبي پيش پرداخت به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ) بديهي است فروشنده بمنظور رسيدن خريدار به حقوق حقه خود درصورت عدم انجام تعهد و وصول پرداختها و خسارات كه طلب خريدار از فروشنده ميباشد اسناد تعهدآور لازم را ( 10./. كل مبلغ قرارداد) ، در زمان امضاء قرارداد به خريدار تسليم مي‏نمايد كه تا پايان مدت قرارداد نزد خريدار باقي خواهد ماند و درصورت تشخيص تخلف فروشنده توسط خريدار از هر يك از مفاد اين قرارداد خريدار حق خواهد داشت اسناد مذكور را بنفع خود برداشت نمايد. بديهي است درصورت صحت اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد اسناد مذكور پس از پايان مدت قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

 

ماده 4 ) نحوه تحويل

            فروشنده متعهد است موضوع قرارداد را ظرف 7 ماه  واولين محموله حداكثر 2 ماه  پس از امضاء قرارداد و دريافت پيش پرداخت به خريدار تحويل نمايد ( پس از 2 ماه  000/50 جفت ومتعاقبآ 000/50 جفت براي هرماه طي    محموله هاي 000/10 جفتي).

تبصره 1 ) محل تحويل كالاي موضوع قرارداد در محل انبار خريدار مي‏باشد.

تبصره 2 )هزينه بارگيري وبسته بندي مناسب (لازم به توضيح است بسته بندي نهايي در پالت قرارگيرد) موضوع قرارداد و ساير هزينه هاي مربوط به حمل بعهده فروشنده مي‏باشد.

تبصره 3 )چنانچه خريدار در طول مدت زمان قرارداد به هر دليل خواستار عدم ارسال محموله از سوي فروشنده گردد روزهاي اعلام شده از سوي خريدار(منحصرا اعلام كتبي) شامل مدت زمان قرارداد نگرديده و جريمه عدم تاخير به فروشنده تعلق نمي گيرد.

 

ماده 5) جرايم

1-5) جريمه تاخير:

چنانچه فروشنده بنا به تشخيص خريدار تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است بموقع و در مدت زمان تعيين شده به انجام نرساند به ازاي هر روز تاخير معادل يك در هزار مبلغ همان محموله بعنوان جريمه از مطالبات و اسناد تعهدآور وي كسر و به نفع خريدار ضبط خواهد شد و در صورتيكه اين تاخيرات بيش از يك ماه بطول انجامد خريدار         مي تواند قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايـــد

2-5) جريمه افت كيفي:

درصورت عدم تطابق محموله ارسالي با نمونه تاييد شده بنا به تشخيص مديريت ايمني ، بهداشت ومحيط زيست، نسبت به اخذ جريمه به نسبت افت كيفي تا سقف %30 (سي درصد) مبلغ همان محموله اقدام خواهد شد. حداكثر جريمه ./.10 (ده درصد) مبلغ كل قرارداد خواهد بود.

 

ماده 6 ) عدم انجام تعهدات 

       درصورتيكه فروشنده به هر علت بغير از فورس ماژور از تحويل كالا خودداري نمايد متعهد است نسبت به اعاده پيش پرداخت خريدار و جبران ضرر و زيان حاصله براساس نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانكي بعلاوه جريمه ديركرد مذكور در ماده 5  فوق در مدت زمان اعتبار قرارداد اقدام نمايد و اسناد تعهدآور  دريافتي از فروشنده بابت پيش پرداخت به حيطه وصول درخواهد آمد.

 

 

 

ماده 7) فسخ پيمان 

      چنانچه فروشنده بنابه تشخيص خريدار دقت لازم را در انجام هر يك از مفاد قرارداد و يا وظايف خود اعمال ننمايد، خريدار به فروشنده اخطار كتبي ارسال كرده و چنانچه فروشنده نواقص اعلام شده را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ ارسال اخطاريه برطرف ننمايد، خريدار مجاز است قرارداد حاضر را به صورت يك جانبه فسخ نمايد. در اين صورت كليه خسارتهاي احتمالي خريدار كه در اثر قصور فروشنده اعمال شده باشد, از محل تضمينات و ساير مطالبات فروشنده قابل تامين خواهد بود.

ماده8) بازرسي و كنترل

      خريدار مجاز خواهد بود در طول مدت پيمان از مراحل مختلف تامين اقلام موضوع پيمان و يا توليد آنها بازديد نمايد و فروشنده متعهد مي‏گردد كليه امكانات لازم را در اين خصوص در اختيار كارشناسان مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست خريدار قراردهد و اين بازرسي از تعهدات و مسئوليتهاي فروشنده نخواهد كاست.

 

ماده 9) شرايط شركت در مناقصه

1-9) براي ضمانت شركت در مناقصه تضميني معادل 000/000/50 ريال  به يكي از روش‏هاي ذيل از كليه شركت كنندگان در مناقصه اخذ مي‏گردد:

الف – ضمانت نامه بانكي به مدت اعتبار حداقل سه ماه ازتاريخ صدور اعتبارداشته ودر آن قيد شده باشد در صورت لزوم از تاريخ اتمام اعتبار حداقل براي سه ماه ديگر قابل تمديد باشد و در وجه شركت سايپا وبدون هيچگونه خط خوردگي ارائه گردد.

ب – چك تضميني بانكي در وجه شركت سايپا و به حواله كرد متقاضي

ج – ضمانتنامه يا چك بانكي بايد حتما" پرفراژ شده وممهور به مهر بانك مربوطه باشد.

د - درصورت ارائه ضمانتنامه به نام شخص بايد مهر شركت مربوطه با امضاء مجاز شركت در ظهر ضمانتنامه درج گردد.

2-9) هزينه چاپ آگهي  مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد

3-9) پس از مشخص شدن رتبه هاي اول ، دوم و سوم مناقصه ، چك ساير شركت كنندگان مسترد خواهد گرديد. چنانچه برندگان اين مناقصه از امضاء پيمان امتناع ورزند ، وجه ضمانت شركت در مناقصه ايشان به نفع شركت سايپا ضبط خواهد شد.

4-9) شركت سايپا در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

5-9) شركت سايپا به پيشنهادات مبهم و بدون نمونه به تعداد اعلام شده يا بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال شوند ترتيب اثر نخواهد داد.

6-9) كليه صفحات مشخصات پيمان مي‏بايست از طرف شركت كنندگان مهر و امضاء شده و همراه با قيمتهاي پيشنهادي و ساير مدارك درخواستي در داخل پاكت سربسته (دو پاكت " الف" و" ب") حداكثر تا تاريخ مندرج در ذيل به دبيرخانه شركت سايپا تحويل گردد. لازم به توضيح است پاكت "الف" حاوي مشخصات پيمان مهرشده و 10جفت نمونه دستكش پارچه اي پيشنهادي  به همراه سوابق وروزمه كاري ,كاتالوگ, مشخصات فني , كپي رسيد چك تضمين , نشاني دقيق محل كار شماره تماس برگه نمايندگي در صورت نياز وپاكت "ب" حاوي برگ پيشنهاد قيمت (ممهور به مهر وامضا" شركت كنندگان) مي باشد.

7-9) چك شركت در مناقصه مي بايست بصورت جداگانه (پس از رويت مسئول مربوطه) توسط شركت كنندگان به صندوق امور مالي شركت سايپا تحويل گرديده و رسيد دريافت گردد.

8-9) شركت سايپا مجاز است جهت تامين اقلام مزبور از طريق يك يا چند منبع اقدام نمايد.

9-9) فروشنده مسئوليت كامل حسن اجراي موضوع  پيمان را بر عهده دارد.

10-9)  فروشنده نمي تواند بدون موافقت كتبي خريدار اجراي عمليات موضوع پيمان را به غير واگذار كند.

11-9) ارسال پيشنهاد قيمت دقيقاٌ مطابق با مشخصات و موارد مطروحه مي بايست باشد.

12-9) ارسال 10جفت نمونه به همراه پاكت الف الزامي است.

  تبصره) بديهي است پيشنهاداتي كه بصورت مشخص شده تهيه و ارائه نگردند، از گردونه مناقصه حذف خواهند شد.

ماده 10) تاريخ و ارائه پيشنهادات

      تاريخ ارائه پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز --------------  مي‏باشد.

 

ماده 11) محل ارائه پيشنهادات

      آدرس : ......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ پيشنهاد قيمت

 

                  شركت

 

اينجانب نام :                                                   شهرت :                              به نمايندگي از ------------    

                                                                                                                                           پيمانكاري

 

     متعهد مي‏گردم با توجه به مشخصـات پيمان و موارد خواسته شده از طرف شركت سايپا نسبت به تهيه و تحويل محموله دستكش پارچه اي مورد درخواست شركت سايپا (طبق مشخصات درخواستي)  براساس جدول قيمتي ذيل اقدام نمايم.

 

رديف

شرح ومشخصات كامل كالا

واحد

مقدار

بهاي واحد

بهاي كل

1

دستكش پارچه اي

جفت

000/300

 

 

 

جمع كل مبلغ به ريال :                                                                                                                         

 

 

شماره تلفن :                                                      شماره دور نويس : 

 

نشــــاني :

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image